233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob

Schválený:
233/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. července 2009
o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob
Změna: 192/2011 Sb.
Změna: 58/2012 Sb.
Změna: 372/2012 Sb.
Změna: 58/2012 Sb. (část)
Změna: 248/2013 Sb.
Změna: 171/2014 Sb.
Změna: 158/2016 Sb.
Změna: 402/2017 Sb.
Změna: 402/2017 Sb. (část)
Změna: 200/2020 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 5, § 20 odst. 4 a § 26g odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o bankách“), podle § 2a odst. 1 a 9, § 2b odst. 4§ 25f odst. 8 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“) a podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2009 Sb., k provedení § 7 odst. 2, § 10 odst. 4, § 10d odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 6, § 32c odst. 8, § 38 odst. 2, § 39 odst. 5, § 43 odst. 4, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 47 odst. 1, § 83 odst. 4, § 85 odst. 2, § 155a odst. 2 a § 198 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“):
 
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
§ 1
nadpis zrušen
(1) Tato vyhláška upravuje vzory formulářů a tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud žadatel žádá o
a) licenci pro banku,
b) licenci pro zahraniční banku z jiného než členského státu, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky (dále jen "licence pro pobočku banky z jiného než členského státu"),
c) povolení ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva (dále jen "povolení pro družstevní záložnu"),
d) souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě, která je bankou nebo družstevní záložnou, tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, anebo k ovládnutí této osoby.
(2) Tato vyhláška dále upravuje
a) podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby, jejíž součástí je banka nebo družstevní záložna,
b) listiny a jejich přílohy k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osoby zvolené do funkce členů představenstva, kontrolní a úvěrové komise.".
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu1), anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,
b) finančními výkazy
1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které žadatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle jiného právního předpisu2) účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem,
2. dokumenty obdobné dokumentům v bodě 1, pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu nebo podnikající zahraniční fyzickou osobu, a
3. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a závazcích, pokud se jedná o fyzickou osobu,
c) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů3) ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,
1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla pobočku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
d) informací o osobách úzce propojených4) seznam osob úzce propojených se žadatelem, popis struktury skupiny a způsobu propojení včetně graficky znázorněných vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami, včetně sdělení, zda právní řád státu, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu České národní banky; u osob úzce propojených s žadatelem se dále uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby nebo datum vzniku a sídlo, jde-li o právnickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, případně datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, předmět činnosti jednotlivých osob s úzkým propojením, včetně informace, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořící Evropský hospodářský prostor působit jako zahraniční osoba s obdobnou činností jako banka, instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb nebo je ovládající osobou takové osoby,
e) plánem obchodní činnosti skutečně zamýšlený plán na první 3 účetní období činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu2) spolu s komentářem k jednotlivým položkám plánu, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění jednotlivých činností vykonávaných podle příslušného právního předpisu,
f) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny,
g) strategickým záměrem záměr žadatele o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí týkající se
1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být osoba ovládána,
2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
3. předpokládané míry zapojení do strategického řízení právnické osoby,
4. případné podpory právnické osoby dodatečnými vlastními zdroji, pokud to bude potřebné na rozvoj činností nebo pro udržení činnosti,
5. dohod s jinými společníky nebo členy právnické osoby a
6. pokud kvalifikovaná účast přesahuje 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech právnické osoby nebo má dojít k ovládnutí právnické osoby, také rozvoje činnosti právnické osoby ve vztahu ke stávajícímu plánu obchodní činnosti, politiky rozdělování zisku či úhrady ztráty včetně dividendové politiky, způsobu financování dalšího rozvoje právnické osoby, řídicího a kontrolního systému, případných změn personálního obsazení a strategického rozvoje právnické osoby,
h) údaji o odborné praxi
1. informace o druhu odborné praxe,
2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,
3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti včetně rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností a počtu řízených osob,
4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
i) údaji o vzdělání
1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,
2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů,
j) vedoucí osobou osoba uvedená v
1. § 4 odst. 5 písm. e) nebo v § 5 odst. 4 písm. c) zákona o bankách,
2. § 2a odst. 4 písm. b) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a
k) osobou, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, právnická osoba se sídlem v členském státě, jejímž předmětem činnosti je činnost banky, obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti, investičního fondu, penzijní společnosti, pojišťovny a zajišťovny, platební instituce, instituce elektronických peněz, nebo jiná regulovaná činnost na finančním trhu, a která podléhá dohledu příslušného orgánu členského státu v zemi jejího sídla.
 
ČÁST DRUHÁ
nadpis neplatil
VSTUP DO SEKTORU
nadpis vypuštěn
Licence pro banku a povolení pro družstevní záložnu
(K § 4 odst. 8 zákona o bankách a § 2a odst. 1 a 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)
 
§ 3
Žádost o licenci pro banku a o povolení pro družstevní záložnu se předkládá na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, ke kterému žadatel přiloží přílohy podle § 4 a 5.
 
§ 4
(1) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli a informacemi souvisejícími s činností žadatele jsou
a) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,
b) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],
c) originály dokladů o původu počátečního kapitálu nebo základního kapitálu, případně dalších finančních zdrojů žadatele, a o rozsahu splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
d) finanční výkazy [§ 2 písm. b)],
e) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování společnosti,
f) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce, části B a D podepsaný žadatelem a
g) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem.
(2) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách žadatele jsou
a) tiskopis podle přílohy č. 4, jde-li o žadatele podle § 3, vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou žadatele,
b) životopis každé vedoucí osoby žadatele obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
c) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby žadatele,
d) za každou vedoucí osobu dále
1. přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob obchodní firma nebo název právnické osoby, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby žadatele a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,
2. popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k žadateli a ostatním vedoucím osobám žadatele, ovládající osobě žadatele a k žadateli ovládané osobě a vedoucím osobám těchto osob, jde-li o právnické osoby, a k akcionářůmnebo členůms kvalifikovanou účastí na žadateli a
3. navrhovaná funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností a
e) zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení vhodnosti vedoucí osoby pro výkon funkce, do níž je navrhována, z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby.
(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a osobách úzce propojených s žadatelem jsou
a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, nebo případně 20 největších akcionářů banky včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami s údaji5) o těchto osobách s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 13 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou osobou uvedenou v tomto seznamu,
b) seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené v písmeně a) včetně uvedení funkce této osoby a tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný za každou takovou fyzickou osobu,
c) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce, části B a D podepsaný každou osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli a každou osobou, která jednáním ve shodě s jinou osobou má kvalifikovanou účast na žadateli,
d) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] každé osoby uvedené v písmeně a) a každé osoby, která je statutárním orgánem, nebo členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené v písmeně a),
e) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] každé osoby uvedené v písmeně a),
f) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] každé osoby uvedené v písmeně a),
g) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. d)] a
h) originál písemného stanoviska orgánu, který provádí dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli v zemi jejího sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání právnické osoby, je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba se sídlem mimo území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,
i) popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu podle písmene a) stává osobou ovládající žadatele, pokud dochází k ovládnutí.
(4) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, žadatel nepřikládá přílohy podle odstavce 3 písm. b) až d) a f) až h).
(5) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba, jejíž kvalifikovaná účast je dána nepřímým podílem prostřednictvím osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, žadatel
a) nepřikládá přílohy podle odstavce 3 písm. b) až d) a f) až h) a
b) přikládá originál pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu, kterým byl této osobě udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu. Není-li takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření tohoto orgánu, že tato osoba nabyla kvalifikovanou účast na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu.
nadpis vypuštěn
 
§ 5
nadpis vypuštěn
K žádosti o licenci pro banku nebo o povolení pro družstevní záložnu žadatel dále přiloží přílohy obsahující informace související s výkonem činnosti, kterými jsou
a) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)],
b) koncepci rozvoje činnosti banky nebo družstevní záložny zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu a ke střednědobým cílům,
c) návrh řídicího a kontrolního systému banky nebo družstevní záložny obsahující zejména
1. strategii řízení rizik,
2. strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností,
3. strategii rozvoje informačních systémů,
4. zásady systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku možného střetu zájmů a zásad pro compliance a
5. bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační systémy,
d) návrh organizačního uspořádání banky nebo družstevní záložny, který obsahuje informace o vymezení odpovědnosti, pravomoci, hlavních informačních tocích a vazbách orgánů, zaměstnanců a výborů banky nebo družstevní záložny, pokud budou zřízeny, a
e) návrh technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti banky nebo družstevní záložny; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající informační systém6) zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací pomocí informačních technologií, účetní systém a statisticko-evidenční systémy.
Licence pro pobočku banky z jiného než členského státu
 
§ 6
(K § 5 odst. 1 a 5 zákona o bankách)
(1) V případě žádosti o licenci pro pobočku banky z jiného než členského státu se žádost předkládá na formuláři, jehož vzor je v příloze č. 5 k této vyhlášce. K žádosti žadatel přiloží přílohy podle odstavců 2 až 6 a § 7.
(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou
a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele,
b) originál rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru zřídit pobočku v České republice,
c) originál dokladu prokazujícího existenci a skutečné sídlo žadatele a kdo za žadatele může jednat a jakým způsobem,
d) originály dokladů o původu finančních prostředků poskytnutých pro činnost pobočky,
e) auditorem ověřené finanční výkazy žadatele [§ 2 písm. b)] a
f) doklady prokazující, že žadatel dodržuje kapitálové požadavky srovnatelné s požadavky stanovenými bankám podle zákona o bankách a prováděcím právním předpisem7).
(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu žadatele, jsou
a) seznam členů statutárního orgánu žadatele,
b) tiskopisy podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněné a podepsané jednotlivými členy statutárního orgánu žadatele,
c) životopis každého člena statutárního orgánu žadatele obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
d) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] každého člena statutárního orgánu žadatele.
(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách úzce propojených s žadatelem jsou
a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách5) s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a
b) informace o osobách úzce propojených s žadatelem [§ 2 písm. d)].
(5) Přílohami obsahujícími informace o vedoucí osobě pobočky jsou
a) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucí osobou pobočky,
b) životopis vedoucí osoby pobočky obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
c) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby pobočky,
d) stručná koncepce výkonu funkce, která má být vykonávána vedoucí osobou pobočky a
e) zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení vhodnosti vedoucí osoby pobočky pro výkon funkce z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby.
(6) Přílohami obsahujícími informace o organizačních předpokladech pobočky pro výkon činnosti jsou
a) plán obchodní činnosti pobočky,
b) zásady řídicího a kontrolního systému žadatele,
c) koncepce a zásady rozvoje pobočky týkající se její činnosti zejména ve vztahu k navrhovanému plánu pobočky a k jejím střednědobým cílům,
d) návrh organizační struktury pobočky a vymezení pravomocí pobočky při rozhodování o bankovních operacích a jejich provádění a
e) návrh technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti pobočky; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém7), účetní systém a statisticko-evidenční systémy.
 
§ 7
(1) Žadatel o licenci k žádosti podle § 6 odst. 1 dále přiloží
a) analýzu srovnatelnosti právních nebo jiných předpisů, které se týkají zejména
1. právního a institucionálního postavení orgánu dohledu státu sídla žadatele (dále jen „zahraniční orgán dohledu“), jeho nezávislosti, pravomoci a odpovědnosti v oblasti výkonu bankovního dohledu,
2. úpravy udělování a odnětí licence bance, posuzování osoby navrhované do vedení banky a nabývání kvalifikované účasti na bance,
3. výkonu dohledu nad bankou a její pobočkou v zahraničí včetně výkonu dohledu na konsolidovaném základě,
4. pravidel obezřetného podnikání bank zejména kapitálová přiměřenost, angažovanost, likvidita, řídící a kontrolní systém včetně systému řízení rizik,
5. systému nápravných a sankčních opatření,
6. způsobu spolupráce a výměny informací s orgány dohledu jiných států,
7. účetnictví a úpravy povinnosti zajistit audit účetní závěrky banky,
8. úpravy informační povinnosti banky vůči orgánu dohledu a veřejnosti, poskytování informací získaných v rámci výkonu dohledu třetím osobám,
9. definice bankovního tajemství a jeho ochrany, použití důvěrných informací a úpravy povinnosti zachovávat mlčenlivost, a
b) originál písemného stanoviska zahraničního orgánu dohledu k záměru žadatele zřídit pobočku banky v České republice a jeho prohlášení, že nad pobočkou bude vykonávat bankovní dohled a že právní řád státu sídla zahraniční banky nestanoví žádné překážky bránící efektivní výměně informací mezi Českou národní bankou a zahraničním orgánem dohledu.
(2) K analýze srovnatelnosti podle odstavce 1 písm. a) žadatel dále přiloží zhodnocení případných rozdílů v oblastech uvedených v bodech 1 až 9 ve srovnání s obdobnými předpisy platnými v Evropské unii, které se týkají výkonu činnosti bank a výkonu dohledu nad nimi. Pokud je analýza vypracována jinou osobou než zahraničním orgánem dohledu, přiloží se k této analýze prohlášení zahraničního orgánu dohledu osvědčující správnost sdělovaných informací a závěrů.
nadpis vypuštěn
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
 
§ 11a
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 14a
zrušen
 
§ 14b
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 14c
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 15
zrušen
 
§ 16
Osoba ve vedení finanční holdingové osoby
(K § 26g odst. 6 zákona o bankách a § 25f odst. 8 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)
(1) K prokázání důvěryhodnosti a zkušenosti osoby navrhované do jejího vedení finanční holdingová osoba předloží podklady, kterými jsou
a) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] fyzické osoby navrhované do vedení finanční holdingové osoby (dále jen „navrhovaná osoba“),
b) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou navrhovanou osobou,
c) životopis navrhované osoby obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)].
(2) Finanční holdingová osoba předloží rovněž popis pracovní náplně funkce, do které má být navrhovaná osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci. Tento doklad může být nahrazen vnitřním předpisem finanční holdingové osoby, který upravuje náplň funkce, kterou má navrhovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vyplývající z této funkce.
(3) V případě, že navrhovaná osoba není statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu finanční holdingové osoby nebo na navrhovanou osobu nebyla pravomoc statutárního orgánu finanční holdingové osoby delegována, finanční holdingová osoba uvede, na základě jaké skutečnosti navrhovaná osoba finanční holdingovou osobu řídí.
 
§ 17
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 18
Souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo družstevní záložně nebo k jejich ovládnutí
(K § 20 odst. 3 a 4 zákona o bankách a § 2b odst. 3 a 4 zákona o spořitelních o úvěrních družstvech)".
(1) Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě, která je bankou nebo družstevní záložnou (dále jen „regulovaná právnická osoba“), nebo k ovládnutí této osoby se předkládá na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky.
(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou
a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele,
b) originály dokladů o původu finančních zdrojů, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
c) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] žadatele,
d) informace o osobách úzce propojených [§ 2 písm. d)] se žadatelem,
e) popis vztahů mezi žadatelem a regulovanou právnickou osobou, na níž hodlá žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast nebo kterou má ovládnout, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této právnické osobě, a to alespoň k osobám, které jsou vedoucími osobami, členy dozorčí rady nebo členy kontrolní komise regulované právnické osoby, v případě družstevních záložen pak rovněž k osobám zvoleným do úvěrové komise,
f) originál písemného stanoviska orgánu, který provádí dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě nebo ji ovládnout, jde-li o žadatele se sídlem mimo území členského státu, nad kterým je takový dohled v zemi jeho sídla vykonáván,
g) strategický záměr [§ 2 písm. g)],
h) seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě nebo ji ovládnou, s údaji5) o těchto osobách a s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na regulované právnické osobě, a popis skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě, a
i) popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí regulované právnické osoby, má-li být žadatel ovládající osobou15), a doklady o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.
(3) Je-li žadatelem fyzická osoba, přikládá k žádosti podle odstavce 1 dále
a) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] a
b) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný žadatelem.
(4) Je-li žadatelem právnická osoba, přikládá k žádosti podle odstavce 1 dále
a) seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu žadatele včetně uvedení funkce této osoby,
b) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce, části B a D, vyplněný a podepsaný žadatelem a každou fyzickou osobou uvedenou v písmeně a) a
c) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem žadatele a každé osoby uvedené v písmeně a).
(5) Má-li v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti dojít ke změně ve vedoucích osobách v subjektu, na němž se nabývá kvalifikovaná účast, jsou součástí žádosti přílohy obsahující informace o těchto vedoucích osobách podle § 4 odst. 2.
(6) Je-li žadatelem osoba, která žádá o souhlas pouze z důvodu obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí jsou investiční nástroje, není žadatel povinen přiložit doklady podle odstavce 2 písm. b).
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
Zvláštní ustanovení
(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí osoba, které Česká národní banka v posledních 5 letech udělila souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí, pak tato osoba předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží pouze originál písemného stanoviska podle § 18 odst. 2 písm. f) a ostatní listinné dokumenty a podklady uvedené v § 18 odst. 2 až 4, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí udělen. Žadatel v tomto případě zároveň v žádosti uvede, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti zůstávají beze změny.
(2) Pokud je žadatelem o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě anebo k jejímu ovládnutí osoba, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. K žádosti přiloží
a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],
b) strategický záměr [§ 2 písm. g)],
c) originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti, a
d) popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí regulované právnické osoby, a doklady o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.
(3) Má-li žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě prostřednictvím osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. K žádosti přiloží pouze originál pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu, kterým mu byl udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu. Není-li takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření tohoto orgánu dohledu, že žadatel nabyl kvalifikovanou účast na osobě, která je regulovaným subjektem na finančním trhu, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla osoby, která je regulovaným subjektem na finančním trhu.
 
ČÁST TŘETÍ
zrušena
 
§ 21
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
 
§ 22
zrušen
 
§ 22a
zrušen
 
§ 23
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
nadpis vypuštěn
 
§ 25a
zrušen
 
§ 25b
zrušen
 
§ 25c
zrušen
 
§ 25d
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 25e
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
 
§ 25f
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 25g
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 25ga
zrušen
 
§ 25gb
zrušen
 
§ 25gc
zrušen
 
§ 25gd
zrušen
 
§ 25ge
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 25h
zrušen
 
§ 25i
zrušen
 
§ 25j
zrušen
 
§ 25k
zrušen
 
§ 25l
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Společná ustanovení
 
§ 26
(1) Česká národní banka uveřejňuje vzory tiskopisů způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Je-li žadatel zastoupen, je přílohou žádosti originál plné moci nebo obdobné listiny prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele.
(3) Pravost podpisu žadatele na plné moci nebo obdobné listině, která se předkládá jako doklad podle odstavce 2, musí být úředně ověřena.
(4) V případě žádosti o povolení další činnosti se přiměřeně použijí ustanovení části druhé hlavy II.
 
§ 27
(1) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou nebo uvedení údaje v tiskopisu, a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží.
(2) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na přesně identifikovaný dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.
(3) Při předkládání veřejných listin cizích států se postupuje podle jiného právního předpisu18). To neplatí pro veřejnou listinu cizího státu
a) vydanou na území členského státu, nebo
b) vydanou správním úřadem cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto úřadů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) V případě, že právnickou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli řídí jiná osoba, než je statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, připojí žadatel také seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby žadatele řídí, a dále údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)], originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] a tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D vyplněný a podepsaný za každou takovou osobu.
 
§ 28
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. vyhláška č. 90/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou,
2. vyhláška č. 272/2006 Sb., kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena,
3. vyhláška č. 139/2007 Sb., kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby,
4. vyhláška č. 255/2008 Sb., o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
 
§ 29
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
 
Příloha 1
Vzor - Žádost o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu
      
Pozn. ASPI: Vyhláškou č. 171/2014 Sb. se v tabulce 5a za řádek začínající slovy „Pronájem bezpečnostních schránek“ vkládá řádek se slovy „Provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů“ a v posledním řádku těchto tabulek se slova „odst. 3 písm. a) až n)“ nahrazují slovy „odst. 3 písm. a) až o).
Příloha byla změněna vyhláškou č. 402/2017 Sb. s účinností od 3.1.2018 a 13.1.2018.
 
Příloha 2
zrušena
 
Příloha 2a
zrušena
 
Příloha 2b
zrušena
 
Příloha 3
zrušena
 
Příloha 4
Vzor - Dotazník k posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti vedoucí osoby (banka, družstevní záložna, pobočka zahraniční banky) nebo osoby, která je navrhována do vedení finanční holdingové osoby
      


Pozn. ASPI: Vyhláškou č. 171/2014 Sb. se v bodě 7.1 za slova „trestný čin“ vkládají slova „(bez ohledu na to, zda bylo odsouzení následně zahlazeno)“.
Vyhláškou č. 171/2014 Sb. se v bodě 8.1 slovo „zahájeno“ nahrazuje slovem „vedeno“ a v navazujícím textu k předložené otázce se za slovo „podrobnosti“ vkládají slova „ , včetně důvodu případného zastavení řízení,“.
Příloha byla změněna vyhláškou č. 402/2017 Sb.
 
Příloha 5
Vzor - Žádost o licenci pro pobočku banky z jiného než členského státu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o bankách")
      


Pozn. ASPI: Vyhláškou č. 171/2014 Sb. se v části 3C tabulce a) za řádek začínající slovy „Pronájem bezpečnostních schránek“ vkládá řádek se slovy „Provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů“ a v posledním řádku těchto tabulek se slova „odst. 3 písm. a) až n)“ nahrazují slovy „odst. 3 písm. a) až o).
Příloha byla změněna vyhláškou č. 402/2017 Sb. s účinností od 3.1.2018 a 13.1.2018.
 
Příloha 6
zrušena
 
Příloha 7
Vzor - Žádost o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě/k ovládnutí regulované právnické osoby
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
      

Pozn. ASPI: Část 4 byla změněna vyhláškou č. 200/2020 Sb.      Pozn. ASPI: Vyhláškou č. 248/2013 Sb. byla v nadpisu zrušena slova „ , podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů“ a v tabulce č. 4 byly v obou částech zrušeny řádky se slovy „investiční společnosti“ a „investičního fondu“.
Vyhláškou č. 158/2016 Sb. byla zrušena v části III bodě 4 slova "centrálním depozitáři" a "centrálního depozitáře".
Příloha byla změněna vyhláškou č. 402/2017 Sb.
Část 4 byla změněna vyhláškou č. 200/2020 Sb.
 
Příloha 8
zrušena
 
Příloha 9
zrušena
 
Příloha 9a
zrušena
 
Příloha 9b
zrušena
 
Příloha 10
zrušena
 
Příloha 11
zrušena
 
Příloha 12
zrušena
 
Příloha 13
Vzor - Dotazník související s nabytím kvalifikované účasti
      

 
Příloha 14
zrušena
 
Příloha 15
zrušena
 
Příloha 16
zrušena
 
Příloha 17
zrušena
 
Příloha 18
zrušena
 
Příloha 19
zrušena
1) Například zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 4 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 odst. 9 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 písm. u) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 17a odst. 4 zákona o bankách.
§ 2b odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.
6) Příloha č. 6 bod 14 písm. a) vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.
7) Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
8) Vyhláška č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb.
9) § 6 vyhlášky č. 237/2008 Sb.
10) § 6 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
Část druhá vyhlášky č. 237/2008 Sb.
11) § 6 odst. 1 písm. d) bod 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
Část třetí vyhlášky č. 237/2008 Sb.
12) § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
15) § 74 a 75 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
16) § 17a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
18) § 53 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
19) Nařízení Komise obsahující úplný seznam informací, které musí být poskytnuty k oznámení o navrhovaném nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry.

Související dokumenty