265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
265/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. července 2017,
kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Čl.I
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, se mění takto:
1. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
2. V § 14 odst. 2 se slova "úředních jazycích členských států" nahrazují slovy "jazycích požadovaných členskými státy".
3. V § 16 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) vznáší námitky proti oznámením provedeným ostatními členskými státy Evropské unie,".
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
4. § 27 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
 
"§ 27
(1) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti osobních ochranných prostředků11) na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru.
(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti osobních ochranných prostředků na jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk.
11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.".
5. V části druhé hlavě I se za oddíl 1 vkládají nové oddíly 2 a 3, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 12 a 13 znějí:
"Oddíl 2
Spotřebiče plynných paliv
 
§ 27a
(1) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti spotřebičů plynných paliv12) na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru.
(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti spotřebičů plynných paliv na jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk.
Oddíl 3
Lanové dráhy
 
§ 27b
(1) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti lanových drah13) na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru.
(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti lanových drah na jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk.
12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice Rady 2009/142/ES.
13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES.".
6. V § 39 odstavec 2 zní:
"(2) Výrobce, který není usazen v Evropské unii, je povinen písemným pověřením jmenovat svého zplnomocněného zástupce. Pověření zplnomocněného zástupce obsahuje adresu, na níž jej lze kontaktovat.".
7. V § 41 odst. 3 se za slovo "nahrazena" vkládají slova "nebo doplněna".
8. § 43 zní:
 
"§ 43
Pro účely posuzování shody tlakových zařízení se rozumí
a) sestavou několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku,
b) uvedením do provozu první použití tlakového zařízení nebo sestavy jejich uživatelem.".
9. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který zní:
 
"§ 45a
Úřad může na základě odůvodněné žádosti povolit dodat na trh nebo uvést do provozu tlakové zařízení nebo sestavu, u kterých nebyla posouzena shoda, jestliže toto tlakové zařízení nebo sestava mají sloužit k experimentálním účelům.".
10. V § 46 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) uvedením do provozu první použití rádiového zařízení konečným uživatelem.".
11. § 48 zní:
 
"§ 48
Pro účely posuzování shody měřidel se uvedením do provozu rozumí první použití měřidla určeného pro konečného uživatele k účelům, pro které bylo určeno.".
12. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který zní:
 
"§ 48a
(1) Dovozce je povinen zajistit, aby výrobce provedl úkony stanovené v § 8 odst. 2 písm. a) rovněž před uvedením měřidla do provozu.
(2) Při postupu podle § 8 odst. 3 věty první dovozce nesmí uvést měřidlo ani do provozu.
(3) Při postupu podle § 9 odst. 1 jedná distributor s řádnou péčí i u měřidel jím uváděných do provozu. Distributor je povinen ověřit, zda měřidlo odpovídá požadavkům uvedeným v § 9 odst. 2 rovněž před jeho uvedením do provozu.
(4) Při postupu podle § 9 odst. 3 věty první distributor nesmí uvést měřidlo ani do provozu.
(5) Při postupu podle § 9 odst. 4 se povinnost distributora vztahuje i na měřidla, která uvedl do provozu.".
13. V části druhé hlavě II se za oddíl 7 vkládá nový oddíl 8, který včetně nadpisu zní:
"Oddíl 8
Váhy s neautomatickou činností
 
§ 48b
Ministerstvo stanoví vyhláškou zóny tíhového zrychlení na území České republiky pro účely posuzování shody vah s neautomatickou činností.".
14. V části druhé hlavě II se za oddíl 8 vkládá nový oddíl 9, který včetně nadpisu zní:
"Oddíl 9
Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
 
§ 48c
Úřad může, pokud je to v zájmu bezpečnosti, na základě odůvodněné žádosti povolit dodat na trh nebo uvést do provozu bez posouzení shody
a) zařízení nebo ochranný systém určený k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo
b) bezpečnostní, ovládací a regulační přístroj, který je určen k použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, ale je nutný pro bezpečné fungování výrobků uvedených v písmenu a) nebo k jejich fungování přispívá.".
15. V § 55 odstavec 1 zní:
"(1) Přestupky podle § 53 a 54 projednává orgán dozoru, s výjimkou přestupků podle § 54 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2, které projednává Úřad.".
16. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 57a
Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 48b.".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl.II
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 91/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 věta první zní: "Česká technická norma je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu.".
2. V § 4a odst. 1 se slova "pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad")" zrušují.
3. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 zní:
 
"§ 5
Zabezpečení tvorby českých technických norem
(1) Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení v rozsahu vymezeném tímto zákonem zaručuje stát. Plnění těchto úkolů zajišťuje Úřad, který je národním normalizačním orgánem České republiky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropskou normalizaci9). Úřad při tom plní povinnosti vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a z členství v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích.
(2) Úřad může zřídit Českou agenturu pro standardizaci (dále jen "Agentura") jako státní příspěvkovou organizaci se sídlem v Praze. Agentura je podřízena Úřadu. V čele Agentury je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda Úřadu. Agentura zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem.
(3) Agentura je oprávněna vybírat úplatu za odborné činnosti, jež vykonává. Tyto činnosti a výše úplaty jsou stanoveny v ceníku, který vydává Úřad prostřednictvím Věstníku Úřadu.
(4) Agentura vzniká dnem stanoveným ve zřizovací listině. Zřizovací listina dále obsahuje vymezení základní organizační struktury, vymezení majetku České republiky svěřeného příspěvkové organizaci při jejím zřízení a další podrobnosti týkající se předmětu její činnosti. Zřízení oznamuje Úřad ve Věstníku Úřadu do 30 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo.
(5) Úřad může rozhodnout o zrušení Agentury. V rozhodnutí stanoví den jejího zániku a zároveň určí způsob vypořádání práv a povinností vykonávaných příspěvkovou organizací; nestane-li se tak, přecházejí práva a povinnosti rušené příspěvkové organizace na Úřad. Zrušení příspěvkové organizace oznamuje Úřad ve Věstníku úřadu do 30 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo.
(6) Není-li Agentura zřízena, plní úkoly stanovené v tomto zákoně Úřad. V takovém případě je Úřad oprávněn vybírat úplatu za odborné činnosti, které spolu s výší úplaty stanoví Ministerstvo vyhláškou.
(7) Náklady na tvorbu českých technických norem hradí ten, kdo požaduje jejich zpracování. Náklady na tvorbu českých technických norem, především českých technických norem přejímajících evropské normy, zpracovaných na základě požadavku ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů a náklady spojené s členstvím v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích hradí stát.
(8) České technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu.
9) Čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES.".
4. V § 6 úvodní části ustanovení se slova "podmínky stanovené v rozhodnutí o pověření, kterými jsou zejména" nahrazují slovy "následující podmínky:".
5. V § 7 odst. 2 se slova "pověřená právnická osoba (§ 5 odst. 2)" nahrazují slovem "Úřad".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.
v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty