169/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.

Schválený:
169/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. března 2004,
kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Změna zákona o auditorech
Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za slovo "upravuje" vkládají slova "v souladu s právem Evropských společenství1)".
Poznámka pod čarou č. 1) zní:
"1) Směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy.
Směrnice Rady (EHS) 92/51 ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému uznávání odborného vzdělávání, která doplňuje směrnici 89/48/EHS (92/51/EHS).
Smlouva o založení Evropského společenství ze dne 25. března 1957, ve znění Jednotného evropského aktu, Maastrichtské smlouvy, Amsterodamské smlouvy a Niceské smlouvy.
Směrnice Rady 78/660/EEC, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003.
Směrnice Rady 84/253/EHS o schvalování osob odpovědných za provedení statutárních auditů účetních dokumentů.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.
2. V § 2 odstavec 3 zní:
"(3) Auditorem se rozumí ten, kdo je zapsán do seznamu auditorů podle § 3 odst. 1 a 2 nebo zaregistrován v seznamu auditorů podle § 3 odst. 7.".
3. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova "v rámci" vkládají slova "akreditovaného bakalářského nebo".
4. V § 3 odstavec 2 zní:
"(2) Do seznamu auditorů Komora zapíše také
a) občana jiného státu než členského státu Evropské unie, pokud prokáže, že je oprávněn poskytovat auditorské služby ve státě, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu, která ji zavazuje zajistit auditorům tohoto státu přístup k poskytování auditorských služeb, a
b) usazeného auditora za podmínek stanovených v § 13c a 13d.".
5. V § 3 odst. 5 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.
6. V § 3 odst. 6 větě druhé se slovo "ověřený" zrušuje a slova "pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak." se nahrazují slovy "v případě pochybností je Komora oprávněna požadovat úředně ověřený překlad.".
7. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Do seznamu auditorů Komora zaregistruje hostujícího auditora za podmínek stanovených v § 13e a 13f.".
8. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5a) zní:
 
"§ 5
Právní účinky zápisu do seznamu auditorů, registrace v seznamu auditorů nebo zápisu do seznamu auditorských společností
(1) Zápis do seznamu auditorů nebo do seznamu auditorských společností opravňuje k poskytování auditorských služeb, a to ode dne uvedeného v osvědčení o zápisu.
(2) Registrace v seznamu auditorů opravňuje k poskytování auditorských služeb, a to ode dne uvedeného v osvědčení o registraci.
(3) Proti rozhodnutí, kterým Komora zamítla žádost o zápis do seznamu auditorů nebo do seznamu auditorských společností anebo kterým Komora odmítla registraci do seznamu auditorů, lze podat žalobu k soudu.5a)
5a) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.".
9. V § 6 odst. 1 písm. a) se slovo "bydliště" nahrazuje slovy "adresa místa trvalého pobytu".
10. V § 6 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova "bylo-li přiděleno,".
11. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "auditorské rozdílové zkoušky" nahrazují slovy "rozdílové auditorské zkoušky".
12. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) datum registrace hostujícího auditora a číslo osvědčení o registraci.".
13. V § 7 odst. 1 se v písmenech c) a d) slovo "bydliště" nahrazuje slovy "adresa místa trvalého pobytu".
14. V nadpisu § 8 se slova "auditorská rozdílová zkouška" nahrazují slovy "rozdílová auditorská zkouška".
15. V § 8 odstavec 6 zní:
"(6) Rozdílová auditorská zkouška se dělí na část písemnou a část ústní a zahrnuje oblasti vymezené v odstavci 2 písm. b) a c), jejichž znalost není prokázána doklady o splnění kvalifikačních předpokladů (§ 13b); písemná část zkoušky se dělí na nejvíce 4 dílčí písemné zkoušky. Ústní část rozdílové auditorské zkoušky lze složit nejdříve po složení dílčích písemných zkoušek. Pokud je doklady o splnění kvalifikačních předpokladů prokázána znalost všech oblastí vymezených v odstavci 2 písm. b) a c), považuje se rozdílová auditorská zkouška za složenou.".
16. V § 8 odst. 7 se slova "auditorská rozdílová zkouška" nahrazují slovy "rozdílová auditorská zkouška".
17. V § 8 odst. 9 větě první se slova "nebo rozdílové auditorské zkoušce" zrušují a ve větě první a druhé se slova "nebo rozdílové auditorské zkoušky" zrušují.
18. V § 8 odst. 10 se slova "nebo rozdílové auditorské zkoušky" a slova "nebo k ústní rozdílové auditorské zkoušce" zrušují.
19. V § 8 odst. 11 se slova "auditorská rozdílová zkouška" nahrazují slovy "rozdílová auditorská zkouška".
20. V § 9 odst. 3 větě první se slovo "auditorské" zrušuje.
21. V § 9 odst. 4 větě první se slovo "auditorské" zrušuje a ve větě poslední se slova "a nelze proti němu podat žádný opravný prostředek" zrušují.
22. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní: "(5) Proti rozhodnutí Komory podle odstavců 2 a 4 lze podat žalobu k soudu.5a)".
23. § 10 včetně nadpisu zní:
 
"§ 10
Zkušební řád
Zkušební řád, kterým se stanoví podrobnosti k podání žádosti o vykonání auditorské zkoušky a rozdílové auditorské zkoušky, postup při posuzování kvalifikačních předpokladů podle § 8 odst. 6, § 13d a 13f, stanovení počtu a obsahu dílčích písemných zkoušek, výše poplatku za přihlášku k dílčím písemným auditorským zkouškám a ústním auditorským zkouškám, průběh a způsob hodnocení auditorské zkoušky a rozdílové auditorské zkoušky a postup při neúčasti na zkoušce, vydá prováděcím právním předpisem ministerstvo po projednání s Komorou.".
24. V § 11 odst. 4 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
25. V § 11 odstavec 6 zní:
"(6) Proti rozhodnutí, kterým Komora rozhodla podle odstavce 4 o vyškrtnutí auditora nebo auditorské společnosti ze seznamu auditorů nebo ze seznamu auditorských společností, lze podat žalobu k soudu.5a)".
26. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) O vyškrtnutí ze seznamu podle odstavce 2 písm. c), d) nebo e) nebo odstavce 4 písm. a), b), c) nebo e) Komora informuje příslušný orgán jiného členského státu, ve kterém auditor nebo auditorská společnost poskytuje auditorské služby.".
27. V § 12 odstavec 7 zní:
"(7) Proti rozhodnutí, kterým Komora rozhodla o pozastavení oprávnění k poskytování auditorských služeb auditorovi nebo auditorské společnosti, lze podat žalobu k soudu.5a)".
28. V § 12 odst. 10 se za slova "pozastaví mu Komora" vkládají slova "v odůvodněném případě".
29. V § 12 se doplňuje odstavec 11, který zní:
"(11) O pozastavení oprávnění k poskytování auditorských služeb podle odstavce 2 a o zániku tohoto pozastavení Komora informuje příslušný orgán jiného členského státu, ve kterém auditor nebo auditorská společnost poskytuje auditorské služby.".
30. Za § 13 se vkládají nové § 13a až 13f, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 13a
Poskytování auditorských služeb státními příslušníky jiných členských států Evropské unie
(1) Auditorské služby může v České republice za podmínek stanovených tímto zákonem též poskytovat státní příslušník členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát")
a) soustavně jako usazený auditor, kterého Komora zapsala do seznamu auditorů a který složil slib do rukou prezidenta nebo viceprezidenta Komory, nebo
b) dočasně nebo příležitostně jako hostující auditor, kterého Komora zaregistrovala v seznamu auditorů.
(2) Činnost usazeného auditora nebo hostujícího auditora na území České republiky se řídí právními předpisy České republiky.
(3) Na hostující auditory se obdobně vztahují též profesní předpisy a auditorské směrnice.
(4) Usazený auditor opatřuje dokumenty vydávané v souvislosti s poskytováním auditorských služeb vlastnoručním podpisem a číslem osvědčení o zápisu do seznamu auditorů a hostující auditor opatřuje dokumenty vydávané v souvislosti s poskytováním auditorských služeb vlastnoručním podpisem a číslem osvědčení o registraci v seznamu auditorů.
 
§ 13b
Posuzování kvalifikačních předpokladů
(1) Pro umožnění přístupu k poskytování auditorských služeb se v České republice v souladu s právem Evropských společenství1) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o odborné kvalifikaci, jakož i odborná praxe.
(2) Uznávacím orgánem je Komora, která posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů, stanoví obsah rozdílové zkoušky a provádí další úkony nezbytné pro řádné zjištění skutečností rozhodných pro uznání kvalifikačních předpokladů, zápis do seznamu auditorů nebo registraci v seznamu auditorů.
(3) Komora je orgánem, který vydává auditorům doklady pro účely prokázání jejich kvalifikačních předpokladů v ostatních členských státech.
 
§ 13c
Usazený auditor
(1) Státní příslušník členského státu může požádat o uznání odborné kvalifikace a zápis do seznamu auditorů, pokud
a) získal odbornou kvalifikaci k poskytování auditorských služeb v jiném členském státě, pokud tento stát požaduje pro poskytování těchto služeb odbornou kvalifikaci, nebo
b) poskytoval po dobu 2 let během bezprostředně předcházejících 10 let auditorské služby v jiném státě, pokud tento stát nepožaduje pro poskytování těchto služeb odbornou kvalifikaci.
(2) Žádost se podává v českém jazyce a obsahuje jméno a příjmení auditora, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a dále místo podnikání, včetně všech států, ve kterých poskytuje auditorské služby, a dobu jejich poskytování, obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení žadatele, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, státní příslušnost, způsob poskytování auditorských služeb a adresu pro doručování na území České republiky.
(3) Žadatel současně s žádostí předkládá
a) průkaz totožnosti žadatele,
b) doklad o odborné kvalifikaci podle odstavce 1 písm. a) nebo doklad o odborné praxi podle odstavce 1 písm. b),
c) doklad o zaplacení poplatku ve výši 3 000 Kč a
d) doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním auditorských služeb uzavřeném tak, aby výše pojistných částek byla úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat.
(4) Doklady podle odstavce 3 musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.4) U cizojazyčných dokladů se předkládá též jejich překlad do českého jazyka; v případě pochybností je Komora oprávněna požadovat úředně ověřený překlad.
(5) Poplatky podle odstavce 3 písm. c) jsou příjmem Komory.
 
§ 13d
Rozhodnutí o žádosti
(1) Žadatele, který podal žádost podle § 13c odst. 2, prokázal splnění kvalifikačních předpokladů předložením dokladů podle § 13c odst. 3 a složil rozdílovou auditorskou zkoušku, Komora bezodkladně zapíše do seznamu auditorů a vydá žadateli osvědčení o zápisu.
(2) Pokud má Komora odůvodněné pochybnosti o pravosti dokladů podle § 13c odst. 3, požádá příslušný orgán členského státu, ve kterém byly doklady vydány, o potvrzení jejich pravosti.
(3) Pokud žadatel řádně nedoloží své kvalifikační předpoklady, a to ani ve stanovené náhradní lhůtě, která nesmí být kratší šedesáti dnů, nebo žadatel nesložil rozdílovou auditorskou zkoušku, Komora rozhodne o odmítnutí zápisu do seznamu auditorů; žadateli sdělí důvody tohoto odmítnutí a poučí jej o právu podat opravný prostředek.
 
§ 13e
Hostující auditor
(1) Státní příslušník členského státu, který splňuje některý z kvalifikačních předpokladů podle § 13c odst. 1 písm. a) nebo b) a má v úmyslu dočasně nebo příležitostně poskytovat auditorské služby na území České republiky, je povinen oznámit tuto skutečnost Komoře.
(2) Oznámení se podává v českém jazyce a obsahuje
a) jméno a příjmení auditora, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, adresu trvalého pobytu a dále místo podnikání, obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení oznamovatele, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a státní příslušnost,
b) způsob poskytování auditorských služeb,
c) předpokládanou dobu poskytování auditorských služeb na území České republiky a
d) adresu pro doručování na území České republiky.
(3) Oznamovatel současně s oznámením předkládá
a) průkaz totožnosti oznamovatele, případně osoby oprávněné jednat jejím jménem,
b) doklad o odborné kvalifikaci podle § 13c odst. 1 písm. a) nebo doklad o odborné praxi podle § 13c odst. 1 písm. b),
c) doklad o tom, že oznamovatel vykonává předmětnou činnost v jiném členském státě v souladu s jeho právními předpisy,
d) doklad o zaplacení poplatku ve výši 3 000 Kč a
e) doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním auditorských služeb uzavřeném tak, aby výše pojistných částek byla úměrná předpokládané době poskytování auditorských služeb na území České republiky a možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat.
(4) Doklady podle odstavce 3 musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.4) U cizojazyčných dokladů se předkládá též jejich překlad do českého jazyka; v případě pochybností je Komora oprávněna požadovat úředně ověřený překlad.
(5) Poplatky podle odstavce 3 písm. d) jsou příjmem Komory.
 
§ 13f
Osvědčení o registraci
(1) Oznamovatele, který podal oznámení podle § 13e odst. 2, prokázal splnění kvalifikačních předpokladů předložením dokladů podle § 13e odst. 3, Komora bezodkladně zaregistruje v seznamu auditorů a vydá oznamovateli osvědčení o registraci, ve kterém uvede dobu jeho platnosti.
(2) Pokud má Komora odůvodněné pochybnosti o pravosti dokladů podle § 13e odst. 3, požádá příslušný orgán členského státu, ve kterém byly doklady vydány, o potvrzení jejich pravosti.
(3) Pokud oznamovatel řádně nedoloží své kvalifikační předpoklady, a to ani ve stanovené náhradní lhůtě, která nesmí být kratší šedesáti dnů, Komora rozhodne o odmítnutí registrace v seznamu auditorů; oznamovateli sdělí důvody tohoto odmítnutí a poučí jej o právu podat opravný prostředek.".
31. § 14 zní:
 
"§ 14
(1) Auditor je povinen při poskytování auditorských služeb jednat čestně a svědomitě, dodržovat auditorské směrnice a profesní předpisy, zejména etický kodex.
(2) Auditor není oprávněn nařizovat změny a opravy údajů vykázaných účetní jednotkou.
(3) Při provádění auditu je auditor povinen ověřit, zda
a) účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a je v souladu s právními předpisy nebo Mezinárodními účetními standardy1a) a
b) výroční zpráva je v souladu s účetní závěrkou nebo konsolidovaná výroční zpráva je v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou.
(4) Zpráva auditora musí obsahovat
a) úvod, ve kterém auditor uvádí
1. jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu u účetních jednotek, které jsou fyzickou osobou nebo obchodní firmu nebo název, sídlo u účetních jednotek, které jsou právnickou osobou, identifikační číslo, je-li účetní jednotce přiděleno, právní formu účetní jednotky a předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, a
2. identifikaci účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky účetních jednotek uvedených v bodu 1, včetně uvedení rozvahového dne nebo jiného okamžiku, k němuž je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena, a identifikaci účetního období, za které je sestavena,
b) popis rozsahu provedeného auditu, ve kterém auditor uvádí
1. v souladu s kterými auditorskými směrnicemi Komory nebo Mezinárodními auditorskými standardy1a) je audit proveden,
2. jakým způsobem je provedeno ověření úplnosti a průkaznosti informací uvedených v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce a zhodnocení účetních metod, které účetní jednotka použila, a
3. zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky a výroční zprávy nebo konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy,
c) výrok auditora, ve kterém auditor vyjadřuje názor, zda účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka v souladu s právními předpisy nebo Mezinárodními účetními standardy1a) podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky; auditor uvádí
1. výrok bez výhrad, pokud podle auditora účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka v souladu s právními předpisy nebo Mezinárodními účetními standardy1a) ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a pokud všechny významné skutečnosti, včetně případných změn účetních metod, byly odpovídajícím způsobem popsány v příloze účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky,
2. výrok s výhradou, pokud podle auditora došlo k omezení rozsahu auditu nebo existují pochybnosti o správnosti nebo vhodnosti použitých účetních metod nebo o přiměřenosti údajů vykázaných v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce nebo o přiměřenosti údajů popsaných ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě a dochází tak k významnému ovlivnění skutečností posuzovaných podle bodu 1, avšak nejsou dány důvody pro odmítnutí výroku nebo záporný výrok,
3. odmítnutí výroku, pokud podle auditora došlo k omezení rozsahu auditu tak zásadním způsobem, že auditor není schopen vydat výrok k účetní závěrce, protože není schopen získat informace nezbytné pro posouzení skutečností podle bodu 1, nebo
4. záporný výrok, pokud podle auditora existují pochybnosti o správnosti nebo vhodnosti použitých účetních metod nebo o přiměřenosti údajů vykázaných v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce nebo o přiměřenosti údajů popsaných ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě, a to tak zásadního charakteru, že výrok s výhradou by byl, vzhledem k závažnosti zjištění, nepřiměřeně zavádějící ve vztahu ke skutečnostem posuzovaným podle bodu 1,
d) popis všech významných skutečností u výroku podle písmene c) bodů 2 až 4, včetně vyčíslení jejich možných dopadů na výsledek hospodaření a vlastní kapitál účetní jednotky, je-li možné toto vyčíslení provést,
e) popis všech skutečností, které nejsou obsaženy ve výroku podle písmene c) a auditor je považuje za vhodné uvést, zejména významné nejistoty a skutečnosti s významným vlivem na předpoklad časově neomezeného trvání účetní jednotky z důvodu finanční situace účetní jednotky,
f) výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou nebo konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou.
(5) Zprávu auditora je auditor povinen zpracovat písemně a uvést v ní své jméno, příjmení a číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů nebo o registraci v seznamu auditorů, datum vypracování a podpis. Auditorská společnost ve zprávě auditora uvede obchodní firmu, sídlo, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností a jména a příjmení auditorů, kteří jménem auditorské společnosti vypracovali zprávu, čísla jejich osvědčení o zápisu do seznamu auditorů nebo o registraci v seznamu auditorů, jejich podpisy a datum vypracování.
(6) Zprávu auditora projedná auditor nebo auditorská společnost se statutárním orgánem i dozorčím orgánem účetní jednotky; jde-li o obec nebo městskou část hlavního města Prahy se starostou, u statutárních měst a hlavního města Prahy s primátorem, u kraje s hejtmanem, dále s finančním výborem zastupitelstva.
(7) O průběhu auditu vede auditor nebo auditorská společnost spis, který obsahuje
a) kopie písemností zachycujících všechny významné skutečnosti zjištěné při této činnosti, včetně významných skutečností, které nastaly mezi rozvahovým dnem a datem zpracování zprávy auditora,
b) smlouvu o provedení auditu, plán a program auditu, zprávu auditora, účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku, výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu a další doklady dokumentující průběh auditu. Právo nahlížet do spisu mají pouze osoby oprávněné vykonávat ze zákona nebo z pověření Komory dohled nad řádným výkonem auditorských služeb, soud a dále orgány činné v trestním řízení, týká-li se trestní řízení auditora.
(8) Spis se archivuje 10 let ode dne splnění smlouvy.
(9) Pro ostatní auditorské služby se ustanovení odstavce 6 použije přiměřeně.".
32. V § 26 odst. 7 se v písmenech a) a b) slovo "bydliště" nahrazuje slovy "adresu místa trvalého pobytu".
33. V § 31 odst. 1 větě druhé se za slovo "auditoři" vkládají slova "zapsaní v seznamu auditorů".
34. V § 32 odst. 3 písm. h) se za slova "do příslušného seznamu" vkládají slova "nebo čísla registrace v seznamu auditorů".
35. V § 32 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
"n) ustavit ze svých členů tříčlennou komisi, která bude posuzovat kvalifikační předpoklady podle § 8 odst. 6, § 13d a 13f.".
36. V § 36 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:
"(2) Má-li ministr financí za to, že některé ustanovení profesního předpisu Komory je v rozporu se zákonem, je oprávněn podat ve lhůtě 2 měsíců od jeho přijetí návrh na jeho zrušení soudem.
10) § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb.".
37. V § 40 písm. c) se slova "auditorskou rozdílovou zkoušku" nahrazují slovy "rozdílovou auditorskou zkoušku".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty