110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy

Schválený:
110/2001 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. ledna 2001,
kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
Změna: 144/2013 Sb.
Změna: 384/2020 Sb.
Změna: 85/2021 Sb.
Vláda nařizuje podle § 137 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 41 odst. 3 zákona:
 
§ 1
(1) Pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností mohou být, kromě vozidel uvedených v § 41 odst. 2 zákona, vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy1) vozidla
a) prezidenta republiky,
b) předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
c) předsedy Senátu Parlamentu České republiky,
d) členů vlády,
e) náčelníka Generálního štábu Armády České republiky,
f) velitele vzdušných sil Armády České republiky,
g) velitele pozemních sil územní obrany Armády České republiky,
h) velitele logistiky Armády České republiky,
i) náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost,
j) hlavního hygienika České republiky.
(2) Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy mohou být pro každou osobu uvedenou v odstavci 1 písm. a), b), c) a d) vybavena nejvýše 2 vozidla a pro každou osobu uvedenou v odstavci 1 písm. e) až j) pouze 1 vozidlo.
 
§ 2
(1) Pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností mohou být zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy vybavena dále vozidla
a) jednotek požární ochrany,
b) vojenských hasičských jednotek,
c) horské služby,
d) celní správy,
e) poruchové služby energetických zařízení,
f) speciální motocyklové jednotky Hradní stráže,
g) Státní plavební správy,
h) Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.,
i) Dopravního podniku města Hradec Králové, a. s.,
j) Dopravního podniku města Liberec, a. s.,
k) Dopravního podniku Ostrava, a. s.,
l) Plzeňských dopravních podniků, a. s.,
m) právnických osob neuvedených v písmenech h) až l) provozujících dráhu tramvajovou nebo dráhu trolejbusovou,
n) Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, Žatec,
o) Vodní záchranné služby ČČK, z.s.
(2) Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy může být pro každou právnickou osobu uvedenou v odstavci 1 písm. g), i), j), l), m) a n) vybaveno pouze 1 vozidlo, pro právnickou osobu uvedenou v odstavci 1 písm. h) nejvýše 20 vozidel a pro právnickou osobu uvedenou v odstavci 1 písm. k) nejvýše 3 vozidla.
 
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
v z. PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Ministr dopravy a spojů:
Ing. Schling v. r.
1) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty