214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie

Schválený:
214/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2002
o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 243/2016 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Tento zákon stanoví další podmínky pro vývoz kulturních statků z celního území Evropské unie (dále jen "celní území") uvedených v právních předpisech Evropské unie, které upravují vývoz kulturních statků z celního území.1)
 
§ 2
Vývozní povolení podle tohoto zákona (dále jen "vývozní povolení") nenahrazuje souhlas, povolení, osvědčení nebo licenci vydávané podle zvláštních právních předpisů.2)
 
§ 3
(1) K udělování vývozního povolení je příslušné Ministerstvo kultury a v případech týkajících se archiválií Ministerstvo vnitra (dále jen "ústřední orgán").
(2) Ústřední orgán vydává vývozní povolení typu standardní povolení.3)
 
§ 4
Žádost o vývozní povolení podle tohoto zákona (dále jen "žádost") se podává spolu se souhlasem, povolením nebo osvědčením vydanými podle zvláštních právních předpisů,4) popřípadě spolu s žádostí o souhlas nebo žádostí o povolení na tiskopisu, který vydává Ministerstvo kultury.
 
§ 5
(1) Ústřední orgán vydá vývozní povolení, pokud je vydán souhlas, povolení nebo osvědčení podle zvláštních právních předpisů,4) a to současně s tímto souhlasem nebo povolením, nebo nejpozději do 10 dnů od předložení žádosti, pokud bylo vydáno osvědčení podle zvláštního právního předpisu.5)
(2) Vývozní povolení se vydá na dobu stanovenou v souhlasu, povolení nebo osvědčení podle zvláštních právních předpisů.4)
(3) Kulturní statek lze vyvézt jen ve lhůtě 12 měsíců ode dne vydání vývozního povolení.
 
§ 6
(1) V případě, že vývozce podá u příslušného celního úřadu celní prohlášení v souvislosti s vývozem kulturního statku z území České republiky, kterým navrhuje propustit předmět do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku, a celní úřad má podezření, že vyvážený předmět je kulturním statkem, který je vyvážen bez vývozního povolení, tento předmět rozhodnutím zajistí a informuje o tom neprodleně ústřední orgán. Obdobně postupuje celní úřad v případě, kdy je uskutečňován vývoz takového předmětu a celní prohlášení nebylo podáno nebo bylo podáno u celního úřadu členského státu.
(2) Jestliže by k vydání vývozního povolení pro zajištěný předmět byl příslušný ústřední orgán, vyhotoví pro celní úřad ve lhůtě 15 dnů ode dne podání informace posudek. Jedno vyhotovení posudku obdrží rovněž vývozce.
(3) V případě, že ústřední orgán není příslušný k vydání vývozního povolení, informuje písemně o zajištění předmětu neprodleně orgán členského státu příslušný k vydání vývozního povolení.
(4) Vývozce je povinen strpět úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu.
(5) Náklady související se zajištěním předmětu hradí vývozce, pokud mu bylo prokázáno porušení tohoto zákona.
 
§ 7
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vyváží nebo vyveze kulturní statek bez vývozního povolení.
(2) Vývozce se dopustí přestupku tím, že nestrpí úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu podle § 6 odst. 4.
(3) Držitel vývozního povolení se dopustí přestupku tím, že nezašle formulář vývozního povolení zpět vydávajícímu orgánu do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro vznik této povinnosti6).
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3, nebo
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá a vymáhá ústřední orgán.
 
§ 8
S výjimkou § 6 odst. 1 a § 7 se na postup podle tohoto zákona nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Odvolání proti rozhodnutí podle § 6 odst. 1 nemá odkladný účinek.
 
§ 9
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.
1) Nařízení Rady (EHS) č. 3911/92, o vývozu kulturních statků, ve znění nařízení Rady (ES) č. 2469/96 a nařízení Rady (ES) č. 947/01.
Nařízení Komise (EHS) č. 752/93, provádějící nařízení Rady (EHS) č. 3911/92, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1526/98.
2) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3) Čl. 3 až 9 nařízení Komise (EHS) č. 752/93.
4) 0">§ 20 zákona č. 20/1987 Sb.
§ 8 zákona č. 97/1974 Sb., ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
§ 11 zákona č. 122/2000 Sb.
§ 2 zákona č. 71/1994 Sb.
5) § 2 zákona č. 71/1994 Sb.
6) Čl. 8 odst. 1 poslední věta a čl. 9 odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 752/93, provádějící nařízení Rady (EHS) č. 3911/92.

Související dokumenty