102/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
102/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. února 2004,
kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dani silniční
Čl.I
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb. a zákona č. 207/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1), 1a) a 1b) zní:
"(1) Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční motorová vozidla1) a jejich přípojná vozidla1) (dále jen "vozidla") registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti1a) (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu.1b) Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.
1) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1a) § 2 obchodního zákoníku.
§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
1b) § 18 odst. 3 a následující zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 3 se písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 3a) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).
3. V § 3 písm. d) se slova "výstražným světlem3c) zapsaným" nahrazují slovy "zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy3c) zapsanými" a slova "nevybavená výstražným světlem" se nahrazují slovy "nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy3c)".
4. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova "registrované v zahraničí na území České republiky nebo vozidlo," zrušují.
5. V § 6 odstavce 6 až 9 znějí:
"(6) U vozidel se sazbou daně podle odstavce 2, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 2 stanované předpisy Evropské hospodářské komise OSN 49-02 B (směrnice 91/542/B/EHS, směrnice 96/1/ES) a Evropské hospodářské komise OSN 83-04 B, C (směrnice 96/69/ES, směrnice 98/77/ES), se sazba daně snižuje o 60 % do 31. prosince 2005. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5.
(7) U vozidel se sazbou daně podle odstavce 2, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 3 a limity vyšší úrovně stanované předpisy Evropské hospodářské komise OSN R 83-05 (směrnice ES 1999/102, směrnice ES 2001/1, směrnice ES 2001/100, směrnice ES 2002/80) a Evropské hospodářské komise OSN R 49-03 (směrnice ES 1999/96, směrnice ES 2001/27), popřípadě dalšími předpisy Evropské hospodářské komise OSN a směrnicemi ES, se sazba daně snižuje o 66 % do 31. prosince 2006. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5.
(8) U vozidel registrovaných v České republice do 31. prosince 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 15 %.
(9) Snížení sazby daně podle odstavců 6 a 7 se u téhož poplatníka vztahuje na počet návěsů nebo tandemových přívěsů odpovídající počtu tahačů nebo tandemových nákladních vozidel splňujících podmínky pro snížení daně podle těchto odstavců.".
6. V § 6 se odstavce 10 a 11 zrušují.
7. § 7 se zrušuje.
8. V § 8 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4c) zní:
"(1) U vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1. Poplatníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání podle § 15 u místně příslušného správce daně.4c)
4c) § 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.".
9. V § 8 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 5) zrušuje.
10. V § 10 odst. 5 se slova "odst. 1 písm. a) až g)" zrušují.
11. V § 10 se odstavec 6 včetně poznámek pod čarou č. 5) a 6) zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
12. § 12 včetně nadpisu zní:
 
"§ 12
Sleva na dani
(1) Kombinovanou dopravou se pro účely tohoto zákona rozumí přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce (ve velkém kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru) nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též železniční nebo vnitrozemská vodní doprava, pokud úsek po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě přesahuje vzdálenost 100 kilometrů vzdušnou čarou a pokud její počáteční nebo konečný úsek tvoří přeprava po pozemní komunikaci
a) mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a nejbližší železniční stanicí vhodnou k překládce nebo překladištěm kombinované dopravy, nebo
b) mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a vnitrozemským přístavem, jestliže nepřesahuje vzdálenost 150 kilometrů vzdušnou čarou.
(2) U vozidla používaného výlučně k přepravě v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy činí sleva na dani 100 %.
(3) U vozidla, které uskuteční v kombinované dopravě po železnici ve zdaňovacím období
více než 120 jízd    činí sleva 90 % daně,
od 91 do 120 jízd    činí sleva 75 % daně,
od 61 do 90 jízd    činí sleva 50 % daně,
od 31 do 60 jízd    činí sleva 25 % daně.
Je-li vzdálenost ujetá po železnici územím České republiky delší než 250 kilometrů, započítává se pro účely slevy na dani taková jízda jako dvě jízdy.
(4) Nárok na slevu na dani prokazuje poplatník přepravními doklady s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy, případně nakládací a vykládací železniční stanice vhodné k překládce nebo vnitrozemského přístavu.
(5) Slevu na dani uplatní poplatník u místně příslušného správce daně.".
13. V § 13 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
14. V § 15 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 5) zrušuje.
15. V § 17 odstavec 1 zní:
"(1) Ministerstvo financí může na žádost poplatníka daň snížit za účelem odstranění tvrdosti tohoto zákona, jde-li o vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun, určená výlučně k přepravě nákladů (§ 2 odst. 1).".
16. V § 17 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
Čl.II
Přechodné ustanovení k části první
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, se ve znění tohoto zákona použije poprvé za zdaňovací období roku 2004 počínaje dnem 1. ledna 2004.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl.III
Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 262/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 438/2003 Sb., se mění takto:
Za § 45g se vkládá nový § 45h, který zní:
 
"§ 45h
(1) Prodej vybraného zboží za ceny bez daně členům posádek letadel zahraničních linek při odletu z České republiky a fyzickým osobám v prodejnách Duty/tax free v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel zahraničních linek lze uskutečňovat do dne vstupu České republiky do Evropské unie na základě povolení udělených Ministerstvem financí podle právních předpisů platných do 31. prosince 2003 a za podmínek stanovených těmito předpisy. Dnem následujícím po dni vstupu České republiky do Evropské unie platnost těchto povolení zaniká.
(2) Byl-li prodej vybraného zboží uskutečňován v prodejnách Duty/tax free umístěných na celních cestách silničních celních přechodů podle právních předpisů platných do 31. prosince 2003, osoby provádějící takový prodej vybraného zboží bez daně na základě povolení Ministerstva financí jsou povinny k 31. prosinci 2003 za účasti celního úřadu, v jehož místní působnosti je prodej zboží bez daně prováděn, provést inventarizaci všeho nezdaněného vybraného zboží. Od 1. ledna 2004 do 31. března 2004 může být nezdaněné vybrané zboží, uvedené v inventurním seznamu, doprodáno za ceny bez daně v prodejnách Duty/tax free, umístěných na celních cestách silničních celních přechodů. Zbývající zboží, které na prodejnách zůstane i po 31. březnu 2004, bude do zaplacení daně nebo do přidělení příslušného celně schváleného určení pod celním dohledem, a to i včetně vybraného zboží propuštěného do režimu vývozu a umístěného v prodejnách Duty/tax free.
(3) Je-li prodej vybraného zboží uskutečňován do dne vstupu České republiky do Evropské unie v prodejnách Duty/tax free v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel zahraničních linek podle právních předpisů platných do 31. prosince 2003 (odstavec 1), osoby provádějící prodej vybraného zboží bez daně na základě povolení Ministerstva financí jsou povinny následující pracovní den po dni vstupu České republiky do Evropské unie za účasti celního úřadu, v jehož územní působnosti je prodej zboží bez daně prováděn, provést inventarizaci všeho vybraného zboží. Od tohoto dne je nezdaněné vybrané zboží do zaplacení daně, do nabytí právní moci povolení k prodeji vybraného zboží za ceny bez daně nebo do přidělení příslušného celně schváleného určení pod celním dohledem včetně vybraného zboží propuštěného do režimu vývozu a umístěného v prodejně Duty/tax free.".
Čl.IV
Přechodné ustanovení k části druhé
Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, se ve znění tohoto zákona použije poprvé za zdaňovací období roku 2004 počínaje dnem 1. ledna 2004.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl.V
Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 151/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 124/1998 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 438/2003 Sb., se mění takto:
V § 35j se doplňuje odstavec 10, který zní:
"(10) Pokud rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti investičního fondu a rozhodnutí o udělení povolení k vydávání podílových listů za účelem vytvoření otevřeného podílového fondu (§ 35j) nabudou právní moci, nastávají účinky přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond dnem, kdy je investičnímu fondu doručeno rozhodnutí soudu, kterým se povoluje výmaz. Z důvodu ochrany práv podílníků tuto přeměnu nelze zpochybnit. Ustanovení předchozí věty se použije i na řízení započatá přede dnem účinnosti tohoto zákona.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení s výjimkou části první čl. I bodů 1, 2, 4, 7 až 9, 11, 13 a 14, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty