147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Schválený:
147/1999 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. června 1999
o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Změna: 51/2010 Sb.
Změna: 430/2020 Sb.
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
 
ČÁST PRVNÍ
PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY
 
§ 1
(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
1. V hlavním městě Praze
a) Pražský hrad,
b) Stavovské divadlo,
c) Anežský klášter,
d) Karlův most se sochařskou výzdobou,
e) Národní divadlo,
f) Klášter na Slovanech,
g) Vyšehrad,
h) Národní památník na Vítkově s hrobem Neznámého vojína,
i) Čestná pohřebiště spojeneckých armád a bojovníků za svobodu na Olšanech,
j) Bojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou a letohrádek Hvězda s oborou,
k) Památník protifašistického odboje v Kobylisích.
2. V okrese Praha-západ Přemyslovské hradiště Levý Hradec.
3. V okrese České Budějovice
a) Koněspřežní železnice České Budějovice - Linec (česká část),
b) Rodiště Jana Žižky v Trocnově.
4. V okrese Písek Hrad Zvíkov.
5. V okrese Prachatice Rodný dům Mistra Jana Husa v Husinci.
6. V okrese Domažlice Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích.
7. V okrese Klatovy Zřícenina hradu Rabí.
8. V okrese Plzeň-jih Slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci.
9. V okrese Česká Lípa Zřícenina hradu Bezděz.
10. V okrese Hradec Králové Třebechovický betlém.
11. V okrese Chrudim Pietní území Ležáky.
12. V okrese Náchod Babiččino údolí v Ratibořicích.
13. V okrese Pardubice Pietní území Zámeček v Pardubičkách.
14. V okrese Brno-město Kounicovy vysokoškolské koleje s pomníkem Vítězství nad fašismem v Brně.
15. V okrese Zlín Památník protifašistického odboje v Ploštině.
16. V okrese Uherské Hradiště
a) Slovanské hradiště sv. Klimenta u Osvětiman,
b) Soubor pozůstatků velkomoravské sídelní aglomerace Staré Město - Uherské Hradiště - Modrá.
17. V okrese Frýdek-Místek Památník partyzánského hnutí "Noční přechod" v Morávce.
18. V okrese Nový Jičín Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích.
19. V okrese Olomouc
a) Hrad Bouzov,
b) Památník obětí II. světové války v Javoříčku.
20. V okrese Ostrava Památník Rudé armády - mausoleum v Ostravě.
(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
(3) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky podle odstavce 1 do kopií katastrálních map. Po jednom vyhotovení jsou tyto kopie uloženy u Státního ústavu památkové péče v Praze a u Ministerstva kultury.
(4) Pokud se v příloze k tomuto nařízení uvádí v prostorových identifikačních znacích část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je zakreslena v kopiích katastrálních map podle odstavce 3.
 
ČÁST DRUHÁ
ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY
 
§ 2
Zrušuje se prohlášení těchto národních kulturních památek:
a) chráněná oblast Pražského hradu i s archeologickými nálezy, Vyšehrad (oblast hradu s opevněním a hřbitovem), Karlův most v Praze (s věžemi a sochami), Bílá Hora (bojiště a letohrádek Hvězda s oborou), Tylovo (Stavovské) divadlo v Praze, Národní divadlo v Praze a Národní památník na Vítkově,
b) Staré Město - Veligrad,
c) Koněspřežní železnice z Českých Budějovic do Lince -- česká část,
d) Památník protifašistického odboje v Kobylisích, Čestné pohřebiště Krasnoarmějců na Olšanech, Pietní území "Zámeček" v Pardubicích, Ležáky, Kounicovy vysokoškolské koleje s památníkem Vítězství nad fašismem v Brně, Památník odboje v Ploštině, Památník partyzánského hnutí v Morávce, Památník Vítězství v Javoříčku, Památník Rudé armády v Ostravě, Anežský areál, Bývalý klášter na Slovanech s kostelem P. Marie a s kaplí sv. Kosmy a Damiána, Přemyslovské hradiště v Levém Hradci, Areál rodiště Jana Žižky v Trocnově, Rodný dům Mistra Jana Husa s jeho sochou v Husinci, Hrad Zvíkov, Hrad Rabí, Slovanské hradisko Hůrka ve Starém Plzenci, Hrad Bezděz, Babiččino údolí v Ratibořicích a Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích, učiněné usneseními vlády.1)
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
 
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr kultury:
Dostál v. r.
Příl.
Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
1. V hlavním městě Praze
a)
Název:   Pražský hrad
Popis:
 Nemovité: areál Pražského hradu  tvořený stavbami a jinými
      nemovitými  objekty  na  pozemcích  vymezených
      prostorovými identifikačními  znaky, včetně těchto
      pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
      nebyly prohlášeny za kulturní památku
 Movité:  vybraný mobiliář z fondu Pražského hradu ze souboru
      Svatovítského  fondu,  pokladu  chrámu  sv. Víta,
      Svatojiřského fondu, fondu kostela Všech svatých a ze
      souboru obrazů a nástěnných tapisérií a vybraných
      předmětů archeologického fondu. Vybraný mobiliář je
      uveden v samostatném inventárním seznamu, který je
      uložen v Kanceláři prezidenta republiky.
Prostorové identifikační znaky:
Obec:   hlavní město Praha
Městská část:   Praha 1
Katastrální území:   Hradčany
Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
             13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
             23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,
             34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
             44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
             54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
             64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
             74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
             84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 369,
             370, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 378,
             381, 382, 383, 384, 385, 386, 393, 394
             (část), 397 (část), 418, 419, 420, 421,
             422, 423/1, 423/2, 423/3, 424, 427, 430,
             431, 432, 433/1, 433/2, 435, 436, 440,
             441, 442, 707, 709, 710/1, 710/2, 710/3,
             710/4, 712/1, 712/2, 712/3, 712/4, 713,
             714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721,
             722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 752/3
             (část), 752/4, 754/1, 780, 782, 783,
             784, 785, 786, 787 (část), 788
Budovy, čísla popisná:  1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
             15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
             25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
             37, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
             54, 55, 71, 94, 188, 192, 193, 194, 195,
             196, 197, 198, 199, 200, 222
Katastrální území:   Malá Strana
Pozemky, parcelní čísla: 557 (část), 558, 559, 560, 561, 645,
             646, 647, 648, 649, 650
Budova, číslo popisné:   251,
b)
Název:   Stavovské divadlo

Popis:   historická  divadelní budova  spjatá s významnými
      kulturními událostmi stojící na pozemku vymezeném
      prostorovými identifikačními  znaky, včetně tohoto
      pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Obec:   hlavní město Praha
Městská část:   Praha 1
Katastrální území:   Staré Město
Pozemek, parcelní číslo:   569
Budova, číslo popisné:   540,
c)
Název:   Anežský klášter
Popis:   areál bývalého kláštera klarisek tvořený stavbami
      a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených
      prostorovými identifikačními  znaky, včetně těchto
      pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
      nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Obec:   hlavní město Praha
Městská část:   Praha 1
Katastrální území:   Staré Město
Pozemky, parcelní čísla: 874/2, 875, 876, 877, 878, 897, 898,
             911, 912, 913, 1024/1, 1025 (část)
Budovy, čísla popisná:  811, 812, 813, 814, 986,
d)
Název:   Karlův most se sochařskou výzdobou
Popis:   Karlův  most  se  sochařskou  výzdobou,  dvěma
      malostranskými  mosteckými  věžemi  včetně  brány
      a staroměstskou mosteckou věží na pozemcích vymezených
      prostorovými identifikačními  znaky, včetně těchto
      pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec:   hlavní město Praha
Městská část:   Praha 1
Katastrální území:   Staré Město
Pozemky, parcelní čísla: 147 (část), 148, 149, 150, 151, 152,
             153, 1110 (část),  1111 (část), 1152
             (část)
Katastrální území:   Malá Strana
Pozemky, parcelní čísla: 178, 231, 233, 235, 236, 237, 742/1
             (část), 746, 747, 748, 749, 750, 751,
             1035 (část), 1039/1 (část), 1042 (část),
             1080 (část), 1081 (část),
e)
Název:   Národní divadlo
Popis:
 Nemovité:   historická  budova Národního  divadla, včetně
         historických kandelábrů před budovou, s uměleckou
         a uměleckořemeslnou  výzdobou,  stojící  na
         pozemcích vymezených prostorovými identifikačními
         znaky, včetně těchto pozemků
 Movité:   opona od Vojtěcha Hynaise
Prostorové identifikační znaky:
Obec:   hlavní město Praha
Městská část:   Praha 1
Katastrální území:   Nové Město
Pozemky, parcelní čísla: 951, 2386/1 (část), 2399/2, 2400 (část)
Budova, číslo popisné:   223,
f)
Název:   Klášter na Slovanech
Popis:   areál benediktinského kláštera se zahradou a kostelem
      Panny Marie a slovanských patronů, kaplí sv. Kosmy
      a Damiána,  tvořený stavbami  a jinými nemovitými
      objekty  na  pozemcích  vymezených  prostorovými
      identifikačními  znaky,  včetně  těchto  pozemků,
      s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly
      prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Obec:   hlavní město Praha
Městská část:   Praha 2
Katastrální území:   Nové Město
Pozemky, parcelní čísla: 1235, 1236, 1237/1, 1237/2, 1239, 1240,
             1241,  1242,  1243,  1247/2,  1248/1,
             1248/2, 1249/1, 1249/2, 1250, 2557
Budovy, čísla popisná:   320, 373,
g)
Název:   Vyšehrad
Popis:   areál historického Vyšehradu s Vyšehradským hřbitovem
      se Slavínem, tvořený stavbami a jinými nemovitými
      objekty  na  pozemcích  vymezených  prostorovými
      identifikačními  znaky,  včetně  těchto  pozemků,
      s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly
      prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Obec:   hlavní město Praha
Městská část:   Praha 2
Katastrální území:   Vyšehrad
Pozemky, parcelní čísla: 36, 37 (část), 67, 68, 69, 70/1, 71, 72,
             73, 75, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5,
             76/6, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81/1,
             81/2, 82, 83, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 86,
             91/ /1, 92/1, 92/2, 92/3, 93, 94, 95,
             96, 97, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103,
             104, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 109,
             110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 115,
             116, 117, 118,  119/1, 119/2, 120/1,
             121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/
             /6, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126,
             127, 128/1, 128/2,  129, 130, 131/1,
             131/2, 131/3, 132, 133, 134, 135, 136,
             137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 142,
             143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151,
             152, 153, 154, 155, 156, 159/1, 160,
             267/1 (část), 270, 271, 272/1, 272/2,
             272/3,  273, 275  (část), 276, 277/1
             (část), 279/4, 279/5 (část)
Budovy, čísla popisná:  14, 16, 35, 69, 81, 82, 89, 90, 91, 92,
             100, 102,
h)
Název:   Národní památník na Vítkově s hrobem Neznámého vojína
Popis:   areál Národního památníku s původní uměleckořemeslnou
      výzdobou, s hrobem Neznámého vojína, tvořený stavbami
      a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených
      prostorovými identifikačními  znaky, včetně těchto
      pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
      nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Obec:   hlavní město Praha
Městská část:   Praha 3
Katastrální území:   Žižkov
Pozemky, parcelní čísla:   405 (část), 406, 407, 409 (část)
Budova, číslo popisné:   1900,
i)
Název:   Čestná pohřebiště spojeneckých armád a bojovníků za
      svobodu na Olšanech
Popis:   areál čestných pohřebišť sovětských a bulharských
      vojáků, vojáků Commonwealthu, hroby padlých v Pražském
      květnovém povstání a čestné pohřebiště příslušníků I.
      odboje, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty
      na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními
      znaky, včetně těchto  pozemků, s výjimkou staveb
      a nemovitých objektů, které  nebyly prohlášeny za
      kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Obec:   hlavní město Praha
Městská část:   Praha 3
Katastrální území:   Žižkov
Pozemky, parcelní čísla:   4274 (část), 4275 (část),
j)
Název:   Bojiště bitvy na Bílé     Hoře s mohylou a letohrádek
      Hvězda s oborou
Popis:   areál bojiště bitvy na Bílé Hoře s oborou Hvězda
      s letohrádkem, tvořený stavbami a jinými nemovitými
      objekty  na  pozemcích  vymezených  prostorovými
      identifikačními  znaky,  včetně  těchto  pozemků,
      s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly
      prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Obec:   hlavní město Praha
Městská část:   Praha 6
Katastrální území:   Liboc
Pozemky, parcelní čísla: 1222, 1223, 1224/1, 1224/2, 1225, 1226,
             1227/1, 1227/2, 1227/3, 1227/4, 1227/5,
             1227/6, 1227/7, 1228, 1229, 1230, 1231,
             1232, 1233, 1234,  1235, 1236, 1237,
             1238, 1239, 1240,  1241, 1242, 1243,
             1244, 1245, 1246
Budovy, čísla popisná:   1, 86, 397
Katastrální území:   Ruzyně
Pozemky, parcelní čísla: 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313/1,
             313/4,  313/5,  313/6,  313/7, 313/8,
             313/9, 315/2, 329/1, 329/2, 330, 331/1,
             331/2, 331/3, 332, 334/1 (část), 336
             (část), 367, 368, 369, 370, 371, 433,
             434/1, 434/2, 440/1, 440/2, 441, 443,
             444, 607/1, 607/2,  607/3, 610, 612,
             612/1, 612/3, 612/9, 613/1, 614, 615/1,
             615/2, 616, 648/2, 648/3, 649/1, 649/6,
             649/7, 649/9, 649/10, 650/ /1, 650/2,
             650/3,  650/4,  650/5,  650/6, 651/1,
             651/2, 651/3, 652, 653, 2108, 2136, 2139
             (část),  2140,  2141  (část), 2143/1,
             2143/2, 2146, 2161, 2162,
k)
Název:   Památník protifašistického odboje v Kobylisích
Popis:   popraviště s památníkem českých vlastenců zastřelených
      zde za II. světové války tvořené pozemkem vymezeným
      prostorovými  identifikačními  znaky  a  nemovitým
      objektem (památníkem) stojícím na tomto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Obec:   hlavní město Praha
Městská část:   Praha 8
Katastrální území:   Kobylisy
Pozemek, parcelní číslo:   2364/1 (část).
2. V okrese Praha-západ
Název:   Přemyslovské hradiště Levý Hradec
Popis:   archeologická lokalita, slovanské hradiště s kostelem
      sv. Klimenta, včetně dochovaných pozůstatků rotundy,
      rozsáhlého opevnění a pozůstatků terénních úprav, na
      pozemcích  vymezených  prostorovými identifikačními
      znaky, včetně těchto  pozemků, s výjimkou staveb
      a nemovitých objektů, které  nebyly prohlášeny za
      kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Praha-západ
Obec:   Roztoky
Katastrální území:   Žalov
Pozemky, parcelní čísla: 2646,  2647,  2648,  2649,  2650,
             2651(část),  2652, 2653,  2654, 2655,
             2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661/1,
             2661/2, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666,
             2668, 2669, 2670,  2671, 2672, 2673,
             2674, 2675, 2676,  2677, 2678, 2679,
             2680, 2681, 2682,  2683, 2684, 2685,
             2686, 2687, 2688,  2689, 2690, 2691,
             2692, 2693, 2694,  2695, 2696, 2697,
             2698, 2699, 2700,  2701, 2702, 2703,
             2704, 2705/1, 2728 (část), 2730 (část),
             2739, 2739/1, 2739/2, 2739/3, 2739/ /4,
             2740, 2741, 2742,  2743, 2744, 2745,
             2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752
             (část), 2753, 2754, 2754/1 (část), 2755,
             3643, 3679 (část), 3689, 3695, 3697,
             3698, 3699, 3700,  3701, 3702, 3703,
             3704, 3705, 3706,  3707, 3708, 3709,
             3710,  3712, 3712/1,  3712/2, 3712/3,
             3713/1, 3713/2, 3714, 3715, 3716, 3717,
             3718, 3719, 3720,  3721, 3722, 3723,
             3724, 3725, 3726,  3727, 3728, 3729,
             3730, 3731, 3732,  3733, 3734, 3735,
             3736, 3737, 3738, 3739
Katastrální území:   Roztoky u Prahy
Pozemek, parcelní číslo:   2460 (část).
3. V okrese České Budějovice
a)
Název:             Koněspřežní železnice České Budějovice - Linec (česká část)
Popis:             soubor budov, terénních úprav a dalších nemovitých objektů, vybudovaných 
                k provozování koněspřežní železnice České  Budějovice - Linec, včetně 
                jejich pozůstatků, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními 
                znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku parcelní číslo 165 
                v katastrálním území České Budějovice 1, pozemku parcelní číslo 139 
                v katastrálním území České Budějovice 7, pozemkové parcely č. 706 
                v katastrálním území Včelná, stavebních parcel č. 87, 115 v katastrálním 
                území Kamenný Újezd, stavební parcely č. 78 v katastrálním území 
                Chlumec-část obce: Krnín, stavební parcely č. 97 v katastrálním území 
                Chodeč-Zvíkov, a objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:             České Budějovice 
Obec:             České Budějovice
Katastrální území:       České Budějovice 1
Pozemky, parcelní čísla:    25, 165 (část)
Budovy, čísla popisná:     23, 141
Katastrální území:       České Budějovice 3
Pozemek, parcelní číslo:    4408
Budova, číslo popisné:     1847
Katastrální území:       České Budějovice 7
Pozemek, parcelní číslo:    139
Budova, číslo popisné:     44
Obec:             Včelná
Katastrální území:       Včelná
Pozemek, parcelní     číslo:    706
Budova, číslo popisné:     242
Obec:             Kamenný Újezd
Katastrální území:       Kamenný Újezd
Pozemky, parcelní čísla:    stavební parcely: 115, 122
                pozemkové parcely: 2926/1(část), 2926/3 (část), 2926/22 (část)
Budova, číslo popisné:     87
Budova, číslo evidenční:    16
Katastrální území:       Krasejovka
Pozemek, parcelní číslo:    pozemková parcela: 968/1 (část)
Okres:             Český Krumlov 
Obec:             Chlumec
Katastrální území:       Chlumec
Pozemek, parcelní číslo:    stavební parcela: 78
Budova, číslo popisné:     9 (část obce: Krnín)
Obec:             Dolní Třebonín
Katastrální území:       Dolní Svince
Pozemek, parcelní číslo:    pozemková parcela: 693/1 (část)
Obec:             Velešín
Katastrální území:       Prostřední Svince - Holkov
Pozemky, parcelní čísla:    stavební parcely: 34, 40/1, 40/2, 51/2
pozemkové parcely:       914/11 (část), 1018, 1020/7, 1020/8
Budovy, čísla popisná:     8, 18, 36, (část obce: Holkov)
Katastrální území:       Velešín
Pozemky, parcelní čísla:    pozemkové parcely: 1803/1 (část), 1803/2
Obec:             Zvíkov
Katastrální území:       Chodeč - Zvíkov
Pozemky, parcelní čísla:    stavební parcela: 97
pozemková parcela:       3514/2 (část)
Budova, číslo popisné:     18 (část obce: Zvíkov)
Obec:             Netřebice
Katastrální území:       Dlouhá
Pozemek, parcelní číslo:    pozemková parcela: 1594/1 (část)
Obec:             Střítež
Katastrální území:       Střítež u Kaplice
Pozemek, parcelní číslo:    pozemková parcela: 2681/3 (část)
Obec:             Kaplice
Katastrální území:       Žďár u Kaplice
Pozemek, parcelní číslo:    pozemková parcela: 1336/1 (část)
Obec:             Omlenice
Katastrální území:       Stradov u Kaplice
Pozemek, parcelní číslo:    pozemková parcela: 990/1 (část)
Obec:             Bujanov
Katastrální území:       Suchdol u Bujanova
Pozemky, parcelní čísla:    stavební parcela: 80
pozemkové parcely:       1641/1 (část), 2114/1 (část)
Budova, číslo popisné:     20 (část obce: Bujanov)
Obec:             Rožmitál na Šumavě
Katastrální území:       Hněvanov
Pozemek, parcelní číslo:    pozemková parcela: 1884/1 (část)
Obec:             Dolní Dvořiště
Katastrální území:       Trojany u Dolního Dvořiště
Pozemky, parcelní čísla:    pozemkové parcely: 27/1 (část), 221/1 (část), 221/3 (část), 221/4 (část), 
                298/1 (část), 298/3 (část), 298/4 (část)
Katastrální území:       Dolní Dvořiště
Pozemky, parcelní čísla:    pozemkové parcely: 2101/3, 2101/4, 2101/6, 789/1 (část)
Katastrální území:       Rybník u Dolního Dvořiště
Pozemky, parcelní čísla:    pozemkové parcely: 154/1 (část), 154/2 (část)
Katastrální území:       Jenín
Pozemky, parcelní čísla:    pozemkové parcely: 2233/1 (část), 2584 (část), 2642/1 (část), 2662 (část), 
                2738/1 (část), 2854/2, 2854/3, 2854/5, 2854/9 (část), 2854/15,
b)
Název:   Rodiště Jana Žižky v Trocnově
Popis:   areál rodiště s pozůstatky dvorců, včetně pomníku
      a historických krajinářských úprav, tvořený stavbami,
      jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na
      pozemcích  vymezených  prostorovými identifikačními
      znaky, včetně těchto  pozemků, s výjimkou staveb
      a nemovitých objektů, které  nebyly prohlášeny za
      kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   České Budějovice
Obec:   Borovany
Katastrální území:   Trocnov
Pozemky, parcelní čísla:   stavební parcely: 59, 118, 119, 120
   pozemkové parcely: 2458, 2459, 2460, 2462, 2463/1, 2464/15,
             2464/18, 2464/19, 2465 (část), 2466/2,
             2476, 2480/2, 2481/1, 2481/2, 2482, 2489
             (část), 2522/2, 2542
Budova, číslo popisné:   14.
4. V okrese Písek
Název:   Hrad Zvíkov
Popis:   areál  hradu tvořený  stavbami, jejich pozůstatky
      a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených
      prostorovými identifikačními  znaky, včetně těchto
      pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
      nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Písek
Obec:   Zvíkovské Podhradí
Katastrální území:   Zvíkovské Podhradí
Pozemky, parcelní čísla: 1/1, 1/2, 10, 33 (část), 36, 37, 38, 39,
             40/2, 59 (část), 96, 225/2 (část)
Budova, číslo popisné:   1.
5. V okrese Prachatice
Název:   Rodný dům Mistra Jana Husa v Husinci
Popis:   areál rodného domu Mistra Jana Husa tvořený stavbami
      a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených
      prostorovými identifikačními  znaky, včetně těchto
      pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
      nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Prachatice
Obec:   Husinec
Katastrální území:   Husinec
Pozemky, parcelní čísla:   72/2, 73/1, 93/3, 390, 1150
Budovy, čísla popisná:   36, 37.
6. V okrese Domažlice
Název:   Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích
Popis: budova kostela stojící na pozemku vymezeném prostorovými
identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Domažlice
Obec:   Čečovice
Katastrální území:   Čečovice u Bukovce
Pozemek, parcelní číslo:   stavební parcela: 1.
7. V okrese Klatovy
Název:   Zřícenina hradu Rabí
Popis:   areál zříceniny hradu  včetně kostela Nejsvětější
      Trojice tvořený stavbami, jejich pozůstatky a jinými
      nemovitými  objekty  na  pozemcích  vymezených
      prostorovými identifikačními  znaky, včetně těchto
      pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
      nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Klatovy
Obec:   Rabí
Katastrální území:   Rabí
Pozemky, parcelní čísla: 79, 81, 83 (část), 85 (část), 86 (část),
             94, 100, 101/1, 101/2, 102, 104, 105,
             106, 110, 248/2, 250, 261 (část), 1776/2
             (část)
Budova, číslo popisné:   54.
8. V okrese Plzeň-jih
Název:   Slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci
Popis:   archeologická lokalita, slovanské hradiště s rotundou
      sv. Petra, dochovanými pozůstatky středověkých kostelů
      a dalších staveb včetně opevnění a terénních úprav, na
      pozemcích  vymezených  prostorovými identifikačními
      znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Plzeň-jih
Obec:   Starý Plzenec
Katastrální území:   Starý Plzenec
Pozemky, parcelní čísla:  14/1 (část), 22/1, 22/2, 31/1, 31/6,
              31/7, 31/9, 31/10, 41/2 (část), 186,
              1307,  1308/2, 1309/1  (část), 1312
              (část), 1322/1,  1326, 1327, 1332/1
              (část), 1332/3, 1342/1 (část), 1342/6,
              1345/7 (část), 1350, 1353/1, 1353/2,
              1353/  /3, 1354/1,  1354/3, 1354/4,
              1412/1 (část), 1495/1 (část).
9. V okrese Česká Lípa
Název:   Zřícenina hradu Bezděz
Popis:   areál  zříceniny  hradu  včetně  přístupové cesty
      s kaplemi křížové cesty  tvořený stavbami, jejich
      pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích
      vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně
      těchto pozemků,  s výjimkou staveb  a nemovitých
      objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Česká Lípa
Obec:   Bezděz
Katastrální území:   Bezděz
Pozemky, parcelní čísla:   stavební parcely: 1/1, 1/2, 1/3
pozemkové parcely:   1074, 1075, 1078/2, 1104/2.
10. V okrese Hradec Králové
Název:   Třebechovický betlém
Popis:   rozsáhlý mechanický betlém z konce 19. a počátku 20.
      století,  vytvořený  Josefem  Proboštem,  Josefem
      Kapuciánem a  Josefem Frimlem, složený  z 2 000
      vyřezávaných částí, umístěný v Třebechovickém muzeu
      betlémů v Třebechovicích pod Orebem, kde je uložen
      rovněž samostatný inventární seznam jednotlivých částí
      betlému.
11. V okrese Chrudim
Název:   Pietní území Ležáky
Popis:   pietní území bývalé obce Ležáky tvořené stavbami
      a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených
      prostorovými identifikačními  znaky, včetně těchto
      pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
      nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Chrudim
Obec:   Miřetice
Katastrální území:   Miřetice u Nasavrk
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 136, 137, 308, 378/1,
             378/2, 379
pozemkové parcely :   1103, 1105, 1106,  1108, 1109, 1110,
             1111/1, 1111/2, 1117, 1118, 1119, 1120,
                 1121/1, 1121/2, 1121/3, 1121/4, 1124/2,
             1124/3, 1125/2, 1128/2, 1129/2, 1150/3,
             1155/2,  1156, 1157,  1158/1, 1158/2,
             1159/2, 1159/3, 1159/4, 1160/2, 1162/2,
             1242/2, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1244/4,
             1254/  /3,  1254/4,  1346/3,  1346/4,
             1352/3, 1352/5, 1352/6, 1354/3, 1355,
             1371/1 (část), 1373/2, 1373/3, 1374/1,
             1374/2, 1375/2, 1385/1 (část), 1385/2
Obec:   Vrbatův Kostelec
Katastrální území:   Louka u Vrbatova Kostelce
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 39, 40, 88, 89/1, 90,
             91, 92
pozemkové parcely:    373/42, 373/43, 373/44, 373/45, 373/46,
             460, 462/3, 462/4, 462/5, 462/9, 463,
             464, 465, 466, 467, 468/1, 468/2, 468/3,
             469/1, 474/1, 474/2, 475, 477, 479/1,
             479/2,  483, 927,  951 (část), 972/1
             (část), 982.
12. V okrese Náchod
Název:   Babiččino údolí v Ratibořicích
Popis:   areál Babiččina údolí tvořený Starým Bělidlem, zámkem,
      mlýnem,  Viktorčiným splavem  a dalšími  stavbami
      a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených
      prostorovými identifikačními  znaky, včetně těchto
      pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které
      nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Náchod
Obec:   Česká Skalice
Katastrální území:   Ratibořice u České Skalice
Pozemky, parcelní čísla: 102/1, 102/2, 103, 104, 105, 107, 108/1,
             108/2, 109, 110, 111, 112/1, 112/ /2,
             112/3, 112/4, 113, 116, 117, 131, 157,
             671/1, 672/1, 672/2, 672/3, 674/ /1,
             674/2,  676/1,  676/3,  676/4, 676/5,
             676/6, 676/7, 676/8, 687, 688, 689/ /1,
             689/2, 689/3, 692/1, 692/2, 694, 695/1,
             695/2,  696, 697/1,  697/2, 697/ /3,
             697/8, 697/9, 697/11, 697/12, 697/13,
             697/14, 697/15, 697/16, 700/1, 701/1,
             701/4, 703/1, 703/3, 704, 705, 706, 707,
             708,  709,  711/14,  711/15,  711/16,
             711/17, 711/24,  713/1, 713/2, 713/3,
             714/1, 714/2, 759/2,  760, 762, 763,
             765/1, 766, 767, 768, 769, 770/1, 771/1,
             771/2, 773, 774, 777/31, 777/32, 777/33,
             777/34,  777/35,  778/1,  778/2, 788,
             849/3, 851/1, 851/2, 852/1, 852/2, 856
             (část), 857/1, 857/2, 858, 859, 868/1,
             869, 870, 871, 873/ /1, 873/3, 873/4,
             874/2,  875/1,  875/2,  876/1, 877/1,
             879/3, 879/4, 879/5, 879/12 (část)
Budovy, čísla popisná:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (lovecký pavilón),
             7 (Staré Bělidlo), 9, 10, 11, 14, 17
Katastrální území:   Zlíč
Pozemky, parcelní čísla:   460/1, 460/5, 460/6
Obec:   Žernov
Katastrální území:   Žernov u České Skalice
Pozemky, parcelní čísla:   879/9 (část), 879/11 (část).
13. V okrese Pardubice
Název:   Pietní území Zámeček v Pardubičkách
Popis:   areál památníku na místě hromadných poprav v období
      heydrichiády tvořený nemovitými objekty na pozemku
      vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně
      tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Pardubice
Obec:   Pardubice
Katastrální území:   Pardubičky
Pozemek, parcelní číslo:   169/2.
14. V okrese Brno-město
Název:   Kounicovy vysokoškolské koleje s pomníkem Vítězství
      nad fašismem v Brně
Popis:   areál vysokoškolských kolejí tvořený stavbami a jinými
      nemovitými  objekty  na  pozemcích  vymezených
      prostorovými identifikačními  znaky, včetně těchto
      pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Brno-město
Obec:   Brno
Katastrální území:   Žabovřesky
Pozemky, parcelní čísla:   3003, 3004, 3005
Budova, číslo popisné:   643.
15. V okrese Zlín
Název:   Památník protifašistického odboje v Ploštině
Popis:   pietní území osady vypálené v období II. světové války
      s památníkem, tvořené stavbami a jinými nemovitými
      objekty  na  pozemcích  vymezených  prostorovými
      identifikačními  znaky,  včetně  těchto  pozemků,
      s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly
      prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Zlín
Obec:   Vysoké Pole
Katastrální území:   Vysoké Pole
Pozemek, parcelní číslo:   3674
Obec:   Drnovice
Katastrální území:   Drnovice u Valašských Klobouk
Pozemky, parcelní čísla: 3451, 3465/2, 3465/3, 3465/4, 3465/5,
             3465/6, 3465/7.
16. V okrese Uherské Hradiště
a)
Název:   Slovanské hradiště sv. Klimenta u Osvětiman
Popis:   archeologická lokalita, hradiště s pozůstatky staveb,
      opevnění a terénních úprav na pozemcích vymezených
      prostorovými identifikačními  znaky, včetně těchto
      pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Uherské Hradiště
Obec:   Osvětimany
Katastrální území:   Osvětimany
Pozemek, parcelní číslo:   2863/1 (část)
Okres:   Hodonín
Obec:   Moravany
Katastrální území:   Moravany
Pozemky, parcelní čísla:   1999, 2004/2 (část),
b)
Název:   Soubor pozůstatků velkomoravské sídelní aglomerace
      Staré Město - Uherské Hradiště - Modrá
Popis:   archeologické lokality s pozůstatky staveb a terénních
      úprav z rané doby dějinné na pozemcích vymezených
      prostorovými identifikačními  znaky, včetně těchto
      pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Uherské Hradiště
Obec:   Staré Město
Katastrální území:   Staré Město
Pozemky, parcelní čísla: 97/2, 97/3, 219/2, 220/1, 220/2, 221,
             240/402 (část), 240/403, 240/422 (část),
             240/431, 352, 353, 1856
Obec:   Modrá
Katastrální území:   Modrá u Velehradu
Pozemky, parcelní čísla:   644/4, 644/5, 644/7, 644/8
Obec:   Sady
Katastrální území:   Sady
Pozemek, parcelní číslo:   274/3.
17. V okrese Frýdek-Místek
Název:   Památník partyzánského hnutí "Noční přechod" v Morávce
Popis:   památník  tvořený sousoším  na pozemku  vymezeném
      prostorovými identifikačními  znaky, včetně tohoto
      pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Frýdek-Místek
Obec:   Morávka
Katastrální území:   Morávka
Pozemek, parcelní číslo:   1086/4.
 
18. V okrese Nový Jičín
Název:   Rodný dům a pomník Františka Palackého v Hodslavicích
Popis:   rodný dům a pomník Františka Palackého a jiné nemovité
      objekty, které jsou kulturními památkami na pozemcích
      vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně
      těchto pozemků, s výjimkou pozemku p. č. 458/4
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Nový Jičín
Obec:    Hodslavice
Katastrální území:   Hodslavice
Pozemky, parcelní čísla:   469, 458/4
Budova, číslo popisné:   108 (část obce Hodslavice).
 
Poznámka:
Zpracováno podle právního stavu ke dni 13. července 2020.
19. V okrese Olomouc
a)
Název:   Hrad Bouzov
Popis:   areál hradu tvořený stavbami a jinými nemovitými
      objekty  na  pozemcích  vymezených  prostorovými
      identifikačními  znaky,  včetně  těchto  pozemků,
      s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly
      prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Olomouc
Obec:   Bouzov
Katastrální území:   Bouzov
Pozemky, parcelní čísla:   stavební parcela: 1
   pozemkové parcely: 78/2, 93/2, 93/3, 95, 96, 97, 99, 100,
             101, 118/7, 622/ /4, 623, 625/1, 689,
             690, 693/2
Budova, číslo popisné:   8,
b)
Název:   Památník obětí II. světové války v Javoříčku
Popis:   pomník obětem z obce vypálené za nacistické okupace na
      pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky,
      včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Olomouc
Obec:   Luká
Katastrální území:   Javoříčko
Pozemek, parcelní číslo:   80.
20. V okrese Ostrava
Název:   Památník Rudé armády - mausoleum v Ostravě
Popis:   mausoleum  na  pozemku  vymezeném  prostorovými
      identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:   Ostrava-město
Obec:   Ostrava
Katastrální území:   Moravská Ostrava
Pozemek, parcelní číslo:   1036/1 (část).
1) Usnesení vlády ČSR ze dne 30. března 1962 č. 251, usnesení vlády ČSR ze dne 9. října 1969 č. 207, usnesení vlády ČSR ze dne 21. července 1971 č. 187, usnesení vlády ČSR ze dne 24. února 1978 č. 70.

Související dokumenty