379/2008 Sb., zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn

Schválený:
379/2008 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 491/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 53/2004 Sb., zákonem č. 559/2004 Sb., zákonem č. 395/2005 Sb., zákonem č. 21/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 136/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 129/2008 Sb. a zákonem č. 239/2008 Sb.
ZÁKON
o občanských průkazech
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje vydávání občanských průkazů státním občanům České republiky (dále jen „občan“) a vedení evidence občanských průkazů.
 
§ 2
Občanský průkaz
(1) Občanský průkaz je veřejná listina1), kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky2) (dále jen „státní občanství“), jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.
(2) Občanovi může být vydán občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s dobou platnosti 5 let [§ 10 písm. a)] nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s dobou platnosti 10 let [§ 10 písm. b)], občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden rok (§ 24a) nebo občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc (§ 24b).
(3) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.
(4) Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník3) (dále jen „opatrovník“).
(5) Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.
(6) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez souhlasu3a) občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
 
§ 3
Údaje zapisované do občanského průkazu
(1) Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování fotografie občana a jeho podpisu. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a fotografii občana.
(2) Povinnými údaji zapisovanými do občanského průkazu jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, rodinný stav nebo registrované partnerství3a) (dále jen „partnerství“), adresa místa trvalého pobytu, datum, místo a okres narození, přičemž název místa a okresu narození se zapisuje podle aktuálního stavu3b) v době podání žádosti o vydání občanského průkazu; u občanů narozených v cizině se zapisuje pouze stát narození, místo a okres narození se u nich nezapisuje,
b) doba platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, který jej vydal,
c) strojově čitelné údaje zapisované do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, jméno, popřípadě jména občana, číslo občanského průkazu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti občanského průkazu, koncovka rodného čísla3c) a kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně.
(3) U občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je povinným údajem zapisovaným do občanského průkazu tato skutečnost, a u občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům též jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a adresa místa trvalého pobytu opatrovníka. Je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy3), popřípadě jeho zařízení, uvede se jeho název a sídlo. U občana, kterému byl rozhodnutím soudu uložen trest zákazu pobytu4), je povinným údajem uložení tohoto trestu.
(4) Nepovinnými údaji zapisovanými na žádost občana do občanského průkazu jsou
a) označení absolventa vyšší odborné školy5), akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy6), označení „docent“ nebo „profesor“6a) (dále jen „titul“) nebo vědecká hodnost6b), titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem6),
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera6c); v případě, že manžel nebo partner nemají přiděleno rodné číslo, datum narození,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte do nabytí zletilosti; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození.
(5) Nelze-li z důvodu nedostatku místa ve vymezené části občanského průkazu zapsat všechny požadované nepovinné údaje, určí občan, které z nich se zapíšou.
(6) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.
 
ČÁST DRUHÁ
VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
 
HLAVA I
PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
 
§ 4
Vydání občanského průkazu
(1) Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu.
(2) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, je povinen předložit vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu (dále jen „žádost“) a doklady potřebné pro jeho vydání. Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán; podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Žádost se podává na tiskopise stanoveném Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo“). Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí.
(3) Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce8) nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.
(4) Žádost s doklady může občan osobně nebo prostřednictvím jiné osoby předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu8a), který zkontroluje správnost vyplnění žádosti, doklady občanovi vrátí, a zjistí-li rozpory mezi údaji uváděnými v žádosti a údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systému evidence občanských průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“), vyzve občana, aby údaje uváděné v žádosti doložil. Není-li obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu, anebo byla žádost předložena matričnímu úřadu, předají tyto orgány řádně vyplněnou žádost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
(5) Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne předložení řádně vyplněné žádosti a potřebných dokladů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána. Občanský průkaz může občan převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
(6) Podpisem občana podle odstavce 2 (dále jen „podpis“) se pro účely vydání občanského průkazu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení.
(7) Pro účely vydání občanského průkazu a vedení údajů v evidenci občanských průkazů provádí ministerstvo digitální zpracování fotografie občana (dále jen „fotografie“) a jeho podpisu; namísto ministerstva může tuto činnost provádět obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydává občanský průkaz podle odstavce 1, pokud to umožňují technické podmínky.
 
§ 5
Vydání prvního občanského průkazu
(1) Zákonný zástupce občana nebo občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po dovršení 15 let věku, je povinen předložit
a) rodný list občana,
b) 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana; požadavky na technické provedení fotografie stanoví ministerstvo vyhláškou,
c) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.
Současně je povinen dokladem o státním občanství8a) prokázat státní občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u příslušného úřadu8b).
(2) Občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství, je povinen předložit
a) rodný list nebo rodný a křestní list,
b) 1 fotografii,
c) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
d) doklad o státním občanství,
e) doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství, nebo doklad o partnerství, jde-li o občana, který žije nebo žil v partnerství,
f) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.
Vydání nového občanského průkazu
 
§ 6
(1) Občan je povinen předložit před vydáním nového občanského průkazu dosavadní občanský průkaz a 1 fotografii.
(2) Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit
a) rodný list nebo rodný a křestní list,
b) 1 fotografii,
c) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
d) potvrzení o občanském průkazu (§ 9),
e) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.
(3) Je-li důvodem pro vydání nového občanského průkazu změna nebo doplnění některého údaje zapisovaného do občanského průkazu, je občan povinen předložit též doklad o této změně nebo doklad potvrzující nový údaj.
(4) Občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je povinen předložit toto rozhodnutí spolu s doklady uvedenými v odstavci 1. Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý tuto povinnost splnit, žádá za něho opatrovník, který je povinen předložit
a) rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům,
b) 1 fotografii občana,
c) dosavadní občanský průkaz občana,
d) svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.
(5) Opatrovník, který žádá o vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, je povinen předložit
a) rodný list nebo rodný a křestní list občana,
b) 1 fotografii občana,
c) doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
d) doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství, nebo doklad o partnerství, jde-li o občana, který žije nebo žil v partnerství,
e) rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
f) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů,
g) svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.
(6) Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům, je povinen před vydáním nového občanského průkazu předložit toto rozhodnutí a doklady uvedené v odstavci 1.
(7) Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, je povinen před vydáním občanského průkazu předložit toto rozhodnutí a doklady uvedené v odstavci 5 písm. a) až d) a písm. f) a dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán.
(8) Byl-li občanu uložen trest zákazu pobytu, vykonal-li tento trest nebo bylo-li od výkonu trestu, případně jeho zbytku upuštěno, je povinen před vydáním občanského průkazu předložit rozhodnutí soudu, které uvedenou skutečnost potvrzuje.
 
§ 7
(1) Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii9). U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
(2) Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu10). Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.
(3) Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu11) potřebné.
(4) Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed12), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
 
§ 8
Převzetí občanského průkazu
(1) Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Jeho převzetí potvrdí svým podpisem na žádosti. Pokud se nemůže podepsat, uvede se tato skutečnost na žádosti.
(2) Za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům, přebírá a převzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník jen v případě, že o jeho vydání požádal. Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, přebírá a převzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník.
(3) Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu ze závažných důvodů osobně, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, soudem nařízeného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje. Po předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností znehodnotí dosavadní občanský průkaz občana nebo jeho potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a zašle uvedené doklady obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu k likvidaci, zároveň s podepsanou žádostí; obdobně postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, předává-li občanský průkaz podle § 4 odst. 6.
 
HLAVA II
PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
 
§ 9
Potvrzení o občanském průkazu
(1) Občanovi se vydává potvrzení o občanském průkazu při
a) ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,
b) zadržení neplatného občanského průkazu,
c) nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání,
d) odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí,
e) odevzdání občanského průkazu za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům nebo který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům,
f) odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého.
(2) Potvrzení o občanském průkazu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad. Policie České republiky (dále jen „policie“) jej vydává jen v případě, že je jí nahlášeno odcizení občanského průkazu, že je jí odevzdán nalezený občanský průkaz nebo při zadržení občanského průkazu (§ 16 odst. 2).
(3) Potvrzení o občanském průkazu, která se vydávají v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až d), obsahují tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu občana, datum, místo a okres narození, datum vydání, dobu platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který jej vydal, a dále číslo, popřípadě sérii občanského průkazu a označení úřadu, který občanský průkaz vydal; u občanů narozených v cizině se namísto místa a okresu narození zapisuje pouze stát narození.
(4) Potvrzení o občanském průkazu, které se vydává podle odstavce 1 písm. e) a f), obsahuje tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení fyzické osoby, která občanský průkaz odevzdává, jméno, popřípadě jména, příjmení držitele občanského průkazu (dále jen „držitel“), datum vydání, dobu platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který potvrzení o občanském průkazu vydal, číslo, popřípadě sérii odevzdávaného občanského průkazu, a označení úřadu, který odevzdávaný občanský průkaz vydal.
(5) Je-li občanu vydáno potvrzení o občanském průkazu podle odstavce 1 písm. a) až d), nemá po dobu jeho platnosti povinnost mít občanský průkaz, pokud mu je tímto zákonem stanovena.
(6) Potvrzení o občanském průkazu není veřejnou listinou.
 
ČÁST TŘETÍ
PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
 
§ 10
Doba platnosti občanského průkazu
Doba platnosti občanského průkazu je při jeho vydání
a) 5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let a
b) 10 let u občanů starších 20 let.
Skončení platnosti občanského průkazu
 
§ 11
(1) Platnost občanského průkazu skončí
a) uplynutím doby v něm vyznačené,
b) ohlášením jeho ztráty, odcizení, poškození nebo zničení,
c) právní mocí rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům nebo kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven, a tato skutečnost není vyznačena v občanském průkazu,
d) právní mocí rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu, a tato skutečnost není vyznačena v občanském průkazu, nebo
e) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení občana za mrtvého,
f) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k vydání občanského průkazu, rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže
a) občanský průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje, s výjimkou případů uvedených v § 12 odst. 1 a 3, nebo
b) u občana došlo k podstatné změně podoby. Souhlasí-li občan se skončením platnosti občanského průkazu, provede se záznam do protokolu; v opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
 
§ 12
(1) V případě, že u občana nastane změna skutečností, které se týkají povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu, oddělí vyznačenou část občanského průkazu
a) úřad nebo orgán církve, oprávněný k uzavírání manželství13), v případě změny rodinného stavu sňatkem,
b) matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství13a), v případě změny osobního stavu vznikem partnerství13b),
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností13c) nebo matriční úřad v případě
1. změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,
2. zániku manželství v důsledku rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné13d), rozhodnutí soudu o neexistenci manželství13d) , smrtí jednoho z manželů nebo rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého13e) anebo rozhodnutí soudu o rozvodu manželství13f),
3. zániku partnerství v důsledku rozhodnutí soudu o prohlášení partnerství za neplatné nebo rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo13g), smrtí jednoho z partnerů nebo rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého anebo rozhodnutí soudu o zrušení partnerství13h),
4. změny rodného čísla13i).
(2) Zároveň s oddělením vyznačené části občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný matriční úřad nebo orgán církve podle odstavce 1 vydají občanovi potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu; současně oznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, číslo vydaného potvrzení, důvod a datum jeho vydání, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, jméno, popřípadě jména, a příjmení občana.
(3) Vyznačená část občanského průkazu se oddělí i v případech, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.
(4) Oddělení vyznačené části občanského průkazu podle odstavců 1 a 3 se nepovažuje za poškození nebo zničení občanského průkazu.
(5) Co se rozumí vyznačenou částí občanského průkazu stanoví vyhláškou ministerstvo.
 
§ 13
Doba platnosti potvrzení o občanském průkazu
Potvrzení o občanském průkazu podle § 9 odst. 1 písm. a) až c) se vydává na dobu 2 měsíců. Potvrzení o občanském průkazu podle § 9 odst. 1 písm. d) až f) se vydává na dobu neomezenou.
 
ČÁST ČTVRTÁ
POVINNOSTI
 
§ 14
Povinnosti občana
(1) Občan je povinen
a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím,
b) ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené pod písmenem a); v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii,
c) požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů
1. po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo v § 11 odst. 2,
2. po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství13j),
3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
4. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
5. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
6. po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
8. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
9. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
10. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům, nebo
11. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu,
d) odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně,
e) při převzetí nového občanského průkazu odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, pokud mu byly vydány,
f) dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa jeho trvalého pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.
(2) Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý plnit povinnosti podle odstavce 1, přecházejí tyto povinnosti na opatrovníka. Má-li občan, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, občanský průkaz, přecházejí na opatrovníka povinnosti podle odstavce 1 s výjimkou povinnosti uvedené v písmenu c); opatrovník má současně povinnost odevzdat neplatný občanský průkaz občana.
 
§ 15
Povinnosti dalších osob
(1) Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.
(2) Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.
(3) Opatrovník je povinen odevzdat občanský průkaz občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, do 15 dnů ode dne, kdy usnesení soudu o jeho jmenování nabylo právní moci, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu občana.
 
§ 16
Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, matričního úřadu a policie
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu nebo matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana je povinen převzít na žádost občana občanský průkaz do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, matriční úřad nebo policie mohou zadržet občanovi neplatný občanský průkaz anebo občanský průkaz, o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 11 odst. 2; současně je mu vydáno potvrzení o občanském průkazu a zadržený občanský průkaz je bezodkladně odeslán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, spolu s oznámením čísla vydaného potvrzení o občanském průkazu.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž občan odevzdal občanský průkaz podle § 14 odst. 1 písm. d) nebo § 15, plní obdobně povinnosti uvedené v odstavci 2.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, vydá držiteli potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu.
(5) Ohlásí-li držitel policii odcizení občanského průkazu, vydá mu policie potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu.
(6) Na postup policie, jíž byl odevzdán občanský průkaz podle § 15 odst. 1, se použije obdobně ustanovení odstavce 2.
 
ČÁST PÁTÁ
PŘESTUPKY
 
§ 16a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3,
b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c),
d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
g) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,
h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2),
i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
j) poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 5,
l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let.
(2) K řízení o přestupcích podle odstavce 1 je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až l) lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
 
ČÁST ŠESTÁ
EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
 
§ 17
(1) Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány14) v evidenci občanských průkazů, jejímž správcem14) je ministerstvo.
(2) Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo občana,
b) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
d) datum vydání občanského průkazu,
e) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
f) dobu platnosti občanského průkazu,
g) digitální zpracování fotografie a podpisu občana,
h) údaj o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu opatrovníka u občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, uvede se jeho název a sídlo,
j) místo zákazu pobytu a dobu jeho trvání,
k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera zapsaného v občanském průkazu občana; v případě, že manžel nebo partner nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození,
l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte zapsaného v občanském průkazu; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození,
m) titul nebo vědeckou hodnost občana, zapsané v občanském průkazu,
n) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, poškozených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,
o) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal,
p) čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání,
q) čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu,
r) číslo žádosti,
s) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje.
(3) V evidenci občanských průkazů se při poskytování údajů podle § 18 odst. 1 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o
a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,
b) dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů,
c) rodném čísle občana, jehož údaje jsou poskytovány, nebo jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto občana rozhodující, přičemž vyhledání příslušného občana se uskuteční prostřednictvím dalších občanů, pro něž je rozhodující údaj společný,
d) důvodu přístupu do evidence občanských průkazů.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro ministerstvo zpracovatelem15) údajů vedených v evidenci občanských průkazů, s výjimkou údajů podle odstavce 3.
(5) Údaje v evidenci občanských průkazů se vedou ještě po dobu 15 let po smrti občana nebo prohlášení občana za mrtvého.
(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede přehled údajů o občanských průkazech, které vydal, a jejich držitelích, a to
a) na žádostech, které obsahují údaje uvedené v § 3 odst. 1 až 4, čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání,
b) na tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série ztracených nebo odcizených občanských průkazů, datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele.
(7) Přehled údajů podle odstavce 6 se vede po dobu 15 let od vydání občanského průkazu.
(8) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změnu,
d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a dobu jeho trvání,
k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, datum narození,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.
 
§ 18
Poskytování údajů z evidence občanských průkazů
(1) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z evidence občanských průkazů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených.
(2) Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence občanských průkazů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu16a), nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo.
(3) Údaje vedené podle § 17 odst. 2 písm. n) může ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 18a
(1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti16b). Jednou za kalendářní rok jsou požadované údaje poskytovány bezplatně16c).
(2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede
a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
d) adresu místa trvalého pobytu,
e) rozsah požadovaných údajů.
(3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana16d). Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.
(4) Za občana staršího 15 let do nabytí jeho zletilosti, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podat jeho zákonný zástupce.
(5) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci občanských průkazů provede záznam o datu a hodině výdeje.
 
§ 18b
(1) V případech, kdy byly podle § 18 odst. 1 poskytnuty z evidence občanských průkazů údaje nezbytné pro zajišťování
a) bezpečnosti státu,
b) obrany,
c) veřejné bezpečnosti,
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých, a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů dalším příjemcům údajů z evidence občanských průkazů podle § 18 odst. 1 nebo občanu podle § 18a by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu16e). Správce evidence občanských průkazů má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního zákona14).
(2) Subjekt, kterému mají být údaje z evidence občanských průkazů poskytnuty podle odstavce 1, je povinen správci evidence občanských průkazů oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 1 písm. a) až f).
(3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými prostředky.
 
ČÁST SEDMÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
Povinnost zachovávat mlčenlivost
(1) Zaměstnanci ministerstva, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí, zaměstnanci a příslušníci policie, jakož i osoby, které zabezpečují výrobu a vyplňování občanských průkazů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při své činnosti v souvislosti s prováděním zákona nebo v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost jim trvá i po skončení pracovněprávního nebo služebního poměru.
(2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být osoby uvedené v odstavci 1 zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, anebo ve veřejném zájmu vedoucím zaměstnancem, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu; tím není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních právních předpisů18).
 
§ 21
Pracovněprávní vztahy
Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávají činnosti v oblasti občanských průkazů, přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona z policie na okresní úřady, v jejichž územním obvodu mají tito zaměstnanci pracoviště.
 
§ 22
Útvary policie, které vydávaly občanské průkazy do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny předat spisovou dokumentaci občanských průkazů příslušným okresním úřadům nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona.
 
§ 23
(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se v řízení, v němž se rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů, podle správního řádu.
(2) V případě podání žádosti je číslo žádosti podle tohoto zákona pokládáno za spisovou značku19).
(3) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě jiná osoba, která je podle tohoto zákona oprávněna k podání žádosti za tohoto občana, je oprávněn požádat o zpětvzetí20) žádosti, a to v době od podání žádosti do doby odeslání technologicky zpracovaných dat ze žádosti ministerstvu pro zajištění výroby občanského průkazu, popřípadě jedná-li se o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, do doby zahájení zpracování občanského průkazu.
 
§ 23a
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.
 
§ 24
Platnost dosavadních občanských průkazů
(1) Občanské průkazy vydané do 30. dubna 1993, v nichž není vyznačeno státní občanství, pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2001.
(2) Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do 31. prosince 2003, pozbývají platnosti nejpozději do 31. prosince 2008, s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Vláda stanoví nařízením lhůty, v nichž jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, a to podle doby vydání občanských průkazů. Platnost občanských průkazů podle věty první končí vždy nejpozději dnem, který je stanoven jako konečný den lhůty pro provedení jejich výměny s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.
 
§ 24a
Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden rok
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů po předchozím souhlasu ministerstva, jestliže
a) došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů,
b) v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji,
c) občané potřebují vydat občanský průkaz ve lhůtě kratší než 30 dnů v souvislosti s výkonem volebního práva.
(2) Občanské průkazy vydané podle odstavce 1 jsou platné po dobu 1 roku ode dne jejich vydání.
(3) K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je občan povinen předložit 2 fotografie.
 
§ 24b
Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů se v těchto případech vydávají bez předchozího souhlasu ministerstva.
(2) Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.
(3) K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je občan povinen předložit 2 fotografie.
 
§ 25
(1) V občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu a v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu se nesmějí provádět žádné zápisy, změny nebo opravy.
(2) Dojde-li ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, oddělí obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad u občanského průkazu vydaného do 30. dubna 1993 pravý horní roh předních desek a u občanského průkazu vydaného po 30. dubnu 1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, levý dolní roh. Obdobně postupuje matriční úřad nebo orgán církve oprávněný k uzavírání manželství13) v případě změny rodinného stavu sňatkem nebo matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství13a) v případě změny osobního stavu vznikem partnerství. Pro další postup platí přiměřeně § 12.
 
§ 26
Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) vzor občanského průkazu a požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu,
b) vzor potvrzení o občanském průkazu,
c) vzor potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a
d) vzor žádosti.
 
§ 27
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se zákon č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.
 
§ 28
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se zavede informační systém evidence obyvatel, nejpozději však dnem 1. července 2000.
* * *
1. Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (31. prosince 2001).
2. Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.
3. Zákon č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, nabyl účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení (1. dubna 2004).
4. Zákon č. 559/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou čl. I bodu 9, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2006.
5. Zákon č. 395/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (1. října 2005).
6. Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), nabyl účinnosti dnem 1. března 2006, s výjimkou § 30, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (26. ledna 2006).
7. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, nabyl účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. července 2006).
8. Zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, nabyl účinnosti dnem 1. září 2006.
9. Zákon č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (3. července 2006).
10. Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
11. Zákon č. 239/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (1. července 2008).
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
1) § 134 občanského soudního řádu.
2) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb. a zákona č. 194/1999 Sb.
3) § 27 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
3a) § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.
3a) § 36 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
3c) § 13 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
4) § 57a trestního zákona, ve znění zákona č. 148/1969 Sb. a zákona č. 175/1990 Sb.
5) § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
6) § 46 a 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.
6a) § 70 zákona č. 111/1998 Sb.
6b) § 102 zákona č. 111/1998 Sb.
8a) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
8b) § 20 odst. 2 zákona č. 40/1993 Sb.
9) Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.
10) § 89 zákona č. 111/1998 Sb.
11) § 2 a 67 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb.
12) § 3 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
13a) § 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb.
13b) § 1 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 115/2006 Sb.
13c) Například zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
13d) § 11 a násl. zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
13e) § 22 zákona č. 94/1963 Sb.
13f) § 23 a násl. zákona č. 94/1963 Sb.
13g) § 7 zákona č. 115/2006 Sb.
13h) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.
13i) § 17 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.
13j) § 34 zákona č. 115/2006 Sb.
14) § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
15) § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.
16b) § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
16d) Notářský řád.
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.
19) § 17 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
20) § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.

Související dokumenty