326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

Schválený:
326/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 11. září 2000
o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
Změna: 193/2001 Sb.
Změna: 147/2015 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 153 odst. 2 k provedení § 33 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a podle § 120 odst. 2 k provedení § 14 odst. 9 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze:
Označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy
 
§ 1
Provedení tabulek k označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy včetně barvy a velikosti stanoví obec a hlavní město Praha (dále jen "obec") jednotně pro celé území obce.
 
§ 2
(1) Tabulky s názvem ulice nebo ostatních veřejných prostranství v obci se umístí tak, aby byly viditelné.
(2) Tabulky s názvem ulice v obci se umístí vždy na začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí.
 
§ 3
Uvádějí-li se názvy ulic a ostatních veřejných prostranství v obci též v jazyce národnostní menšiny,1) je název v jazyce národnostní menšiny umístěn na téže tabulce pod názvem v českém jazyce. Velikost a typ písma jsou ve shodném provedení.
Použití a umístění čísel k označení budov v obci
 
§ 4
Každá budova2) se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Spojí-li se dvě nebo více budov stavebně v jednu, má tato budova všechna čísla původních budov do nového rozhodnutí obce o přečíslování budov.
 
§ 5
(1) Popisná, evidenční a orientační čísla se barevně liší. K číslování se užívá arabských číslic v rozmezí 1 až 9999, u čísel popisných a evidenčních bez jakýchkoliv dodatků.
(2) Jako dodatek čísel orientačních může být použit jeden malý znak české abecedy bez diakritických znamének.
 
§ 6
(1) Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná.
(2) Čísla orientační se umísťují vždy pod tabulku s číslem popisným.
 
§ 7
Náležitosti ohlášení o přečíslování budov
K ohlášení o přečíslování budov, které obec zasílá příslušnému katastrálnímu úřadu, se přikládá
a) rozhodnutí obce o přečíslování budov,
b) srovnávací sestava dosavadních a nových čísel budov, která obsahuje údaje o budově podle základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
 
§ 8
zrušen
Závěrečná ustanovení
 
§ 9
Zrušuje se vyhláška č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů.
 
§ 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000.
Ministr:
Mgr. Gross v. r.
1) § 29 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
2) § 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

Související dokumenty