54/2001 Sb., zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn

Schválený:
54/2001 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 590/1992 Sb., zákonem č. 10/1993 Sb., zákonem č. 37/1993 Sb., zákonem č. 74/1994 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb. a zákonem č. 217/2000 Sb.
ZÁKON
o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
PŮSOBNOST ZÁKONA
 
§ 1
Tento zákon upravuje poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost, jakož i zjišťování a používání průměrného výdělku pro pracovněprávní účely.
 
§ 2
Tento zákon neupravuje poskytování mzdy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům, jejichž platové poměry stanoví zvláštní právní předpis.1)
 
§ 3
Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec v pracovním poměru nebo člen družstva, jestliže není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a jde-li o zjišťování a používání průměrného výdělku též zaměstnanec v obdobném pracovním vztahu.2)
 
ČÁST DRUHÁ
MZDA A ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST
 
§ 4
Obecná ustanovení
(1) Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda.
(2) Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Za mzdu se nepovažují další plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost.
(3) Mzda se především sjednává v pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě3) (dále jen "pracovní smlouva") nebo v kolektivní smlouvě.
(4) Mzda přísluší nejméně ve výši a za podmínek stanovených tímto zákonem a zákoníkem práce.
(5) Je-li statutární orgán zaměstnancem, určuje mu mzdu orgán, který jej do funkce jmenuje nebo volí, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.3a)
(6) Pracovní smlouva, v níž je sjednána nižší mzda, než náleží podle kolektivní smlouvy nebo podle tohoto zákona nebo zákoníku práce, je v této části neplatná.
 
§ 4a
Stejná mzda za stejnou práci a za práci stejné hodnoty
(1) Podmínky pro poskytování mzdy musí být stejné pro muže a ženy. Zaměstnancům, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, přísluší stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejných nebo srovnatelných pracovních schopnostech a pracovní způsobilosti zaměstnance a při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce, a to v pracovním poměru ke stejnému zaměstnavateli.
(2) Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle stupně vzdělání, rozsahu dalšího vzdělání a praktických znalostí a dovedností požadovaných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody a za zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce.
(3) Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby, například do směn, dnů pracovního klidu, na práci v noci nebo práci přesčas, podle škodlivosti, zdravotní závadnosti nebo obtížnosti práce dané působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí a podle rizikovosti pracovního prostředí.
(4) Pracovní schopnosti a pracovní způsobilost zaměstnance se posuzují podle odborné a duševní způsobilosti, smyslových předpokladů, popřípadě podle tělesné způsobilosti konat danou práci.
(5) Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací a výsledky práce se posuzují podle množství a kvality.
 
§ 5
Mzda a náhradní volno za práci přesčas
(1) Za dobu práce přesčas4) přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vznikl za tuto dobu nárok (dále jen "dosažená mzda") a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno do konce třetího kalendářního měsíce po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle věty první.
(2) Pokud byla mzda sjednána v kolektivní nebo v pracovní smlouvě již s přihlédnutím k případné práci přesčas, příplatek ani náhradní volno podle odstavce 1 nepřísluší. V kolektivní nebo v pracovní smlouvě lze sjednat mzdu již s přihlédnutím k případné práci přesčas, je-li současně sjednán v rámci stanoveného limitu práce přesčas4a) nejvyšší rozsah práce přesčas, kterou může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit.
 
§ 6
Mzda a náhrada mzdy za svátek
(1) Za dobu práce ve svátek4b) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu bude poskytnuto nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.
(2) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.
(3) Náhrada mzdy za svátek nepřísluší zaměstnanci, který neomluveně zameškal směnu bezprostředně předcházející svátku nebo bezprostředně po něm následující nebo směnu nařízenou zaměstnavatelem na svátek, popřípadě část některé z těchto směn.
 
§ 7
Mzda za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
Za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši a za podmínek stanovených nařízením vlády; v kolektivní smlouvě lze stanovit jinou výši uvedeného příplatku.
 
§ 8
Mzda při výkonu jiné práce
(1) Je-li zaměstnanec převeden na jinou práci, než je uvedena v pracovní smlouvě, za níž přísluší nižší mzda, z důvodu
a) ohrožení nemocí z povolání,
b) karantény nařízené podle předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem,
c) odvrácení živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků,
d) prostoje, který zaměstnanec nezavinil, nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,
přísluší mu po dobu převedení ke mzdě doplatek do výše průměrného výdělku. Okruh důvodů podle písmen a) až d) lze v kolektivní smlouvě rozšířit o další důvody převedení na jinou práci a pro tyto další důvody lze sjednat jinou výši doplatku ke mzdě.
(2) Doplatek podle odstavce 1 písm. a) přísluší i tehdy, přejde-li zaměstnanec k jinému zaměstnavateli, protože pro něj dosavadní zaměstnavatel nemá jinou vhodnou práci. Doplatek poskytuje zaměstnanci zaměstnavatel, který ho zaměstnává v době, po kterou doplatek přísluší; vyplacený doplatek tomuto zaměstnavateli uhradí zaměstnavatel, u něhož došlo ke vzniku ohrožení nemocí z povolání.
(3) Vláda stanoví nařízením, za jakých podmínek uhradí příslušný orgán státní správy náklady na případný doplatek mzdy podle odstavce 1 písm. b) zaměstnavateli, který jej poskytl.
(4) Je-li zaměstnanec převeden podle § 37 odst. 2 písm. b) zákoníku práce na jinou práci, než byla sjednána, přísluší mu mzda podle vykonávané práce; nebude-li však zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, přísluší mu za dobu převedení doplatek do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením.
 
§ 9
Mzda při vadné práci
Vyrobí-li zaměstnanec zaviněně svou vadnou prací zmetek (vadný výrobek), nepřísluší mu za práci na něm mzda. Lze-li zmetek opravit a provede-li zaměstnanec opravu sám, přísluší mu mzda za práci na tomto výrobku, nikoliv však mzda za provedení opravy. Jestliže zaměstnanec zmetek nezavinil, přísluší mu mzda jako za práci bezvadnou. Tato mzda mu přísluší i tehdy, nebylo-li mu po oznámení závady uloženo zastavit práci. Obdobně jako u zmetků se postupuje také při vadném provádění montáží, oprav, úprav a stavebních prací.
 
§ 10
Splatnost mzdy
(1) Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu nebo na některou její složku, pokud nebylo v pracovní smlouvě nebo v kolektivní smlouvě sjednáno kratší než měsíční období splatnosti mzdy.
(2) V rámci období uvedeného v odstavci 1 určí zaměstnavatel po projednání s příslušným odborovým orgánem pravidelný termín výplaty mzdy, není-li tento termín sjednán v kolektivní smlouvě.
(3) Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci před nastoupením dovolené na zotavenou mzdu splatnou během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodli jinak. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mzdy, poskytne mu přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy mu vyplatí nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy následujícím po dovolené.
(4) Při skončení pracovního poměru vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci na jeho žádost mzdu splatnou za měsíční období v den skončení pracovního poměru. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd, vyplatí mu mzdu nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy následujícím po dni skončení pracovního poměru.
 
§ 11
Výplata mzdy
(1) Mzda se vyplácí zaměstnanci v zákonných penězích.4c) Zaměstnancům s místem výkonu práce podle pracovní smlouvy v zahraničí lze s jejich souhlasem poskytovat mzdu nebo její část v dohodnuté cizí měně, pokud je k této měně vyhlašován Českou národní bankou kurz devizového trhu nebo přepočítací poměr.
(2) Mzda se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Pro zaokrouhlování mzdy v cizí měně platí přiměřeně ustanovení věty první.
(3) Mzda se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebylo-li v kolektivní smlouvě nebo v pracovní smlouvě dohodnuto jinak. Nemůže-li se zaměstnanec dostavit k výplatě z vážných důvodů, zašle mu zaměstnavatel mzdu v den stanovený pro její výplatu, popřípadě nejpozději v nejbližší následující pracovní den na svůj náklad a nebezpečí, pokud se se zaměstnancem nedohodli jinak.
(4) Při měsíčním vyúčtování mzdy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží mu zaměstnavatel k nahlédnutí doklady, na jejichž základě byla mzda vypočtena.
(5) Zaměstnanec může k přijetí mzdy písemně zmocnit jinou osobu. Manželu lze mzdu vyplatit jen na základě písemného zmocnění. Bez písemného zmocnění lze vyplatit mzdu jiné osobě než zaměstnanci, jen pokud to stanoví zákon.5)
(6) Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen při výplatě mezd, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy podle příslušných právních předpisů poukázat částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden účet zaměstnance u banky nebo pobočky zahraniční banky5a) nebo spořitelního či úvěrního družstva,5b) a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy, pokud se zaměstnancem nesjedná písemně jiný termín.
(7) Pro přepočet mzdy nebo její části na cizí měnu se použije kurz devizového trhu nebo přepočítací poměr vyhlášený Českou národní bankou platný v den, ve kterém zaměstnavatel nakupuje cizí měnu pro účel výplaty mzdy.
 
§ 12
Srážky ze mzdy
(1) Srážky ze mzdy lze provést jen na základě dohody o srážkách ze mzdy. Jinak může zaměstnavatel srazit ze mzdy jen
a) zálohu na daň z příjmů fyzických osob,
b) pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné veřejného zdravotního pojištění,
c) zálohu na mzdu, kterou je zaměstnanec povinen vrátit proto, že nebyly splněny podmínky pro přiznání této mzdy,
d) částky postižené výkonem rozhodnutí nařízeným soudem, správním úřadem nebo orgánem zmocněným k tomu zákonem,
e) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady,
f) náborové a jiné příspěvky, které byly zaměstnanci vyplaceny v náboru a které je zaměstnanec povinen podle právních předpisů vrátit,
g) náhradu mzdy za dovolenou na zotavenou, na niž zaměstnanec ztratil nárok, popřípadě na niž mu nárok nevznikl,
h) přeplatky na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a státní sociální podpory a neprávem přijaté částky dávek sociálního zabezpečení, pokud je zaměstnanec povinen tyto přeplatky a neprávem přijaté částky vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů.
(2) Pořadí srážek ze mzdy stanoví vláda nařízením.
 
§ 13
Naturální mzda
(1) Zaměstnanci lze poskytovat část mzdy s výjimkou minimální mzdy naturální formou. Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých.
(2) Jako naturální mzdu lze poskytovat výrobky, výkony, práce a služby. Poskytování naturální mzdy ve formě lihovin nebo jiných návykových látek není dovoleno. Jízdné (tarifní sleva) pro zaměstnance dopravce se nepovažuje za naturální mzdu.
(3) Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby odpovídala ceně, kterou zaměstnavatel účtuje za srovnatelné výrobky, výkony, práce a služby ostatním odběratelům,6) obvyklé ceně,6a) nebo částce, o kterou je úhrada zaměstnance za výrobky, výkony, práce a služby poskytnuté zaměstnavatelem nižší než obvyklá cena.
 
§ 14
Minimální mzdové tarify
(1) V případě, kdy není uzavřena kolektivní smlouva nebo mzda není v kolektivní smlouvě sjednána, nesmí být mzda nižší než příslušný minimální mzdový tarif. Do mzdy se pro tyto účely nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek a příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci podle tohoto zákona.
(2) Vláda stanoví nařízením minimální mzdové tarify odstupňované podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce a vyjádřené tarifními stupni, popřípadě podmínky pro určení minimálních mzdových tarifů a jejich výše.
 
§ 15
Odměna za pracovní pohotovost
Není-li odměna za pracovní pohotovost7) sjednána v kolektivní nebo pracovní smlouvě, přísluší zaměstnanci za hodinu pracovní pohotovosti tato odměna nejméně ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku při pracovní pohotovosti na pracovišti nebo 10 % průměrného hodinového výdělku při pracovní pohotovosti mimo pracoviště.
 
ČÁST TŘETÍ
NORMOVÁNÍ PRÁCE
 
§ 16
(1) Zaměstnavatel může určit množství práce a požadované tempo. Přitom je povinen vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnanců, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Množství požadované práce a pracovní tempo lze stanovit též normou spotřeby práce.
(2) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby podmínky uvedené v odstavci 1 a předpoklady pro uplatnění norem spotřeby práce byly vytvořeny před zahájením práce. Zaměstnavatel je rovněž povinen seznámit zaměstnance s požadovaným množstvím práce, s pracovním tempem, případně s normami spotřeby práce před zahájením práce a nesmí je zpětně měnit.
(3) Množství požadované práce a pracovního tempa a zavádění a změny norem spotřeby práce určuje zaměstnavatel po projednání s příslušným odborovým orgánem, není-li tato úprava provedena v kolektivní smlouvě, pokud u zaměstnavatele odborová organizace působí.
 
ČÁST ČTVRTÁ
PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
 
§ 17
Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely
(1) Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely zjišťuje zaměstnavatel z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období.
(2) Pokud není dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí; průměrný výdělek se zjišťuje k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce.
(3) Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí.
(4) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 22 dnů, používá se místo průměrného výdělku pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek se zjistí z hrubé mzdy, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy, které by zřejmě dosáhl.
(5) Průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek, popřípadě jako průměrný denní (směnový) výdělek. Pokud se podle pracovněprávních předpisů vychází z průměrného měsíčního výdělku, průměrný výdělek zjištěný podle věty první se přepočte na jeden měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin (dnů) připadajících v roce na jeden měsíc.
(6) Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda, na niž by zaměstnanci vznikl nárok v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek použít, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě; to platí obdobně při používání pravděpodobného výdělku.
(7) U zaměstnance, který byl pro ohrožení nemocí z povolání nebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice převeden na jinou práci11) a u něhož byla nemoc z povolání zjištěna teprve po tomto převedení, se vychází při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku, pokud je to pro zaměstnance výhodnější, z průměrného výdělku zjištěného naposled přede dnem převedení na jinou práci.
8) V případech, kdy se podle pracovněprávních předpisů používá v souvislosti s náhradou škody průměrný výdělek u žáků a studentů nebo u občanů se změněnou pracovní schopností, kteří nejsou zaměstnáni a jejichž příprava pro povolání (činnosti) se provádí podle zvláštních předpisů, vychází se z výše průměrného výdělku stanovené podle odstavce 6.
(9) Jestliže je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda (část mzdy), která je poskytována za delší období než kalendářní čtvrtletí, určí se pro účely zjišťování průměrného výdělku její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí; zbývající část (části) této mzdy se zahrne do hrubé mzdy při zjišťování průměrného výdělku v dalším období (dalších obdobích). Počet dalších období se určí podle celkové doby, za niž se mzda poskytuje. Do hrubé mzdy se pro účely zjišťování průměrného výdělku zahrne v rozhodném období poměrná část mzdy podle věty první odpovídající odpracované době.
(10) Bližší úpravu zjišťování průměrného výdělku lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu.10) Pro zjišťování průměrného výdělku pro účely zjišťování náhrady škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání lze v kolektivní smlouvě sjednat nebo ve vnitřním předpisu stanovit, že rozhodným obdobím je předchozí kalendářní rok, bude-li takto určené rozhodné období pro zaměstnance výhodnější.
(11) Jako mzda se pro účely zjišťování průměrného výdělku posuzuje i odměna nebo jiný příjem poskytovaný zaměstnanci za práci v jeho zaměstnání konaném v jiném pracovním vztahu než v pracovním poměru.
(12) Vykonává-li zaměstnanec práci v několika pracovních vztazích u téhož zaměstnavatele, posuzuje se mzda v každém pracovním vztahu samostatně.
 
ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 18
(1) Mzda musí být sjednána nebo stanovena písemně před výkonem práce, za kterou tato mzda přísluší. Není-li mzda sjednána v kolektivní nebo pracovní smlouvě, je zaměstnavatel povinen poskytování mzdy projednat s příslušným odborovým orgánem.8)
(2) Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnanci nahlížet do právních předpisů, které upravují poskytování mzdy, a do vnitřního mzdového předpisu, jestliže jím stanoví poskytování mezd. Neplatný je vnitřní mzdový předpis nebo jeho část, pokud nebyl vydán písemně nebo byl vydán v rozporu s právními předpisy.
 
§ 19
Ustanovení § 4a odst. 1, § 10, 11 a 12 se vztahují obdobně na odměnu za pracovní pohotovost a náhradu mzdy, pokud jde o jejich rovné poskytování mužům a ženám, splatnost, výplatu a provádění srážek.
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
Pokud lze podle tohoto zákona sjednat mzdu v kolektivní smlouvě nebo v pracovní smlouvě, lze tak u členů družstev provést usnesením ustavující nebo členské schůze družstva.
 
§ 22
Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se pracovněprávní vztahy zákoníkem práce.
 
§ 23
Nároky vzniklé přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních předpisů. Průměrný výdělek se podle tohoto zákona zjistí již pro první čtvrtletí 1992.
 
§ 24
(1) Zrušují se:
1. § 70 odst. 2 zákona č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.
2. Vyhláška Státní mzdové komise č. 49/1956 Ú. l. o mzdových a některých pracovních podmínkách osob zaměstnaných v domácnosti.
3. Odstavce 38 až 46, 53 a 56 vyhlášky Státní plánovací komise č. 62/1966 Sb., o zásadách zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů.
4. Odstavce 22 až 28 a přílohy č. 1 a 2 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem.
5. Vyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev č. 42/1967 Sb., o mzdových podmínkách domovníků.
6. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru.
7. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků požární ochrany, ve znění výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. II/3-459/77-7303 (reg. částka 11/1977 Sb.).
8. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách.
9. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích, ve znění výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. II/3-459/77-7303 (reg. částka 11/1977 Sb.).
10. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 4/1970 Sb., o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi a drobných provozoven národních výborů.
11. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 18/1970 Sb., o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi.
12. Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1988 Sb., o zjišťování a používání průměrného výdělku.
13. § 6 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 196/1989 Sb., o pružné pracovní době.
14. Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 122/1990 Sb., o odměňování pracovníků aparátu politických stran a společenských organizací.
15. Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 135/1990 Sb., o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů.
16. Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 74/1991 Sb., o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost.
17. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 118/1991 Sb., o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost.
18. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské republiky č. 146/1991 Sb., o odměňování ředitelů organizací, které vykonávají podnikatelskou činnost.
19. Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 151/1991 Sb., o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací s podnikatelskou činností.
20. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky, ve znění vyhlášky č. 471/1991 Sb.
21. Sdělení Státní mzdové komise k rozvrhu měsíčního platu na jednotlivé pracovní dny (reg. částka 11/1957 Ú.l.).
22. Výnos Státní komise pro finance, ceny a mzdy z 29. 7. 1967 o odměňování domovníků v obytných domech některých organizací a soukromníků (reg. částka 34/1967 Sb.).
23. Výnos Ministerstva dopravy č. j. 33011/66-21 o zvláštním příspěvku pro civilní letce (reg. částka 35/1967 Sb.).
24. Výnos Ministerstva dopravy č. j. 7644/68/21 o poskytování vyrovnávacího příplatku pracovníkům některých dopravních povolání při ztrátě smyslové způsobilosti (reg. částka 20/1968 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva dopravy č. j. 16 177/72-03 (reg. částka 9/1973 Sb.), výnosu Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-2324/78 (reg. částka 24/1978 Sb. ) a výnosu Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD 28181-4 (reg. částka 17/1981 Sb.).
25. Výnos Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. j. 2994/1969-VS o úpravě platových poměrů pracovníků Slovenské státní spořitelny (reg. částka 10/1969 Sb.).
26. Výnos Ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. j. 1814/1969-OM o změně platové stupnice pro technické pracovníky strojně početních stanic (reg. částka 25/1969 Sb.).
27. Výnos Ministerstva pošt a telekomunikací České socialistické republiky č. j. 8250/1969-Z o bezplatném poskytování jízdenek některým pracovníkům poštovní přepravy (reg. částka 32/1969 Sb.).
28. Výnos Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské socialistické republiky č. 4211/20-1969 o bezplatném poskytování jízdenek některým pracovníkům poštovní přepravy (reg. částka 30/1970 Sb.).
29. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. II/3-72/71-7400/Šm o úpravě mzdových podmínek a dalších náležitostí pracovníků na stavbě tranzitního plynovodu (reg. částka 6/1971 Sb.), ve znění vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1974 Sb. a výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 27. 1. 1975 č. j. II/4-8917/74/7204 (reg. částka 10/1975 Sb.).
30. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. II/3-190/71-7208 Šm o odměňování pracovníků po dobu zaškolování (reg. částka 13/1971 Sb.).
31. Výnos Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 29 160/SB/71 o mzdovém zvýhodnění pracovníků státních lesů a některých pracovníků vodohospodářských organizací pracujících ve významných územních oblastech pohraničí, ve znění doplňku č. j. 58 713/833/SV/71 (reg. částka 36/1971 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 18332/SO/1979 (reg. částka 25/1979 Sb.).
32. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. II/4-886/72-7400 o mzdové preferenci a dalších náležitostech pracovníků zajišťujících montáž technologického zařízení na trase tranzitního plynovodu (reg. částka 8/1972 Sb.), ve znění vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1974 Sb. a výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 27. 1. 1975 č. j. II/4-8917/74-7204 (reg. částka 10/1975 Sb.).
33. Výnos Federálního ministerstva spojů č. j. 4822/1972-PaM o poskytování příplatku ke mzdě v místech s extrémně nepříznivými a ztíženými podmínkami (reg. částka 16/1972 Sb.).
34. Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 16 177/72-03 o poskytování vyrovnávacího příplatku pracovníkům v některých povoláních železničního provozu (reg. částka 9/1973 Sb.).
35. § 1 a 2 výnosu Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. j. MK-665/1973-ek. o odměňování podílovou mzdou (reg. částka 18/1973 Sb.).
36. Směrnice Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 37 553/3096/72, kterými se provádějí některá ustanovení výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 13/1971 Ústředního věstníku České socialistické republiky, o odměňování pracovníků po dobu zaškolování (reg. částka 26/1973 Sb.).
37. Výnos Federálního ministerstva spojů, kterým se vydává kvalifikační katalog dělnických povolání ve spojích (reg. částka 20/1974 Sb.).
38. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 27. 1. 1975 č. j. II/4-8917-7204 o některých opatřeních v odměňování a dalších náležitostech pracovníků při výstavbě tranzitního plynovodu (reg. částka 10/1975 Sb.).
39. Výnos Federálního statistického úřadu č. j. 14173/75 o nástupních platech absolventů škol v organizacích v působnosti Federálního statistického úřadu (reg. částka 16/1975 Sb.), ve znění výnosu Federálního statistického úřadu č. j. 2951/77 (reg. částka 28/1977 Sb.).
40. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. března 1976 č. j. F V/1-342-1112, kterým se vymezuje pojem základní mzdy pro účely zjišťování průměrného výdělku pro učitele a vychovatele (reg. částka 21/1976 Sb.).
41. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. července 1976 č. j. F V/1-700/76-1112, kterým se vymezuje pojem základní mzdy pro účely zjišťování průměrného výdělku pro pracovníky ve zdravotnických zařízeních a ve zdravotnických vzdělávacích zařízeních (reg. částka 21/1976 Sb.).
42. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. I/5-661/75-6820-816 o poskytování stabilizačních odměn občanům Polské lidové republiky, zaměstnaným v Československé socialistické republice (reg. částka 23/1975 Sb.).
43. Výnos Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 3227/76-11 ze dne 27. 9. 1976 o poskytování kampaňového cukru pracovníkům organizací cukrovarnického průmyslu za účast na cukrovarské kampani (reg. částka 29/1976 Sb.).
44. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. II/3-399/77-7300 o odměňování organizátorů a vedoucích mongolských pracovníků dočasně zaměstnávaných v organizacích v Československé socialistické republice (reg. částka 11/1977 Sb.).
45. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. II/6-1071/77-7503 o úpravě poskytování mzdy a náhrady mzdy pracovníkům v souvislosti s opatřeními v zásobování elektrickou energií a plynem (reg. částka 20/1977 Sb.).
46. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 16. 8. 1977 č. j. II/5-1152/77-7419 o poskytování odměn závodním obvodním lékařům (reg. částka 21/1977 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze 7. 12. 1983 č. j. 314-5901-3120,051083 (reg. částka 4/1984 Sb.) a výnosu č. j. 514-36671-5144,131187 (reg. částka 4/1988 Sb.).
47. Výnos Federálního statistického úřadu č. j. 2952/77 o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů (reg. částka 28/1977 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 8. 2. 1985 č. j. 514-10779-2123 (reg. částka 8/1985 Sb.).
48. Výnos Federálního statistického úřadu č. j. 2951/77 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů (reg. částka 28/1977 Sb.), ve znění výnosu Federálního statistického úřadu č. j. 260/1980 (reg. částka 7/1980 Sb. ) a výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 514-9348-3123 (reg. částka 8/1985 Sb.).
49. Výnos Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. j. E/PM-600-10. 8. 1976 o odměňování pracovníků stravovacích a ubytovacích provozů lázeňských organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (reg. částka 5/1978 Sb.).
50. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. j. NV-158/1978 o odměňování technickohospodářských pracovníků výpočetního střediska Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích (reg. částka 20/1978 Sb.).
51. Směrnice Federálního ministerstva spojů č. j. 4413/531978 pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v odvětví spojů (reg. částka 22/1978 Sb.).
52. Výnos Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. j. 131/542-1979 o odměňování odborných a administrativních pracovníků Slovenské státní pojišťovny (reg. částka 12/1979 Sb.).
53. Výnos Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. j. MK-4 940/1979-ek/PAM o mzdových poměrech pracovníků uměleckých svazů a kulturních svazů národností (reg. částka 20/1979 Sb.).
54. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 17/483/79-Va/3 o odměňování pracovníků uměleckých svazů (reg. částka 23/1979 Sb.).
55. Výnos Ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 11/1979 Věstníku Ministerstva obchodu České socialistické republiky o odměňování učňů v období odborného rozvoje v organizacích státního obchodu (reg. částka 24/1979 Sb.), ve znění úředního sdělení Ministerstva obchodu České socialistické republiky (částka 9/1981 Věstníku Ministerstva obchodu České socialistické republiky).
56. Výnos Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 3 z 12. 3. 1980 o úpravě odměňování učňů v období odborného rozvoje v organizacích s obchodní činností v oboru působnosti Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství (reg. částka 13/1980 Sb.).
57. Výnos Ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 1 z 29. 2. 1980 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům ve vícesměnných pracovních režimech na vybraných pracovištích textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (reg. částka 18/1980 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 1 z 10. 6. 1982 (reg. částka 21/1982 Sb.), výnosu Ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 1/1983 (reg. částka 9/1983 Sb. ) a výnosu Ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 1/1986 (reg. částka 1/1986 Sb.).
58. Směrnice Ústřední rady družstev č. j. 23-408/80 o odměňování odborných a administrativních pracovníků Ústřední rady družstev (reg. částka 19/1980 Sb.).
59. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 28/1970 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev o mzdovém zvýhodnění pracovníků organizací spotřebního družstevnictví pracujících ve vybraných oblastech pohraničí (reg. částka 20/1980 Sb.).
60. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 13/1979 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev o odměňování učňů v období odborného rozvoje v organizacích spotřebního družstevnictví (reg. částka 20/1980 Sb.), ve znění oznámení Českého svazu spotřebních družstev č. 9/1981 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev.
61. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. května 1980 č. j. F 32-145-1980-1110/223, kterým se stanoví odchylný způsob zjišťování průměrného výdělku při ověřování osobního ohodnocení technickohospodářských pracovníků (reg. částka 22/1980 Sb.).
62. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-2 886/80-4 o odměňování dělníků v organizacích dopravy a silničního hospodářství (reg. částka 31/1980 Sb.).
63. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 316-1465/80-7420 o odměňování externích učitelů v pomaturitním studiu v resortních a oborových vzdělávacích zařízeních (reg. částka 1/1981 Sb.).
64. Výnos Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 8/1980 o poskytování stabilizačních odměn dělníkům povolání šamotář (reg. částka 1/1981 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4/1983 (reg. částka 23/1983 Sb.).
65. Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-4678/80 o odměňování dělníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v České socialistické republice (reg. částka 9/1981 Sb.).
66. Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-4679/80 o odměňování technickohospodářských pracovníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v České socialistické republice (reg. částka 9/1981 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-101/82 (reg. částka 25/1982 Sb.).
67. Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. AD/33-4680/80 o odměňování obchodně provozních pracovníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v České socialistické republice (reg. částka 9/1981 Sb.).
68. Výnos Ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 3 ze 4. 6. 1980 o mzdových opatřeních při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby (reg. částka 14/1981 Sb.).
69. Výnos Ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 4 z 8. 7. 1980 o poskytování stabilizačních odměn dělníkům povolání šamotář v organizacích stavební výroby v působnosti Ministerstva stavebnictví České socialistické republiky (reg. částka 14/1981 Sb.).
70. Výnos Ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 5 z 15. 7. 1980 o odměňování dělníků zaškolovaných a přeškolovaných na povolání tesař a šamotář (reg. částka 14/1981 Sb.).
71. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 11/1981 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev pro odměňování nákupní činnosti v organizacích spotřebního družstevnictví (reg. částka 20/1981 Sb.).
72. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 27/1981 Věstníku Českého svazu výrobních družstev o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků výrobních družstev (reg. částka 20/1981 Sb.).
73. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 47 ze 17. 12. 1980 o odměňování některých pracovníků Ústředního ředitelství Československého filmu (reg. částka 20/1981 Sb.).
74. Směrnice Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 7 z 29. 6. 1981 pro poskytování prémií a výkonnostních odměn pracovníkům v projektové a inženýrské činnosti (reg. částka 23/1981 Sb.).
75. Směrnice Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 8 z 21. 7. 1981 o přidělování a používání prostředků na mimořádné odměny za vyřešení a realizaci významných úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, typizace a experimentálního ověřování ve výstavbě a standardizace (reg. částka 24/1981 Sb.).
76. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 316-1099/81-7300 o odměňování a poskytování cestovních náhrad vietnamským občanům dočasně zaměstnaným v Československé socialistické republice (reg. částka 34/1981 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 221-8747-5123,060589 (reg. částka 26/1989 Sb.).
77. Výnos Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, Federálního ministerstva všeobecného strojírenství a Federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 3/1981 o odměňování dělníků (reg. částka 34/1981 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, Federálního ministerstva všeobecného strojírenství a Federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 2/1984 (reg. částka 22/1984 Sb.).
78. Výnos Federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 4/1981 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům (reg. částka 2/1982 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 1/1984 (částka 3/1984 Věstníku Federálního ministerstva všeobecného strojírenství).
79. Výnos Federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 5/1981 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 2/1982 Sb.).
80. Výnos Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 4/1981 o odměňování dělníků (reg. částka 6/1982 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1 z 28. 1. 1985 (reg. částka 8/1985 Sb.).
81. Výnos Ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 2 z 1. 12. 1981 o odměňování dělníků (reg. částka 7/1982 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 3/1984 (reg. částka 10/1985 Sb. ) a výnosu Ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 2/1988 (reg. částka 12/1988 Sb.).
82. Výnos Ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 3/1982 Věstníku Ministerstva obchodu České socialistické republiky o odměňování dělníků (reg. částka 9/1982 Sb.).
83. Výnos Ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 4/1981-E o odměňování dělníků (reg. částka 10/1982 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 2/1984-E (reg. částka 3/1985 Sb.).
84. Výnos Ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 8 ze 14. 12. 1981 o odměňování dělníků (reg. částka 11/1982 Sb.).
85. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-764/203/1982 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 23/1982 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. j. MH-2458/203/1983 (reg. částka 5/1984 Sb.).
86. Výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. února 1982 č. j. 1400-FS/5-1981 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti Federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 13/1982 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva národní obrany ze dne 16. listopadu 1985 č. j. 3040-FS/5-1985 (reg. částka 11/1986 Sb.).
87. Výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 8. února 1982 č. j. 1450-FS/5-1981 o odměňování dělníků ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních (reg. částka 13/1982 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva národní obrany ze dne 18. prosince 1986 č. j. 13024-FS/ /5-1986 (reg. částka 6/1987 Sb. ) a výnosu Federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. června 1988 č. 4/1988 (reg. částka 17/1988 Sb.).
88. Výnos Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 5/1982 z 2. 4. 1982 o poskytování náležitostí pracovníkům vybraných povolání, získaným z organizací určených resortů pro dočasnou výpomoc v koncernu Severočeské hnědouhelné doly Most (reg. částka 14/1982 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 10 z 29. 10. 1982 (reg. částka 3/1983 Sb.).
89. Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD-33-100/82 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 17/1982 Sb.).
90. Směrnice Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-3100/82 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 17/1982 Sb.).
91. Směrnice Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-3101/82 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 17/1982 Sb.).
92. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 4/1982 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev o odměňování dělníků (reg. částka 17/1982 Sb.).
93. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 10/1982 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 17/1982 Sb.).
94. Směrnice Ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 10/1982 Věstníku Ministerstva obchodu České socialistické republiky pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 17/1982 Sb.).
95. Výnos Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 6/1982 o odměňování dělníků s převažující báňskou činností (reg. částka 17/1982 Sb.).
96. Výnos Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 7/1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků s převažující báňskou činností (reg. částka 17/1982 Sb.).
97. Výnos Federálního ministerstva spojů č. j. 13228/1981-53 o odměňování dělníků (reg. částka 17/1982 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva spojů č. j. 15885/1984-53 (č. 32/1985 Věstníku Federálního ministerstva spojů) (reg. částka 13/1985 Sb.).
98. Výnos Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 38 260/1002/OELH/82 o odměňování dělníků v organizacích státních lesů (reg. částka 20/1982 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 2383/OELH/82 (reg. částka 14/1984 Sb.), výnosu Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 14 554/2812/OELH/83 (reg. částka 15/1984 Sb. ) a výnosu Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 40 422/1946/OELH/-84 (reg. částka 7/1985 Sb.).
99. Výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 26. dubna 1982 č. j. 6580-FS/5-1982 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. částka 20/1982 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva národní obrany ze dne 15. března 1986 č. j. 12176-FS/5-1986 (reg. částka 11/1986 Sb.).
100. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. července 1982 č. j. F 43-5434-4302-060782, kterým se stanoví odchylný způsob zjišťování průměrného výdělku při uplatnění osobního ohodnocení u technickohospodářských pracovníků (reg. částka 20/1982 Sb.).
101. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 11053-V/3 o odměňování pracovníků Českého svazu ochránců přírody (reg. částka 22/1982 Sb.).
102. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-764/203/1982 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 23/1982 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. j. MH-2458/203/1983 (reg. částka 5/1984 Sb.).
103. Výnos Ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky č. 3/1982 Věstníku Ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky o odměňování dělníků v organizacích státního obchodu (reg. částka 25/1982 Sb.).
104. Směrnice Svazu pro spolupráci s armádou č. j. 6300/1982 o odměňování pracovníků základních organizací Svazu pro spolupráci s armádou a jejich vedlejších hospodářství (reg. částka 26/1982 Sb.).
105. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 22/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev o odměňování dělníků ve výrobních družstvech (reg. částka 30/1982 Sb.).
106. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-3233/1982-4 o odměňování dělníků v organizacích dopravy silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 32/1982 Sb.).
107. Výnos Ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 230-2100/200/82-EP o odměňování dělníků v organizacích lesního hospodářství (reg. částka 32/1982 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 230-2712/288/1983-EP (reg. částka 19/1983 Sb. ) a výnosu Ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 230-8059/765/1983-EP (reg. částka 11/1984 Sb.).
108. Výnos Ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 185/26/82/320 o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství (reg. částka 32/1982 Sb.).
109. Výnos Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. j. EP-600-22. 7. 1982 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (reg. částka 32/1982 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. j. EP-600-15. 3. 1985 (reg. částka 28/1985 Sb. ) a výnosu Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. j. EP-600-20. 6. 1988 (reg. částka 49/1988 Sb.).
110. Výnos Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 2630/81-223 o odměňování dělníků ve státních organizacích a společných zemědělských podnicích v odvětví zemědělství v působnosti Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky (reg. částka 32/1982 Sb.).
111. Výnos Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 358/82-223 o mzdovém zvýhodnění za práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období celého kalendářního roku (reg. částka 32/1982 Sb.).
112. Výnos Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 38 550/1189/OELH/82 o odměňování dělníků stavebních závodů organizací Státních lesů (reg. částka 35/1982 Sb.).
113. Výnos Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 42 275/1262/OELH/85 o odměňování dělníků ve strojírenské výrobě, servisní a opravárenské službě Státních lesů, podniku technického rozvoje Olomouc (reg. částka 25/1985 Sb.).
114. Směrnice Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/4-586/5508/1982 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích místního hospodářství (reg. částka 1/1983 Sb.).
115. Směrnice Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH-595/5508/1982 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům (reg. částka 1/1983 Sb.).
116. Výnos Ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-6050/1982-C/4 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti Ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky (reg. částka 1/1983 Sb.).
117. Směrnice Ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 2 z 19. 3. 1982 pro uplatňování mzdových forem ve stavebnictví (reg. částka 3/1983 Sb.).
118. Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/4-590/4660/1982 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství v působnosti Ministerstva vnitra České socialistické republiky (reg. částka 5/1983 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/4-770/7280/1983 (reg. částka 24/1983 Sb.).
119. Výnos Federálního ministerstva zahraničního obchodu z 8. 11. 1982 o odměňování dělníků (reg. částka 5/1983 Sb.).
120. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 24/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev pro uplatňování mzdových forem ve výrobních družstvech (reg. částka 6/1983 Sb.).
121. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 45/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 6/1983 Sb.).
122. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 46/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev o odměňování pracovníků obchodních jednotek a sběren výrobních družstev a pracovníků obchodních podniků Českého svazu výrobních družstev Družba a UVA (reg. částka 6/1983 Sb.).
123. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 47/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev o odměňování dělníků v podnicích řízených Českým svazem výrobních družstev (reg. částka 6/1983 Sb.).
124. Rozkaz ministra vnitra Československé socialistické republiky č. 26 z 30. 12. 1982 - Úprava odměňování pracovníků Stavební výroby Federálního ministerstva vnitra (reg. částka 7/1983 Sb.).
125. Výnos Federálního ministerstva financí č. j. XI/1-18770/82 o odměňování pracovníků bank řízených Federálním ministerstvem financí (reg. částka 7/1983 Sb.).
126. Směrnice Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 3708/83-V/3 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 9/1983 Sb.).
127. Směrnice Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 38 346/1382/OELH/82 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům organizací Státních lesů České socialistické republiky (reg. částka 10/1983 Sb.).
128. Směrnice Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1983 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního obchodu pro poskytování prostředků na mimořádné odměny za dochování úspor v dovozu (reg. částka 13/1983 Sb.).
129. Výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 5. ledna 1983 č. j. 7460-FS/5-1982 o odměňování uměleckých pracovníků při tvorbě a výrobě filmů v Československém armádním filmu (reg. částka 14/1983 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva národní obrany ze dne 2. září 1988 (reg. částka 30/1988 Sb.).
130. Výnos Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. MK-54/1983-13/PaM o poskytování osobního ohodnocení dělníků (reg. částka 19/1983 Sb.).
131. Směrnice předsedy Státní banky československé č. R-30/1983 o odměňování pracovníků závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení ve Státní bance československé (reg. částka 19/1983 Sb.).
132. Výnos Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 2460/82-224 o odměňování dělníků ve stavebních organizacích a v závodech zemědělských organizací se stavební a meliorační činností v působnosti Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky (reg. částka 21/1983 Sb.).
133. Výnos Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 2470/82-224 o odměňování dělníků ve státních organizacích a společných zemědělských podnicích s charakterem strojírenské výroby v působnosti Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a v potravinářských národních podnicích řízených krajskými národními výbory (národním výborem hlavního města Prahy) v České socialistické republice (reg. částka 21/1983 Sb.).
134. Směrnice Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 38 122/OEVH/3/83 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích vodního hospodářství (reg. částka 23/1983 Sb.).
135. Směrnice Ústřední rady družstev č. j. 23-821/83 o odměňování pracovníků dělnických povolání v Ústřední radě družstev (reg. částka 24/1983 Sb.).
136. Směrnice Federálního výboru Svazu invalidů č. j. EO 6/82 o odměňování dělníků v hospodářských zařízeních Svazu invalidů (reg. částka 24/1983 Sb.).
137. Výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 17. února 1983 č. j. 7486-FS/5-1982 o mzdovém zvýhodnění za práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období celého kalendářního roku v trustu podniků Vojenské lesy a statky (reg. částka 24/1983 Sb.).
138. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 44/1983 Věstníku Českého svazu výrobních družstev k zajišťování placených služeb obyvatelstvu formou zvláštního zapojení pracovníků ve výrobních družstvech (reg. částka 25/1983 Sb.).
139. Směrnice Federálního výboru Svazu invalidů č. j. EO 8/82 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v hospodářských zařízeních Svazu invalidů (reg. částka 24/1983 Sb.).
140. Směrnice Federálního výboru Svazu invalidů č. j. EO 7/82 o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských zařízeních Svazu invalidů (reg. částka 24/1983 Sb.).
141. Pokyny Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 9212/83-V/3 pro jednotné uplatňování mzdových forem u obchodně provozních pracovníků v přímo řízených organizacích Ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 6/1984 Sb.).
142. Výnos Federálního statistického úřadu č. j. 2952/77 o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů (reg. částka 28/1977 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 8. 2. 1985 č. j. 514-10779-2123 (reg. částka 8/1985 Sb.).
143. Výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 23. července 1983 č. j. 4600-FS/5-1983 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko - nakladatelství a distribuce knih a v národním podniku Vydavatelství Naše vojsko (reg. částka 10/1984 Sb.).
144. Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 7577/83-0-03 o odměňování dělníků v organizacích výrobně hospodářské jednotky Železničního stavebnictví (reg. částka 14/1984 Sb.).
145. Směrnice Ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 3/1983 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům (reg. částka 30/1983 Sb.).
146. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-2458/203/1983, kterým se mění a doplňuje výnos č. MH-764/203/1982 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 5/1984 Sb.).
147. Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 16343/1984-03 o opatření ke zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů na práci ve vybraných železničních zdravotnických zařízeních v Severočeském kraji a železniční lékařské stanici Sokolov (reg. částka 21/1984 Sb.).
148. Výnos Federálního ministerstva dopravy č. 17 830/1984-03 o odměňování občanských pracovníků Železničního vojska (reg. částka 22/1984 Sb.).
149. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 45/1983 Věstníku Českého svazu výrobních družstev o odměňování pracovníků malých družstev služeb (reg. částka 25/1983 Sb.).
150. Pokyn předsedy Československé akademie věd o odměňování technickohospodářských pracovníků a pracovníků dělnických povolání v Academia, nakladatelství Československé akademie věd (reg. částka 29/1984 Sb.).
151. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. prosince 1984 č. j. F 72-13893-4302-131184, kterým se stanoví odchylný způsob zjišťování průměrného výdělku při uplatnění programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy (reg. částka 32/1984 Sb.).
152. Výnos Federálního ministerstva dopravy č. 18 267/1984-03 o odměňování pracovníků v organizacích Nakladatelství dopravy a spojů (reg. částka 1/1985 Sb.).
153. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-4533/84-4 o osobním ohodnocení technickohospodářských pracovníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 3/1985 Sb.).
154. Výnos Ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 2/1984-E, kterým se mění výnos č. 4/1981-E o odměňování dělníků v organizacích v působnosti Ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky (reg. částka 3/1985 Sb.).
155. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 23/1984 Věstníku Českého svazu výrobních družstev o poskytování příplatku dělníkům za výkon sdružených povolání na úsecích služeb, oprav a údržby bytového fondu ve výrobních družstvech (reg. částka 22/1984 Sb.).
156. Směrnice Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 2/1985 o odměňování pracovníků báňské záchranné služby při vrtných a geologických pracích, při těžbě, úpravě a podzemním skladování nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách (reg. částka 7/1985 Sb.).
157. Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 22 699/81-3 o odměňování dělníků (reg. částka 6/1982 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva dopravy č. j. 22 000/1984-03 (reg. částka 8/1985 Sb.).
158. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-6/203/1983 o osobním ohodnocení technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 11/1984 Sb.).
159. Výnos Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 1/1985 o odměňování dělníků v organizacích Státních lesů (reg. částka 7/1985 Sb.).
160. Výnos Ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 2/1984 o poskytování odměn vybraným pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodin na společensky vybraných stavbách (reg. částka 7/1985 Sb.).
161. Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 23 335/1984-03, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 20 468/1980-03 o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti Federálního ministerstva dopravy (reg. částka 10/1985 Sb.).
162. Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/13-1243/373/85 o výjimkách při uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství řízených národními výbory (reg. částka 8/1985 Sb.).
163. Výnos Ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 2/1985 o výjimkách při uplatňování mzdových forem (reg. částka 10/1985 Sb.).
164. Výnos Federálního ministerstva spojů č. j. 4279/1985-53 o poskytování zvláštních odměn pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodin na společensky významných stavbách (reg. částka 13/1985 Sb.).
165. Výnos Federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 2/1985 o odměňování členů posádek civilních letadel v působnosti Federálního ministerstva všeobecného strojírenství (reg. částka 16/1985 Sb.).
166. Výnos Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 34537/OEVH/3/84, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 25 933/OEVH/3/81 o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství v působnosti Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice (reg. částka 16/1985 Sb.).
167. Výnos Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 11/1985 o odměňování dělníků stavebních závodů organizací Státních lesů (reg. částka 16/1985 Sb.).
168. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 515-13994-3124 o odměňování vedoucích a koordinátorů skupin polských pracovníků zaměstnaných v Československé socialistické republice (reg. částka 24/1985 Sb.).
169. Výnos Ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 1/1985 o odměňování dělníků (reg. částka 24/1985 Sb.).
170. Výnos Ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 4/1985 o poskytování jednorázových odměn dělníkům v organizacích místního stavebnictví v souvislosti s návratem ze základní (náhradní) vojenské služby (reg. částka 24/1985 Sb.).
171. Směrnice předsedy Státní banky československé č. R-35/1985 o odměňování technickohospodářských pracovníků v útvarech výpočetní techniky Státní banky československé (reg. částka 25/1985 Sb.).
172. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-568/203/1985 o poskytování příplatku dělníkům za výkon sdružených povolání při poskytování služeb, vykonávání oprav a údržby bytového majetku v organizacích místního hospodářství (reg. částka 28/1985 Sb.).
173. Výnos Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 2/1985 o odměňování členů posádek civilních letadel v organizacích v působnosti Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství (reg. částka 33/1985 Sb.).
174. Výnos Federálního ministerstva spojů č. j. 9039/85-53 o poskytování příplatku ke mzdě pracovníkům v místech s extrémně nepříznivými pracovními nebo ztíženými životními podmínkami (reg. částka 33/1985 Sb.).
175. Výnos Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 312841/OEVH/3/85, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 13 494/OEVH/3/82 o odměňování dělníků národního podniku Vodohospodářské opravny a strojírny Písek (reg. částka 33/1985 Sb.).
176. Výnos Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 40331/1412/OELH, kterým se mění výnos o odměňování dělníků v organizacích Státních lesů tím, že se příloha 2 nahrazuje v plném rozsahu (reg. částka 33/1985 Sb.).
177. Směrnice Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. j. FM 041-1805/85, Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 17 75/85-220 a Ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky č. j. 8888/85-Ek pro poskytování prémií za přírůstek tržní zemědělské produkce (reg. částka 34/1985 Sb.).
178. Směrnice Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. j. FM 041-1803/85, Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 1773/85-220 a Ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky č. j. 8887/85-Ek pro poskytování diferenciálních příplatků (reg. částka 34/1985 Sb.).
179. Směrnice Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. j. FM 041-1804/85, Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 1774/85-220 a Ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky č. j. 8889/85-Ek pro poskytování prémií u některých zemědělských výrobků (reg. částka 34/1985 Sb.).
180. Výnos Ministerstva financí České socialistické republiky č. j. 241/24231/85 o odměňování technickohospodářských pracovníků České státní spořitelny a České státní pojišťovny (reg. částka 35/1985 Sb.), ve znění výnosu č. j. 241/8059/1986 (reg. částka 14/1986 Sb.).
181. Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/13-370/90/86 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 1/1986 Sb.), ve znění výnosu č. j. MH/13-4436/1313/88 (reg. částka 16/1988 Sb.).
182. Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-300/85, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. SD/33-100/82 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství a výnos č. j. SD/33-4400/85 o odměňování dělníků národního podniku Silnice (reg. částka 1/1986 Sb.), ve znění výnosu č. j. SD/33-300/88 (reg. částka 12/1986 Sb.).
183. Výnos Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 131/1617/1985 o odměňování technickohospodářských pracovníků Slovenské státní spořitelny a Slovenské státní pojišťovny (reg. částka 2/1986 Sb.), ve znění výnosu č. 131/350/1986 (reg. částka 13/1986 Sb.).
184. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 41/1985, kterým se doplňuje rozhodnutí č. 32/1982 o odměňování dělníků v Československé televizi (reg. částka 4/1986 Sb.).
185. Výnos Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. j. FM 01-1721/85 o odměňování členů a pracovníků vykonávajících dělnické pracovní činnosti v jednotných zemědělských družstvech (reg. částka 5/1986 Sb.).
186. Výnos Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. j. FM 01-2115/85 o poskytování ročních odměn vedoucím funkcionářům a některým vedoucím odborným pracovníkům v jednotných zemědělských družstvech (reg. částka 5/1986 Sb.).
187. Příkaz ministra kultury České socialistické republiky č. 105/1986, kterým se upravuje povolování výjimek ze stanovených kvalifikačních předpokladů podle přílohy č. 2 výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. částka 7/1986 Sb.).
188. Výnos Ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 4/1986, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3/1982 Věstníku Ministerstva obchodu České socialistické republiky o odměňování dělníků (reg. částka 7/1986 Sb.).
189. Směrnice Ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 2/1985, kterými se stanoví výjimky z výnosu o odměňování technicko-hospodářských pracovníků a způsob jeho uplatnění (reg. částka 7/1986 Sb.).
190. Výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 6. ledna 1986 č. j. 3060-FS/1986 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti Federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 11/1986 Sb.), ve znění výnosu č. 2/1987 (reg. částka 1/1988 Sb.).
191. Výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. července 1982 č. j. 1100-FS/5-1981 o odměňování dělníků v oborovém podniku Vojenské stavby (reg. částka 34/1982 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva národní obrany ze dne 21. prosince 1985 č. j. 2400-FS/5-1985 (reg. částka 11/1986 Sb.).
192. Výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 15. března 1986 č. j. 12150-FS/5-1986 o odměňování dělníků ve Vojenském kartografickém ústavu v působnosti Federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 11/1986 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. června 1988 č. 3/1988 (reg. částka 17/1988 Sb.).
193. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-611/203/1985, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. MH-764/203/1982 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 7/1986 Sb.).
194. Výnos Českého statistického úřadu č. j. 118/86-04 o odměňování technickohospodářských pracovníků SEVTu v Praze (reg. částka 9/1986 Sb.).
195. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-1638/1986-4, kterým se mění a doplňuje výnos č. SD-3233/82-4 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 13/1986 Sb.).
196. Výnos Federálního ministerstva financí č. j. XI/2-9386/86 o odměňování odborných pracovníků bank řízených Federálním ministerstvem financí (reg. částka 16/1986 Sb.).
197. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 2520/1986-22, kterým se mění a doplňuje výnos č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků (reg. částka 18/1986 Sb.).
198. Výnos Ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 5/1986 o poskytování zvláštních odměn za práce s prokázanými chemickými karcinogeny nebo v pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity (reg. částka 19/1986 Sb.).
199. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-2955/1986-4 o odměňování dělníků v národních podnicích Silniční stavby (reg. částka 20/1986 Sb.).
200. Výnos Federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 1/1986 o odměňování pracovníků Mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT (reg. částka 21/1986 Sb.).
201. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 10/1986 o poskytování ročních odměn vedoucím pracovníkům ve výrobních družstvech a podnicích Českého svazu výrobních družstev (reg. částka 21/1986 Sb.).
202. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 11/1986 o odměňování obchodně provozních pracovníků ve výrobních družstvech a podnicích Českého svazu výrobních družstev (reg. částka 21/1986 Sb.).
203. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 17/1986 k uplatňování výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výrobního družstevnictví (reg. částka 21/1986 Sb.).
204. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 23/1986, kterými se mění a doplňují směrnice č. 22/1982 o odměňování dělníků ve výrobních družstvech (reg. částka 21/1986 Sb.).
205. Výnos Ministerstva obchodu České socialistické republiky z 22. září 1986 č. 16/1986 o odchylném uplatňování některých mzdových forem (reg. částka 25/1986 Sb.).
206. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-4566/86-4, kterým se mění a doplňuje výnos č. SD-4533/1984-4 o osobním ohodnocení technickohospodářských pracovníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 25/1986 Sb.).
207. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 51-29398-5134 o poskytování mzdy po dobu léčebných pobytů pracovníkům hlubinných dolů (reg. částka 27/1986 Sb.).
208. Výnos Federálního ministerstva financí č. j. XI/2-22555/86 o poskytování zvláštního příplatku pracovníkům Státní tiskárny cenin (reg. částka 6/1987 Sb.).
209. Výnos Federálního ministerstva financí č. j. XI/2-9387/86 o odměňování dělníků a obchodně provozních pracovníků Státní tiskárny cenin (reg. částka 6/1987 Sb.).
210. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Federálního ministerstva financí č. j. 514-29340-5119, 251186 o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje (reg. částka 6/1987 Sb.), ve znění výnosu č. j. 223-6117-5119, 050189 (reg. částka 6/1989 Sb.) a výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 517/1991 Sb.
211. Výnos Federálního ministerstva národní obrany č. j. 3051-FS/5-1985 ze dne 19. 12. 1985 o poskytování naturálních požitků některým pracovníkům v trustu podniků Vojenské lesy a statky v působnosti Federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 6/1987 Sb.).
212. Výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 25. listopadu 1985 č. j. 3050-FS/5-1985 o odměňování dělníků trustu podniků Vojenských lesů a statků v působnosti Federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 6/1987 Sb.).
213. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 6230/86-V/3 o odměňování pracovníků stavební činnosti Projektové a inženýrské organizace Ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 6/1987 Sb.).
214. Výnos Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 137/OELH/87, kterým se doplňuje výnos č. 38/071/195/OELH/82 o mzdovém zvýhodnění pracovníků organizací Státních lesů, zajišťujících úkoly spojené s obnovou lesních porostů (reg. částka 6/1987 Sb.).
215. Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/13-2355/780/87 o odchylném uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství, drobných provozovnách národních výborů a rozpočtových zařízeních výborů pro komunální služby (reg. částka 9/1987 Sb.).
216. Výnos Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. MK 7120/1986-13/PaM, kterým se mění a doplňuje výnos č. MK 53/1983-13/PaM o odměňování dělníků (reg. částka 11/1987 Sb.).
217. Výnos Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 3/1987, kterým se doplňuje výnos č. 4/1978 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v odvětvích energetiky a plynárenství (reg. částka 17/1987 Sb.).
218. Směrnice Ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 3/1977 o úpravě poskytování mzdy pracovníkům v souvislosti s opatřeními v zásobování elektrickou energií a plynem (reg. částka 17/1987 Sb.).
219. Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/13-5236/1586/87 o některých otázkách odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 17/1987 Sb.).
220. Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-2900/87, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. SD/33-100/82 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 17/1987 Sb.).
221. Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. SD/33-1704/87, kterým se doplňuje výnos č. j. SD/33-885/83 o poskytování stabilizačních odměn v městské hromadné dopravě na území hlavního města Prahy (reg. částka 17/1987 Sb.).
222. Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 13857/1987-3 o odměňování občanských pracovníků Železničního vojska (reg. částka 18/1987 Sb.).
223. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-3137/1987-4, kterým se mění a doplňuje výnos č. SD-3233/1982-4 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 18/1987 Sb.).
224. Výnos Ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 23794/87-42, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 25352/82-42 o odměňování dělníků v národním podniku Komenium (reg. částka 21/1987 Sb.).
225. Směrnice Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/4-358/1972 o mzdovém zvýhodnění pracovníků v organizacích místního hospodářství pracujících ve vybraných oblastech v pohraničí (reg. částka 21/1987 Sb.).
226. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 515-31053-5123 o odměňování a poskytování cestovních náhrad angolským občanům dočasně zaměstnaným v československých organizacích (reg. částka 25/1987 Sb.).
227. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 515-35390-5114 o odměňování práce přesčas některých technickohospodářských pracovníků při výstavbě jaderných elektráren Mochovce a Temelín (reg. částka 25/1987 Sb.).
228. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14616/87-V/2 o odchylném uplatňování mzdových forem (reg. částka 25/1987 Sb.).
229. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH 78/203/1987 o některých otázkách odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 25/1987 Sb.).
230. Směrnice Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky č. j. 137/87 o odměňování technickohospodářských pracovníků v nevýrobních oborech činnosti hospodářských zařízení organizací v ekonomické působnosti Národní fronty (reg. částka 26/1987 Sb.).
231. Směrnice Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky č. j. 152/87, kterými se mění a doplňují směrnice č. j. 89/86 pro odměňování technickohospodářských pracovníků v některých hospodářských zařízeních organizací v ekonomické působnosti Národní fronty (reg. částka 26/1987 Sb.).
232. Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 22758/1987-03, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 11 121/1983-03 o odměňování členů posádek civilních letadel v organizacích civilního letectví v působnosti Federálního ministerstva dopravy (reg. částka 1/1988 Sb.).
233. Výnos Federálního ministerstva národní obrany č. 1/1987, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 4600-FS/5-1983 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko - nakladatelství a distribuce knih a v národním podniku Vydavatelství Naše vojsko (reg. částka 1/1988 Sb.).
234. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 513-35673-5118 o poskytování zvláštních ročních odměn pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny (reg. částka 1/1988 Sb.).
235. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 51-37608-5116 o posílení pravomoci a odpovědnosti podniků za uplatňování mzdových forem (reg. částka 1/1988 Sb.).
236. Výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 6640/1988-03, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 22699/1981-03 o odměňování dělníků (reg. částka 4/1988 Sb.).
237. Výnos Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 1/1988 o odměňování pracovníků společného československo-sovětského inženýrsko-dodavatelského podniku Škoda Uralmaš (reg. částka 4/1988 Sb.).
238. Směrnice předsedy Státní banky československé č. R-38/1988, kterými se mění směrnice č. R-36/1986 o odměňování odborných pracovníků ve Státní bance československé (reg. částka 4/1988 Sb.).
239. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 58/1986, kterým se mění a doplňuje výnos č. 37 ze dne 31. 5. 1976 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky (reg. částka 4/1988 Sb.).
240. Výnos Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 80/1988-224 o odměňování žáků středních škol, studentů vysokých škol a pracovníků při sezónních zemědělských pracích a odměňování pedagogického dozoru při účasti žáků a studentů na zemědělských pracích (reg. částka 7/1988 Sb.).
241. Výnos Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1/1988 o odměňování pracovníků převedených pro překročení nejvýše přípustné dávky ionizujícího záření v jaderných elektrárnách na jinou práci (reg. částka 8/1988 Sb.).
242. Výnos Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 2/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. 4/1981 o odměňování dělníků (reg. částka 8/1988 Sb.).
243. Výnos Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 3/1988 o poskytování odstupného vybraným pracovníkům převáděným v rámci energetiky do nově budovaných jaderných elektráren (reg. částka 8/1988 Sb.).
244. Výnos Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 723/OELH/88 o odměňování dělníků v organizacích Státních lesů (reg. částka 12/1988 Sb.).
245. Výnos Federálního ministerstva národní obrany č. 1/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 1100-FS/5-1981 o odměňování dělníků v oborovém podniku Vojenské stavby v působnosti Federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 17/1988 Sb.).
246. Výnos Federálního ministerstva národní obrany č. 2/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 1400-FS/5-1981 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti Federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 17/1988 Sb.).
247. Výnos Federálního ministerstva národní obrany č. 5/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 3050-FS/5-1985 o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků v působnosti Federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 17/1988 Sb.).
248. Výnos Federálního ministerstva národní obrany č. 6/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 4600-FS/5-1983 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko - nakladatelství a distribuce knih a v národním podniku Vydavatelství Naše vojsko v působnosti Federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 17/1988 Sb.).
249. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 59/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. 55/1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků v kinech a na správách kin (reg. částka 17/1988 Sb.).
250. Výnos Federálního ministerstva financí č. j. VIII/2-9549/88, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. XI/2-9386/86 o odměňování odborných pracovníků bank řízených Federálním ministerstvem financí (reg. částka 26/1988 Sb.).
251. Výnos Federálního ministerstva dopravy a spojů č. j. 12483/1988-03, 031 o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť (reg. částka 26/1988 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva dopravy č. j. 20967/1990-320 ze dne 9. 1. 1991 č. 77/1991 Sb.
252. Výnos Ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. j. 33191/88, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3/1982, ve znění výnosu č. 4/1986 o odměňování dělníků (reg. částka 26/1988 Sb.).
253. Směrnice předsedy Státní banky československé č. R-39/1988 o odměňování obchodně provozních pracovníků ve Státní bance československé (reg. částka 26/1988 Sb.).
254. Výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 14. prosince 1988 č. 14/1988 o odměňování dělníků v Československém armádním filmu (reg. částka 47/1988 Sb.).
255. Směrnice předsedy Státní banky československé č. R-40/1988 o odměňování pracovníků dělnických povolání ve Státní bance československé (reg. částka 29/1988 Sb.).
256. Výnos Ministerstva vnitra a životního prostředí Slovenské socialistické republiky č. MH 39/08. 04/1988 o naturálních požitcích dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 30/1988 Sb.).
257. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 31. srpna 1988 č. 128/1988-22, kterým se mění a doplňuje výnos č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků, ve znění výnosu č. 2520/1986-22 (reg. částka 35/1988 Sb.).
258. Výnos Federálního ministerstva dopravy a spojů č. j. 15466/1988-0320, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 13857/1987-03 o odměňování občanských pracovníků železničního vojska (reg. částka 41/1988 Sb.).
259. Výnos Ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky č. 3/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. 1/1985 o odměňování dělníků (reg. částka 41/1988 Sb.).
260. Výnos Ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 1/1988-E, kterým se mění a doplňuje výnos č. 4/1981-E o odměňování dělníků (reg. částka 41/1988 Sb.).
261. Výnos Ministerstva vnitra a životního prostředí Slovenské socialistické republiky č. SD-4021/1988-4, kterým se doplňuje výnos č. SD-3233/1982-4 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 44/1988 Sb.).
262. Výnos Ministerstva vnitra a životního prostředí Slovenské socialistické republiky č. SD-4022/1988-4, kterým se doplňuje výnos č. SD-2955/1986-4 o odměňování dělníků v národních podnicích Silniční stavby (reg. částka 44/1988 Sb.).
263. Výnos Federálního ministerstva národní obrany č. 20/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 8450-FS/5-1984 o mzdovém zvýhodnění pracovníků výroby a zpracování výbušnin v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti Federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 47/1988 Sb.).
264. Výnos Federálního ministerstva národní obrany č. 21/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 6580-FS/5-1982 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. částka 47/1988 Sb.).
265. Výnos Federálního ministerstva národní obrany č. 22/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 3050-FS/5-1985 o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků v působnosti Federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 47/1988 Sb.).
266. Výnos Federálního ministerstva národní obrany č. 15/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 3060-FS/5-1985 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti Federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 47/1988 Sb.).
267. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14491/88-V/3 o odměňování pracovníků v jiných než socialistických organizacích v působnosti Ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 49/1988 Sb.).
268. Výnos Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. j. FM-1/1901/1988 o odměňování členů a pracovníků v jednotných zemědělských družstvech a ve společných podnicích (reg. částka 50/1988 Sb.).
269. Výnos Ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky č. j. 20214/52/OEVH/88 o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství (reg. částka 50/1988 Sb.).
270. § 2 až 10, § 12 a 13, přílohy č. 1, 2, 3 výnosu Federálního ministerstva dopravy a spojů č. j. 19404/1988-0320 o odměňování členů posádek československých námořních lodí (reg. částka 14/1989 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva dopravy č. j. 7071/1990-0320, výnosu Federálního ministerstva dopravy č. 562/1990 Sb. a výnosu Federálního ministerstva dopravy č. j. 18676/1991-0130.
271. Výnos Federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky č. 1/1989 o odměňování pracovníků podniků se zahraniční majetkovou účastí (reg. částka 18/1989 Sb.).
272. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 223-8599-5123 o poskytování stabilizačních odměn občanům Polské lidové republiky zaměstnaným v Československé socialistické republice (reg. částka 26/1989 Sb.).
273. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 22-10932-5119 pro úpravu poskytování mzdových preferencí (reg. částka 29/1989 Sb.).
274. Výnos Federálního ministerstva financí č. j. VIII/2-20391/89 o odměňování odborných pracovníků Investiční banky (reg. částka 34/1989 Sb.).
275. Výnos Federálního ministerstva národní obrany č. 2/1989 o platnosti mzdových předpisů vydaných pro bývalé výrobní hospodářské organizace v působnosti Federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 34/1989 Sb.).
276. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 223-11255-5150, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu o odměňování dělníků v organizacích Československého filmu (reg. částka 34/1989 Sb.).
277. Výnos Ministerstva obchodu a cestovního ruchu Slovenské socialistické republiky č. 13489-21 o odměňování pracovníků a usměrňování mzdových prostředků ve společných podnicích ve vnitřním obchodě a cestovním ruchu Slovenské socialistické republiky (reg. částka 34/1989 Sb.).
278. Výnos Ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky č. 1/1989 o odměňování pracovníků ve společných podnicích stavební výroby se zahraniční majetkovou účastí (reg. částka 35/1989 Sb.).
279. Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 6054/1989-C/4 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky (reg. částka 35/1989 Sb.).
280. Výnos Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky ze dne 25. ledna 1990 č. 332/1990 Sb., kterým se upravuje poskytování naturálních požitků technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství a zařazování organizačních jednotek organizací v působnosti Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky.
281. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 44/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 60 ze dne 13. 12. 1989 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu.
282. Výnos Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1/1990 ze dne 23. 1. 1990 č. 59/1990 Sb., o deputátním uhlí a dříví.
283. Výnos Federálního ministerstva národní obrany č. 152/1990 Sb., o odměňování zdravotnických pracovníků.
284. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 188/1990 Sb., o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny.
285. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky č. 219/1990 Sb., o odměňování odborných a administrativních pracovníků Slovenské státní spořitelny.
286. Výnos Státní banky československé č. 243/1990 Sb., o odměňování pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a Živnostenské bance.
287. Výnos Státní banky československé č. 244/1990 Sb., o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí.
288. Výnos Federálního ministerstva dopravy č. 255/1990 Sb., o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti Federálního ministerstva dopravy.
289. Výnos Federálního ministerstva financí č. 286/1990 Sb., o odměňování odborných pracovníků Investiční banky.
290. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 320/1990 Sb., o odměňování odborných pracovníků v Agrobance a. s. Praha, Slovenské zemědělské bance a. s. Bratislava a Slovenské Tatra bance.
291. Výnos Federálního ministerstva obrany č. 511/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti Federálního ministerstva národní obrany.
292. Výnos Federálního ministerstva dopravy č. 538/1990 Sb., o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu.
(2) Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá tohoto zákona, se po dni jeho účinnosti nepoužijí:
1. Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích, ve znění vyhlášky č. 120/1988 Sb.
2. Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 146/1989 Sb., o odměňování pracovníků v malých organizacích.
3. Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 269/1990 Sb., o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků.
4. Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 571/1990 Sb., o odměňování učitelů náboženství.
5. Směrnice Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 9889/77-Va/3 pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v resortu Ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 20/1977 Sb.).
6. Usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. října 1965 č. 509 o zásadách pro určování termínů výplat mezd (reg. částka 55/1965 Sb.).
7. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 16820/78-Va/3 o odměňování technickohospodářských pracovníků Ústředí státní památkové péče a ochrany přírody, ústředního ředitelství (reg. částka 28/1978 Sb.).
8. Výnos ústředního ředitele Československé tiskové kanceláře ze dne 1. února 1979 č. j. 1000/79 o odměňování odborných, technických, provozních a administrativních pracovníků Československé tiskové kanceláře.
9. Výnos Ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-6300/1980-C/4 o platových poměrech zdravotnických pracovníků (reg. částka 2/1981 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-1291/1983-C/4 (reg. částka 3/1984 Sb.), výnosu Ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-5884/1983-C/4 (reg. částka 3/1984 Sb.) a výnosu Ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-8938/1984-C/4 (reg. částka 10/1985 Sb.).
10. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu z 1. 12. 1980, kterým se mění a doplňuje výnos z 19. 12. 1977 o odměňování pracovníků Československého rozhlasu - útvarů centrálního řízení (reg. částka 10/1981 Sb.).
11. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 31-588/81-7308 o odměňování redaktorů-novinářů (reg. částka 16/1981 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 514-13530-3127 (reg. částka 8/1985 Sb.), výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 221-2073-5126 č. 202/1991 Sb. a výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 507/1991 Sb.
12. Výnos Ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-7100/1980-C/4 o prémiování zubních laborantů (reg. částka 21/1981 Sb.).
13. Výnos Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 13 z 30. 9. 1981 o odměňování dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 34/1981 Sb.).
14. Směrnice Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 313-1422/81-7203 pro odměňování zdravotně vysoce rizikových prací při použití izolačních dýchacích přístrojů (reg. částka 88/1982 Sb.).
15. Rozhodnutí ústředního ředitele Československého rozhlasu z 26. 6. 1981 o odměňování redaktorů Československého rozhlasu (reg. částka 8/1982 Sb.).
16. Směrnice Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2 z 19. 2. 1982 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 12/1982 Sb.).
17. Směrnice Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 3 z 19. 2. 1982 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavního architekta (reg. částka 12/1982 Sb.).
18. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. F 314-4674-3145, 040682 o odměňování uměleckých pracovníků (reg. částka 20/1982 Sb.), ve znění výnosu č. j. 514-612-5154 (reg. částka 29/1988 Sb.).
19. Výnos Českého geologického úřadu č. 1 z 1. 6. 1982 o odměňování dělníků (reg. částka 24/1982 Sb.).
20. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků (reg. částka 30/1982 Sb.).
21. Výnos Slovenského geologického úřadu č. 1 z 16. 4. 1982 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti Slovenského geologického úřadu (reg. částka 32/1982 Sb.).
22. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4890/1982-22 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 6/1983 Sb.).
23. Výnos Slovenského úřadu geodézie a kartografie č. 2-3400/1982 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti Slovenského úřadu geodézie a kartografie (reg. částka 6/1983 Sb.).
24. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 315-1731/79-7313 o odměňování odborných a administrativních pracovníků orgánů státní správy a některých dalších rozpočtových organizací (reg. částka 30/1979 Sb.).
25. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 515-38434-5147 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích (reg. částka 26/1988 Sb.).
26. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 3707/83-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 9/1983 Sb.).
27. Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/4-762/7584/82 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů (reg. částka 9/1983 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/4-486/4-600/83 (reg. částka 23/1983 Sb. ) a výnosu Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/13-14 344/3234/84 (reg. částka 5/1984 Sb.).
28. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu z 1. 11. 1982 o odměňování dělníků Československého rozhlasu (reg. částka 12/1983 Sb.).
29. Směrnice Federálního ministerstva dopravy č. j. 23792/82-03 o odměňování a náhradách výdajů spojených s výkonem práce pracovníků vysílaných do zahraničí a jejich rodinných příslušníků (reg. částka 13/1983 Sb.), ve znění výnosu Federálního ministerstva dopravy č. j. 22412/1983-03 (reg. částka 4/1984 Sb.), výnosu Federálního ministerstva dopravy č. j. 10083/1986-03 a výnosu Federálního ministerstva dopravy a spojů č. j. 13116/1989 (reg. částka 29/1989 Sb.).
30. Výnos Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-1619/210/1982 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů (reg. částka 14/1983 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH 1186/210/1984 (reg. částka 20/1984 Sb.).
31. Výnos Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. MK-53/1983-13/PaM o odměňování dělníků (reg. částka 19/1983 Sb.).
32. Výnos Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. MK-4380/1983-13/PaM o odměňování pracovníků v organizacích řízených ministerstvem kultury Slovenské socialistické republiky a v organizacích řízených národními výbory s výzkumnou a vývojovou, odbornou a metodickou činností (reg. částka 26/1983 Sb.).
33. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 10 580/83-V/3 o odměňování pracovníků v organizacích řízených Ministerstvem kultury České socialistické republiky a v organizacích spravovaných národními výbory s výzkumnou, vývojovou, odbornou a metodickou činností (reg. částka 6/1984 Sb.).
34. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 6194/84-V/3 o mzdovém zvýhodnění za práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období kalendářního roku (reg. částka 19/1984 Sb.).
35. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 51-25345-5123, 080586 o odměňování pracovníků vysílaných na akce investiční výstavby na území Svazu sovětských socialistických republik (reg. částka 13/1986 Sb.).
36. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 51-12430-3156 z 12. 9. 1984 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. částka 22/1984 Sb.), ve znění opatření Federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. 8. 1985 č. j. 515-19738-5122 (reg. částka 22/1985 Sb. ) a výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13. 7. 1987 č. j. 514-33885-5112 (reg. částka 17/1987 Sb.).
37. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č. 38/1984 Ústředního věstníku Československého rozhlasu o zásadách mzdové politiky v Československém rozhlasu (reg. částka 3/1985 Sb.).
38. Směrnice Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 51-14824-3115, 281284 z 29. 12. 1984 pro hodnocení a odměňování ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí v rozpočtových a příspěvkových organizacích (reg. částka 7/1985 Sb.).
39. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 514-9348-3123 z 8. 2. 1985 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky (reg. částka 8/1985 Sb.).
40. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 8. 2. 1985 č. j. 514-10779-3123 o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky (reg. částka 8/1985 Sb.).
41. Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/13-3500/1090/1985 o odměňování pracovníků rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby (reg. částka 11/1985 Sb.).
42. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 514-18544-5111 o odměňování obchodně provozních pracovníků (reg. částka 24/1985 Sb.).
43. Výnos Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 3/1985, kterým se mění a doplňuje výnos č. 13 ze dne 30. září 1981 o odměňování dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 26/1985 Sb.).
44. Výnos Ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 16084/87-42 o naturálních požitcích poskytovaných technickohospodářským pracovníkům ve školních lesních podnicích vysokých škol v působnosti Ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol v působnosti národních výborů (reg. částka 10/1987 Sb.).
45. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 4163/87-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 3707/83-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 18/1987 Sb.).
46. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 9450/1987-V/3 pro uplatňování mzdových forem v příspěvkových, rozpočtových a jiných organizacích odvětví kultury (reg. částka 18/1987 Sb.).
47. Výnos Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 3/1987 o odměňování pracovníků organizací výzkumné a vývojové základny přímo řízených ústředními orgány (reg. částka 1/1988 Sb.).
48. Výnos Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 515-34364-5129 o odměňování pracovníků v závodních jednotkách požární ochrany (reg. částka 17/1988 Sb.).
49. Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 31. března 1988 č. j. MH/13-9517/2807/88 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů a rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby (reg. částka 23/1988 Sb.), ve znění výnosu Ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky ze dne 10. dubna 1989 č. j. MH/1-4696/976/89 (reg. částka 17/1989 Sb.).
50. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 3017/88-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 3707/83-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 35/1988 Sb.).
51. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé tiskové kanceláře ze dne 16. června 1988 č. j. 236/1988 o odměňování pracovníků dělnických povolání v Československé tiskové kanceláři.
52. Výnos Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. MK-8607/1988-13 o odchylném uplatňování úpravy Federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. částka 17/1989 Sb.).
53. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 5695-V/3, kterým se stanoví nomenklatura funkcí, kvalifikačních stupňů a mzdových tarifů (reg. částka 22/1989 Sb.).
54. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 9728/89-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 5626/88-V/3 o odchylném uplatnění některých ustanovení výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. částka 24/1989 Sb.).
55. Výnos Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. 78/1990 Sb., kterým se určují nomenklatury funkcí, kvalifikační stupně a mzdové tarify uměleckých pracovníků v organizacích kultury v působnosti Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky a v organizacích kultury řízených národními výbory.
56. Výnos Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 218/1990 Sb., o odměňování zdravotnických pracovníků.
(3) Mzdová opatření vydaná podle dosavadních právních předpisů pozbývají platnosti dnem účinnosti tohoto zákona.
 
§ 25
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
* * *
Zákon České národní rady č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Zákon České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Zákon České národní rady č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. , ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem 1. června 1994.
Zákon č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, nabyl účinnosti dnem 1. října 1995.
Zákon č. 217/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
1) Například zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
2) Například zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.
3) § 244 zákoníku práce.
3a) Například § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
4) § 83 odst. 6 zákoníku práce.
4a) § 96 odst. 1 zákoníku práce.
4b) Zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.
4b)Zákon č. 204/1990 Sb., o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky.
4c) § 16 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb.
5) § 11 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. § 11 zákona Slovenské národní rady č. 46/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
5a) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
5b) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb.
6) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
6a) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.
7) § 95 zákoníku práce.
8) § 272 odst. 5 zákoníku práce.
10) § 21 zákoníku práce.
11) § 37 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

Související dokumenty