202/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
202/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. července 2015,
kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. I
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Pokud zpracovatel zpracuje reklamu pro sebe, je pro účely tohoto zákona zároveň v postavení zadavatele.“.
2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy, ve znění směrnice Komise 2001/101/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy a směrnice Komise 2002/67/ES z 18. července 2002 o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein (Text s významem pro EHP).“ nahrazuje větou „Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1169/2011/EU ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Text s významem pro EHP).“.
3. V § 1 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8) Anonymním oznámením se pro účely tohoto zákona rozumí sdělení či jiná prezentace šířené komunikačními médii, neobsahuje-li údaj o osobě, která šíření sdělení či jiné prezentace objednala.
(9) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na anonymní oznámení týkající se voleb šířená v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 10.
4. V § 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).
5. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; za takovou reklamu se nepovažuje umístění produktu v audiovizuálním díle nebo jiném zvukově obrazovém záznamu, splňuje-li podmínky stanovené jiným právním předpisem3a) ,3b)“.
6. V § 2 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).
7. V § 2 odst. 1 písm. c) se za slova „nevyžádané reklamy“ vkládají slova „v listinné podobě“, slova „pokud vede k výdajům adresáta nebo“ a slova „na šíření reklamy elektronickými prostředky a jeho omezení se vztahuje zvláštní právní předpis,5a)“ se včetně poznámky pod čarou č. 5a zrušují.
8. V § 2 odst. 1 písm. d) se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.
9. V § 2 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování.“.
10. V § 2 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 38 zní:
„f) reklama na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu38).
38) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.“.
11. V § 2 odst. 2 se slova „zvláštním právním předpisem7)“ nahrazují slovy „občanským zákoníkem“.
Poznámky pod čarou č. 6 a 7 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
12. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.
13. V § 2 odst. 5 se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. d)“.
14. V § 2 se odstavec 6 zrušuje.
15. V § 2a se slova „zvláštním právním předpisem7)“ nahrazují slovy „občanským zákoníkem“.
16. V § 2c se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena b) a c).
17. V § 5d odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 22, 39 a 40 zní:
(2) Reklama na potraviny22) musí splňovat požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie o poskytování informací o potravinách spotřebitelům39) a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů40).
22) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1169/2011/EU.
40) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1151/2012.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 110/2008.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)1308/2013.“.
18. § 6a včetně nadpisu zní:
 
㤠6a
Činnosti v pohřebnictví
Reklama na provozování pohřební služby, na provozování krematoria nebo na provádění balzamace a konzervace nesmí být šířena
a) v areálu zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb,
b) adresnou formou, zejména prostřednictvím dopisů, letáků nebo elektronickou poštou, nebo
c) v souvislosti s informováním o smrti.“.
19. V § 6b odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a za šíření reklamy na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu38)“.
20. V § 7 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:
„g) Státní zemědělská a potravinářská inspekce pro výživové nebo zdravotní tvrzení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o výživových a zdravotních tvrzeních21a), pro zavádějící informaci užitou v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o poskytování informací o potravinách spotřebitelům39) a pro údaje použité v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů40) v reklamě na potraviny, včetně sponzorování, s výjimkou působnosti podle písmena a),
h) celní úřady pro reklamu na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu38), a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a),“.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno i).
21. V § 7a odstavec 2 zní:
„(2) Zadavatel reklamy je povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona poskytnout ve lhůtě stanovené orgánem dozoru údaje o šiřiteli a o zpracovateli jím zadané reklamy a další materiály a informace vztahující se k této reklamě; tyto údaje a materiály je zadavatel povinen uchovávat po dobu 5 let ode dne, kdy byla reklama naposledy šířena. V případě, že bylo zahájeno správní řízení33) podle tohoto zákona před uplynutím této lhůty, je zadavatel povinen uchovávat údaje a materiály týkající se reklamy, která je předmětem správního řízení, až do pravomocného rozhodnutí ve věci.“.
22. V § 7a odst. 3 se slova „bez zbytečného odkladu“ nahrazují slovy „ve lhůtě stanovené orgánem dozoru, nejméně však do 5 pracovních dnů,“.
23. V § 7a odst. 4 se slova „bez zbytečného odkladu“ nahrazují slovy „ve lhůtě stanovené orgánem dozoru, nejméně však do 5 pracovních dnů,“ a za slova „údaje o osobě“ se vkládají slova „zadavatele a zpracovatele reklamy a údaje o osobě“.
24. § 7d se včetně nadpisu zrušuje.
25. V § 8 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) šíří reklamu nebo anonymní oznámení týkající se voleb, které jsou podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e) zakázány,“.
26. V § 8 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písmena c) až n).
27. V § 8 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až n) se označují jako písmena e) až m).
28. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „odst. 2 nebo 3“ zrušují.
29. V § 8 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě,“.
30. V § 8 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) až m) se označují jako písmena i) až l).
31. V § 8 odst. 1 písm. k) se slovo „nebo“ zrušuje a za písmeno k) se vkládá nové písmeno l), které zní:
„l) šíří reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu38), nebo“.
Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno m).
32. V § 8 odst. 1 písmeno m) zní:
„m) v rozporu s § 7a odst. 4 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala.“.
33. V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „nebo b)“ nahrazují slovy „nebo f)“.
34. V § 8 odst. 2 písm. b) se za slova „§ 5b odst. 2 nebo 8,“ vkládají slova „§ 5c odst. 1 nebo 2,“, slova „5g odst. 1“ se nahrazují slovy „5g“ a slova „nebo § 6a odst. 1“ se zrušují.
35. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo nesplní povinnost podle § 7a odst. 2“.
36. V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Fyzická osoba se jako zpracovatel dopustí přestupku tím, že
a) zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo f) nebo § 3 odst. 1,
b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zpracuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a,
d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, § 5d, § 5e odst. 1, § 5f, 5g, 5h nebo 5i,
e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5, nebo
f) v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o zadavateli reklamy a šiřiteli reklamy.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
37. V § 8 odstavec 5 zní:
„(5) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j) nebo podle odstavce 4,
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo m), odstavce 2 písm. d) nebo podle odstavce 3 písm. f),
c) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), k) nebo l), odstavce 2 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 3 písm. a), b), c), d) nebo e).“.
38. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč.“.
39. V § 8a odst. 1 písmeno b) zní:
„b) šíří reklamu nebo anonymní oznámení týkající se voleb, které jsou podle § 2 odst. 1 písm. a), d) nebo e) zakázány,“.
40. V § 8a odst. 1 se písmena c) až e) zrušují.
Dosavadní písmena f) až s) se označují jako písmena c) až p).
41. V § 8a odst. 1 písmeno c) zní:
„c) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě,“.
42. V § 8a odst. 1 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) až p) se označují jako písmena j) až o).
43. V § 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písmena k) až n).
44. V § 8a odst. 1 písm. m) se slovo „nebo“ zrušuje.
45. V § 8a odst. 1 písmeno n) zní:
„n) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) šíří reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,“.
46. V § 8a odst. 1 se doplňují písmena o) a p), která znějí:
„o) šíří reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu38), nebo
p) v rozporu s § 7a odst. 4 na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené nesdělí údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala.“.
47. V § 8a odstavec 2 zní:
„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zadavatel dopustí správního deliktu tím, že
a) zadá reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1,
b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zadá reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a,
d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, § 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, 5h nebo 5i,
e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5,
f) v rozporu s § 7a odst. 1 neuchová ukázku (kopii) každé reklamy nebo bezplatně nezapůjčí kopii reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou,
g) nesplní povinnost podle § 7a odst. 2,
h) zadá reklamu na přípravky na ochranu rostlin v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh27a),
i) zadá reklamu na potraviny, ve které jsou uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje týkající se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a),
j) zadá reklamu na potraviny, která nesplňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím poskytování informací o potravinách spotřebitelům39) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, který stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení nebo tradičních výrazů40), nebo
k) zadá reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu38).“.
48. V § 8a odstavec 3 zní:
„(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zpracovatel dopustí správního deliktu tím, že
a) zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1,
b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zpracuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a,
d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, § 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, 5h nebo 5i,
e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5,
f) v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o zadavateli reklamy nebo o šiřiteli reklamy,
g) zpracuje reklamu na přípravky na ochranu rostlin v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh27a),
h) zpracuje reklamu na potraviny, ve které jsou uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje týkající se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a),
i) zpracuje reklamu na potraviny, která nesplňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím poskytování informací o potravinách spotřebitelům39) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, který stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení nebo tradičních výrazů40), nebo
j) zpracuje reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu38).“.
49. V § 8a odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo p)“.
50. V § 8a odst. 5 písmeno b) zní:
„b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) nebo m),“.
51. V § 8a odst. 5 písm. c) se slova „d) nebo s)“ nahrazují slovy „n) nebo o)“.
52. V § 8a odst. 6 písm. a) se slova „písm. a)“ nahrazují slovy „písm. f) nebo g)“.
53. V § 8a odst. 6 písm. b) se slova „b), e), f), g) nebo h),“ nahrazují slovy „a), c), d), e), h), i) nebo j),“.
54. V § 8a odst. 6 písm. c) se slova „c) nebo d)“ nahrazují slovy „b) nebo k)“.
55. V § 8a odst. 7 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. f),“.
Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).
56. V § 8a odst. 7 písm. b) se slova „a), b), e), f) nebo g)“ nahrazují slovy „a), c), d), e), g), h) nebo i)“.
57. V § 8a odst. 7 písm. c) se slova „c) nebo d)“ nahrazují slovy „b) nebo j)“.
58. V § 8b odst. 6 se slova „odst. 1 písm. a) až f)“ nahrazují slovy „písm. a) až h)“ a slova „odst. 1 písm. g)“ se nahrazují slovy „písm. i)“.
59. V § 8c odstavec 1 zní:
„(1) Proti rozhodnutí orgánů dozoru uvedených v § 7 písm. b), c), d), e), f), g), h) a i) vydaných podle § 7c, 8 a 8a lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolání36).“.
60. V § 8c odst. 2 se slova „odst. 1“ a slova „7d,“ zrušují.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu spočívajícím v porušení povinnosti podle § 5d zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončená dokončí orgán dozoru příslušný podle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pohřebnictví
Čl. III
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 26 odst. 1 se na konci písmene h) doplňuje slovo „nebo“.
2. V § 26 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).
3. V § 26 odst. 2 se slova „ , i) a j)“ nahrazují slovy „a i)“.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty