192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Schválený:
192/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. června 2009,
kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., k provedení § 19, § 20 odst. 5, § 24 odst. 3, § 36 a § 40 odst. 4 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
 
㤠1
Způsob vedení základní, druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví
(1) Základní evidence Národního archivního dědictví se vede vždy v listinné podobě. Vedle toho může být vedena i prostředky výpočetní techniky v digitální podobě.
(2) Druhotná evidence Národního archivního dědictví je vedena v digitální podobě. Archivy, které vedou druhotnou evidenci, převádějí údaje ze základní evidence Národního archivního dědictví dodané v listinné podobě do digitální podoby.
(3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví se vede vždy v digitální podobě.
(4) Základní evidence se aktualizuje průběžně, není-li dále stanoveno jinak. Druhotná evidence a ústřední evidence se aktualizují jednou ročně podle termínů uvedených v § 9.
(5) Základní evidence archiválií uložených mimo kulturně vědecké instituce a archivy se aktualizuje jednou ročně do 15. ledna následujícího kalendářního roku.“.
2. V § 2 odstavec 1 zní:
„(1) Žádost o schválení dohody o scelení archivního fondu nebo archivní sbírky (dále jen „archivní soubor“) nebo návrh na rozhodnutí o scelení archivního souboru a jejich umístění podle § 18a odst. 2 zákona adresovaný ministerstvu obsahuje pro potřeby aktualizace ústřední evidence stejnopisy evidenčních listů Národního archivního dědictví (dále jen „evidenční listy“), na kterých jsou evidovány delimitované archiválie, a přesnou charakteristiku přemisťovaných archiválií vyjádřenou v evidenčních jednotkách a metráži; u zpracovaných a inventarizovaných archiválií je obsažen i soupis předmětných archiválií.“.
3. V § 3 odst. 1 se slova „fondu nebo archivní sbírky (dále jen „archivní soubor“)“ nahrazují slovem „souboru“.
4. V § 4 odst. 4 se na začátek písmene j) vkládají slova „u archiválií v analogové podobě“.
5. V § 8 odst. 1 se za slova „ústřední evidence“ vkládají slova „Národního archivního dědictví“.
6. V § 8 odst. 3 větě druhé se slova „lze zaslat“ nahrazují slovy „je zaslán“.
7. V § 9 odstavec 1 zní:
„(1) Údaje ze základní evidence do druhotné se předávají, není-li dále stanoveno jinak, v listinné nebo digitální podobě. Údaje z druhotné evidence se předávají do ústřední evidence výhradně v digitální podobě.“.
8. V § 9 odst. 3 se za slova „Národní archiv“ vkládají slova „ , Archiv bezpečnostních složek“ a slova „do konce února“ se nahrazují slovy „do 31. ledna následujícího“.
9. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Bezpečnostní archivy předávají pouze údaje o archiváliích, u nichž byl zrušen stupeň utajení.“.
10. V § 9 odst. 5 se slova „do konce února“ nahrazují slovy „do 15. ledna následujícího“ a na konci se doplňuje věta „Bezpečnostní archivy předávají pouze údaje o archiváliích, u nichž byl zrušen stupeň utajení.“.
11. V § 9 odst. 6 se slova „do konce února“ nahrazují slovy „do 15. ledna následujícího“.
12. V § 9 odst. 7 se slova „do konce ledna“ nahrazují slovy „do 15. ledna následujícího“.
13. V § 9 odst. 8 se slova „do konce února“ nahrazují slovy „do 31. ledna následujícího“ a slova „na technických nosičích dat“ se zrušují.
14. V § 10 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) V případě zrušení prohlášení za archivní kulturní památku z důvodu přehodnocení jejího významu podle § 21 odst. 6 zákona je zvláštní evidence archivní kulturní památky vedená ministerstvem zařazena do spisu týkajícího se předmětné záležitosti. Zvláštní evidence archivních kulturních památek vedená archivy se v daném případě předá ministerstvu a rovněž se zařadí do předmětného spisu.“.
15. § 11 včetně nadpisu zní:
 
㤠11
Postup a způsob vyřazování archiválií z evidencí Národního archivního dědictví při přehodnocení významu archiválií
(1) Archivní soubory obsahující archiválie uvedené v § 5 odst. 1 a 2 zákona nelze vyřadit z evidence Národního archivního dědictví z důvodu přehodnocení významu archiválií.
(2) Pozbude-li archivní soubor, na který se nevztahuje odstavec 1, trvalou hodnotu, podá subjekt, který vede archivní soubor v základní evidenci, ministerstvu zdůvodněný návrh na jejich vyřazení z evidence Národního archivního dědictví.
(3) Rozhodnutí ministerstva o vyřazení archivního souboru z evidence Národního archivního dědictví z důvodu přehodnocení významu se zapíše do evidenčního listu, na němž byl archivní soubor evidován v základní evidenci.
(4) Pokud je vyřazovaný archivní soubor veden v druhotné evidenci, archiv nebo kulturně vědecká instituce, která archivní soubor vyřazuje, to oznámí Národnímu archivu nebo příslušnému státnímu oblastnímu archivu, v jehož druhotné evidenci je archivní soubor veden, a to bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení archivního souboru z evidence Národního archivního dědictví.
(5) Evidenční list, na kterém je vyřazený archivní soubor evidován, se vyřadí ze základní, druhotné a ústřední evidence. Vyřazený evidenční list v listinné podobě zůstává ve spisovně archivu nebo kulturně vědecké instituce, které archivní soubor vedly v základní evidenci.“.
16. § 12 včetně nadpisu zní:
 
㤠12
Postup a způsob vyřazování archiválií z evidence Národního archivního dědictví při zničení archiválií
(1) Dojde-li ke zničení archivního souboru nebo archiválie uložené mimo archiv nebo kulturně vědeckou instituci, které jsou vedeny v základní evidenci Národního archivu nebo státního oblastního archivu, subjekt vedoucí archivní soubor nebo archiválie v základní evidenci oznámí tuto skutečnost ministerstvu a podá návrh na vyřazení archiválie nebo archivního souboru z evidence Národního archivního dědictví. Po kontrole archiválií provedené ministerstvem za účasti zástupců příslušného archivu sepíše ministerstvo protokol o zničení archiválií nebo archivního souboru. Skutečnosti uvedené v protokolu jsou podkladem pro vydání rozhodnutí.
(2) Dojde-li ke zničení archiválie nebo archivního souboru, které jsou uloženy v archivu nebo kulturně vědecké instituci, příslušný archiv nebo kulturně vědecká instituce oznámí tuto skutečnost ministerstvu. Pokud je tato archiválie vedena v druhotné evidenci, oznámí tuto skutečnost současně archivu, který archiválii vede v druhotné evidenci. Po kontrole archiválií provedené ministerstvem za účasti zástupců příslušného archivu sepíše ministerstvo protokol o zničení archiválií nebo archivního souboru.
(3) Zničením archiválie se rozumí i takové poškození, kdy archiválie postrádá vlastnosti, které musí splňovat archiválie podle zákona. Tato skutečnost se uvede v evidenčním listu. Pokud byl poškozen celý archivní soubor, příslušný evidenční list se vyřadí ze základní, druhotné a ústřední evidence.“.
17. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Toto označení se neprovádí v archivech, kde všechny archiválie v péči archivu spadají do I. kategorie.“.
18. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Archiválie v digitální podobě se kategoriemi neoznačují.“.
19. V § 15 odst. 1 se slovo „paušálního“ nahrazuje slovem „jednorázového“.
20. V § 15 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „U digitálních dokumentů ve výstupních formátech podle vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby se stanoví výše jednorázového ročního státního příspěvku 70 Kč za každý započatý 1 GB kapacity.“.
21. V § 16 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Přitom doplní vždy ustanovení čl. 2 odst. 5 přílohy č. 3 k této vyhlášce o množství předkládaných archiválií na podmínky svého archivu.“.
22. § 17 včetně nadpisu zní:
 
㤠17
Ceník služeb a reprodukčních poplatků platný ve veřejných archivech
Služby a souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií poskytované veřejnými archivy jsou zpoplatněny podle Ceníku služeb a reprodukčních poplatků platných ve veřejných archivech uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce. Veřejné archivy poskytují služby podle svých technických možností.“.
23. V příloze č. 1 bodě III se v nadpise slovo „vedlejší“ nahrazuje slovem „dílčí“.
24. V příloze č. 1 bodě III se na konci textu podbodu 2 doplňuje věta „Listiny uložené v kartonech se vykazují jako jednotliviny a kartony, ve kterých jsou tyto listiny uloženy, se v tomto případě jako evidenční jednotky nevykazují.“.
25. V příloze č. 1 bodě III podbodě 3 písm. a) se za větu třetí vkládají věty „Úřední kniha má vnější podobu vázané knihy. Za úřední knihy se považují rovněž archiválie výše uvedeného obsahu a typu, které nemají vázanou podobu, splňují však všechna následující kritéria - mají jednotnou úpravu, jsou členěny podle jednotných časových jednotek (např. podle roků) a jsou pročíslovány.“ a věta poslední se nahrazuje větou „Knihy uložené v kartonech se vykazují jako jednotliviny a kartony, ve kterých jsou tyto knihy uloženy, se v tomto případě jako evidenční jednotky nevykazují.“.
26. V příloze č. 1 bodě III podbodě 4 se za slovo „protokoly“ vkládá slovo „/deníky“ a za slovo „protokolů“ se vkládají slova „či deníků“.
27. V příloze č. 1 bodě III se na konci textu podbodu 12 doplňuje věta „Jako evidenční jednotky se neuvádějí filmové kopie vytvořené na smluvním základě Národním filmovým archivem v Praze.“.
28. V příloze č. 1 bodě III podbod 15 zní:
„15. Digitální datasety - digitální dataset je evidenční jednotka označující sadu dat, která byla původně vytvořena nebo spravována prostřednictvím výpočetní techniky a která byla vybrána za archiválii. Dataset má obvykle podobu polí a tabulek, ve kterých jsou obsažena a strukturována data (například spisy, výsledky průzkumu, sčítání lidu, inventáře, databáze, prezentace, webové stránky, matematické modely) včetně počtu záznamů a jejich celkové velikosti vyjádřené v bytech. Filmy, fotografie a zvukové záznamy v digitální podobě se evidují jako příslušné evidenční jednotky, pokud nejsou součástí vyšších datových celků - datasetů (například databází, prezentací, webových stránek, matematických modelů). Digitální datasety se člení na digitální přejímky. Digitální přejímka označuje dataset, který představuje snímek dat za určité období, nejčastěji jeden rok. Jako evidenční jednotka slouží digitální přejímka pouze v případě, že data v ní obsažená byla vybrána za archiválie. Uvádí se včetně data vytvoření snímku, počtu záznamů a jejich celkové velikosti vyjádřené v bytech.“.
29. V příloze č. 1 bodě III podbodě 16 větě poslední se za slovo „evidence“ vkládá slovo „tisků,“.
30. V příloze č. 2 se věta první nahrazuje větou „Archivní pomůcka je informační systém, který se vytváří při archivním zpracování a slouží pro evidenci a orientaci v obsahu a časovém rozsahu archivního fondu, archivní sbírky nebo jeho části.“ a ve větě třetí se slova „Národního archivního dědictví, vždy“ zrušují.
31. V příloze č. 2 ad I větě čtvrté se slovo „inventarizovaných“ nahrazuje slovem „zpracovaných“.
32. V příloze č. 2 písmenu A podpísmenu c) se za slovo „zachycené“ vkládá slovo „archivní“.
33. V příloze č. 2 písmenu A podpísmenu f) se za slovo „číslo“ vkládá slovo „archivní“.
34. V příloze č. 2 písmenu B podpísmenu c) se slova „stavby pomůcky, záznam o vnitřní skartaci“ nahrazují slovy „struktury archivní pomůcky, záznam o vyřazení duplikátů a jednotlivin nearchivní povahy“.
35. V příloze č. 2 písmenu B podpísmenu e) se za slovo „sestavení“ vkládá slovo „archivní“.
36. V příloze č. 2 písmenu D se za slovo „straně“ vkládá slovo „archivní“.
37. V příloze č. 2 písmenu D podpísmenu b) se za slovo „zachycené“ vkládá slovo „archivní“.
38. V příloze č. 2 písmenu D podpísmenu c) se za slovo „zpřístupněných“ vkládá slovo „archivní“.
39. V příloze č. 2 písmenu D podpísmenu d) se za slova „na základě“ vkládá slovo „archivní“.
40. V příloze č. 2 písmenu D podpísmenu e) se za slovo „rozsah“ vkládá slovo „archivní“.
41. V příloze č. 2 písmenu D podpísmenu f) se za slovo „stav“ vkládá slovo „archivní“.
42. V příloze č. 2 písmenu D se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
„g) značka archivního souboru, pokud existuje,“.
Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k).
43. V příloze č. 2 písmenu D podpísmenu i) se za slova „údaje o tom, kdo“ vkládá slovo „archivní“.
44. V příloze č. 2 písmenu D podpísmenu k) se za slova „údaje o tom, kdo“ vkládá slovo „archivní“.
45. V příloze č. 22 se na konci textu písmene D doplňuje věta „Za archivní pomůcku se považuje i sdružený a skupinový inventář vytvořený podle dřívějších předpisů.“.
46. V příloze č. 3 články 1 až 4 včetně nadpisů znějí:
„Čl. 1
Obecná ustanovení
(1) Nahlížet do archiválií lze jen po splnění podmínek stanovených v zákoně a v prostorách k tomu určených (dále jen „badatelna“). Do prostor, v nichž jsou archiválie uloženy, nemají žadatelé o nahlížení (dále jen „badatel“) přístup.
(2) Badatel se při vstupu do badatelny zapíše do knihy návštěv badatelny, kde uvede datum návštěvy, své jméno a příjmení, účel návštěvy a podepíše se.
(3) V badatelně archivu badatel pravdivě vyplní badatelský list, který je i žádostí o nahlížení do archiválií. Badatel prokáže svou totožnost platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným obdobným dokladem zaměstnanci pověřenému službou a dozorem v badatelně (dále jen „dozor v badatelně“), který zkontroluje správnost údajů uvedených v badatelském listu. V případě elektronického badatelského listu je badatelský list vyplňován dozorem v badatelně za plné účasti badatele, který po vytištění badatelského listu zkontroluje všechny údaje a badatelský list podepíše. Nový badatelský list badatel vyplňuje vždy pro každý kalendářní rok, ve kterém nahlíží do archiválií, při každé změně účelu nahlížení a při každé změně tématu studia.
(4) Není-li badatel schopen dozoru v badatelně prokázat svou totožnost platným občanský průkazem, cestovním pasem nebo jiným obdobným dokladem, nahlížení do archiválií se mu odepře.
(5) Badatel vyplní formulář žádosti o předložení archiválií s uvedením svého jména, příjmení, názvu fondu, čísla kartonu, knihy, popř. inventárního čísla nebo signatury či folia, které žádá ke studiu, a opatří ji svým podpisem a datem. Badatel může svůj požadavek zaslat předběžně archivu i prostředky dálkového přístupu (internet, fax nebo telefon). Pokud žádost zaslaná prostředky dálkového přístupu neobsahuje veškeré požadované údaje nebo pokud formulace požadavku na předložení archiválií je nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, považuje se takto zaslaná žádost za informativní a nezávaznou. Takovéto žádosti může být vyhověno v přiměřené lhůtě po jejím upřesnění při osobní návštěvě badatele v archivu. Při návštěvě archivu vyplní formulář žádosti a opatří ji svým podpisem a datem. Formulář žádosti se poté připojí k badatelskému listu a stane se jeho součástí.
(6) Badatel před vstupem do badatelny odloží plášť, příruční zavazadla a jiné obdobné věci na místě k tomu určeném. Do badatelny může badatel vstupovat pouze s perem, tužkou, vlastními volnými listy papíru bez desek a záznamovým zařízením, jako je fotoaparát, kamera, příruční skener nebo přenosný počítač bez pouzdra. Po ukončení studia předloží badatel své věci ke kontrole za účelem zjištění, zda neodnáší archiválie z badatelny (zejména rozevře přenosný počítač, skener, předloží přinesené listy papíru). Věci, které si badatel s sebou do badatelny přináší, předloží na vyžádání ke kontrole i před zahájením studia v badatelně. Do badatelny nemají přístup osoby znečištěné, pod vlivem alkoholu, drog nebo osoby ozbrojené.
(7) V badatelně je nutné zachovávat klid, není v ní dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat. U přístrojů, které si badatel přináší do badatelny, vypne badatel veškeré zvukové signály.
Čl. 2
(1) Při nahlížení se badatel řídí pokyny dozoru v badatelně. Dozor v badatelně může na badateli požadovat, aby při pořizování výpisů a poznámek z některých druhů archiválií používal pouze obyčejné tužky střední tvrdosti. Dozor v badatelně není povinen poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, podávání výkladu o historických reáliích souvisejících s archiváliemi apod.
(2) Při nahlížení badatel archiválie co nejvíce šetří. Archiválie nelze používat jako psací podložky, přímo z nich kopírovat průpisovým papírem, podtrhávat v nich, škrtat nebo do nich vpisovat nebo je používat jiným způsobem či k jinému účelu než je nahlížení. Fyzické poškození archiválie badatelem má za následek, že badateli bude s okamžitou platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.
(3) Badatelům se zakazuje vynášet archiválie z badatelny bez svolení dozoru v badatelně. Vynesení jakékoliv archiválie z badatelny má za následek, že badateli bude s okamžitou platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.
(4) Do archiválií vyžádaných badatelem může nahlížet současně jen jedna osoba, a to badatel, do jehož badatelského listu byly předložené archiválie zapsány. V odůvodněných případech (například didaktických, při exkurzích) může dozor v badatelně povolit nahlížení více osobám.
(5) K nahlédnutí se badateli předkládají archiválie ve lhůtě, v celkovém množství a v množství na jeden návštěvní den podle provozních podmínek a technických možností archivu s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení. Předkládá se vždy jen takové množství archiválií, jejichž počet a stav při vracení může dozor v badatelně bez obtíží zkontrolovat.
(6) Archiv nevyhradí badateli archiválie v badatelně, nezahájí-li badatel nahlížení do archiválií do třiceti kalendářních dnů od sjednaného dne pro jejich předložení nebo přeruší-li nahlížení na dobu delší třiceti dnů. Archiválie jsou v badatelně badateli vyhrazeny po dobu nezbytnou k nahlížení. Pokud badatel do vyhrazených archiválií nenahlíží soustavně nebo pravidelně a pokud vyhrazené archiválie sám nevrátí, považují se archiválie za vyhrazené na dobu tří měsíců od data objednání. Po uplynutí této doby lze v odůvodněných případech prodloužit rezervaci na další období, zpravidla na dobu nejdéle do konce kalendářního roku. Při prodloužení se přihlédne též k tomu, zda jsou další žadatelé o nahlížení do předmětných archiválií.
(7) Archiv umožní nahlížet do archiválií jinému badateli, než který si tyto archiválie vyžádal k nahlížení jako první tehdy, jestliže badatel, kterému jsou vyhrazeny jako prvnímu, dá k takovému nahlížení druhým badatelem souhlas nebo jestliže každý z těchto badatelů prokazatelně nahlíží do těchto archiválií za jiným účelem nebo studuje jiné téma. V případě, že by došlo k souběžnému nahlížení dvěma a více badateli, archiv umožní nahlížení do těchto archiválií jen tomu badateli, kterému je archiv vyhradil jako prvnímu. Ve sporných případech rozhoduje ředitel (vedoucí) archivu.
Čl. 3
(1) V badatelně je možné při splnění dozorem stanovených podmínek (například zachování klidu v badatelně), a pokud nebudou ostatní badatelé obtěžováni, používat vlastní reprodukční zařízení k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu badatele jen se souhlasem dozoru v badatelně. Souhlas se vyjádří podpisem na badatelem vyplněné písemné žádosti, jejíž vzor je přílohou vzorového badatelského řádu. Tím není dotčena ochrana případných vlastnických a autorských práv a práv souvisejících.
(2) Badatel po ukončení nahlížení do archiválií své místo v badatelně zanechá v řádném stavu. Výpisy, poznámky a jiné pomůcky či věci v badatelně nezanechává, nýbrž si je odnáší s sebou.
(3) Po každém ukončení nahlížení do archiválií je badatel povinen vrátit archiválie v počtu, sledu a stavu, v jakém mu byly předloženy. Porušení má za následek, že badateli bude s okamžitou platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.
(4) Dozor v badatelně je povinen zkontrolovat počet a stav badatelem vrácených archiválií a potvrdit svým podpisem jejich řádné vrácení v badatelském listu ještě před odchodem badatele z badatelny.
(5) Informace získané z archiválií užívá badatel jen k účelu uvedenému v badatelském listu. Při jejich využití ve vědeckých nebo jiných pracích se uvádí název archivu, využité archivní soubory a signatury nebo inventární čísla archiválií (archivní citace), z nichž bylo čerpáno.
(6) Jestliže badatel publikoval práci, která vznikla na základě nahlížení do archiválií uložených v archivu, zašle příslušnému archivu jeden její výtisk (například editace archiválií). Jestliže čerpal z archiválií uložených ve více archivech, zašle publikovanou práci pouze archivu, z jehož archiválií čerpal nejvíce; ostatním archivům sdělí bibliografické údaje o publikované práci, případně zašle dílo elektronicky ve formátu PDF.
Čl. 4
Využívání archivních pomůcek
(1) Archiv umožňuje badatelům nahlížení do archivních pomůcek.
(2) S archivními pomůckami předloženými k nahlížení, pokud nejsou úředními díly a pokud splňují znaky předmětu ochrany podle autorského zákona, se zachází jako s literárními díly (například úvody k inventářům).“.
47. V příloze č. 3 čl. 5 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
48. V příloze č. 3 čl. 6 odst. 2 se slova „ , pokud původce není fyzická osoba,“ zrušují a na konci se doplňuje věta „Zapůjčení originálů archiválií nelze odmítnout původci archiválií, jestliže archiválie uložil v archivu na základě smlouvy o úschově nebo na základě darovací či kupní smlouvy a zapůjčení archiválií si ve smlouvě vymínil.“.
49. V příloze č. 3 čl. 6 odst. 4 písm. e) se slova „jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu“ nahrazují slovy „jméno a příjmení“.
50. V příloze č. 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Jestliže vypůjčitel nevrátí zapůjčené archiválie v dohodnuté lhůtě, a nedohodne prodloužení lhůty, nebudou mu další požadované archiválie zapůjčovány až do doby vrácení zapůjčených archiválií.“.
51. V příloze č. 3 článek 9 včetně nadpisu zní:
„Čl. 9
Úhrada za služby poskytované badatelům a reprodukční poplatky
(1) Úhrada za služby poskytované archivem na žádost badatelů a placení reprodukčních poplatků je stanoveno Ceníkem služeb a reprodukčních poplatků platným ve veřejných archivech.
(2) Ceník služeb a reprodukčních poplatků platný ve veřejných archivech je badatelům přístupný k nahlédnutí v badatelně archivu a dálkovým přístupem.“.
52. Přílohy č. 1 až 3 badatelského řádu znějí:
„Příloha č. 1 badatelského řádu
Vzor
BADATELSKÝ LIST (vyplňuje badatel)


„Příloha č. 2 badatelského řádu
Vzor
Doklad o předložených a navrácených archiválií (vyplňuje dozor v badatelně)„Příloha č. 3 badatelského řádu
Vzor
Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení53. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb.
Ceník služeb a reprodukčních poplatků platný ve veřejných archivech
A. Pořízení výpisu nebo opisu archiválií, popřípadě sdělení o negativním nálezu a o ověřování kopií pořízených veřejnými archivy
1. Pořízení výpisu nebo opisu archiválie 50,- Kč za každou i započatou stránku.
2. Sdělení o negativním nálezu 50,- Kč.
3. Ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu a pořízené archivem podle písmena B bodu 1 30,- Kč za každou započatou stránku.
B. Reprodukce archiválií
1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce)

1.1. černobílé:
   1.1.1. jednostranné:                A4     A3
       1.1.1.1. z volných listů          5,- Kč  8,- Kč
       1.1.1.2. z vázaných listů         7,- Kč  12,- Kč 
   1.1.2. oboustranné:
      1.1.2.1. z volných listů          8,- Kč  12,- Kč
      1.1.2.2. z vázaných listů         17,- Kč  22,- Kč
1.2. barevné:
   1.2.1. jednostranné:                A4     A3
      1.2.1.1. z volných listů          25,- Kč  38,- Kč
      1.2.1.2. z vázaných listů         33,- Kč  46,- Kč

2. Mikrografické práce

Pořízení mikrozáznamu
  1 políčko 35 mm mikrofilmu 45 x 35 mm        32,- Kč
  1 políčko 35 mm mikrofilmu 24 x 35 mm        20,- Kč

Kopírování mikrozáznamů
  1 políčko bez rozdílu velikosti           15,- Kč
  Zhotovení zpětné zvětšeniny z 35 mm mikrozáznamu 
  na běžný kancelářský papír formát A4 a A3      20,- Kč

3. Digitální reprodukce

Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy
  3.1.1. skenování předloh do formátu A4 včetně    30,- Kč
  3.1.2. skenování předloh do formátu A3 včetně    60,- Kč
  3.1.3. skenování velkých formátů A0+ včetně    300,- Kč
  3.1.4. snímek předlohy formátu A3 včetně      120,- Kč
     digitálním fotoaparátem
  3.1.5. snímek předlohy formátu větší než A3    300,- Kč 
     digitálním fotoaparátem 
  3.1.6. skenování archiválií na průhledné podložce 
     (např. mikrofilm, deska) jednoho pole: 
     skenování z pásu filmu            20,- Kč
     skenování fyzicky odděleného filmového pole 50,- Kč 

    Zvýšení rozlišení o každých započatých     20,- Kč 
    100 dpi nad 300 dpi 

Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy

  3.2.1. 1 dokumentační snímek malých a středně   350,- Kč 
       velkých rozměrů
       pořízený digitálním fotoaparátem 
  3.2.2. 1 ateliérový snímek malých a středně   1 500,- Kč 
       velkých rozměrů pořízený digitálním 
       fotoaparátem 

3.3. Poskytnutí digitální reprodukce již dříve     25,- Kč
   digitalizované předlohy (1 obraz)

3.4. Prohlížení digitálních reprodukcí archiválií dálkovým
   způsobem se nezpoplatňuje.

3.5. Zápis dat
   3.5.1. CD včetně zápisu dat            40,- Kč
   3.5.2. DVD včetně zápisu dat           60,- Kč
Všechny nově zhotovené digitální reprodukce se poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav.
C. Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií
1.1. použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové (učební pomůcky) se nezpoplatňuje (pozn.: v případě vědeckého použití reprodukcí musí být vždy uvedena citace alespoň v rozsahu názvu archivu, který archiválii spravuje a archivního souboru obsahujícího archiválii; bez citace je užití reprodukce považováno za použití pro účely komerční)
1.2. použití reprodukcí archiválií pro účely komerční (obrazové publikace, pohlednice, kalendáře, propagační materiály, atp.) se zpoplatňuje
    1 ks barevné nebo černobílé digitální reprodukce: 
    v nákladu tiskovin do 600 kusů        1 500,- Kč
    v nákladu tiskovin nad 600 kusů        3 000,- Kč.
Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce archiválií pořízených pomocí vlastního zařízení žadatele.
D. Filmování archiválií (s výjimkou naučných nebo kulturně vzdělávacích pořadů)
Základní poplatek 700,- Kč/každá započatá hodina.
E. Rešerše, kancelářská práce, manipulační poplatky
1.1. Rešerše (zjištění požadovaných informací a vypracování
   ucelené zprávy vycházející z vyhledání a excerpce příslušných
   archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů)
   1.1.1. jednoduchá rešerše/1 hodina výkonu/založená 
      na excerpci 1- 2 archivních zdrojů       350,- Kč
   1.1.2. náročná rešerše/1 hodina výkonu/založená 
      na excerpci 3 - 5 archivních zdrojů       500,- Kč
   1.1.3. náročná kombinovaná rešerše/1 hodina výkonu/ 
      založená na excerpci 6 a více archivních 
      i mimo archivních zdrojů            600,- Kč
1.2. Kancelářská práce
   1.2.1. 1 hodina výkonu                 60,- Kč
1.3. Manipulační poplatky
   1.3.1. balné - zásilky v balících            30,- Kč
   1.3.2. balné - zásilky v obálkách do 1 kg        20,- Kč
1.4. Rešerše založená na elektronické databázi       150,- Kč
Poštovné je účtováno podle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb.
F. Zapůjčení zvukové, filmové nebo audiovizuální archiválie
Specializované archivy zřízené za účelem zajištění péče o zvukové, filmové a audiovizuální archiválie se řídí ceníkem služeb pouze ve vztahu k archiváliím v listinné podobě. V ostatních případech se stanoví smluvní cena.“.
54. V nadpise přílohy č. 5 se slovo „prostorech“ nahrazuje slovem „prostorách“.
55. V příloze č. 5 bodě I písm. b) se číslo „14“ nahrazuje číslem „12“.
56. V příloze č. 5 bodě II se slova „podle ISO 11799“ zrušují.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Byla-li žádost o poskytnutí paušálního státního příspěvku podána přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, stanoví se výše paušálního státního příspěvku podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.
Ministr:
Ing. Pecina, MBA v. r.

Související dokumenty