494/2006 Sb. , kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

Schválený:
494/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. listopadu 2006,
kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o registračních pokladnách
Čl.I
Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonu (zákon o registračních pokladnách), ve znění zákona č. 358/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se mění takto:
V části první § 23 odst. 1 se slova "1. ledna 2007" nahrazují slovy "1. ledna 2008".
 
ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.