70/1993 Sb., kterou se provádí zákon o dani silniční

Schválený:
70/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 29. ledna 1993,
kterou se provádí zákon o dani silniční
Ministerstvo financí stanoví podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
U vozidel splňujících limity stanovené zvláštním předpisem EHK-OSN 83-B nebo jemu odpovídající direktivou ES 88/76 anebo 88/436 prokáže poplatník nárok na osvobození od daně silniční podle § 3 odst. 1 písm. j) zákona
a) dokladem vydaným výrobcem vozidla nebo jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem v České republice), že vozidlo bylo oficiálně homologováno podle těchto zvláštních předpisů, nebo
b) dokladem vydaným výrobcem zařízení nebo jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem v České republice), že technická způsobilost zařízení ke snížení emisí byla schválena jako typ plnící limity podle těchto zvláštních předpisů. Dokladem pro tato zařízení je osvědčení o výrobku doplněné číslem typového schválení v České republice.
 
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v.r.

Související dokumenty