366/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Schválený:
366/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. října 2017,
kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 28 odst. 2 písmeno e) zní:
"e) u osoby provádějící servis seznam výrobců, pro jejichž zdravotnické prostředky provádí servis, obsahující obchodní firmu nebo název osoby a adresu jejího sídla, kopii dokladu o školení bezpečnostně technické kontroly podle § 65 odst. 4 písm. b) nebo kopii dokladu o školení o opravě podle § 66 odst. 2 písm. b) od každého výrobce, nebo jím pověřené osoby, popřípadě od zplnomocněného zástupce daného výrobce nebo jím pověřené osoby, a kopii pověření této osoby výrobcem, a".
2. V § 59 odst. 4 písm. b) se slova "odborná údržba" nahrazují slovy "bezpečnostně technická kontrola".
3. V § 59 odst. 4 písm. c) se na konci textu doplňuje slovo "stanovená".
4. V § 61 odst. 2 se slovo "poučení" nahrazuje slovem "proškolení", za slovo "výrobcem" se vkládají slova "nebo jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou" a na konci se doplňuje věta "Poskytovatel zdravotních služeb, který používá tyto zdravotnické prostředky, je povinen zajistit provedení instruktáže pracovníků, kteří jsou určeni k jejich používání či obsluze.".
5. V § 64 odst. 1 se slova "odborné údržby" nahrazují slovy "bezpečnostně technických kontrol" a slova "odborná údržba" se nahrazují slovy "bezpečnostně technická kontrola".
6. Nadpis § 65 zní: "Bezpečnostně technická kontrola".
7. V § 65 odst. 1 se slova "Odbornou údržbou" nahrazují slovy "Bezpečnostně technickou kontrolou" a slova "bezpečnostně technických kontrol a dalších" se zrušují.
8. V § 65 odst. 2 se slova "odborné údržby" nahrazují slovy "bezpečnostně technické kontroly".
9. V § 65 odst. 3 se slova "Odborná údržba" nahrazují slovy "Bezpečnostně technická kontrola", slova "odborné údržby" se nahrazují slovy "bezpečnostně technické kontroly" a slova "odborná údržba" se nahrazují slovy "bezpečnostně technická kontrola".
10. V § 65 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo "servis" vkládají slova " , která provádí bezpečnostně technickou kontrolu,".
11. V § 65 odst. 4 písm. a) se slova "odborná údržba" nahrazují slovy "bezpečnostně technická kontrola", slova "biotechnického asistenta," se zrušují a slova "odborné údržby" se nahrazují slovy "bezpečnostně technických kontrol".
12. V § 65 odst. 4 písm. b) se slova "odbornou údržbu" nahrazují slovy "bezpečnostně technickou kontrolu", slova " , a to" se zrušují a slova "osobou autorizovanou výrobcem" se nahrazují slovy "jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou".
13. V § 65 odst. 4 písm. c) se slova "odbornou údržbu" nahrazují slovy "bezpečnostně technickou kontrolu".
14. V § 65 odst. 4 písm. d) se slova "odborné údržby" nahrazují slovy "bezpečnostně technické kontroly".
15. V § 65 se na začátek odstavce 5 vkládá věta "Po provedení bezpečnostně technické kontroly musí osoba provádějící servis zajistit, aby pracovník provádějící bezpečnostně technickou kontrolu o této kontrole pořídil písemný protokol.", slova "vést a" se nahrazují slovy "tento protokol" a slova "evidenci provedené odborné údržby po dobu" se nahrazují slovy "po celou dobu používání zdravotnického prostředku, a dále po dobu".
16. V § 65 odst. 6 se slovo "Požadavky" nahrazuje slovy "Pokud není výrobcem stanoveno jinak, požadavky" a slova "odbornou údržbu" se nahrazují slovy "bezpečnostně technickou kontrolu".
17. V § 66 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "servis" vkládají slova " , která provádí opravu,".
18. V § 66 odst. 2 písm. b) se za slovo "výrobcem," vkládají slova "nebo jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou" a slova "a to výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem" se zrušují.
19. V § 66 odst. 3 se slova "nejméně 1 rok" nahrazují slovy "po celou dobu používání zdravotnického prostředku, a dále po dobu 1 roku".
20. V § 66 odst. 4 se slovo "Požadavky" nahrazuje slovy "Pokud není výrobcem stanoveno jinak, požadavky".
21. V § 67 odst. 1 se za slova " , který je" vkládá slovo "pevně".
22. V § 90 odst. 1 se slova "odborné údržby" nahrazují slovy "bezpečnostně technické kontroly".
23. V § 90 odst. 2 se slovo "servis" nahrazuje slovy "bezpečnostně technickou kontrolu" a za slova "odst. 4" se doplňují slova "nebo 5".
24. V § 90 odst. 3 se slova "evidenci provedeného servisu" nahrazují slovy "protokol o provedené bezpečnostně technické kontrole".
25. V § 90 odst. 4 se slovo "servis" nahrazuje slovem "opravu".
26. V § 90 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 66 odst. 3 neuchovává protokol o provedené opravě po zákonem stanovenou dobu.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
27. V § 90 odst. 6 písm. a) se slova "nebo 4" nahrazují slovy "nebo 5".
28. V § 90 odst. 6 písm. b) se za slova "odstavce 2" doplňují slova "nebo 4".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.