366/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Schválený:
366/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. října 2017,
kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 28 odst. 2 písmeno e) zní:
"e) u osoby provádějící servis seznam výrobců, pro jejichž zdravotnické prostředky provádí servis, obsahující obchodní firmu nebo název osoby a adresu jejího sídla, kopii dokladu o školení bezpečnostně technické kontroly podle § 65 odst. 4 písm. b) nebo kopii dokladu o školení o opravě podle § 66 odst. 2 písm. b) od každého výrobce, nebo jím pověřené osoby, popřípadě od zplnomocněného zástupce daného výrobce nebo jím pověřené osoby, a kopii pověření této osoby výrobcem, a".
2. V § 59 odst. 4 písm. b) se slova "odborná údržba" nahrazují slovy "bezpečnostně technická kontrola".
3. V § 59 odst. 4 písm. c) se na konci textu doplňuje slovo "stanovená".
4. V § 61 odst. 2 se slovo "poučení" nahrazuje slovem "proškolení", za slovo "výrobcem" se vkládají slova "nebo jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou" a na konci se doplňuje věta "Poskytovatel zdravotních služeb, který používá tyto zdravotnické prostředky, je povinen zajistit provedení instruktáže pracovníků, kteří jsou určeni k jejich používání či obsluze.".
5. V § 64 odst. 1 se slova "odborné údržby" nahrazují slovy "bezpečnostně technických kontrol" a slova "odborná údržba" se nahrazují slovy "bezpečnostně technická kontrola".
6. Nadpis § 65 zní: "Bezpečnostně technická kontrola".
7. V § 65 odst. 1 se slova "Odbornou údržbou" nahrazují slovy "Bezpečnostně technickou kontrolou" a slova "bezpečnostně technických kontrol a dalších" se zrušují.
8. V § 65 odst. 2 se slova "odborné údržby" nahrazují slovy "bezpečnostně technické kontroly".
9. V § 65 odst. 3 se slova "Odborná údržba" nahrazují slovy "Bezpečnostně technická kontrola", slova "odborné údržby" se nahrazují slovy "bezpečnostně technické kontroly" a slova "odborná údržba" se nahrazují slovy "bezpečnostně technická kontrola".
10. V § 65 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo "servis" vkládají slova " , která provádí bezpečnostně technickou kontrolu,".
11. V § 65 odst. 4 písm. a) se slova "odborná údržba" nahrazují slovy "bezpečnostně technická kontrola", slova "biotechnického asistenta," se zrušují a slova "odborné údržby" se nahrazují slovy "bezpečnostně technických kontrol".
12. V § 65 odst. 4 písm. b) se slova "odbornou údržbu" nahrazují slovy "bezpečnostně technickou kontrolu", slova " , a to" se zrušují a slova "osobou autorizovanou výrobcem" se nahrazují slovy "jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou".
13. V § 65 odst. 4 písm. c) se slova "odbornou údržbu" nahrazují slovy "bezpečnostně technickou kontrolu".
14. V § 65 odst. 4 písm. d) se slova "odborné údržby" nahrazují slovy "bezpečnostně technické kontroly".
15. V § 65 se na začátek odstavce 5 vkládá věta "Po provedení bezpečnostně technické kontroly musí osoba provádějící servis zajistit, aby pracovník provádějící bezpečnostně technickou kontrolu o této kontrole pořídil písemný protokol.", slova "vést a" se nahrazují slovy "tento protokol" a slova "evidenci provedené odborné údržby po dobu" se nahrazují slovy "po celou dobu používání zdravotnického prostředku, a dále po dobu".
16. V § 65 odst. 6 se slovo "Požadavky" nahrazuje slovy "Pokud není výrobcem stanoveno jinak, požadavky" a slova "odbornou údržbu" se nahrazují slovy "bezpečnostně technickou kontrolu".
17. V § 66 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "servis" vkládají slova " , která provádí opravu,".
18. V § 66 odst. 2 písm. b) se za slovo "výrobcem," vkládají slova "nebo jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou" a slova "a to výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem" se zrušují.
19. V § 66 odst. 3 se slova "nejméně 1 rok" nahrazují slovy "po celou dobu používání zdravotnického prostředku, a dále po dobu 1 roku".
20. V § 66 odst. 4 se slovo "Požadavky" nahrazuje slovy "Pokud není výrobcem stanoveno jinak, požadavky".
21. V § 67 odst. 1 se za slova " , který je" vkládá slovo "pevně".
22. V § 90 odst. 1 se slova "odborné údržby" nahrazují slovy "bezpečnostně technické kontroly".
23. V § 90 odst. 2 se slovo "servis" nahrazuje slovy "bezpečnostně technickou kontrolu" a za slova "odst. 4" se doplňují slova "nebo 5".
24. V § 90 odst. 3 se slova "evidenci provedeného servisu" nahrazují slovy "protokol o provedené bezpečnostně technické kontrole".
25. V § 90 odst. 4 se slovo "servis" nahrazuje slovem "opravu".
26. V § 90 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 66 odst. 3 neuchovává protokol o provedené opravě po zákonem stanovenou dobu.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
27. V § 90 odst. 6 písm. a) se slova "nebo 4" nahrazují slovy "nebo 5".
28. V § 90 odst. 6 písm. b) se za slova "odstavce 2" doplňují slova "nebo 4".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty