172/1988 Sb., o zemědělské dani

Schválený:
172/1988 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. listopadu 1988
o zemědělské dani
Změna:157/1989
Změna:389/1990 a 574/1990
Změna:578/1991
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Tímto zákonem se upravuje zemědělská daň, která zahrnuje:
a) daň z pozemků;
b) daň z objemu mezd a odměn;
c) daň ze zisku;
d) zrušeno
 
ČÁST první
Daň z pozemků
 
§ 2
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně z pozemků je každý uživatel pozemků uvedených v § 3. Pro daňovou povinnost je rozhodující, kdo je jako uživatel pozemků zapsán v evidenci nemovitostí.1) Není-li v evidenci nemovitostí zapsán uživatel pozemků, je poplatníkem ten, kdo pozemky skutečně užívá.
(2) Z pozemků přenechaných občanům nebo organizacím do dočasného užívání podle zvláštních předpisů2) platí daň z pozemků dočasný uživatel.
(3) Z pozemků, které jsou užívány jako záhumenky, platí daň z pozemků jednotné zemědělské družstvo.
(4) Je-li v evidenci nemovitostí zapsána jako uživatel společenská organizace, která přenechala pozemek svým členům k dočasnému užívání, jsou poplatníky daně z pozemků jednotliví členové.
(5) Užívá-li pozemek několik poplatníků, jsou povinni platit daň společně a nerozdílně.
 
§ 3
Předmět daně
(1) Předmětem daně z pozemků jsou veškeré pozemky vedené v evidenci nemovitostí jako zemědělská půda,3) bez ohledu na to, jsou-li skutečně obdělávány či nikoliv nebo slouží-li k jiným účelům než zemědělské výrobě.
(2) Z nezemědělské půdy podléhají dani okrasné zahrady3) v užívání občanů.
(3) Zemědělská půda, která byla trvale odňata zemědělské výrobě, je vyňata ze zdanění počínaje rokem, který následuje po roce, ve kterém byl pozemek vyňat z evidence zemědělské půdy.4)
 
§ 4
Osvobození od daně
(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny:
a) rekultivované pozemky po dobu 5 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly vráceny zemědělské výrobě;
b) pozemky, jejich části, počínaje rokem následujícím, po osázení, na nichž byly osázeny:
1. ušlechtilé druhy vinné révy v souvislé výměře alespoň 1/4 ha po dobu 6 let,
2. ovocné sady, na nichž byly v souvislé výměře alespoň 1 ha vysázeny polokmeny, čtvrtkmeny, zákrsky nebo vřetena po dobu 4 let,
3. chmel a bobuloviny v souvislé výměře alespoň 1/2 ha po dobu 2 let;
c) pozemky dočasně odňaté zemědělské výrobě rozhodnutím příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,4) počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém byly odňaty;
d) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v Československé socialistické republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou československými státními občany a že je zaručena vzájemnost;
e) pozemky užívané rozpočtovými organizacemi.
(2) Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně podle odstavce 1 písm. a) až c) v daňovém přiznání.
(3) Za rekultivované pozemky podle odstavce 1 se považují pozemky, které jsou v evidenci nemovitostí1) vedeny jako zemědělská půda a na nichž se před rekultivací dolovalo, povrchově těžilo, nebo které byly úvozy a cestami a dále pozemky, které nebyly obdělávány pro značný stupeň jejich znehodnocení a které po rekultivaci jsou opět vhodné pro zemědělskou výrobu. Za rekultivované se považují i pozemky, které před rekultivací byly vedeny v evidenci nemovitostí jako nezemědělská půda a po rekultivaci byly převedeny do zemědělské půdy.
 
§ 5
Základ daně
(1) Základem daně z pozemků je celková výměra všech pozemků podléhajících dani.
(2) Do celkové výměry všech pozemků podléhajících dani se nezapočítávají pozemky patřící k rodinným domkům a pozemky zemědělské půdy členů jednotných zemědělských družstev, které souvisejí s pozemkem, na němž je obytná budova, nebo které jsou v zastavěném území obce,5) činí-li jejich úhrnná výměra mimo zastavěnou plochu nejvýše 800 m2.
(3) Převýší-li výměra pozemků rozsah stanovený v odstavci 2, započítává se do celkové výše všech pozemků celá jejich výměra.
 
§ 6
Sazba daně
(1) Daň z pozemků připadající na 1 ha pozemků je odstupňována podle produkčních ekonomických skupin a je stanovena v sazebníku, který tvoří přílohu č. 1.
(2) Do produkčních ekonomických skupin se zařazují jako celek jednotlivé státní podniky hospodařící na půdě, jednotná zemědělská družstva, školní statky a společné podniky6) hospodařící na půdě. Organizační jednotky semenářských, šlechtitelských a plemenářských podniků, Agrokomplexu Nitra a státních hospodářských organizací vojenských lesů a statků se zařazují do produkčních ekonomických skupin samostatně.
(3) Pro ostatní uživatele půdy platí zařazení územně technické jednotky (katastrální území)7), ve které užívají pozemky, do produkční ekonomické skupiny.
(4) Zaplacená daň z pozemků je u organizací položkou snižující výnosy.
 
§ 7
Snížení daně
(1) Orgán vykonávající správu daně (dále jen "správce daně") může snížit poplatníkům daň z pozemků až o 50 %, jestliže jimi obhospodařované pozemky jsou podstatně horší ve srovnání s ostatními pozemky v témže katastrálním území. Daň nelze snížit organizacím zařazeným jako celek do některé produkční ekonomické skupiny (§ 6 odst. 2).
(2) Správce daně může na žádost poplatníka snížit nebo prominout daň z pozemků, které jsou zaplaveny, na nichž se provádějí vodohospodářské úpravy, z pozemků, které byly během roku rozhodnutím příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu zcela nebo zčásti odňaty dočasně nebo trvale zemědělské výrobě, z pozemků využívaných jako letištní pozemky a vojenská pásma, z pozemků, na nichž je zřízen národní park nebo chráněná krajinná oblast, státní přírodní rezervace, chráněné naleziště, chráněný park a zahrada, chráněná studijní plocha, chráněný přírodní výtvor, chráněná přírodní památka8) a ochranná pásma zřízená podle zvláštních předpisů.9)
(3) Při snížení nebo prominutí daně se přihlíží k tomu, do jaké míry nelze pozemky plně využívat k zemědělské výrobě a zejména k ekonomickým důsledkům z toho vyplývajícím.
 
ČÁST DRUHÁ
Daň z objemu mezd a odměn
 
§ 8
Poplatníci daně
(1) Poplatníky daně z objemu mezd a odměn jsou:
a) družstva (zemědělská družstva), obchodní společnosti a společné podniky10) s převážně zemědělskou výrobou;
b) státní podniky,11) jejichž zakladatelem jsou federální ministerstvo zemědělství a výživy nebo ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky nebo ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky;
c) organizace s potravinářskou výrobou v působnosti národních výborů;
d) státní hospodářské organizace vojenských lesů a statků;
e) další organizace zemědělské výroby, zemědělských služeb a potravinářské výroby a výroby pochutin stanovené v obecně závazném právním předpise.
(2) Za poplatníky s převážně zemědělskou výrobou podle odstavce 1 písm. a) se pro účely tohoto zákona považují ti poplatníci, u nichž tržby z rostlinné a živočišné výroby a z agrochemické činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % z celkových tržeb; u poplatníků, jejichž daňová povinnost vznikla v průběhu zdaňovacího období, je rozhodný poměr skutečně vykázaných tržeb.
 
§ 9
Základ daně
(1) Základem daně z objemu mezd a odměn je objem mzdových prostředků a odměn za práci zúčtovaných k výplatě v běžném roce, snížený o odměny vyplácené podle předpisů autorského práva a průmyslového práva12) zúčtované k výplatě v běžném roce.
(2) U jednotných zemědělských družstev se započte do základu daně uvedeného v odstavci 1 i příspěvek na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení.13)
(3) Daň z objemu mezd a odměn zahrnuje i pojistné nemocenského pojištění.14)
 
§ 10
Sazba daně
(1) Sazba daně z objemu mezd a odměn činí 50 % ze základu daně.
(2) Poskytuje-li poplatník služby veřejného stravování včetně velkovýrobny jídel, veřejného ubytování, cestovního ruchu, opravy a údržbu automobilů osobních a jednostopých motorových vozidel včetně přívěsů a příslušenství a další služby, do jejichž ceny nebyla promítnuta daň z objemu mezd a odměn (příspěvek na sociální zabezpečení) ve výši 50 %, činí sazba daně z části základu připadajícího na tyto služby 20 %.
(3) Do části základu daně podle odstavce 2 se zahrnují veškeré prokazatelné a samostatně evidované mzdové prostředky připadající na uvedené služby. Pokud se tento základ daně samostatně nesleduje, stanoví se podle podílu výkonů za uvedené služby z celkových výkonů s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení).
(4) Sazbu daně uvedenou v odstavci 2 není poplatník povinen uplatňovat.
 
§ 10a
Slevy na dani z objemu mezd
(1) Poplatníkům podléhajícím dani z objemu mezd a odměn (§ 8) se daň z objemu mezd snižuje o:
a) částku 12 000 Kčs za každého pracovníka nebo člena (dále jen "pracovník") se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením;
b) částku 3000 Kčs za každého pracovníka se změněnou pracovní schopností, a to do tříapůlprocentního podílu pracovníků se změněnou pracovní schopností z celkového přepočteného počtu pracovníků, a o částku 8000 Kčs za každého pracovníka se změněnou pracovní schopností nad tříapůlprocentní podíl.
(2) Pro výpočet slevy podle odstavce 1 je rozhodný průměrný přepočtený počet pracovníků se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením a pracovníků se změněnou pracovní schopností ve zdaňovacím období (zaokrouhlený na celá čísla nahoru).
(3) Daň z objemu mezd a odměn po odečtení slev podle odstavce 1 nemůže činit méně než 10 % základu daně z objemu mezd a odměn (§ 9 odst. 1 a 2).
 
ČÁST TŘETÍ
Daň ze zisku
 
§ 11
Poplatníci daně
Poplatníky daně ze zisku jsou organizace uvedené v § 8.
 
§ 12
Předmět daně
Předmětem daně ze zisku jsou příjmy z veškeré činnosti poplatníků daně.
 
§ 13
Základ daně
(1) Základem daně ze zisku je zisk zjištěný v účetnictví zvýšený o:
a) částky, o které byly zvýšeny náklady nebo sníženy výnosy v rozporu s právními předpisy;
b) rozdíl, o který placené penále a pokuty převyšují přijaté penále, pokuty a náhrady škody za zaplacené penále a pokuty;
c) poplatky za znečišťování ovzduší včetně přirážky;15)
d) přirážky k základním úplatám za vypouštění odpadních vod.16)
O částky uvedené pod písmeny c) a d) se základ daně ze zisku zvýší jen byly-li zahrnuty do nákladů.
(2) Základ daně ze zisku se sníží o:
a) příjmy z cenných papírů, z nichž daň ze zisku byla vybrána srážkou,
b) částku odpočitatelného minima, která se určí normativem na 1 ha zemědělské půdy nebo vodní plochy, popřípadě normativem k objemu základních prostředků a zásob; podrobnosti o určení odpočitatelného minima stanoví obecně závazný právní předpis;
c) částky, které již byly u téhož nebo jiného poplatníka s výjimkou příjmů uvedených v písmenu a) podrobeny dani ze zisku podle tohoto zákona, pokud jsou součástí zisku.
(3) Daň z objemu mezd a odměn je součástí nákladů poplatníka.
(4) Výdaje, jejichž rozsah nebo výše je závazně upravena pro státní podniky a pro státní hospodářské organizace zvláštními předpisy, se zahrnou pro výpočet základu daně ze zisku u všech dalších poplatníků do nákladů maximálně v rozsahu a do výše stanovené podle těchto předpisů.17)
(5) U poplatníků, kteří nevykáží zisk nebo vykáží ztrátu, je základem daně ze zisku rozdíl úhrnu částek zvyšujících a snižujících zisk podle odstavců 1 a 2 snížený o vykázanou ztrátu.
(6) U poplatníků v likvidaci nebo zaniklých bez likvidace, pokud nelze základ daně stanovit podle předchozích odstavců, je základem daně ze zisku likvidační přebytek.
 
§ 14
Sazba daně
(1) Sazba daně ze zisku činí 50 % ze základu daně; u bank založených jako společný podnik10) činí sazba 55 % s výjimkou uvedenou v odstavci 2.
(2) Sazba daně ze zisku činí 25 % ze základu daně, kterým je příjem z cenných papírů, jejichž zdroj je na území České a Slovenské Federativní Republiky a daň ze zisku se vybírá srážkou.
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
 
§ 15
zrušen
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
zrušen
 
§ 22
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
Společná ustanovení
 
§ 23
Oznámení o vzniku a zániku daňové povinnosti
Poplatníci jsou povinni do 15 dnů oznámit skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik daňové povinnosti správci daně, a to:
a) poplatníci podle § 2, že se stali nebo přestali být uživateli pozemků;
b) poplatníci uvedení v § 8 den vzniku nebo zániku organizace;
 
§ 24
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
 
§ 25
Daňové přiznání
(1) Daňové přiznání (dále je "přiznání") k dani z pozemků je poplatník povinen podat příslušnému správci daně na rok 1989 do 15. února 1989, pokud je povinen tuto daň platit. V dalších letech je povinen do 15. února běžného zdaňovacího období podat přiznání pouze poplatník, kterému vznikne nově povinnost k dani, nebo u něhož došlo ke změnám v okolnostech rozhodných pro vyměření daně (změna výměry užívaných pozemků, změna zařazení katastrálního území, ve kterém poplatník užívá pozemky, do produkční ekonomické skupiny a skončení doby osvobození pozemků od daně podle § 4 odst. 1 písm. a) až c).
(2) Přiznání k dani z objemu mezd a odměn a k dani ze zisku je poplatník povinen podat příslušnému správci daně každoročně do 15. února po uplynutí zdaňovacího období.
(3) zrušen
(4) Je-li pozemek užíván několika poplatníky (§ 2 odst. 5) nebo provozuje-li zemědělskou výrobu na společný účet více občanů (§ 15 odst. 2), je povinen podat přiznání jeden z nich.
(5) Přiznání je poplatník povinen podat vždy, byl-li k tomu vyzván správcem daně.
(6) Poplatník je povinen si daň v přiznání sám vypočítat. Organizace je povinna připojit k přiznání účetní závěrku za zdaňovací období, popřípadě další podklady stanovené obecně závazným právním předpisem.
(7) Organizace si mohou v přiznání odečíst od daně ze zisku obdobnou daň zaplacenou v cizině, nejvýše však do částky daně ze zisku připadající podle tohoto zákona na příjmy plynoucí z ciziny.
(8) Pokud plynou organizace příjmy ze státu, s nímž Československá socialistická republiky uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, postupuje se při vyloučení dvojího zdanění podle této smlouvy. Daň zaplacená ve druhém smluvním státě se však započte nejvýše částkou, která může být ve druhém smluvním státě vybrána v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění.
(9) Zanikne-li organizace bez provedení likvidace, je její právní nástupce povinen podat do konce následujícího měsíce od jejího zániku přiznání k dani z objemu mezd a odměn a k dani ze zisku za uplynulou část zdaňovacího období.
(10) V případě likvidace trvá daňová povinnost i povinnost podávat každoročně přiznání až do skončení likvidace. Po skončení likvidace je likvidátor povinen podat do konce následujícího měsíce přiznání k dani z objemu mezd a odměn a k dani ze zisku za uplynulou část zdaňovacího období a v přiznání uvést též likvidační přebytek. Přiznání je povinen doložit počáteční a konečnou likvidační rozvahou a výkazem o použití likvidačního přebytku. Likvidační přebytek se připočte k základu daně ze zisku toho roku, v němž byla likvidace skončena.
(11) Zjistí-li poplatník po uplynutí lhůty pro podání přiznání, že předložené přiznání je neúplné nebo nesprávné, je povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné přiznání. Stejnou povinnost má poplatník i tehdy, zjistí-li, že daň má být vyšší než byla vyměřena.
(12) Nebylo-li přiznání, popřípadě dodatečné přiznání podáno včas, může správce daně zvýšit daň až o 10 %.
 
§ 26
Zaokrouhlování
(1) Základ daně z pozemků se zaokrouhluje na celé stovky m2 dolů a základ ostatních daní na celé tisíce Kčs dolů.
(2) Daň z pozemků placená občany a její zvýšení (§ 25 odst. 12) se zaokrouhlují na celé Kčs nahoru. U organizací se jednotlivé daně a zvýšení (§ 25 odst. 12) zaokrouhlují na celé stovky Kčs nahoru. Penále u organizací i občanů se zaokrouhluje na celé desítky Kčs dolů.
 
§ 27
Vyměření daně
(1) Zemědělskou daň vyměřuje správce této daně.
(2) Daň z pozemků se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu. Ke změnám, jež nastanou během zdaňovacího období ve výměře obhospodařovaných pozemků, se při vyměření daně nepřihlíží.
(3) Změny v zařazení katastrálních území a organizací, popřípadě organizačních jednotek hospodařících na půdě do produkčních ekonomických skupin, k nimž dojde během zdaňovacího období, jsou rozhodné pro vyměření daně z pozemků na následující zdaňovací období.
(4) Daň z objemu mezd a odměn a daň ze zisku se vyměřují za každý kalendářní rok po uplynutí zdaňovacího období. V případech uvedených v § 25 odst. 9 až 11 může správce daně vyměřit daň i před uplynutím zdaňovacího období.
(5) Skutečnosti rozhodné pro vyměření daně se posuzují pro každé zdaňovací období samostatně.
(6) V případech uvedených v § 2 odst. 5 a § 15 odst. 2 se vyměří jednotlivé daně poplatníkovi, který podal přiznání k dani; nebylo-li přiznání k dani podáno, vyměří se daň kterémukoliv z nich.
(7) Není-li poplatník povinen podle § 25 odst. 1 podávat každoročně přiznání k dani z pozemků, platí vyměření daně na rok, kdy poplatník podal přiznání, i na zdaňovací období.
(8) Daň paušální částkou (§ 20) stanoví správce daně po projednání s poplatníkem do 30. dubna zdaňovacího období. Takto stanovená daň, nedojde-li k její úpravě nebo zrušení podle § 20 písm. b), platí i pro další zdaňovací období.
(9) Daň z pozemků se nevyměří, nepřesáhne-li po případném zvýšení nebo snížení 100 Kčs.
(10) O vyměření daně vyrozumí správce daně poplatníky platebním výměrem. Jsou-li poplatníky daně občané, kteří mají trvalé bydliště v obvodu příslušného správce daně, lze je o vyměření daně vyrozumět hromadně předpisným seznamem.
(11) Předpisný seznam se vyloží k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů. Poslední den této lhůty se považuje za den doručení. Počátek, místo a dobu vyložení předpisného seznamu vyhlásí správce daně veřejnou vyhláškou nebo jiným způsobem v místě obvyklým.
(12) Dojde-li u poplatníka ke změně ve výši daně, sdělí správce daně nově upravenou výši daně dodatečným platebním výměrem.
Placení daně
 
§ 28
(1) Daň z pozemků všech poplatníků je splatná ve třech splátkách, a to 20 % nejpozději do 30. dubna, 30 % do 31. srpna a 50 % do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.
(2) Jestliže daň z pozemků vyměřená občanu nepřesahuje 300 Kčs a daň vyměřená organizaci 2000 Kčs, je poplatník povinen ji zaplatit celou nejpozději do 30. dubna běžného zdaňovacího období.
(3) Nebyla-li daň k datu splatnosti vyměřena, je pro placení daně rozhodná výše daně vypočtená poplatníkem v přiznání.
 
§ 29
(1) Poplatníci daně z objemu mezd a odměn, s výjimkou poplatníků uvedených v odstavci 2, jsou povinni platit měsíční zálohy na tuto daň nejpozději třetího dne před koncem každého měsíce takto:
a) v lednu ve výši vypočtené ze základu daně vykázaného za měsíc leden předchozího zdaňovacího období;
b) v únoru ve výši daně vypočtené ze základu daně za leden;
c) v dalších měsících ve výši vypočtené ze základu daně za předchozí měsíc.
(2) Jednotná zemědělská družstva, státní podniky zemědělské výroby a státní hospodářské organizace vojenských lesů a statků jsou povinny platit měsíční zálohy na tuto daň nejpozději třetího dne před koncem každého měsíce takto:
a) v lednu ve výši jedné poloviny vypočtené ze základu daně vykázaného za měsíc leden předchozího zdaňovacího období;
b) v únoru až červenci (včetně) ve výši 25 % ze základu daně za předchozí měsíc;
c) v srpnu až prosinci (včetně) ve výši 80 % ze základu daně za předchozí měsíc.
 
§ 30
(1) Jednotná zemědělská družstva, státní podniky zemědělské výroby, společné podniky, státní hospodářské organizace vojenských lesů a statků a dále poplatníci, u nichž činila daň ze zisku za uplynulé zdaňovací období méně než 400 000 Kčs, platí zálohy na daň ze zisku čtvrtletně. Za prvé a druhé čtvrtletí zaplatí zálohu ve výši daně vypočtené ze zisku vykázaného ve výkazu o výsledku hospodaření od počátku roku sníženého o rozdíl, o který placené úroky převyšují přijaté úroky, pokud nebyly hrazeny z nákladů [13 odst. 2 písm. a)], a o jednu čtvrtinu celoročního odpočitatelného minima [§ 13 odst. 2 písm. b)] za každé čtvrtletí, po odečtení již dříve splatných záloh. Za třetí čtvrtletí zaplatí zálohu ve výši 50 % daně vypočtené podle předchozí věty. Zálohy jsou (s výjimkou posledního čtvrtletí) splatné nejpozději třetího dne před koncem prvního měsíce po skončení čtvrtletí. Záloha za čtvrté čtvrtletí se neplatí a poplatník vyrovná celoroční daňovou povinnost ve lhůtě pro podání přiznání.
(2) Ostatní poplatníci daně ze zisku jsou povinni nejpozději třetího dne před koncem každého měsíce platit měsíční zálohy na daň ze zisku takto:
a) v lednu ve výši vypočtené ze zisku vykázaného za měsíc leden předchozího zdaňovacího období;
b) v únoru ve výši daně ze zisku vypočtené ze zisku uvedeného ve výkazu o výsledku hospodaření za leden;
c) v následujících měsících ve výši rozdílů mezi daní vypočtenou ze zisku uvedeného ve výkazu o výsledku hospodaření od počátku zdaňovacího období a splatnými zálohami od počátku roku s výjimkou odpočtu zálohy splatné v lednu.
(3) U záloh placených podle odstavce 2 se od vykázaného zisku odečte rozdíl, o který placené úroky převyšují přijaté úroky, pokud nebyly hrazeny z nákladů [§ 13 odst. 2 písm. a)].
(4) Činila-li daň ze zisku za uplynulé zdaňovací období méně než 100 000 Kčs, neplatí se zálohy na daň. Poplatník uhradí celoroční daňovou povinnost ve lhůtě pro podání přiznání.
(5) Vznikne-li poplatníku přeplatek záloh na dani ze zisku (s výjimkou měsíce prosince nebo čtvrtého čtvrtletí), zúčtuje se s nejbližší splatnou zálohou na tuto daň nebo na žádost poplatníka může být zúčtován na jiné daně nebo jejich nedoplatky, popřípadě může být vrácen.
 
§ 31
zrušen
 
§ 32
(1) Jestliže daň z objemu mezd a odměn a daň ze zisku vypočtené v přiznání jsou vyšší než zaplacené zálohy, je poplatník povinen zaplatit rozdíl ve lhůtě stanovené pro podání přiznání. Jsou-li zaplacené zálohy vyšší než daň vypočtená v přiznání, zúčtuje se přeplatek za uplynulé zdaňovací období na zálohy, popřípadě splátky zemědělské daně v běžném zdaňovacím období.
(2) Je-li daň z pozemků, daň z objemu mezd a odměn nebo daň ze zisku stanovená platebním výměrem vyšší než daň vypočtená v přiznání, je poplatník povinen zaplatit rozdíl do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.
(3) Zálohy na daň z objemu mezd a odměn a na daň ze zisku se zaokrouhlují na celé tisíce Kčs dolů.
(4) V odůvodněných případech může správce daně stanovit na žádost poplatníka zálohy jinak.
 
§ 33
Stane-li se poplatník během zdaňovacího období členem jednotného zemědělského družstva nebo budou-li jeho pozemky předány do užívání socialistické organizaci, odepíší se mu splátky daně z pozemků, pokud ke dni vstupu do družstva nebo ke dni předání pozemků socialistické organizaci nebyly splatné. Povolí-li jednotné zemědělské družstvo nově přijatému členu, aby do konce zdaňovacího období ještě realizoval příjmy ze zemědělské výroby na svůj vlastní účet, je povinen zaplatit daň z pozemků na celé zdaňovací období. Odpis splátek provede správce daně bez žádosti na základě oznámení podle § 23. Daň z příjmu občanů ze zemědělské výroby se vyměří po uplynutí zdaňovacího období ze základu podle § 18.
 
§ 34
Penále
(1) Nezaplatila-li organizace daň (včetně zvýšení podle § 25 odst. 12), popřípadě zálohy na daň včas a v plné výši, je povinna zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % z nedoplatků příslušné daně zjištěných ke dnům splatnosti.
(2) Nezaplatil-li občan daň (splátku nebo zálohu na daň) včas a v plné výši, je povinen zaplatit penále ve výši 10 % z nedoplatků daně (záloh na daň) zjištěných ke dnům splatnosti.
(3) Uvede-li poplatník v přiznání daň nižší částkou, než jakou měl uvést, předepíše správce daně penále ve výši 10 % tohoto rozdílu. Z rozdílu na dani vyplývajícího z dodatečně podaného přiznání a již podaného přiznání nebo vyměřené daně předepíše penále v poloviční výši.
(4) Předpis penále sdělí správce daně poplatníkovi platebním výměrem. Penále je splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.
(5) Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li částku 50 Kčs.
(6) Správce daně může penále prominout, snížit, popřípadě upustit i od jeho předpisu za podmínek a v rozsahu stanoveném v obecně závazném právním předpisu vydaném ministerstvy financí, cen a mezd České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky v dohodě s federálním ministerstvem financí.
 
§ 35
Odvolání
(1) Proti vyměření daní, proti jejich zvýšení a proti předpisu penále může poplatník podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru nebo ode dne doručení předpisným seznamem (§ 27 odst. 10).
(2) Odvolání nemá odkladný účinek.
 
§ 36
Zánik práva vyměřit a vymáhat daň a penále
(1) Daň, její zvýšení a penále nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž byl poplatník povinen podat přiznání k dani, popřípadě zaplatit daň paušální částkou.
(2) Je-li v této lhůtě proveden úkon k vyměření nebo vymáhání daně nebo penále, běží lhůta pro vyměření nebo vymáhání znovu od konce roku, ve kterém byl poplatník o tomto úkonu zpraven. Vyměřit a vymáhat daň, její zvýšení a penále lze však nejpozději do 10 let počítaných od konce zdaňovacího období, v němž byl poplatník povinen podat přiznání k dani, popřípadě zaplatit daň paušální částkou.
 
§ 37
Řízení
(1) Pro řízení ve věcech zemědělské daně platí předpisy o řízení ve věcech daní a poplatků,21) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Ustanovení o výkonu rozhodnutí v daňovém řízení21) platná pro státní podniky a pro státní hospodářské organizace platí pro všechny poplatníky daně z objemu mezd a odměn, daně ze zisku a pro organizace platící daň z pozemků; použije se obdobně i pro úhradu dlužných částek z účtu u ostatních peněžních ústavů.
 
§ 38
Výnos zemědělské daně
(1) Pro výnos zemědělské daně neplatí ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).
(2) Příjmem státního rozpočtu československé federace je výnos zemědělské daně od organizací v působnosti federálního ministerstva národní obrany a federálního ministerstva vnitra.
 
Část šestá
Zmocňovací ustanovení
 
§ 39
(1) Vláda Československé socialistické republiky může nařízením zvýšit, popřípadě snížit sazbu daně z objemu mezd a odměn a sazbu daně ze zisku až o jednu čtvrtinu, a to do 30. června roku předcházejícího zdaňovacímu období, ve kterém má takto upravená sazba nabýt účinnosti.
(2) Vláda Československé socialistické republiky, pokud jde o poplatníky zemědělské daně v působnosti orgánů československé federace, a vlády České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, pokud jde o ostatní poplatníky, mohou nařízením osvobodit od daně některé druhy příjmů, popřípadě skupiny poplatníků nebo poplatníky v určitých oblastech.
 
§ 40
(1) Federální ministerstvo financí na návrh federálního ministerstva národní obrany nebo federálního ministerstva vnitra může stanovit odchylný způsob zdanění a odvod zemědělské daně u organizací v působnosti federálního ministerstva národní obrany nebo federálního ministerstva vnitra.
(2) Federální ministerstvo financí, pokud jde o poplatníky zemědělské daně v působnosti orgánů československé federace, a ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, pokud jde o ostatní poplatníky, mohou:
a) rozhodnout o způsobu zdanění ve sporných případech a u nově vzniklých organizací;
b) zcela nebo zčásti osvobodit od daně ze zisku nově založené organizace nejdéle na dobu dvou let od zahájení činnosti;
c) učinit opatření, aby bylo zabráněno dvojímu zdanění téhož základu daně;
d) učinit opatření k zamezení tvrdostí a nesrovnalostí, popřípadě povolit úlevu, vyžadují-li to společenské zájmy, a určit orgány a vymezit jejich oprávnění k povolování těchto úlev.
 
§ 41
Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a po projednání s federálním ministerstvem zemědělství a výživy a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a po projednání s federálním ministerstvem zemědělství a výživy;
a) zařadí obecně závazným právním předpisem organizace uvedené v § 6 odst. 2 a katastrální území do produkčních ekonomických skupin podle výsledků bonitace zemědělského půdního fondu a ocenění dalších činitelů k 31. říjnu 1988;
b) může změnit obecně závazným právním předpisem zařazení podle písmene a) pro následující zdaňovací období z těchto důvodů:
1. podstatná změna bonitovaných půdně ekologických podmínek,
2. změna v rozsahu obhospodařovaného půdního fondu,
3. změna v rozsahu a intenzitě působení zhoršujících nebo zlepšujících faktorů nezahrnutých v bonitaci; tyto faktory vymezí obecně závazný právní předpis.
 
§ 42
Federální ministerstvo financí vydá obecně závazný právní předpis k provedení § 8 písm. e), § 13 odst. 2 písm. b), § 25 odst. 6 a § 41 písm. b), bod 3.
 
ČÁST SEDMÁ
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 43
(1) Osvobození od daně z pozemků podle § 3 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, zůstává v platnosti až do uplynutí lhůty rozhodné pro osvobození.
(2) Osvobození od daně ze zisku přiznané podle § 9 a § 56 odst. 2 písm. c) zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, pozbývá platnosti ke dni 31. prosince 1988.
(3) Pokud se v obecně závazných právních předpisech platných pro poplatníky zemědělské daně užívá pojmu příspěvek na sociální zabezpečení, rozumí se jím též daň z objemu mezd a odměn podle tohoto zákona, není-li stanoveno jinak.
 
§ 44
(1) Daň z pozemků se vyměří podle tohoto zákona poprvé na rok 1989 podle stavu k 1. lednu 1989.
(2) Daň ze zisku a daň z objemu mezd a odměn se vyměří poprvé v roce 1990 za zdaňovací období roku 1989.
(3) Pro daňovou povinnost a povinnost příspěvku na sociální zabezpečení vzniklou před 1. lednem 1989 se použije zákon č. 103/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy vydané na základě tohoto zákona.
(4) Příjmy z pěstování zvláštních kultur a ze specializované živočišné výrob za rok 1988, pokud nepřesáhly hranici uvedenou v § 32 odst. 2 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, zdaní se za rok 1988 s přihlédnutím k ustanovení § 34 odst. 2 zákona daní z příjmu občanů ze zemědělské výroby podle zákona č. 103/1974 Sb.
(5) Pro placení záloh na daň z příjmu občanů ze zemědělské výroby ve zdaňovacím období roku 1989 je rozhodná celková výše daně za rok 1988 placená podle zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 45
Zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani a zákona č. 162/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů obyvatelstva, se mění takto:
§ 2 písm. c) zní:
"c) ze zemědělské výroby".
 
§ 46
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
a) zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 62/1977 Sb., o úpravách soustavy odvodů a daní organizací a zákona č. 113/1979 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani;
b) vyhláška federálního ministerstva financí č. 106/1974 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani, ve znění článku IV odst. 1 písm. j), odst. 2 a 3 zákona č. 62/1977 Sb., o úpravách soustavy odvodů a daní organizací a ve znění článku III odst. 3 zákona č. 113/1979 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani;
c) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 139/1985 Sb., o dodatkovém odvodu ze zisku u jednotných zemědělských družstev provozujících ve větším rozsahu přidruženou výrobu;
d) směrnice ministerstva financí České socialistické republiky k úlevám na zemědělské dani při zdanění příjmů občanů ze smluvního výkrmu některých hospodářských zvířat čj. 153/7385/79, registrované ve Sbírce zákonů v částce 13/1979;
e) oznámení ministerstva financí České socialistické republiky o osvobození některých příjmů drobných chovatelů a pěstitelů od zemědělské daně a daně z příjmů obyvatelstva čj. 153/22363/81 ze dne 9. prosince 1981, registrované ve Sbírce zákonů v částce 2/1982;
f) výnos federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o vymezení oprávnění krajských a okresních národních výborů k povolování úlev na zemědělské dani čj. FMF VI/1-9676/75, čj. MF ČSR 153/7702/75 a čj. MF SSR 83/484/75, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 23/1975.
 
§ 47
Účinnost
Tento zákona nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.
 
Příl.1
Sazebník daně z pozemků
-----------------------------------------------------------------
Produkční ekonomická        Sazba daně na 1 ha
skupina*)             zemědělské půdy v Kčs
-----------------------------------------------------------------
   1                  3000
   2                  2850
   3                  2700
   4                  2550
   5                  2400
   6                  2250
   7                  2100
   8                  1950
   9                  1800
  10                  1650
  11                  1500
  12                  1350
  13                  1200
  14                  1050
  15                  900
  16                  750
  17                  600
  18                  450
  19                  300
  20                  150
 21 - 42                 -
-----------------------------------------------------------------
*) Produkční ekonomické skupiny vyjadřují produkční ekonomickou
  schopnost konkrétní části zemědělského půdního fondu. Základem
  pro jejich vymezení je bonitace zemědělského půdního fondu
  ČSSR. Z bonitačních produkčních parametrů je odvozen vztah
  normativní produkce k nákladům pro každou bonitovanou půdně
  ekologickou jednotku i za podnik jako celek. Základní zatřídění
  je korigováno o další  objektivně působící zlepšující či
  zhoršující faktory.
 
Příl.2
Průměrné normy výnosnosti na 1 ha zemědělské půdy
-----------------------------------------------------------------
Produkční ekonomická skupina    Průměrná norma výnosnosti
                     v Kčs na 1 ha
-----------------------------------------------------------------
 I.  1 - 10                6000
 II.  11 - 20                5000
III.  21 - 30                4000
 IV.  31 - 42                3000
1) Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění zákona ČNR č. 157/1983 Sb. a zákona SNR č. 150/1983 Sb.
§ 2 odst. 4 vyhlášky Ústřední správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.
2) Např. § 9 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, § 63 odst. 1 zákona č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví, § 397, 398, 494 občanského zákoníku a § 9 zákona č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, ve znění zákona č. 95/1988 Sb.
3) § 3 odst.1 vyhlášky č. 23/1964 Sb. a příloha k vyhlášce č. 23/1964 Sb.
4) § 14 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.).
5) § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 90/1988 Sb.
6) § 68 až 76 zákona č. 90/1988 Sb.
7) § 1 vyhlášky č. 23/1964 Sb.
§ 3 vyhlášky Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.
8) § 3 až 6 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů.
§ 5 až 8 zákona Slovenské národní rady č. 1/1955 Sb., SNR, o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Zákon Slovenské národní rady č. 27/1987 Sb., o státní památkové péči.
§ 9 zákona č. 40/1956 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 zákona Slovenské národní rady č. 1/1955 Sb. SNR, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví.
§ 106zd hospodářského zákoníku.
§ 76, 93, 105, 154 a 221 obchodního zákoníku.
10) Zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví.
§ 106zd hospodářského zákoníku.
11) Zákon č. 88/1988 Sb., o státním podniku.
12) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) a doplňující předpisy a zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.
13) Část pátá a příloha č. 2 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 164/1979 Sb. a vyhlášky č. 149/1988 Sb.
14) § 57 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
16) Nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 91/1988 Sb.
17) Např. vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1986 Sb., o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností výrobních hospodářských jednotek a podniků, vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášky č. 2/1984 Sb.
21) Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

Související dokumenty