66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky

Schválený:
66/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. února 2005
o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví minimální množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky.
(2) Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na skladované a obměňované motorové benziny, s výjimkou benzinu s přídavkem etyltercbutylether v souladu s příslušnou českou technickou normou2) a s obsahem maximálně 0,3 % objemových volného etanolu v benzinu, a motorové nafty, určené pro nouzové zásoby3) a pro státní hmotné rezervy.
 
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) energetickým obsahem - minimální výhřevnost paliva, která se udává v kJ/kg nebo kJ/l paliva,
b) stanoveným objemem - množství biopaliv, na které je uplatňován systém finanční podpory.
 
§ 3
Minimální množství biopaliv v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty
(1) Minimální poměr biopaliv a jiných paliv z obnovitelných zdrojů se stanoví jako národní indikativní cíl takto
a) minimální hodnota k datu 31. prosince 2005 je 2 % biopaliv a je vypočítána na základě energetického obsahu celkového množství motorových benzinů a motorové nafty prodávaných na trhu České republiky pro dopravní účely,
b) minimální hodnota k datu 31. prosince 2010 je 5,75 % biopaliv a je vypočítaná podle energetického obsahu celkového množství motorových benzinů a motorové nafty prodávaných na trhu České republiky pro dopravní účely.
(2) Minimálním množstvím biopaliv se rozumí podíl biopaliv v objemu sortimentu motorových benzinů a motorové nafty, uvedených do volného daňového oběhu4) v České republice v kalendářním roce, který je závazný ve výši stanoveného objemu pro všechny subjekty uvádějící motorové benziny a motorovou naftu do volného daňového oběhu v České republice, a to v rozsahu jejich podílů na vnitřním trhu s motorovými benziny a vnitřním trhu s motorovou naftou v předchozím kalendářním roce. Pro subjekty, které skladují a ochraňují nouzové zásoby a státní hmotné rezervy pohonných hmot, platí tento závazek od 1. ledna 2009.
(3) Stanovený objem bioetanolu pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2012 je ve výši 2 miliony hektolitrů ročně.
(4) Stanovený objem bionafty je pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2012 ve výši 200 000 tun ročně.
 
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. února 2005.
Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře používání biopaliv nebo obnovitelných paliv v dopravě.
2) ČSN EN 228.
3) Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 560/2004 Sb.
4) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty