287/2012 Sb., o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republiky

Schválený:
287/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. srpna 2012
o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány
Celní správy České republiky Ministerstvo financí stanoví podle § 68 odst. 3, § 69 odst. 3 a § 72 odst. 3 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky:
 
§ 1
Vzor žádosti o poskytnutí operativních informací je stanoven v příloze č. 1.
 
§ 2
Vzor formuláře pro sdělení požadovaných operativních informací nebo důvodů, pro které nelze operativní informace poskytnout v zákonem stanovených lhůtách, nebo důvodů odmítnutí poskytnutí operativních informací v zákonem stanovených lhůtách, je stanoven v příloze č. 2.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
Příloha 1
Vzor žádosti o poskytnutí operativních informací
        Příloha 2
Vzor formuláře pro sdělení požadovaných operativních informací nebo důvodů, pro které nelze operativní informace poskytnout v zákonem stanovených lhůtách, nebo důvodů odmítnutí poskytnutí operativních informací v zákonem stanovených lhůtách
        

Související dokumenty