494/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

Schválený:
494/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. listopadu 2006,
kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o registračních pokladnách
Čl.I
Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonu (zákon o registračních pokladnách), ve znění zákona č. 358/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se mění takto:
V části první § 23 odst. 1 se slova "1. ledna 2007" nahrazují slovy "1. ledna 2008".
 
ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Související dokumenty