273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl,o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

Schválený:
273/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. října 1993
o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
Změna: 40/1995 Sb.
Změna: 121/2000 Sb.
Změna: 132/2000 Sb.
Změna: 499/2004 Sb.
Změna: 249/2006 Sb.
Změna: 130/2008 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 142/2012 Sb.
Změna: 496/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST I
zrušena
 
§ 1
zrušen
 
§ 1a
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 2
zrušen
 
§ 2a
zrušen
 
§ 2b
zrušen
 
§ 3
zrušen
 
§ 3a
zrušen
 
§ 4
zrušen
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
zrušen
 
§ 7a
zrušen
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
§ 9a
zrušen
 
§ 10
zrušen
 
§ 10a
zrušen
 
§ 10b
zrušen
 
§ 10c
zrušen
 
§ 10d
zrušen
 
ČÁST II
Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
§ 11
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb., se mění takto:
1. V poznámce č. 1) k § 3 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova " § 1 odst. 1 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu".
2. V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 9 se vypouštějí slova "filmových a jiných audiovizuálních".
 
ČÁST III
zrušena
 
§ 12
zrušen
 
ČÁST IV
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
Státní organizace Filmové studio Barrandov - Copyright a Filmového studio Zlín - Copyright, které vykonávají autorská práva výrobce kinematografických děl,19) se slučují dnem účinnosti tohoto zákona a Fondem; na Fond jako na právního nástupce přecházejí jejich práva a závazky z majetkových a jiných vztahů, včetně práv a závazků na úseku duševního vlastnictví. Tím není dotčeno právo hospodaření příslušející Archivu k veškerým originálním nosičům, z nichž tato práva a závazky vyplývají.
 
§ 15
Zrušují se § 1, § 3 odst. 2 a § 4 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu.
 
§ 16
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 249/2006 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Za porušení povinností, k nimž došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží pokuta podle dosavadních právních předpisů.
2. Řízení o uložení pokuty, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
1) § 62 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
1a) Autorský zákon.
2) § 4 autorského zákona.
3) § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
3a) Živnostenský zákon.
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Živnostenský zákon.
6) § 64 autorského zákona.
7) § 7 autorského zákona.
8) § 67 autorského zákona.
8a) § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
§ 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
10) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
10a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10b) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
11) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
13) § 9 odst. 1 zákona č. 241/1992 Sb.
15) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
17) Nařízení vlády ČSFR č. 429/1990 Sb., kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci čs. filmu.
18) § 6 a § 33 odst. 4 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.
19) § 6 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

Související dokumenty