450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
450/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2009,
kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb., k provedení § 11 odst. 2 a § 17a tohoto zákona:
 
§ 1
Evidence cen a kalkulace ceny
(1) Evidence cen, kterou je prodávající povinen uchovávat, musí obsahovat údaje, z nichž je zřejmý název, popřípadě druh zboží, určené podmínky, k nimž se cena vztahuje, výše ceny, za kterou je zboží prodáváno, a počátek a konec období, v němž se za tuto cenu prodávalo.
(2) Kalkulace ceny podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o cenách se zpracovává ve struktuře uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, pokud v cenovém rozhodnutí vydaném příslušným cenovým orgánem podle § 10 zákona o cenách není uvedena podrobnější struktura kalkulace.
(3) U zboží podléhajícího rychlé zkáze, u něhož dochází ke změnám cen v závislosti na jeho stavu v průběhu dne, se eviduje pouze výchozí cena čerstvého zboží.
(4) Kalkulace podle odstavce 2 se sestavuje na jednotkové množství prodávaného zboží a vychází z nákladů, objemu zisku a množství prodeje zboží pro daný kalendářní rok.
 
§ 2
Přehled o provedených cenových kontrolách
(1) Cenový kontrolní orgán předává přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty, která nabyla právní moci, Ministerstvu financí ke zveřejnění průběžně, nejpozději však do 30 dnů po uplynutí kalendářního roku, v němž rozhodnutí o uložení pokuty nabylo právní moci.
(2) Vzor přehledu o provedených cenových kontrolách je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
1. Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
2. Vyhláška č. 580/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
3. Vyhláška č. 231/1997 Sb., kterou se mění vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
4. Vyhláška č. 511/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 580/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
5. Vyhláška č. 581/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Janota v. r.
Příloha 1
Struktura kalkulace ceny u zboží podléhajícího věcnému usměrňování ceny
 
(Minimální rozsah položek kalkulace cen podle § 1)
                

1. Přímý materiál
2. Přímé mzdy
3. Ostatní přímé náklady
4. Nepřímé náklady
  Z toho : a) Výrobní režie
       b) Správní režie
       c) Odpisy, u pronajatého majetku výše nájemného
5. Ostatní náklady
6. Zisk
7. Cena celkem
Příloha 2
Vzor přehledu o provedených cenových kontrolách
 
+------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------+
| Název cenového kontrolního orgánu                                           |
+--------------------+---------------+------------------ +----------------+--------------+--------------+---------------+
| Název,sídlo    | Kontrolované | Výše uložené   | Č.j. nebo   | Kontrolované | Datum vydání | Porušení   |
| kontrolované osoby | zboží, služba | pokuty/Bez nálezu | spisová značka | období    | rozhodnutí/ | cenových   |
|          |        |          |        |       | Datum nabytí | předpisů   |
|          |        |          |        |       | právní moci | §, odst.,   |
|          |        |          |        |       | rozhodnutí  | (písm. zákona |
|          |        |          |        |       |       | o cenách)  |
+--------------------+---------------+------------------ +----------------+--------------+--------------+---------------+
Datum:

Vyřizuje: jméno, popřípadě jména a příjmení, telefon, e-mail

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby

Související dokumenty