210/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
210/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. července 2019,
kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o investičních pobídkách
Čl.I
Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona č. 443/2005 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 84/2015 Sb., se mění takto:
1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova " , v platném znění".
2. V § 1a odst. 1 písm. a) bodě 5 se slovo "majetku14)" nahrazuje slovem "majetku".
Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.
3. V § 1a odst. 1 písmeno b) zní:
"b) investiční akcí investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uskutečněná na území České republiky v rámci podnikání příjemce investiční pobídky,".
4. V § 1a odst. 1 písm. c) bodě 3 se slovo "zařízení16)" nahrazuje slovem "zařízení".
Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.
5. V § 1a odst. 1 písmena d) až f) včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí:
"d) příjemcem investiční pobídky podnikající právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky (dále jen "rozhodnutí o příslibu"),
e) strojním zařízením dlouhodobý hmotný majetek, který spadá do kapitol 84, 85 nebo 90 celního sazebníku26), nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, který spadá do kapitol 84, 85 nebo 90 celního sazebníku26),
f) dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle právních předpisů upravujících účetnictví,
26) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.".
6. V § 1a odst. 1 se písmena g) až l) zrušují.
Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno g).
7. V § 1a odst. 1 písm. g) se slova "pracovních míst ve srovnání s průměrem" nahrazují slovy "zaměstnanců v místě realizace investiční akce ve srovnání s průměrným počtem zaměstnanců v místě realizace investiční akce", slovo "nebo" se nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova "nebo dlouhodobě pobývajícím rezidentem v Evropské unii na území České republiky podle zvláštního právního předpisu18)".
Poznámka pod čarou č. 18 zní:
"18) § 83 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
8. V § 1a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) počtem zaměstnanců v místě realizace investiční akce evidenční počet zaměstnanců příjemce investiční pobídky s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce přepočtený na stanovenou týdenní pracovní dobu8a).".
9. V § 1a odst. 2 se slova "a služby agentur práce" nahrazují slovy " , služby agentur práce a na oblasti, ve kterých nelze poskytnout regionální investiční podporu nebo podporu na vzdělávání podle přímo použitelného předpisu Evropské unie25)".
10. Za § 1b se vkládá nový § 1c, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 27 zní:
 
"§ 1c
Typy investičních akcí
(1) Investiční pobídku lze poskytnout na investiční akci, která je realizována
a) v oborech zpracovatelského průmyslu15) za účelem zavedení výroby, zvýšení výrobní kapacity, rozšíření výrobního sortimentu o nové výrobky nebo zásadní změny celkového výrobního postupu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1),
b) v technologickém centru za účelem jeho vybudování, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové produkty podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1), přičemž zaměřením technologického centra je aplikovaný výzkum, vývoj a inovace17) technicky či jinak vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů, včetně tvorby a inovace jejich softwaru, nebo
c) v centru strategických služeb za účelem zahájení jeho činnosti, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové služby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1), přičemž centrum strategických služeb může být realizováno ve formě
1. centra pro tvorbu softwaru se zaměřením na tvorbu nového nebo inovace17) stávajícího softwaru,
2. datového centra se zaměřením na ukládání, třídění a správu dat,
3. opravárenského centra se zaměřením na opravu technicky vyspělých zařízení, nebo
4. centra sdílených služeb se zaměřením na převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností od ovládající nebo ovládané osoby27) nebo od smluvních partnerů, pro které nejsou tyto činnosti předmětem podnikání.
(2) Na základě analýzy ekonomického a průmyslového vývoje České republiky, vývoje míry nezaměstnanosti v České republice a zhodnocení dosud podpořených investičních akcí zpracované ministerstvem ve spolupráci s ostatními dotčenými ústředními správními úřady stanoví vláda nařízením, na které typy investičních akcí uvedené v odstavci 1 může ministerstvo za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst investiční pobídku poskytnout.
(3) Schválí-li vláda pro investiční akci poskytnutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5, jedná se o strategickou investiční akci. Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5, stanoví vláda nařízením na základě analýzy ekonomického a průmyslového vývoje České republiky, vývoje míry nezaměstnanosti v České republice a zhodnocení dosud podpořených investičních akcí.
27) § 74 až 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.".
11. V § 2 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
12. V § 2 odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) Dalšími všeobecnými podmínkami, stanoví-li tak vláda nařízením, jsou
a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 1 písm. a) nejméně v hodnotě stanovené nařízením vlády, a to do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu,
b) vytvoření nových pracovních míst nejméně v počtu stanoveném nařízením vlády, a to do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu, nebo
c) realizace investiční akce v rámci činnosti, která zvyšuje hodnotu prováděné činnosti prostřednictvím využití kvalifikované pracovní síly nebo pokročilých technologií a kterou stanoví vláda nařízením (dále jen "činnost s vyšší přidanou hodnotou"), a to do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu.
(4) Vláda nařízením stanoví pro každý typ investiční akce, která z dalších všeobecných podmínek podle odstavce 3 se použije a ve kterých regionech České republiky. Minimální hodnotu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, minimální počet nových pracovních míst a činnosti s vyšší přidanou hodnotou, v závislosti na typu investiční akce, regionu, v němž má být investiční akce realizována, a velikosti příjemce investiční pobídky stanoví vláda nařízením na základě analýzy ekonomického a průmyslového vývoje České republiky, vývoje míry nezaměstnanosti v České republice a zhodnocení dosud podpořených investičních akcí.".
13. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.
14. V § 2 odst. 5 se slova "3 písm. b) a odstavce 4 písm. a)" nahrazují textem "3 písm. a)".
15. V § 2 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
16. V § 3 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova " , která má v rámci svého podnikání alespoň 2 skončená účetní nebo zdaňovací období" a věta poslední se nahrazuje větou "Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku stanoví vláda nařízením.".
17. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova "v členění za Českou republiku a členské státy Evropské unie za poslední tři účetní nebo zdaňovací období" zrušují.
18. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a spotřebu energie energetického hospodářství podle zákona upravujícího hospodaření s energií v místě realizace investiční akce".
19. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova "a volbu způsobilých nákladů podle § 6a odst. 1".
20. V § 3 odst. 2 písm. h) se slova "investičních akcích" nahrazují slovy "investicích žadatele nebo osob považovaných za podniky propojené s žadatelem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie20)" a slova "jednoho kraje žadatelem nebo osobami považovanými za jeden podnik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast podpory de minimis24)" se nahrazují slovy "kraje, ve kterém má být investiční akce realizována, a na něž byla poskytnuta nebo je žádána veřejná podpora, která je regionální investiční podporou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1)".
Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.
21. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) vyčíslení a zdůvodnění předpokládaného přínosu investiční akce pro region a stát.".
22. V § 3 odst. 3 písmeno a) zní:
"a) jde-li o právnickou osobu, výroční zprávy, účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky za poslední 2 skončená účetní období, pokud je žadatel povinen je sestavovat podle právních předpisů upravujících účetnictví; pokud jsou ke dni předložení záměru uveřejněny výroční zprávy, účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky ve sbírce listin veřejného rejstříku, žadatel je nepředkládá; zahraniční osoba připojí výpis z veřejného rejstříku a účetní závěrky za poslední 2 skončená účetní období, má-li povinnost je zpracovávat podle právního řádu státu, ve kterém má sídlo, a dále připojí zakladatelské právní jednání nebo jeho úředně ověřenou kopii a stanovy, nejsou-li zakladatelským právním jednáním,".
23. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova "je-li fyzická osoba v rejstříku zapsána, výpis z obchodního rejstříku; zahraniční osoba připojí doklady obdobného charakteru" nahrazují slovy "účetní závěrky, daňovou evidenci nebo kopie daňových přiznání k dani z příjmů za poslední 2 skončená účetní nebo zdaňovací období; pokud jsou ke dni předložení záměru uveřejněny účetní závěrky ve sbírce listin veřejného rejstříku, žadatel je nepředkládá; zahraniční osoba připojí výpis z veřejného rejstříku a účetní závěrky, daňovou evidenci nebo kopie daňových přiznání k dani z příjmů za 2 poslední skončená účetní nebo zdaňovací období, má-li povinnost je zpracovávat, vést nebo předkládat podle právního řádu státu, ve kterém má sídlo".
24. V § 3 odst. 4 písm. a) se na konci textu bodu 4 doplňují slova "v případě, že žadatel tyto podklady předkládá v listinné podobě".
25. V § 3 odst. 4 písm. a) bodě 5 se slova "obtížích1) a že mu nebyla poskytnuta podpora, o které Komise rozhodla, že je protiprávní nebo neslučitelná s vnitřním trhem, a pokud mu poskytnuta byla, že má vypořádané navrácení takové podpory" nahrazují slovy "obtížích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) a nejedná se o žadatele, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen".
26. V § 3 odst. 4 písm. a) bod 6 zní:
"6. neprovedl v předcházejících 2 letech přede dnem předložení záměru získat investiční pobídku přemístění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) do místa realizace investiční akce, na kterou je investiční pobídka žádána, a zaváže se, že tak neučiní do 2 let po dokončení investiční akce, na kterou je investiční pobídka žádána,".
27. V § 3 odst. 4 se na konci písmene a) doplňuje bod 7, který zní:
"7. není obchodní společností, které je zakázáno poskytnout investiční pobídku podle zákona upravujícího střet zájmů,".
28. V § 3 odst. 5 se slova "d), § 2 odst. 3 písm. b) a § 2 odst. 4 písm. a)" nahrazují textem "§ 2 odst. 3 písm. a)".
29. V § 3 odst. 6 se za slovo "jednáním," vkládají slova "a účetní závěrky, daňovou evidenci nebo kopie daňových přiznání k dani z příjmů".
30. V § 3 se odstavec 7 zrušuje.
31. V § 4 odst. 1 větě druhé se slova "strategickou investiční akci nebo" zrušují.
32. V § 4 odstavec 2 zní:
"(2) Před vydáním rozhodnutí o nabídce na poskytnutí investiční pobídky (dále jen "rozhodnutí o nabídce") podle odstavce 5 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a předloží ministerstvo vládě návrh na schválení investiční pobídky. Žádá-li žadatel o poskytnutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 a ministerstvo doporučí vládě její schválení, předloží ministerstvo před vydáním rozhodnutí o nabídce podle odstavce 5 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a vládě návrh na schválení investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5. Vláda o návrhu ministerstva na schválení investiční pobídky rozhodne ve lhůtě do 3 měsíců od jeho předložení. Do doby schválení vládou lhůta pro vydání rozhodnutí o nabídce podle odstavce 5 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a neběží.".
33. V § 4 odst. 5 se na konci textu věty druhé doplňují slova "nebo pokud vláda poskytnutí investiční pobídky neschválí" a za větu třetí se vkládá věta "Pokud vláda poskytnutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 neschválí, ministerstvo ji neposkytne.".
34. V § 5 odst. 3 se na konci písmene b) slovo "a" nahrazuje čárkou a za písmeno b) se vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) čestné prohlášení zájemce, že neprovedl přemístění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) do místa realizace investiční akce, na kterou je investiční pobídka žádána, a zaváže se, že tak neučiní do 2 let po dokončení investiční akce, na kterou je investiční pobídka žádána, a".
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
35. V § 5 odst. 5 písm. a) se slova "zájemce o investiční pobídku" nahrazují slovy "příjemce investiční pobídky".
36. V § 5 odst. 5 se na konci písmene d) slovo "a" zrušuje.
37. V § 5 odst. 6 a 7 se slovo "zájemce" nahrazuje slovy "příjemce investiční pobídky".
38. V § 5 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
"(8) Za den poskytnutí veřejné podpory1) se považuje den vydání rozhodnutí o příslibu.
(9) Rozklad proti rozhodnutí o příslibu nemá odkladný účinek.".
39. V § 5a se na konci textu věty druhé doplňují slova "nebo pokud vláda poskytnutí investiční pobídky neschválí" a za větu třetí se vkládá věta "Pokud vláda poskytnutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 neschválí, ministerstvo ji neposkytne.".
40. V § 6 odst. 1 se slova "prováděcím právním předpisem" nahrazují slovy "nařízením vlády".
41. V § 6 odst. 3 se slova "prováděcí právní předpis" nahrazují slovy "vláda nařízením".
42. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
43. V § 6 odst. 4 se slova "příjemce investiční pobídky nemá vypořádané navrácení podpory, o které Komise rozhodla, že je protiprávní nebo neslučitelná s vnitřním trhem" nahrazují slovy "byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven vůči příjemci investiční pobídky inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen".
44. V § 6a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "na které nebyla dosud poskytnuta žádná veřejná podpora" nahrazují slovy "jsou určeny k činnosti, jež je vykonávána v důsledku realizace investiční akce,".
45. V § 6a odst. 1 písm. a) úvodní část ustanovení zní:
"hodnotou strojního zařízení, které bylo pořízeno za tržní cenu a nebylo vyrobeno více než 2 roky před zahájením jeho pořizování, a dále hodnotou nebo částí hodnoty dlouhodobého hmotného majetku ve formě pozemků nebo staveb nebo dlouhodobého nehmotného majetku, a to až do výše hodnoty strojního zařízení zahrnuté do způsobilých nákladů. Dlouhodobý nehmotný majetek lze do způsobilých nákladů zahrnout pouze za podmínky, že byl pořízen za tržní cenu od jiných než spojených osob21) a bude využíván příjemcem investiční pobídky výhradně v místě realizace investiční akce. Do způsobilých nákladů lze zahrnout pouze majetek pořízený do uplynutí 5 let od vydání rozhodnutí o příslibu nebo v případě strategické investiční akce do uplynutí 7 let od vydání rozhodnutí o příslibu. Do způsobilých nákladů nelze zahrnout".
46. V § 6a odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova " , který již byl předmětem" nahrazují slovy "nebo jeho část, pokud již byly předmětem účetních".
47. V § 6a odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo "nebo".
48. V § 6a odst. 1 písmeno b) zní:
"b) hodnotou mzdových nákladů vynaložených na nová pracovní místa v průběhu 24 měsíců bezprostředně následujících po měsíci, ve kterém bylo místo obsazeno. Do těchto nových pracovních míst lze zahrnout pouze nová pracovní místa obsazená zaměstnancem v období po dni předložení záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1 do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu nebo od dokončení investiční akce, pokud byla dokončena před vydáním rozhodnutí o příslibu. Do hodnoty měsíčních mzdových nákladů lze měsíčně zahrnout hrubou mzdu zaměstnanců a příslušné odvody pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance, maximálně však do výše trojnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém žadatel předložil záměr.".
49. V § 6a odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Příjemce investiční pobídky, u něhož jsou způsobilé náklady tvořeny náklady podle odstavce 1 písm. a), je povinen
a) využívat a zachovat ve svém majetku a v místě realizace investiční akce dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, na který byla poskytnuta investiční pobídka, v rozsahu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory, nejméně však ve výši a skladbě, které odpovídají splnění všeobecné podmínky podle § 2 odst. 3 písm. a), a to po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 6, nejméně však po dobu 5 let od dokončení investiční akce,
b) zachovat nová pracovní místa podle § 2 odst. 3 písm. b) nejméně po dobu 5 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na každém novém pracovním místě a
c) zachovat činnost s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) nejméně po dobu 5 let ode dne splnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 a 3.
Pokud příjemce investiční pobídky zašle ministerstvu oznámení o tom, kdy byla investiční akce dokončena a v jakém rozsahu, považuje se investiční akce za dokončenou ke dni uvedenému v tomto oznámení. Investiční akce se považuje za dokončenou, pokud příjemce investiční pobídky nezašle toto oznámení do 5 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu nebo v případě strategické investiční akce do 7 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu.
(3) Příjemce investiční pobídky, u něhož jsou způsobilé náklady tvořeny hodnotou mzdových nákladů podle odstavce 1 písm. b), je povinen
a) zachovat nová pracovní místa, na která byla poskytnuta investiční pobídka, v počtu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory, nejméně však v počtu, který odpovídá splnění všeobecné podmínky podle § 2 odst. 3 písm. b), a to po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 6, nejméně však 5 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na každém novém pracovním místě,
b) využívat a zachovat ve svém majetku a v místě realizace investiční akce dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 2 odst. 3 písm. a) nejméně po dobu 5 let od dokončení investiční akce a
c) zachovat činnost s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) nejméně po dobu 5 let ode dne splnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 a 3.
Pokud příjemce investiční pobídky zašle ministerstvu oznámení o tom, kdy byla investiční akce dokončena a v jakém rozsahu, považuje se investiční akce za dokončenou ke dni uvedenému v tomto oznámení. Investiční akce se považuje za dokončenou, pokud příjemce investiční pobídky nezašle toto oznámení do 5 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu.".
50. V § 6a odst. 4 se slova "odstavců 2 a 3" nahrazují slovy "odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. b)".
51. V § 6a odst. 5 větě první se slova "počet nových pracovních míst a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou8a)" nahrazují slovy "nová pracovní místa", slova "připsání první platby hmotné podpory na účet příjemce investiční pobídky" se nahrazují slovy "vzniku prvního pracovního poměru na každém novém pracovním místě" a věta poslední se zrušuje.
52. V § 6a odstavec 7 zní:
"(7) Příjemce investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5
a) je do 4 let od vydání rozhodnutí o příslibu povinen pořídit dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle odstavce 1 písm. a) nejméně v hodnotě stanovené nařízením vlády a vytvořit nová pracovní místa nejméně v počtu stanoveném nařízením vlády; vláda nařízením stanoví minimální hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a minimální počty nových pracovních míst na základě analýzy ekonomického a průmyslového vývoje České republiky, vývoje míry nezaměstnanosti v České republice a zhodnocení dosud podpořených investičních akcí,
b) nesmí evidovat ke dni dokončení investiční akce podle odstavce 2 nižší hodnotu způsobilých nákladů o více než 15 % oproti předpokládané hodnotě způsobilých nákladů uvedené v záměru získat investiční pobídku a vytvořit nižší počet nových pracovních míst o více než 10 % oproti předpokládanému počtu nových pracovních míst uvedenému v záměru získat investiční pobídku a
c) je povinen využívat a zachovat ve svém majetku a v místě realizace investiční akce dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve výši a skladbě uvedené v dohodě o poskytnutí hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 11a nejméně po dobu 5 let od dokončení investiční akce a zachovat nová pracovní místa v počtu uvedeném v dohodě o poskytnutí hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 11a nejméně po dobu 5 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na každém novém pracovním místě.".
53. V § 6a se odstavec 9 zrušuje.
Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 9 až 11.
54. V § 6a odstavce 9 a 10 znějí:
"(9) Nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 5 příjemcem investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 je porušením rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel s tím, že odvod za porušení rozpočtové kázně se uloží ve výši poměrné části takto získané investiční pobídky, která odpovídá počtu nezachovaných nových pracovních míst.
(10) Rozhodnutí o příslibu pozbývá platnosti při nesplnění
a) všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 a 3,
b) povinnosti zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. b) nejméně ve výši a skladbě stanovené v § 2 odst. 3 písm. a),
c) povinnosti zachovat nová pracovní místa a jejich obsazení zaměstnancem podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. a) nejméně v počtu stanoveném v § 2 odst. 3 písm. b),
d) povinnosti zachovat činnost s vyšší přidanou hodnotou podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 3 písm. c),
e) povinnosti uvedené v odstavci 6,
f) povinnosti poskytnout na žádost údaje o stavu realizace investiční akce a skutečné výši čerpané podpory uvedené v odstavci 8, nebo
g) podmínek pro poskytnutí podpory stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie1).".
55. V § 6a se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 až 13, které včetně poznámky pod čarou č. 28 znějí:
"(11) Pozbyde-li rozhodnutí o příslibu platnosti podle odstavce 10, musí být vše, co bylo formou investiční pobídky získáno, vráceno nebo odvedeno podle zvláštních právních předpisů28) včetně příslušných sankcí. Sankce podle zvláštních právních předpisů28) musí činit nejméně výši úroků8b) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí o příslibu.
(12) V případě nesplnění povinnosti zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, na který byla poskytnuta investiční pobídka, v rozsahu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory podle odstavce 2 písm. a) nebo v případě nesplnění povinnosti zachovat nová pracovní místa, na která byla poskytnuta investiční pobídka, v počtu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory podle odstavce 3 písm. a), vrací příjemce investiční pobídky poměrnou část poskytnuté investiční pobídky, která odpovídá výši nezachovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle odstavce 2 písm. a) nebo počtu nezachovaných nových pracovních míst podle odstavce 3 písm. a), a to včetně příslušných sankcí podle zvláštních právních předpisů28), nejméně však ve výši úroků8b) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí o příslibu.
(13) Nesplnění povinností uvedených v odstavci 7 příjemcem investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 je porušením rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel s tím, že odvod za porušení rozpočtové kázně se uloží ve výši poskytnuté hmotné podpory.
28) Například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 14.
56. V § 6a odst. 14 se slova "až 11" nahrazují slovy "až 13".
57. V § 7 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) ministerstvu u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodech 2 a 5, u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a v § 2 odst. 3 písm. b) a c), u povinnosti zachovat nová pracovní místa podle § 6a odst. 2 písm. b) a § 6a odst. 3 písm. a), u povinnosti zachovat činnost s vyšší přidanou hodnotou podle § 6a odst. 2 písm. c) a § 6a odst. 3 písm. c) a u povinností uvedených v § 6a odst. 7,".
58. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova "Úřadu práce České republiky - krajské pobočce a pobočce pro hlavní město Prahu" zrušují.
59. V § 7 odst. 2 písm. d) se slova "d) v rozsahu splnění podmínek podle § 2 odst. 3 písm. b) a § 2 odst. 4 písm. a)" nahrazují textem "§ 2 odst. 3 písm. a)" a text "a 3" se nahrazuje slovy "písm. a) a § 6a odst. 3 písm. b)".
60. V § 7 odst. 3 se slovo "po" nahrazuje slovy "k datu" a slova "podmínky uvedené v § 6a odst. 2 a 3" se nahrazují slovy "povinností uvedených v § 6a odst. 2, 3 a 7".
61. V § 7 odst. 4 větě první se slova "majetek podle § 6a odst. 2 a 3" nahrazují slovy "majetek podle § 6a odst. 2 písm. a) a § 6a odst. 3 písm. b) a povinnosti podle § 6a odst. 7 písm. c)", slova "nebo 3" se nahrazují slovy "písm. a) a § 6a odst. 3 písm. b)" a ve větě druhé se slova "pracovní místa" nahrazují slovy "nová pracovní místa podle § 6a odst. 2 písm. b) a § 6a odst. 3 písm. a) a zachovat činnost s vyšší přidanou hodnotou" a text "a 3" se nahrazuje slovy "písm. c) a § 6a odst. 3 písm. c)".
62. V § 7 odst. 6 se slova "5 letech ode dne připsání první platby hmotné podpory na účet příjemce investiční pobídky" nahrazují slovy "uplynutí pětileté lhůty pro zachování nových pracovních míst podle § 6a odst. 5".
63. V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Kontrola splnění povinnosti podle § 6a odst. 7 písm. a) a b) se provádí po dokončení investiční akce, nejpozději k datu uplynutí 7 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu.".
64. § 11 se včetně nadpisu zrušuje.
65. V § 11a odst. 1 se slova " , kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu" nahrazují slovy "investiční pobídky".
66. V § 11a odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "majetku" vkládají slova "se uzavírá vždy na kalendářní rok, ve kterém má být hmotná podpora vyplacena, a".
67. V § 11a odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) počet nových pracovních míst a hodnotu způsobilých nákladů,".
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).
68. V § 11a odst. 2 písm. c) se slova "na jejichž úhradu lze hmotnou podporu poskytnout" nahrazují slovy "na něž se hmotná podpora poskytuje".
69. V § 11a odst. 3 se za text "§ 2 odst. 2" vkládá text "a 3".
70. V § 11a odstavec 5 zní:
"(5) Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nesnižuje hodnotu způsobilých nákladů. Způsobilými náklady pro poskytnutí hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou náklady podle § 6a odst. 1 písm. a). Maximální výši hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku stanoví vláda nařízením, a to maximálně do výše přípustné míry veřejné podpory v regionech České republiky.".
71. Příloha k zákonu se zrušuje.
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Investiční pobídky poskytnuté podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, trvají v rozsahu a za podmínek, za kterých byly poskytnuty.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl.III
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb. a zákona č. 327/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 111 odst. 1 písm. b) a v § 111 odst. 4, 5 a 7 až 9 se slova "nových zaměstnanců" nahrazují slovy "zaměstnanců na nových pracovních místech".
2. V § 111 odst. 3 větě první se slova "v územní oblasti, ve které je průměrný podíl nezaměstnaných osob za 2 ukončená pololetí předcházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky55) nejméně o 25 % vyšší než průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice, nebo na území zvýhodněných průmyslových zón schválených vládou podle zvláštního právního předpisu55)" nahrazují slovy "v územních oblastech České republiky, mimo hlavního města Prahy".
3. V § 111 odst. 4 větě druhé se slova "minimálního podílu nezaměstnaných osob v územní oblasti, uvedená v odstavci 3," nahrazují slovy "pro poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst uvedená v odstavci 3 větě první".
4. V § 111 odst. 8 se za slovo "let" vkládají slova " , v případě strategické investiční akce do uplynutí čtyř let,".
5. V § 111 odst. 12 se za slovo "závislosti" vkládají slova "na typu investiční akce a" a slova "a formu poskytnutí hmotné podpory" se nahrazují slovy "formu poskytnutí hmotné podpory a regiony, do kterých lze podporu poskytovat,".
Čl.IV
Přechodné ustanovení
Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení, které bylo zahájeno podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
v z. Schillerová v. r.

Související dokumenty