603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

Schválený:
603/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2006
o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
Změna: 241/2007 Sb.
Změna: 356/2010 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. f) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 224/2006 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) informace, které obsahuje výroční zpráva investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví1), a podrobnosti o struktuře této zprávy2) (§ 3 až 6),
b) informace, které obsahuje pololetní zpráva investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, a podrobnosti o struktuře této zprávy2) (§ 7),
c) informace, které o své činnosti na území České republiky poskytuje zahraniční standardní fond a zahraniční speciální fond, a podrobnosti o jejich struktuře (§ 8),
d) údaje, které obsahuje informace o struktuře majetku fondu kolektivního investování podle § 88 odst. 1 písm. c) a odstavce 2 zákona, a podrobnosti o její struktuře (§ 9),
e) způsob uveřejňování zpráv a informací uvedených v písmenech a) až d)3) (§ 17).
 
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) rozhodným obdobím účetní období, za které je vypracována výroční zpráva, nebo prvních šest měsíců účetního období, za které je vypracována pololetní zpráva,
b) popisnou částí ty informace, které se neuvádějí ve formě výkazů,
c) osobou personálně propojenou právnická osoba, jejímž statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního nebo dozorčího orgánu je fyzická osoba, která je současně členem představenstva nebo dozorčí rady, zaměstnancem nebo prokuristou investiční společnosti nebo investičního fondu, který plní informační povinnost podle této vyhlášky,
d) portfolio manažerem zaměstnanec pověřený obhospodařováním majetku fondu kolektivního investování nebo majetku zákazníka,
e) spřízněnou osobou
1. investiční společnost obhospodařující speciální fond nemovitostí,
2. depozitář speciálního fondu nemovitostí,
3. každý fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností, která obhospodařuje speciální fond nemovitostí,
4. znalec, který prováděl nebo provádí ocenění nemovitostí v majetku nebo nabývaných do majetku speciálního fondu nemovitostí nebo nemovitostní společnosti, na které nabyl nebo nabývá speciální fond nemovitostí účast,
5. podílník speciálního fondu nemovitostí, který vlastní alespoň 10 % z celkového počtu vydaných podílových listů speciálního fondu nemovitostí. Za podílové listy podílníka se považují i podílové listy v majetku vedoucí osoby4), ovládající osoby5), dceřiné společnosti a většinového společníka6) podílníka, je-li právnickou osobou,
6. vedoucí osoba, ovládající osoba, dceřiná společnost a většinový společník každé z osob uvedených v bodech 1 až 4,
7. auditor nebo auditorská společnost, kteří ověřují účetní závěrku speciálního fondu nemovitostí,
8. člen výboru odborníků, nebo
9. osoba blízká osobě uvedené v bodech 4 až 8, pokud se jedná o fyzické osoby.
 
§ 3
Výroční zpráva investiční společnosti
Výroční zpráva investiční společnosti nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví obsahuje údaje o
a) změnách skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, ke kterým došlo během rozhodného období,
b) fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností,
c) skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek,
d) členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech investiční společnosti, členech výborů odborníků a znalcích oceňujících nemovitosti speciálních fondů nemovitostí obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, dále údaj o dni, od kterého vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, od kterého přestali vykonávat funkci nebo činnost,
e) osobách, které měly kvalifikovanou účast na investiční společnosti, byť jen po část rozhodného období, s uvedením druhu a výše účasti na investiční společnosti, spolu s uvedením doby, po kterou měly kvalifikovanou účast na investiční společnosti,
f) osobách, na kterých měla investiční společnost kvalifikovanou účast, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše a typu kvalifikované účasti a hospodářského výsledku těchto osob, spolu s uvedením doby, po kterou investiční společnost měla kvalifikovanou účast na těchto osobách. Pokud nejsou k dispozici auditované hospodářské výsledky těchto osob, uvede investiční společnost hospodářské výsledky neauditované a tuto skutečnost vyznačí,
g) osobách, které byly s investiční společností personálně propojené, byť jen po část rozhodného období, s uvedením způsobu propojení a doby propojení,
h) osobách, které se neuvádějí podle písmen e) až g) a které jednaly v rozhodném období s investiční společností ve shodě,
i) všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,
j) všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali,
k) všech peněžitých i nepeněžitých plněních od investiční společnosti, která přijali v rozhodném období členové představenstva, dozorčí rady, ostatní vedoucí osoby a portfolio manažeři, členové výborů odborníků a znalci oceňující nemovitosti speciálních fondů nemovitostí obhospodařovaných investiční společností, a to souhrnně za každou výše uvedenou skupinu osob, o právním důvodu těchto plnění a o dalších vztazích mezi investiční společností a těmito osobami, ze kterých vzniká nárok na plnění, a to souhrnně za každou výše uvedenou skupinu osob,
l) počtu cenných papírů fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností a akcií investiční společnosti, které jsou v majetku osob uvedených v písmenu k) nebo jsou předmětem opčních či jiných práv těchto osob, a to vždy souhrnně za každou skupinu osob,
m) soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je investiční společnost sama nebo na účet fondu kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, jehož se spor týká, v rozhodném období,
n) průměrném počtu zaměstnanců v rozhodném období.
 
§ 4
Výroční zpráva investičního fondu
Výroční zpráva investičního fondu nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví obsahuje údaje o
a) změnách skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, ke kterým došlo během rozhodného období,
b) každé investiční společnosti, která obhospodařovala majetek investičního fondu, byť jen po část rozhodného období, datu uzavření smlouvy o obhospodařování a případně datu ukončení obhospodařování investiční společností,
c) skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investičního fondu spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek,
d) členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, dále údaj o dni, od kterého vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, od kterého přestali vykonávat funkci nebo činnost,
e) osobách, které měly kvalifikovanou účast na investičním fondu, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše a typu účasti a doby, po kterou měly kvalifikovanou účast,
f) osobách, na kterých měl investiční fond kvalifikovanou účast, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše a typu účasti a hospodářského výsledku těchto osob, spolu s uvedením doby, po kterou investiční fond měl kvalifikovanou účast na těchto osobách. Pokud nejsou k dispozici auditované hospodářské výsledky těchto osob, uvede investiční fond hospodářské výsledky neauditované a tuto skutečnost vyznačí,
g) osobách, které byly s investičním fondem personálně propojené, byť jen po část rozhodného období, s uvedením způsobu propojení a doby propojení,
h) osobách, které se neuvádějí podle písmen e) až g) a které jednaly v rozhodném období s investičním fondem ve shodě,
i) všech depozitářích investičního fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,
j) osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku investičního fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku investičního fondu,
k) všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční fond, byť jen po část rozhodného období, a době, po kterou tuto činnost vykonávali,
l) dni, kterým končí doba, na kterou byl investiční fond založen,
m) všech peněžitých i nepeněžitých plněních, která přijali v rozhodném období členové představenstva, dozorčí rady, ostatní vedoucí osoby a portfolio manažeři od investičního fondu nebo od osob ovládaných investičním fondem, a to souhrnně za každou výše uvedenou skupinu osob, o právním důvodu těchto plnění a o dalších vztazích mezi investičním fondem nebo osobami ovládanými investičním fondem, ze kterých vzniká nárok na plnění, a výše uvedenými osobami, a to souhrnně za každou skupinu výše uvedených osob,
n) počtu akcií investičního fondu, které jsou v majetku osob uvedených v písmenu m) nebo jsou předmětem opčních či jiných práv těchto osob, a to vždy souhrnně za každou skupinu osob,
o) soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byl nebo je investiční fond, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investičního fondu v rozhodném období,
p) aktivech investičního fondu zatížených právy třetích osob,
r) vývoji hodnoty akcie investičního fondu v rozhodném období vyjádřeném v grafické podobě a vývoji pevně stanoveného indexu (benchmarku) vyjádřeném v grafické podobě, pokud investiční fond podle svého investičního cíle takový index sleduje,
s) majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období.
 
§ 5
Výroční zpráva podílového fondu
(1) Výroční zpráva podílového fondu nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví obsahuje
a) název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, pokud byl přidělen,
b) údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala,
c) údaje o portfolio manažerech podílového fondu v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, údaj o dni, od kterého vykonávají činnost pro podílový fond a případně o dni, od kterého přestali tuto činnost vykonávat,
d) údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,
e) údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu,
f) údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávali,
g) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období,
h) vývoj hodnoty podílového listu v rozhodném období v názorné grafické podobě; pokud je investiční strategie podílového fondu vázána na pevně stanovený index (benchmark), uvede se i vývoj tohoto pevně stanoveného indexu v rozhodném období v grafické podobě,
i) údaj o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období.
(2) U uzavřeného podílového fondu výroční zpráva obsahuje také údaj o dni, kterým končí doba, na kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace nebo se přemění na otevřený podílový fond.
 
§ 6
Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí
(1) Kromě údajů podle § 5 výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí obsahuje tyto informace o nemovitosti v jeho majetku:
a) označení nemovitosti,
1. druh nemovitosti7),
2. adresu, a není-li adresa, jiné obdobné označení jejího umístění,
b) stáří budovy, stav a míru jejího opotřebení,
c) účel, za kterým speciální fond nemovitostí nemovitost nabyl, a v případě, že došlo ke změně účelu, uvede důvod této změny a dopady této změny na speciální fond nemovitostí,
d) způsob a popis využití nemovitosti a v případě, že nemovitost není využívána, uvede důvod, proč není nemovitost využívána, a záměr, který s touto nemovitostí speciální fond nemovitostí má,
e) popis průběhu stavebních úprav, udržovacích prací nebo výstavby, včetně nákladů na tyto činnosti, doby trvání a označení dodavatelů, jejichž dodávka na tyto činnosti přesahuje 5 % celkových nákladů,
f) označení osoby, která nemovitost spravuje,
g) charakteristiku příslušenství nemovitosti, včetně údaje o podílu hodnoty tohoto příslušenství na celkové hodnotě nemovitosti,
h) popis předkupních práv, zástavních práv, věcných břemen, užívacích práv třetích osob s výjimkou nájemních práv a dalších omezení nebo závazků týkajících se nebo souvisejících s nemovitostí,
i) den, ke kterému bylo provedeno ocenění pro účely výroční zprávy,
j) údaje o znalcích, kteří provedli ocenění nemovitosti a případné vyjádření výboru odborníků ke znaleckému posudku, pokud jde o první výroční zprávu po nabytí nemovitosti,
k) označení metody použité pro ocenění nemovitosti,
l) popis kritérií, na základě kterých byla cena nemovitosti stanovena, pokud byla nemovitost oceněna porovnávací metodou.
(2) Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí obsahuje informace o účasti na nemovitostní společnosti, a to
a) údaje o nemovitostní společnosti,
b) seznam vedoucích osob nemovitostní společnosti,
c) počet nemovitostí v majetku nemovitostní společnosti,
d) údaj o tom, zda nemovitostní společnost splňuje předpoklady, za kterých smí speciální fond nemovitostí nabývat a držet účast na nemovitostní společnosti,
e) informace o významné změně ve způsobu vedení účetnictví nemovitostní společnosti, změně auditora nebo auditorské společnosti nemovitostní společnosti,
f) informace o nemovitostech v jejím majetku; pro rozsah informací platí obdobně ustanovení odstavce 1.
(3) Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí dále obsahuje
a) seznam členů výboru odborníků,
b) údaje o podstatné změně v předpovědi peněžních toků spojených s držením nemovitosti nebo s účastí na nemovitostní společnosti,
c) údaje o všech smlouvách uzavřených nebo plněných v rozhodném období mezi speciálním fondem nemovitostí a spřízněnými osobami, pokud plnění ze smlouvy přesahuje 5 milionů Kč,
d) přehled smluv neuvedených v písmenu c), pokud plnění ze smlouvy přesahuje 15 % úhrnné hodnoty majetku speciálního fondu nemovitostí,
e) údaje o smlouvách neuvedených v písmenu c) o službách týkajících se nemovitostí, pokud hodnota plnění ze smlouvy přesahuje 1 milion Kč za období nepřesahující 3 roky,
f) informace o zamýšleném prodeji nemovitosti nebo účasti na nemovitostní společnosti v době do uplynutí 2 let od jejího pořízení nebo před uplynutím investičního horizontu,
g) informace o záměru změny investičních cílů nebo investiční strategie,
h) popis důvodů porušení úvěrových nebo investičních limitů, pokud k nim došlo,
i) další podstatné informace týkající se nemovitostí v majetku speciálního fondu nemovitostí nebo nemovitostní společnosti nebo týkající se účasti na nemovitostní společnosti.
 
§ 7
Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování
(1) Pololetní zpráva investiční společnosti obsahuje
a) údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností,
b) údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek,
c) údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech, členech výborů odborníků a znalcích oceňujících nemovitosti ve speciálních fondech nemovitostí obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, údaj o dni, od kterého vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, od kterého přestali vykonávat funkci nebo činnost,
d) údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,
e) údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali,
f) údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je investiční společnost sama nebo na účet fondu kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, jehož se spor týká, v rozhodném období,
g) souhrnné údaje o průměrném počtu zaměstnanců v rozhodném období.
(2) Pololetní zpráva investičního fondu obsahuje
a) údaje o každé investiční společnosti, která obhospodařovala majetek investičního fondu, byť jen po část rozhodného období, a datu uzavření smlouvy o obhospodařování a datu ukončení obhospodařování investiční společností,
b) údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investičního fondu spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek,
c) údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, údaj o dni, od kterého vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, od kterého přestali vykonávat funkci nebo činnost,
d) údaje o všech depozitářích investičního fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,
e) údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku investičního fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku investičního fondu,
f) údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční fond, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční fond,
g) údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byl nebo je investiční fond, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investičního fondu v rozhodném období,
h) údaje o aktivech investičního fondu zatížených právy třetích osob.
(3) Pololetní zpráva podílového fondu obsahuje
a) název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen,
b) údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala,
c) údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace,
d) údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,
e) údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu,
f) údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali,
g) identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období,
h) údaj o soudních sporech, jejichž účastníkem byla nebo je investiční společnost jménem podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období.
(4) Pololetní zpráva speciálního fondu nemovitostí dále obsahuje
a) informace o nemovitostech v jeho majetku:
1. označení nemovitosti způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 písm. a),
2. stáří budovy, stavu a míry jejího opotřebení,
3. účel, za kterým speciální fond nemovitostí nemovitost nabyl, a v případě, že došlo ke změně účelu, uvede důvod této změny a dopady této změny na speciální fond nemovitostí,
4. způsob a popis využití nemovitosti a v případě, že nemovitost není využívána, uvede důvod, proč není využívána, a záměr, který s touto nemovitostí speciální fond nemovitostí má,
5. označení osoby, která nemovitost spravuje,
6. označení metody použité pro ocenění nemovitosti,
b) údaje o nemovitostních společnostech, na kterých má nemovitostní fond účast,
c) seznam vedoucích osob nemovitostních společností,
d) údaje o podstatné změně v předpovědi peněžních toků spojených s vlastnictvím nemovitostí nebo s účastí na nemovitostní společnosti,
e) další podstatné informace týkající se nemovitostí v majetku speciálního fondu nemovitostí nebo nemovitostní společnosti.
(5) Popisná část pololetní zprávy podle odstavců 2 a 3 obsahuje v rozsahu, který je nezbytný pro přesné a správné posouzení vývoje činnosti fondu kolektivního investování, také popis
a) stavu a minulých vývojových tendencí činnosti fondu kolektivního investování v rozhodném období,
b) důležitých faktorů, které ovlivnily hospodářské výsledky fondu kolektivního investování v rozhodném období.
 
§ 8
Zahraniční fond
Informace, které zahraniční standardní fond a zahraniční speciální fond uveřejňuje o své činnosti na území České republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup8), obsahují
a) údaje o zahraničním fondu,
b) informaci, zda zahraniční fond veřejně nabízí své cenné papíry v České republice,
c) údaj o počtu cenných papírů vydaných a zpětně odkoupených v příslušném období zahraničním fondem spolu s údajem o počtu cenných papírů vydaných a zpětně odkoupených v České republice,
c) celkovou cenu přijatou za vydané a uhrazenou za odkoupené cenné papíry v příslušném období spolu s údajem, jaká část připadá na cenné papíry vydané a zpětně odkoupené v České republice.
 
§ 9
Měsíční informace fondu kolektivního investování
Měsíční informace o struktuře majetku podle § 88 odst. 1 písm. c) a odstavce 2 zákona obsahují údaje o struktuře aktiv v rozsahu podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví jednotek, které jsou bankami nebo jinými finančními institucemi9).
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
Zasílání informací elektronickou poštou
(1) Vykazující subjekt zasílá České národní bance popisnou část údajů podle § 1 písm. a) a b) v elektronické podobě ve formě datové zprávy elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny s jednoznačnou identifikací informační povinnosti. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem12) pověřené osoby s rolí umožňující předávání zpráv.
(2) Údaje podle § 1 písm. c) zasílá zahraniční fond České národní bance způsobem uvedeným v odstavci 1.
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
Způsob uveřejňování zpráv a informací
Informace a zprávy, které musí investiční společnost, investiční fond nebo obdobné zahraniční osoby podle zákona uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní investiční společnost, investiční fond nebo obdobné zahraniční osoby v českém jazyce způsobem umožňujícím dálkový přístup v úplném znění (internetová adresa), kterým podnikatelé v oboru kapitálového trhu obvykle uveřejňují informace o svých službách nebo produktech; přitom zajistí zejména, aby
a) internetová adresa byla veřejnosti bez omezení přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby ji bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy investiční společnosti nebo investičního fondu a aby obsah internetové adresy byl obchodníkem s cennými papíry poskytován bezplatně,
b) uveřejňované informace měly podobu datového souboru vhodného ke stažení v běžně používaném formátu,
c) uveřejňované informace byly uvedeným způsobem dostupné nepřetržitě a nebyly investičním fondem nebo investiční společností měněny.
 
§ 18
Společné ustanovení
Pokud vyhláška požaduje uvedení údaje o právnické nebo fyzické osobě, rozumí se tím údaje podle § 2 odst. 1 písm. j) zákona, pokud vyhláška nestanoví jinak.
 
§ 19
Přechodná ustanovení
(1) Měsíční informační povinnost za prosinec 2006 vykazující subjekt splní bez zbytečného odkladu, nejpozději do 31. ledna 2007, podle této vyhlášky.
(2) Výroční zprávu za rok 2006 vykazující subjekt splní podle této vyhlášky.
 
§ 20
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 271/2004 Sb., o informační povinnosti investiční společnosti a fondu kolektivního investování.
 
§ 21
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2006.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
Příloha 1
zrušena
Příloha 2
zrušena
Příloha 3
zrušena
Příloha 4
zrušena
Příloha 5
zrušena
Příloha 6
zrušena
Příloha 7
zrušena
Příloha 8
zrušena
Příloha 9
zrušena
Příloha 10
zrušena
1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2) Článek 28 a seznam B přílohy I směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES.
3) Článek 29 směrnice Rady 85/611/EHS.
4) § 2 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 66a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 66a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 2 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8) § 45 odst. 3 a § 59 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
9) Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

Související dokumenty