252/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
252/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. září 2007,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:
Čl. I
Ve vyhlášce č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 88/2005 Sb., se za § 7a vkládá nový § 7b, který zní:
 
"§ 7b
Krajské státní zastupitelství v Brně - pobočka v Jihlavě
(1) V obvodu Krajského státního zastupitelství v Brně se zřizuje jeho pobočka v Jihlavě.
(2) Sídlem pobočky je město Jihlava.".
Dosavadní § 7b se označuje jako § 7c.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.

Související dokumenty