526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Schválený:
526/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2006,
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy
 
§ 1
Tato vyhláška upravuje
a) obsahové náležitosti ohlášení stavby, žádosti o stavební povolení, oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, oznámení o užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, oznámení změny v užívání stavby, ohlášení odstranění stavby a dokladů k nim připojovaných,
b) obsahové náležitosti rozhodnutí a opatření stavebního úřadu, kterými se povoluje provedení staveb, veřejnoprávní smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení, kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o změně v užívání stavby, povolení k odstranění stavby a rozhodnutí, jímž se poskytuje stavební příspěvek, a
c) náležitosti výzvy ke zjednání nápravy a rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby.
 
§ 2
Podle této vyhlášky se postupuje u všech druhů staveb, terénních úprav a zařízení, pokud zvláštní právní předpis1) upravující doklady k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu nestanoví jinak.
 
ČÁST DRUHÁ
OHLAŠOVÁNÍ STAVEB
 
§ 3
Náležitosti ohlášení
(K § 105 stavebního zákona)
Ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, změny takové stavby (§ 2 odst. 5 stavebního zákona) a změny takové stavby před dokončením (§ 118 odst. 4 stavebního zákona), která podléhala ohlášení, stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce.
 
ČÁST TŘETÍ
POVOLENÍ VÝSTAVBY
 
§ 4
Žádost o stavební povolení
(K § 110 stavebního zákona)
Žádost o stavební povolení stavebník podává na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 2 k této vyhlášce.
Stavební povolení
(K § 115 stavebního zákona)
 
§ 5
Stavební povolení kromě obecných náležitostí rozhodnutí podle správního řádu obsahuje
a) jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby (bylo-li přiděleno), která je stavebníkem,
b) druh a účel povolované stavby nebo její změny, u dočasné stavby dobu jejího trvání,
c) parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje, popřípadě číslo popisné stavby, jejíž změna se povoluje,
d) podmínky pro provedení stavby, především z hlediska její komplexnosti a plynulosti, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, odvádění povrchových vod, úprav okolí stavby, ochrany zeleně nebo jejího přemístění, popřípadě též podmínky pro užívání stavby nebo odstranění stavby,
e) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení.
 
§ 6
(1) Ve stavebním povolení se
a) zabezpečí plnění požadavků uplatněných dotčenými orgány, nejsou-li stanoveny správními rozhodnutími, případně požadavků vlastníků technické infrastruktury k napojení na ni,
b) uloží povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
c) stanoví termín dokončení stavby,
d) může za podmínek uvedených v § 122 odst. 1 stavebního zákona stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
(2) Stavební povolení dále obsahuje podmínky, v nichž se podle potřeby stanoví
a) fáze výstavby, které musí být oznámeny stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby,
b) vymezení nezbytného rozsahu staveniště,
c) předložení statických výpočtů,
d) provedení zkušebního provozu.
(3) Při spojení územního a stavebního řízení se samostatným výrokem stanoví podmínky pro umístění stavby.
(4) Při spojení stavebního řízení s řízením podle § 141 stavebního zákona se samostatným výrokem stanoví podrobnosti opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (druh prací, rozsah záboru, doba trvání prací).
 
§ 7
Náležitosti štítku
(K § 115 stavebního zákona)
Štítek, který stavební úřad zašle stavebníkovi, obsahuje
a) označení stavby,
b) označení stavebníka,
c) označení stavebního podnikatele; pokud není znám, vymezí se na štítku místo, na které stavebník uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, kterého před zahájením realizace stavby oznámí stavebnímu úřadu,
d) označení stavebního úřadu, který stavbu povolil,
e) číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci,
f) stanovený termín dokončení stavby.
 
§ 8
Náležitosti veřejnoprávní smlouvy
(K § 116 stavebního zákona)
(1) Veřejnoprávní smlouva obsahuje označení smluvních stran a označení osob, které by byly účastníky stavebního řízení.
(2) Pro náležitosti veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje stavební povolení, se ustanovení § 5 a 6 použijí obdobně.
(3) Přílohu veřejnoprávní smlouvy tvoří projektová dokumentace, zpracovaná v rozsahu projektové dokumentace předkládané ke stavebnímu řízení. Stavební úřad uvede na projektovou dokumentaci číslo jednací a datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Zkrácené stavební řízení
(K § 117 stavebního zákona)
 
§ 9
Oznámení stavebnímu úřadu, že navrhovaná stavba byla posouzena autorizovaným inspektorem a je způsobilá k realizaci, podává stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce.
 
§ 10
Obsah a struktura certifikátu
(1) Autorizovaný inspektor v certifikátu, kterým stvrzuje, že ověřil projektovou dokumentaci a připojené podklady a že navrhovaná stavba může být provedena, uvede
a) identifikační údaje stavebníka podle § 5 písm. a),
b) druh, účel a dobu trvání stavby,
c) identifikační údaje o projektové dokumentaci stavby podle údajů na rozpisce dokumentace,
d) průběh posuzování navrhované stavby, včetně závěrů jednání s osobami, které uplatnily námitky proti provedení stavby,
e) jak projektová dokumentace respektuje požadavky dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, popřípadě specifikaci dokladů o jednání s nimi,
f) své jméno a příjmení, podpis, otisk razítka a datum vydání certifikátu.
(2) Autorizovaný inspektor k certifikátu připojí
a) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby,
b) souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy,
c) vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení; pokud uplatnily námitky, připojí též protokol o výsledku projednání a vypořádání jejich námitek.
 
ČÁST ČTVRTÁ
UŽÍVÁNÍ STAVBY
 
§ 11
Oznámení o užívání stavby
(K § 120 stavebního zákona)
Oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 12
Kolaudační souhlas
(K § 122 stavebního zákona)
(1) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.
(2) Kolaudační souhlas obsahuje
a) jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby (bylo-li přiděleno), která je stavebníkem,
b) označení a místo stavby,
c) datum a číslo jednací stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo jméno a příjmení autorizovaného inspektora a datum jím vydaného certifikátu,
d) údaje o zkušebním provozu, popřípadě o předčasném užívání stavby,
e) datum konání a výsledek závěrečné kontrolní prohlídky,
f) vymezení účelu užívání stavby.
Změna v užívání stavby
(K § 127 stavebního zákona)
 
§ 13
Oznámení změny v užívání stavby se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 6 k této vyhlášce.
 
§ 14
(1) Souhlas stavebního úřadu se změnou v užívání stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby, která není podmíněna provedením změny stavby, obsahuje
a) označení stavby (dosavadní účel) a místo stavby včetně čísla popisného,
b) vymezení nového účelu užívání stavby.
(2) V rozhodnutí o změně v užívání stavby se kromě náležitostí podle odstavce 1 dále stanoví podmínky pro nový účel užívání stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů, práv a oprávněných zájmů účastníků řízení a bezbariérové užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno.
 
ČÁST PÁTÁ
ODSTRANĚNÍ STAVBY, TERÉNNÍCH ÚPRAV A ZAŘÍZENÍ
 
§ 15
Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
(K § 128 stavebního zákona)
Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení její vlastník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce. K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 7 k této vyhlášce.
 
§ 16
Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
(K § 128 stavebního zákona)
(1) Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení obsahuje
a) jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby (bylo-li přiděleno), která je vlastníkem stavby, nebo které se odstranění stavby povoluje,
b) údaje o místu a účelu stavby,
c) lhůtu pro odstranění stavby,
d) způsob provedení bouracích prací,
e) povinnost oznámit před zahájením bouracích prací název a sídlo stavebního podnikatele, který bude práce provádět, nebo jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osoby, která bude vykonávat stavební dozor při svépomocném provádění bouracích prací u stavby, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení.
(2) Rozhodnutí dále obsahuje podmínky, kterými se podle potřeby zajistí
a) dodržení konkrétních technických předpisů,
b) dodržení požadavků dotčených orgánů,
c) ochrana práv účastníků řízení,
d) povinnost oznámit určité stadium bouracích prací stavebnímu úřadu pro provedení kontrolní prohlídky,
e) postup a způsob bouracích prací, zejména zajištění stability a bezpečného užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury, provozu na přilehlých komunikacích,
f) úprava pozemku po odstranění stavby, nezávadné odvádění povrchových vod, vysázení zeleně,
g) předání dokumentace odstraňované stavby stavebnímu úřadu pro účely jejího uložení.
(3) V případě spojení řízení o odstranění stavby s řízením podle § 141 stavebního zákona budou samostatným výrokem stanoveny podrobnosti opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (druh prací, rozsah záboru, doba trvání prací).
 
ČÁST ŠESTÁ
KONTROLA STAVEB
 
§ 17
Výzva ke zjednání nápravy
(K § 134 stavebního zákona)
Výzva ke zjednání nápravy obsahuje
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, respektive název a sídlo osoby, které je výzva určena (stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, vlastník stavby),
b) zjištěnou závadu a způsob zjednání nápravy nebo požadavek bezodkladného zastavení nepovolených stavebních prací anebo výčet dokladů, které mají být předloženy, popřípadě jiný důvod výzvy,
c) lhůtu pro splnění výzvy,
d) upozornění na následky nevyhovění výzvě.
 
§ 18
Rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby
(K § 134 stavebního zákona)
(1) Při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby stavební úřad kontroluje části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit bezpečnost a užitné vlastnosti stavby.
(2) U rozestavěné stavby se kontroluje provádění prací z hledisek stanovených stavebním zákonem a dále zejména
a) správnost vytýčení prostorové polohy stavby,
b) hladina spodní vody a opatření proti jejímu působení na spodní stavbu,
c) provedení ležatých potrubí pro odvádění odpadních a srážkových vod,
d) provádění nosných konstrukcí,
e) provádění kompletačních konstrukcí (například střešní plášť, dělicí konstrukce, skladba podlah) z hlediska požadavků na stavby stanovených obecnými požadavky na výstavbu,
f) provádění technických zařízení stavby,
g) provádění přípojek a napojení na technickou infrastrukturu,
h) splnění požadavků požární ochrany, civilní ochrany, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí,
i) splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.
 
§ 19
Stavební příspěvek
(K § 138 stavebního zákona)
Rozhodnutí, jímž stavební úřad poskytuje stavební příspěvek, obsahuje
a) označení rozhodnutí, kterým byly nařízeny nezbytné úpravy,
b) jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby (bylo-li přiděleno), které je stavební příspěvek poskytován, a kdy o něj požádala,
c) účel, na který se stavební příspěvek poskytuje, ze kterého musí být zřejmé, že jde o náklady na provedení nařízených nezbytných úprav,
d) výši příspěvku a způsob jeho poskytnutí,
e) název a sídlo banky, jejímž prostřednictvím bude příspěvek vyplácen,
f) termíny a způsob kontroly provedených prací na místě a ověřování přiměřenosti fakturovaných částek,
g) podmínky pro vyplácení příspěvku.
 
ČÁST SEDMÁ
 
§ 20
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.
 
Příloha 1
OHLÁŠENÍ STAVBY


 
Příloha 2
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

 
Příloha 3
OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem 
Příloha 4
OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY
 
Příloha 5
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU 
Příloha 6
OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Příloha 7
OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ1) Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty