211/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Schválený:
211/1992 Sb.
Ústavní zákon
ze dne 15. dubna 1992,
kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
Čl.I
Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavních zákonů č. 57/1969 Sb., č. 125/1970 Sb., č. 43/1971 Sb., č. 50/1975 Sb., č. 161/1989 Sb., č. 182/1989 Sb., č. 46/1990 Sb., č. 100/1990 Sb., č. 101/1990 Sb., č. 158/1990 Sb., č. 159/1990 Sb., č. 294/1990 Sb., č. 295/1990 Sb., č. 556/1990 Sb., č. 23/1991 Sb., č. 91/1991 Sb. a č. 327/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V článku 12 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která zní:
"c) daň z přidané hodnoty,
d) spotřební daně,".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena e) a f).
2. V článku 12 odst. 4 se za slova "s výjimkou" vkládají slova "věcí uvedených v odstavci 5 a s výjimkou".
3. V článku 12 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:
"(5) Orgánům celní správy přísluší správa, výkon a kontrola
a) daní uvedených v odstavci 2 písm. c) a d) vybíraných při dovozu,
b) poplatků spojených s dovozem nebo vývozem,
c) silniční daně u plátců této daně se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí.".
4. Článek 13 odst. 2 zní:
"(2) V oblasti celnictví patří do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky celní politika, celní zákonodárství, včetně vydávání prováděcích předpisů, stanovení celních tarifů a netarifních opatření, celní statistika a výkon státní správy ve výše uvedených oblastech.".
Čl.II
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Související dokumenty