455/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky

Schválený:
455/2001 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. listopadu 2001,
kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky
Vláda nařizuje k provedení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.:
Čl.I
V § 1 nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky, se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) ministru spravedlnosti.".
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.

Související dokumenty