92/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.

Schválený:
92/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Změna zákona o ochraně ovzduší
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní část textu zní: "Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví".
Poznámka pod čarou č. 1) zní:
"1) Například nice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí (91/692/EHS), Směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování a řízení kvality ovzduší.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.
2. V § 1 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
3. V § 2 odst. 1 písm. n) se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".
4. V § 2 odst. 1 písmeno r) zní:
"r) světelným znečištěním viditelné záření umělých zdrojů světla, které může obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti a vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším ovzduší nebo ze zdrojů světla, jejichž záření je do vnějšího ovzduší účelově směrováno,".
5. V § 2 odst. 1 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až u), která včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) znějí:
"s) biopalivem kapalné nebo plynné pohonné hmoty, které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu,3a) vyrobené z biomasy a určené pro pohon vozidel na pozemních komunikacích,
t) biomasou pro účely výroby biopaliv pro mobilní zdroje biologicky odbouratelná část výrobků, odpadů a zůstatků ze zemědělství, lesnictví a příbuzných odvětví a biologicky odbouratelná část průmyslového a komunálního odpadu,
u) jiná paliva z obnovitelných zdrojů paliva, kromě biopaliv, která pocházejí z obnovitelných zdrojů energie3b) a která se používají v dopravě.
3a) Vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.
3b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou.".
6. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:
"(2) Pro účely tohoto zákona v oblasti ochrany ozonové vrstvy Země se rozumí
a) zacházením s regulovanými látkami jejich výroba, dovoz, vývoz, dodávání na trh, skladování, sběr, recyklování, regenerování a zneškodňování; zacházením je též použití regulované látky ve výrobním procesu a použití pro karanténní a dezinfekční účely ochrany zboží před přepravou,
b) zacházením s výrobky, které obsahují regulované látky, jejich výroba, dovoz, vývoz, dodávání na trh, sběr a skladování vyřazených výrobků, jejich servis a jejich recyklace,
c) recyklací výrobků zpracování vyřazených výrobků za účelem znovuzískání regulovaných látek a materiálové využití.4a)
4a) § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.".
7. V § 3 odst. 5 se slova "Orgán obce v přenesené působnosti (dále jen "orgán obce")" a v § 50 odst. 1 a 2 slova "Orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Obecní úřad".
8. V § 3 odst. 9 se na konci doplňuje věta "Při výstavbě liniového zdroje znečišťování ovzduší se vyžaduje vypracování rozptylové studie.".
9. V § 3 odstavec 10 zní:
"(10) Výrobci, dovozci a distributoři jsou povinni zajistit, aby sortiment motorových benzinů a motorové nafty dodávaných na trh obsahoval minimální množství biopaliva nebo jiného paliva z obnovitelných zdrojů stanovené od 1. května 2004 zvláštním právním předpisem.".
10. V § 3 se na konci odstavce 11 doplňují slova "a zásady k posuzování možnosti využívání centrálních zdrojů tepla z hlediska technické a ekonomické přijatelnosti".
11. V § 3 se odstavec 12 zrušuje.
12. V § 5 odst. 6 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen "orgán kraje")" nahrazují slovy "krajský úřad" a v § 48 odst. 1 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".
13. V § 5 odst. 8 a 11, v § 6 odst. 5, v § 9 odst. 1 a 4, v § 17 odst. 2 písm. f), v § 19 odst. 1, 4 a v § 46 odst. 1 písm. g) se slova "orgán kraje" nahrazují slovy "krajský úřad", v § 5 odst. 7 a 10 a v § 8 odst. 11 se slova "orgánu kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu", v § 7 odst. 10 se slova "orgány kraje" nahrazují slovy "krajské úřady", v § 7 odst. 6 a v § 8 odst. 5 se slova "orgány kraje a orgány obce" nahrazují slovy "krajský úřad a obecní úřad", v § 7 odst. 7 se slova "orgány kraje a obcí" nahrazují slovy "krajské úřady a obecní úřady", v § 7 odst. 8 se slova "orgánem kraje nebo orgánem obce" nahrazují slovy "krajským úřadem nebo obecním úřadem", v § 8 odst. 5 se slova "orgán kraje a orgán obce" nahrazují slovy "krajský úřad a obecní úřad", v § 40 odst. 13 se slova "orgánem kraje, orgánem obce" nahrazují slovy "krajským úřadem, obecním úřadem", v § 43 písm. n) se slova "orgány krajů" nahrazují slovy "krajskými úřady", v § 46 odst. 1 písm. l) se slova "orgánům kraje" nahrazují slovy "krajským úřadům" a v příloze č. 3 se slova "orgány kraje a orgány obcí" nahrazují slovy "krajské úřady a obecní úřady".
14. V § 6 odstavec 3 zní:
"(3) Návrhy národních programů vypracované podle odstavce 2 a předložené ministerstvem schvaluje vláda usnesením, s výjimkou národního programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů, který vydává vláda svým nařízením. Národní programy se aktualizují vždy po 5 letech.".
15. V § 6 odst. 5, v § 8 odst. 10, v § 19 odst. 1 a 6, v § 40 odst. 4, 8 a 10 a v příloze č. 11 se slova "orgán obce" nahrazují slovy "obecní úřad", v § 12 odst. 1 písm. c) se slova "orgánu obce" nahrazují slovy "obecnímu úřadu" a v § 19 odst. 9 se slova "orgány obce" nahrazují slovy "obecní úřady".
16. V § 6 odst. 6 se slova " , která jsou závazná pro všechny orgány a správní úřady konající v řízeních podle § 17 odst. 9" zrušují.
17. V § 7 odst. 1 se slova "prováděcím právním předpisem" zrušují.
18. V § 7 odstavec 4 zní:
"(4) Vymezení oblastí podle odstavců 1 a 3 a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.".
19. V § 7 odst. 6 se ve větě první za slovo "povinny" vkládají slova "do dvou let od vymezení oblasti ministerstvem podle odstavce 4" a za slovo "vypracovat" se vkládají slova "případně aktualizovat".
20. V § 8 odst. 1 se za slova "zvláštní imisní limit" vkládají slova "stanovený prováděcím právním předpisem" a slova "(varovný limit)" a věta poslední se zrušují.
21. V § 8 odst. 3 větě první se slovo "Vznik" nahrazuje slovy "Možnost vzniku, vznik" a za slovo "vyhlašuje" se vkládají slova "v rámci ústředního regulačního řádu".
22. V § 8 odst. 4 se slova "(dále jen "ústřední regulační řád")" zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Provoz smogového, varovného a regulačního systému upravuje ústřední regulační řád, krajský a místní regulační řád.".
23. V § 8 odst. 5 větě druhé se slova "regulačních opatření" nahrazují slovy "signálu upozornění a signálu regulace", slova "vyhlášení vzniku" se nahrazují slovy "možnosti vzniku nebo výskytu" a za slovy "smogová situace" se slova "podle odstavce 3" zrušují.
24. V § 8 odst. 7 se slova "Po vyhlášení" nahrazují slovy "Pro případ" a slova "podle odstavce 3" se zrušují.
25. V § 8 odstavec 10 zní:
"(10) Informaci pro veřejnost o vyhlášení signálu upozornění, signálu regulace, signálu varování a jejich odvolání zajišťuje ministerstvo nebo jím zřízená právnická osoba nebo krajský úřad v televizním a rozhlasovém vysílání; obecní úřad vyhlašuje signál upozornění a signál regulace, jejich změny a odvolání v místních informačních prostředcích.".
26. V § 8 odst. 11 se za slovo "ministerstva" vkládají slova "nebo jím zřízené právnické osoby", za slovo "vyhlášení" se vkládají slova "a odvolání" a slova "regulačních opatření" se nahrazují slovy "signálu upozornění, signálu regulace a signálu varování".
27. V § 9 odst. 5 se slova "autorizovaná osoba (§ 15)" nahrazují slovy "osoba, která je držitelem platné autorizace podle § 15 odst. 1 písm. b), nebo osoba oprávněná podle § 15 odst. 14".
28. V § 9 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Rozptylové studie zpracovává osoba, která je držitelem platné autorizace podle § 15 odst. 1 písm. d).".
29. V § 9 odst. 6 se za slova "§ 15 odst. 1 písm. d)" doplňují slova "nebo je oprávněna podle § 15 odst. 14 a 16".
30. V § 9 se na konci odstavce 7 doplňují slova "nebo osoba oprávněná podle § 15 odst. 14 a 15".
31. V § 11 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova "a v souladu s technickými podmínkami provozu zařízení zdroje stanovenými jeho výrobcem a s provozním řádem, pokud je stanovena povinnost k jeho zpracování podle odstavce 2; v případě jejich nevydání postupují provozovatelé podle rozhodnutí vydaných podle právních předpisů platných do dne účinnosti tohoto zákona".
32. V § 11 odst. 1 písm. h) se slova "odst. 1 a 3" zrušují.
33. V § 11 odst. 1 písm. l) se slova "na požádání zpřístupnit veřejnosti informaci o znečišťování ovzduší ze stacionárního zdroje a o opatřeních k omezení tohoto znečišťování," zrušují.
34. V § 11 odst. 2 se slovo "inspekcí" nahrazuje slovy "příslušným orgánem ochrany ovzduší" a slovo "inspekci" se nahrazuje slovy "příslušnému orgánu ochrany ovzduší".
35. V § 11 odstavec 3 zní:
"(3) Spalovny odpadu a zařízení povolená pro spoluspalování odpadu mohou být provozovány pouze pod dohledem osoby, která je držitelem platné autorizace podle § 15 odst. 1 písm. c). Tato osoba provádí dohled nad dodržováním podmínek stanovených v povolení podle § 17 a v prováděcím právním předpisu.".
36. V § 12 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) oznámit obecnímu úřadu provedení povinného měření a kontroly podle písmene f) a jejich výsledky do 30 dnů od data jejich uskutečnění.".
37. V § 12 odst. 2 se slova "písm. b) a f)" nahrazují slovy "písm. b), f) a g)".
38. V § 12 odst. 4 se za slova "odstavci 1 písm. e)" vkládají slova "a g) fyzickou osobou".
39. V § 13 odstavec 2 zní:
"(2) Registr emisí a zdrojů znečišťování podle odstavce 1 se použije také pro inventarizaci údajů o emisích a propadech látek ovlivňujících klimatický systém Země.".
40. V § 13 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou "Registr podle odstavce 1 je součástí tohoto informačního systému.".
41. V § 13 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a v odstavci 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
42. V § 15 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 a 14, § 16 odst. 1 a 4, § 40 odst. 1 písm. b), § 43 písm. u) a § 46 odst. 2 písm. g) se slovo "osvědčení" nahrazuje slovem "rozhodnutí" a v § 15 odst. 14 se slovo "osvědčeních" nahrazuje slovem "rozhodnutích".
43. V § 15 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) k dohledu nad provozem spalovny odpadu nebo zařízení schváleného pro spoluspalování odpadu,".
44. V § 15 odst. 1 písm. d) se za slovo "studií" vkládají slova "podle § 9 odst. 6".
45. V § 15 odst. 3 písmeno a) zní:
"a) u fyzických osob jméno, příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu u osob, které jsou občany České republiky, nebo adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu, popřípadě místa podnikání u osob, které nejsou občany České republiky; u právnických osob obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, popřípadě organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,".
46. V § 15 odst. 3 písm. c) se slova "a doklady o jejich odborném výcviku" nahrazují slovy "a doklady, které prokazují jejich odborné znalosti".
47. V § 15 odst. 5 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) doklad o splnění kvalifikačních předpokladů, kterými jsou vysokoškolské vzdělání v oblasti technických věd a technologií, nebo vyšší odborné vzdělání, případně úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 3 roky odborné praxe vykonané v posledních 10 letech ve spalovně odpadu nebo zařízení schváleném pro spoluspalování odpadu.".
48. V § 15 odst. 6 se za slovo "posudků" vkládají slova "a již zpracovaný odborný posudek".
49. V § 15 se na konci odstavce 8 doplňují věty "Úspěšné prokázání odborných znalostí a znalostí vybraných právních předpisů je předpokladem k vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 2. V případě, že žadatel neprokáže požadované znalosti, je žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci ministerstvem zamítnuta.".
50. V § 15 se za odstavec 13 vkládají nové odstavce 14 až 18, které včetně poznámky pod čarou č. 10a) znějí:
"(14) Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. a), b) a d) se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1, pokud prokáže, že
a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie,
b) je držitelem oprávnění k výkonu činností uvedených v odstavci 1 písm. a), b a d) podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud se v tomto státě takové oprávnění vyžaduje.
(15) V případě činností podle odstavce 1 písm. a) je tato osoba dále povinna předložit seznam metod, postupů odběrů a úprav vzorků pro účely měření, včetně konečných analytických metod a postupů, které budou použity podle odstavce 3 písm. f).
(16) V případě zpracování rozptylových studií podle odstavce 1 písm. d) je tato osoba dále povinna předložit popis postupů při jejich zpracování včetně již dříve zpracovaných rozptylových studií podle referenční metody pro zpracování rozptylových studií stanovené prováděcím právním předpisem.10a) Nemůže-li tato osoba takovou studii předložit, předloží vzorovou rozptylovou studii, která je zpracována za použití referenční metody stanovené prováděcím právním předpisem.10a) Pokud tato osoba používá pro zpracování rozptylových studií metodu, která není uvedena v souboru referenčních metod,10a) ministerstvo posoudí, zda je srovnatelná s metodou stanovenou prováděcím právním předpisem.10a)
(17) O nesplnění požadavků stanovených v odstavci 14 vydá ministerstvo rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena úplná dokumentace. V případě posuzování, zda jde o metodu srovnatelnou s referenční metodou podle odstavce 16, činí tato lhůta 30 dnů.
(18) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 16, činnost podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d) může být vykonávána nejdéle po dobu 1 roku ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí.
10a) Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.".
Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 19.
51. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se vztahují i na případy dočasného výkonu činností podle § 15 odst. 1 až 3.".
52. V § 17 odst. 5 a 10 se slovo "závazné" zrušuje.
53. V § 17 odst. 6 se slova "nebo rozptylová studie" zrušují a slovo "zpracovány" se nahrazuje slovem "zpracován".
54. V § 17 odst. 8 písm. a) se slova "pokud nevyplývají ze zvláštních právních předpisů," zrušují.
55. V § 18 odst. 1 se slovo "schválených" nahrazuje slovem "povolených" a slovo "inspekcí" se nahrazuje slovy "příslušným orgánem ochrany ovzduší".
56. V § 18 odst. 2 písm. c) se slova "schváleno inspekcí" nahrazují slovy "povoleno příslušným orgánem ochrany ovzduší".
57. V § 19 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", za slovo "nevyměří" se doplňuje tečka a zbývající část věty se zrušuje.
58. V § 19 odst. 4 větě první se za slovo "rozhoduje" vkládají slova "krajský úřad", slova "orgán kraje" se nahrazují slovy "finanční úřad13) příslušný podle místa stacionárního zdroje a v případě Prahy finanční úřad příslušný podle sídla orgánu ochrany ovzduší na území hlavního města Prahy" a na konci odstavce se doplňuje věta "Kopie veškerých rozhodnutí týkajících se poplatků zasílá krajský úřad místně příslušnému finančnímu úřadu do 7 dní od nabytí právní moci těchto rozhodnutí.".
59. V § 19 odst. 5 větě první se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností", na konci druhé věty se doplňují slova "a v případě Prahy finanční úřad příslušný podle sídla orgánu ochrany ovzduší na území hlavního města Prahy" a ve větě čtvrté a páté se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
60. V § 19 odst. 8 se na konci věty první doplňují slova "nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují".
61. V § 19 odstavec 15 zní:
"(15) Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW včetně není předmětem poplatku za znečišťování ovzduší a nevztahuje se na něj oznamovací povinnost podle odstavce 16.".
62. V § 19 se odstavec 17 zrušuje.
63. V § 21 odst. 5 věta druhá a v § 22 odst. 3 věta čtvrtá se nahrazují větou "Kopii vydaného rozhodnutí zasílá místně příslušnému finančnímu úřadu do 7 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.".
64. § 23 včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní:
 
"§ 23
Ochranu ozonové vrstvy Země upravují právní předpisy Evropských společenství.13a) Tato část zákona obsahuje ustanovení k jejich provedení a další ustanovení na ochranu ozonové vrstvy Země.
13a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2038/2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, pokud jde o inhalátory odměřených dávek a dávkovačů léčiv, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2039/2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, pokud jde o základní rok pro přidělení kvót hydrochlorfluoruhlovodíků.".
65. V § 23 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Zakazuje se výroba
a) methylbromidu, s výjimkou případů stanovených na období po 31. prosinci 2004 právními předpisy Evropských společenství,13a) a
b) hydrochlorfluoruhlovodíků.".
66. § 24 včetně poznámky pod čarou č. 13b) zní:
 
"§ 24
(1) Ministerstvo může povolit13b) používání hydrochlorfluoruhlovodíků jako hasicích prostředků ve stávajících systémech požární ochrany, pokud se používají jako náhrada za halony podle právních předpisů Evropských společenství upravujících ochranu ozonové vrstvy Země,13b) za těchto podmínek
a) halony obsažené v takových systémech požární ochrany se vymění úplně,
b) takto získané halony se zneškodní,
c) 70 % nákladů na zneškodnění uhradí dodavatel hydrochlorfluoruhlovodíků.
(2) Náležitosti žádosti o povolení ministerstva podle odstavce 1 a povolení ministerstva podle právních předpisů Evropských společenství upravujících ochranu ozonové vrstvy Země13a) stanoví prováděcí právní předpis.
13b) Příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2038/2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, pokud jde o inhalátory odměřených dávek a dávkovačů léčiv, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2039/2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, pokud jde o základní rok pro přidělení kvót hydrochlorfluoruhlovodíků.".
67. § 25 až 28 se zrušují.
68. § 29 zní:
 
"§ 29
(1) Právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provádějí servisní práce, údržby, demontáže nebo likvidace chladicích zařízení, klimatizačních zařízení, zařízení s tepelnými čerpadly, zařízení obsahujících rozpouštědla nebo systémů požární ochrany a hasicích přístrojů, jsou povinny při provádění těchto činností znovuzískávat regulované látky a následně tyto látky zneškodnit, regenerovat nebo recyklovat. Znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků, zneškodnění, regeneraci nebo recyklaci regulovaných látek lze vykonávat jen s povolením ministerstva. Povolení se vydává na dobu časově omezenou.
(2) Fyzické osoby podílející se přímo na provádění činností podle odstavce 1 jsou povinny splnit kvalifikační požadavky stanovené prováděcím právním předpisem a oznámit ministerstvu jméno, příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu u osob, které jsou občany České republiky, nebo adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu, popřípadě adresu místa podnikání nebo adresu určenou pro doručování u osob, které nejsou občany České republiky, identifikační číslo zaměstnavatele, bylo-li přiděleno, druh a rozsah činností a změny těchto údajů. Oznámení údajů a splnění kvalifikačních požadavků je podmínkou výkonu těchto činností.
(3) Regulované látky, které nemohou být využity, musí být osobou, v jejímž držení se nacházejí, zneškodněny způsobem stanoveným v povolení ministerstva. Pokud tato osoba nemá povolení ke zneškodnění regulovaných látek, je povinna je předat osobám, které takové povolení ministerstva mají. V dokladu o předání musí být uvedeno číslo příslušného povolení.
(4) Úniky regulovaných látek kontrolují a evidují osoby, které jsou zapsány do registru revizních techniků chladicích a klimatizačních zařízení vedeného ministerstvem. Úniky methylbromidu z fumigačních zařízení kontrolují a evidují osoby, které jsou zapsány do registru revizních techniků fumigačních zařízení vedeného ministerstvem. Uvedené osoby jsou před zapsáním do těchto registrů povinny prokázat splnění podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Žádost o zapsání do registru obsahuje jméno, příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresu místa trvalého pobytu u osob, které jsou občany České republiky, nebo adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu, popřípadě adresu místa podnikání nebo adresu určenou pro doručování u osob, které nejsou občany České republiky, identifikační číslo zaměstnavatele, bylo-li přiděleno, seznam přístrojového vybavení a postupů kontroly úniků regulovaných látek a doklad o splnění kvalifikačních požadavků. Rozhodnutí o zapsání do registru vydává ministerstvo na dobu určitou, nejdéle na dobu 5 let. Ministerstvo může zrušit rozhodnutí o zápisu do registru v případě, že dojde k podstatné změně podmínek, za kterých došlo k zápisu do registru, nebo při závažném porušení těchto podmínek či povinností stanovených zákonem nebo právními předpisy Evropských společenství upravujícími ochranu ozonové vrstvy Země.13a)
(5) Splnění podmínek podle odstavce 2 nebo zápis do registrů podle odstavce 4 se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně vykonávat činnost uvedenou v odstavci 2 nebo 4, pokud prokáže, že
a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie,
b) splňuje kvalifikační požadavky stanovené členským státem k výkonu činnosti podle odstavce 2 nebo 4 v souladu s právními předpisy Evropských společenství.13a)
Doklady o splnění podmínek podle písmen a) a b) je tato osoba povinna předložit před zahájením těchto činností.
(6) Provozovatelé zařízení s náplní regulované látky nad 3 kg, které se nepřemisťuje, jsou povinni prostřednictvím osoby, která je zapsána do registru revizních techniků chladicích a klimatizačních zařízení nebo která provozuje svoji činnost v souladu s odstavcem 5, každoročně zajistit kontrolu těchto zařízení a výsledky kontroly evidovat a uchovávat. Provozovatelé jsou povinni kontrolou zjištěné závady způsobující úniky regulovaných látek odstranit.
(7) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení podle odstavce 1, závazné technologie znovuzískávání regulovaných látek a způsob kontroly a evidence těchto látek, požadavky na kvalifikaci osob provádějících činnosti podle odstavce 1 a podmínky zápisu do registrů revizních techniků podle odstavce 4.".
69. § 30 se zrušuje.
70. V § 31 odstavec 1 zní:
"(1) Výrobci, dovozci do České republiky, vývozci z České republiky a přepravci regulovaných látek a výrobků, které je obsahují, jsou povinni uvést zřetelné označení "Nebezpečné ozonu" nebo "Dangerous to the ozone layer" na každý obal nebo výrobek. Tímto opatřením nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy.18)".
71. V § 31 odst. 2 se za slovo "dovozci" vkládají slova "do České republiky".
72. V § 31 odst. 4 se slova "číslo jednací povolení vydaného ministerstvem podle tohoto zákona," zrušují a na konci odstavce 4 se doplňují slova "a předložit příslušné oprávnění podle právních předpisů Evropských společenství upravujících ochranu ozonové vrstvy Země13a)".
73. V § 31 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
74. V § 32 odstavec 1 zní:
"(1) Osoba oprávněná k používání methylbromidu pro karanténní a dezinfekční účely ochrany zboží před přepravou je povinna sdělit ministerstvu množství používaného methylbromidu a účel takového používání za uplynulý kalendářní rok do 28. února příslušného kalendářního roku.".
75. V § 32 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 2 až 6.
76. V § 32 odstavec 2 zní:
"(2) Osoba, která zachází s halony, je povinna sdělit ministerstvu počet halonových instalací a množství v nich obsažených halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí za uplynulý kalendářní rok do 28. února příslušného kalendářního roku.".
77. V § 33 odst. 1 se slova "a dovozci" a slova "nebo dovezené" zrušují.
78. V § 33 odst. 3 písm. b) se slova "nebo dovezené" zrušují.
79. V § 33 odst. 4 se slova "a dovozci" a slova " , nebo po dovozu látky nebo výrobků14)" zrušují a na konci odstavce 4 se doplňuje věta "Neuhrazené poplatky vymáhá inspekce.".
80. V § 33 se odstavec 5 zrušuje.
81. V § 34 odst. 1 se slova "Emisní stropy a" nahrazují slovem "Národní" a odstavec 2 zní:
"(2) Ministerstvo zajistí inventarizaci emisí a propadů látek ovlivňujících klimatický systém Země.".
82. V § 35 odstavec 2 zní:
"(2) Provozovatel zvláště velkého a velkého stacionárního zdroje je povinen předávat na základě vyžádání ministerstvem údaje o výskytu látek ovlivňujících klimatický systém Země a jejich prekurzorů u zdroje.".
83. V § 39 odst. 1 se za slova "hlavy III" vkládají slova "tohoto zákona nebo z ustanovení právních předpisů Evropských společenství upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země13a)".
84. V § 40 odst. 2 se za slova "§ 3" vkládají slova "odst. 2, 3, 4, 6, 7, 9".
85. V § 40 odst. 3 se za slova "§ 3" vkládají slova "odst. 2, 3, 4, 7, 9".
86. V § 40 odst. 4 se za slova "§ 3" vkládají slova "odst. 3, 4, 9".
87. V § 40 odst. 7 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) nesplnil povinnost podle § 13 odst. 4 nebo 5.".
88. V § 40 odst. 9 se za slova "uvedených v § 23 až 33" vkládají slova "nebo v ustanoveních právních předpisů Evropských společenství upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země13a)".
89. V § 40 odst. 10 se slova "nebo 10" zrušují.
90. V § 40 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
"(11) Pokutu ve výši od 1 000 do 5 000 Kč uloží inspekce osobě, která vykonává činnosti podle § 15 odst. 1 bez platné autorizace nebo vykonává činnosti stanovené v § 29 odst. 1 bez splnění podmínek požadovaných k výkonu těchto činností nebo vykonává činnost stanovenou v § 29 odst. 10 bez předchozího zapsání do registru.".
Dosavadní odstavce 11 až 15 se označují jako odstavce 12 až 16.
91. V § 40 odst. 11 se slova "odst. 10" nahrazují slovy "odst. 4".
92. V § 40 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:
"(12) Pokutu ve výši od 1 000 do 5 000 Kč uloží inspekce osobě, která provádí činnost podle § 15 odst. 1 v rozporu s § 15 odst. 14, 15 nebo 16, nebo osobě, která provádí činnost podle § 29 odst. 1 a 4 v rozporu s § 29 odst. 5.".
Dosavadní odstavce 12 až 16 se označují jako odstavce 13 až 17.
93. V § 40 odst. 15 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a věta poslední se zrušuje.
94. V § 42 písm. g) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
95. V § 42 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.
96. V § 43 písm. g) se slovo "registr" nahrazuje slovy "inventarizaci emisí a propadů".
97. V § 43 se na konci písmene o) doplňují slova "nebo podle právních předpisů Evropských společenství upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země13a) a podle těchto právních předpisů jedná za Českou republiku, zejména podává za Českou republiku návrhy nebo žádosti podle těchto právních předpisů,".
98. V § 43 se na konci písmene w) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které včetně poznámky pod čarou č. 21a) zní:
"x) vede registr21a) revizních techniků chladicích a klimatizačních zařízení a registr21a) revizních techniků fumigačních zařízení podle § 29 odst. 4. Jmenné seznamy s adresami trvalého bydliště zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
21a) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 317/2002 Sb.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
99. V § 44 odst. 1 se na konci doplňují slova "a ustanovení právních předpisů Evropských společenství upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země13a)".
100. V § 44 odst. 2 se za slovo "provedení" vkládají slova "a ustanovení právních předpisů Evropských společenství upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země13a)".
101. V § 46 odst. 1 se na konci písmene l) čárka nahrazuje tečkou a doplňují se věty "Na vyzvání poskytuje vyjádření do 15 dnů ode dne doručení žádosti, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak. Vyjádření neposkytuje v případech, kdy s vydáním povolení souhlasí,".
102. V § 46 odst. 1 se na konci písmene o) doplňují slova "nebo právních předpisů Evropských společenství upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země13a)".
103. V § 46 odst. 2 se na konci písmene i) doplňují slova "tohoto zákona nebo ustanovení právních předpisů Evropských společenství upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země13a)".
104. V § 48 odst. 1 písm. n) se slova "regulační opatření" nahrazují slovy "signál upozornění, signál regulace".
105. V § 48 odst. 1 se na konci písmene u) doplňují slova "s výjimkou malých stacionárních zdrojů".
106. V nadpisu § 49 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a v úvodní části textu se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti".
107. V § 50 odst. 1 písm. i) se slova "regulační opatření" nahrazují slovy "signál upozornění, signál regulace".
108. V § 50 odst. 1 písmeno k) zní:
"k) vydává povolení pro činnosti, kde to stanoví zvláštní právní předpis, při kterých vznikají emise těkavých organických látek a které odpovídají kategorii malých ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Pro tyto látky může stanovit fugitivní emisní limit v závislosti na kvalitě ovzduší v daném místě.".
109. V § 50 odst. 2 písm. d) se slova "a 10" zrušují.
110. V § 50 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat promítání světelných reklam a efektů na oblohu a zakázat používání laserové techniky při kulturních akcích.".
111. V § 51 písmeno a) zní:
"a) provádějí kontrolu dovozů a vývozů regulovaných látek a výrobků, které je obsahují, podle příloh č. 5 a 6 k tomuto zákonu a vybraných látek ovlivňujících klimatický systém Země podle přílohy č. 10 k tomuto zákonu,".
112. V § 51 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) dávají podněty ministerstvu k uplatnění vrchního státního dozoru.".
113. V § 52 odst. 3 se za slova "podle hlavy III" vkládají slova "nebo podle právních předpisů Evropských společenství upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země13a)".
114. V § 53 odst. 1 se slova "§ 5 odst. 7 a 10, § 6 odst. 6, § 7 odst. 7," zrušují.
115. V § 53 odst. 4 se slovo "stanovujících" nahrazuje slovem "stanovující".
116. V § 53 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
117. V § 54 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Povinnosti uložené tímto zákonem se nevztahují na provozovatele stacionárních zdrojů uvedené ve smlouvě, kterou Česká republika přistupuje k Evropské unii, v rozsahu, který tato smlouva stanoví, a po dobu v ní uvedenou.".
118. V § 54 odst. 10 větě třetí se za slova "28. prosince 2004" doplňují slova "nebo ke dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, nastane-li tato skutečnost dříve" a slovo "a" ve větě čtvrté za číslem 2002 se nahrazuje slovem "nebo".
119. V § 55 odst. 1 se slova "§ 3 odst. 12" zrušují.
120. V § 55 odst. 3 se slova "§ 23 odst. 8" nahrazují slovy "§ 23 odst. 7".
121. V příloze č. 1 části B II se věta poslední nahrazuje větou "U malých spalovacích zdrojů používajících jako paliva koks, dřevo, biomasu, plynná paliva dostupná ve veřejných rozvodných a distribučních sítích, nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 % není sazba poplatku stanovena a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost podle § 19 odst. 16.".
122. V příloze č. 1 části B III tabulky se slova "Provozy se spotřebou těkavých organických látek (např. rozpouštědel) do 5 kg za den při provozování po dobu alespoň 10 pracovních dnů v měsíci" nahrazují slovy "Zdroje emisí těkavých organických látek".
123. V příloze č. 1 části B se na konci bodu 1 doplňuje věta "V souladu s § 19 odst. 8 se u zdroje zpoplatní znečišťující látka, pro kterou je stanoven emisní limit, nebo na kterou se vztahuje nejméně jedna podmínka provozování zdroje regulující emise této látky. Podle § 9 odst. 1 je zpoplatněné množství látky stanoveno podle výsledků měření nebo výpočtem s použitím emisního faktoru.".
124. V příloze č. 1 části B III v textu pod tabulkou v bodě 6 se za slovem "období" doplňuje tečka a zbývající část textu se zrušuje.
125. Přílohy č. 4 až 8 se zrušují.
126. V příloze č. 9 písm. d) se body č. 1 až 6 nahrazují body č. 1 až 11, které znějí:
"1. Deklarant
2. Příjemce
Odesilatel
3. Nepřímý zástupce
4. Země odeslání (při dovozu)
Země určení (při vývozu)
5. Země obchodní
6. Kód Kombinované nomenklatury
7. Povaha látky (ještě nepoužitá, znovuzískaná nebo regenerovaná)
8. Množství
9. Datum propuštění
10. Celní režim
11. Číslo povolení MŽP.".
127. V příloze č. 10 nadpis zní: "Kódy Kombinované nomenklatury 2003 (KN 2003) a popisy vybraných látek ovlivňujících klimatický systém Země (skleníkové plyny)".
128. V příloze č. 10 řádku prvním se slova "Kód CN 99" nahrazují slovy "Kód KN 2003", v tabulce se číslo "2812 90 00 90" nahrazuje číslem "2812 90 00" a číslo "2903 30 80 90" se nahrazuje číslem "2903 30 80".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Fyzické osoby, které se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona již podílely na provádění činnosti uvedené v § 29 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), a které splňují kvalifikační požadavky stanovené v prováděcím právním předpisu, sdělí ministerstvu údaje v tomto předpisu uvedené do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; pokud fyzické osoby údaje v této době nesdělí, pozbývají oprávnění k této činnosti.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 6, 27, 29, 30, 50, 51, 64 až 80, 83, 88, 91, 92, 97 až 100, 102, 103, 113 a 125, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty