312/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
312/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. září 2013,
kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. I
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:
„(1) Matrika je státní evidence
a) narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“) a úmrtí fyzických osob na území České republiky,
b) narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky (dále jen „občan“), a
c) uzavření manželství, k nimž došlo v cizině, byl-li život snoubence přímo ohrožen15) a nejde-li o občany.
15) § 667 občanského zákoníku.“.
2. V § 1 odst. 2 písm. c), § 4 odst. 2, § 4a odst. 2, části první hlavě I nadpisu dílu 6 a § 73a se slovo „registrovaného“ zrušuje.
3. V § 1 odst. 3 se slovo „registrovaného“ nahrazuje slovem „kniha“.
4. V § 1 odst. 4 se slovo „registrovaného“ nahrazuje slovem „vzniku“.
5. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:
 
㤠1a
V tomto zákoně se nezletilým rozumí fyzická osoba mladší 18 let, která nenabyla plné svéprávnosti.“.
6. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství (dále jen „registrující matriční úřad“) vede jednu matriční knihu pro správní obvod vymezený prováděcím právním předpisem [§ 2 odst. 1 písm. a)].“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
7. V § 4 odst. 2 a v § 4a odst. 2 se za slova „31. prosince 1958,“ vkládají slova „jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí,“.
8. V § 4 odst. 3 a v § 4a odst. 3 se za slova „31. prosince 1958“ vkládají slova „ , jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí,“.
9. V § 4 se odstavec 4 zrušuje.
10. V § 4a odstavec 1 zní:
„(1) Krajský úřad kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení u úřadů s rozšířenou působností ve svém správním obvodu nejméně jednou ročně.“.
11. V § 4a odstavec 4 zní:
„(4) Krajský úřad provádí zkoušku odborné způsobilosti k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin (dále jen „zkouška“) u zaměstnance obce, v hlavním městě Praze zaměstnance městské části nebo zaměstnance Ministerstva obrany zařazeného do matričního úřadu (dále jen „matrikář“), který je zařazen do jeho správního obvodu.“.
12. V § 4b se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
13. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav pomocí výpočetní techniky se provádějí na základě uzavřeného zápisu ve svazku matriční knihy rukopisně vedené. Jestliže se údaje v zápise provedeném pomocí výpočetní techniky odlišují od údajů uvedených v matriční knize rukopisně vedené, považují se za správné údaje uvedené v matriční knize rukopisně vedené.“.
14. V § 7 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , není-li dále stanoveno jinak“.
15. Nad § 8 se vkládá nadpis, který zní: „Sbírka listin“, a nadpis § 8 se zrušuje.
16. V § 8 odst. 1 větě první se za slova „knihu úmrtí“ vkládají slova „a registrující matriční úřad pro knihu partnerství“.
17. V § 8 se odstavce 6 až 10 zrušují.
18. § 8a včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:
 
㤠8a
(1) Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře nebo vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958
a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949, nebo
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
(2) Registrující matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin vedené ke knize partnerství a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře nebo vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin
a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zmocněnci,
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků, nebo
c) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
(3) V případě osvojení mohou nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do sbírky listin až po nabytí svéprávnosti.
(4) Do sbírky listin vedené k zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem22), může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.
(5) Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad vydá kopii sbírky listin nebo doslovný výpis z druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, který lze pořídit i kopií matričního zápisu, pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků.
(6) Za členy rodiny se pro účely tohoto zákona považuje manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.
22) § 37 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.
19. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který zní:
 
㤠8b
Je-li prvopis matriční knihy a druhopis matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 uložen v Národním archivu, Vojenském historickém archivu, státním oblastním archivu nebo Archivu hlavního města Prahy,
a) archiv, v němž je uložen prvopis matriční knihy, provede dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny do tohoto prvopisu. Zápis se opatří datem jeho vyhotovení a podpisem archiváře. Listiny, na jejichž podkladě byl dodatečný zápis podle věty první proveden, spolu s písemným sdělením se zněním tohoto zápisu tento archiv předá Národnímu archivu, Vojenskému historickému archivu, státnímu oblastnímu archivu nebo Archivu hlavního města Prahy, v němž je uložen druhopis matriční knihy vedené do 31. prosince 1958,
b) archiv, v němž je uložen druhopis matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, provede dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny na základě písemného sdělení podle písmene a), do tohoto druhopisu. Listiny, na jejichž podkladě byl proveden dodatečný zápis podle věty první, se ukládají mimo příslušný druhopis do samostatné složky za každý kalendářní rok s uvedením odkazu na prvopis matriční knihy, ve kterém byl dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny proveden. Zápis se opatří datem jeho vyhotovení a podpisem archiváře.“.
20. V § 9 odst. 1 se slova „úřadu s rozšířenou působností nebo“ zrušují.
21. V § 9 odst. 2 větě první se slova „úřadem s rozšířenou působností nebo“ zrušují.
22. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
23. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:
 
㤠11a
(1) Snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před
a) starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu,
b) starostou nebo místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,
c) primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města.
(2) Prohlášení snoubenců podle odstavce 1, že spolu vstupují do manželství, musí být učiněno v přítomnosti matrikáře matričního úřadu, v jehož správním obvodu se manželství uzavírá.
(3) Manželství se uzavírá v místě určeném obcí pro konání slavnostních obřadů.
(4) Je-li život snoubence přímo ohrožen15), snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo úředníkem zařazeným do obecního úřadu, a to na kterémkoli místě i bez přítomnosti matrikáře.“.
24. Poznámka pod čarou č. 4 zní:
„4) § 666 odst. 1 občanského zákoníku.“.
25. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňují věty „K žádosti o vydání osvědčení je třeba předložit doklady potřebné k uzavření manželství. Požádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.“.
26. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:
 
㤠13a
(1) Příslušný k zápisu partnerství je registrující matriční úřad.
(2) Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matrikářem registrujícího matričního úřadu.
(3) Registrující matriční úřad přijímá prohlášení na místě, které k tomu určí ve svém správním obvodu.“.
27. V části první hlavě I nadpisu dílu 2 se za slovo „manželství“ vkládají slova „ , vzniku partnerství“.
28. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
29. V § 15 odst. 2 se slovo „ustanovený“ nahrazuje slovem „jmenovaný“.
30. V § 15 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Matriční úřad sdělí neprodleně poskytovateli zdravotních služeb na základě jeho žádosti rodné číslo dítěte, jehož narození tento poskytovatel oznámil podle odstavce 1.“.
31. V § 16 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „otcovství“ vkládají slova „nebo jehož otcem je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas23)“.
Poznámka pod čarou č. 23 zní:
23) § 778 občanského zákoníku.
32. V § 16 odst. 3 písm. b) se za slova „rodičů o určení otcovství“ vkládají slova „nebo písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění, potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb“.
33. V § 16 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) K zápisu do knihy narození dítěte narozeného mimo zdravotnické zařízení, jehož matce nebyly ani následně poskytnuty zdravotní služby, předloží jeden z rodičů kromě dokladů uvedených v odstavcích 1, 2 nebo 3 další doklady potřebné k prokázání skutečnosti, že matkou dítěte je žena, která je porodila.
(5) Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná pro souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství přítomnost tlumočníka6). Účast tlumočníka zajišťuje jeden z rodičů na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Bez přítomnosti tlumočníka nelze souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zákona o znalcích a tlumočnících. Určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů lze pouze jednou a nelze je vzít zpět. Rodiče současně stvrdí svým podpisem, že neurčili otcovství k tomuto dítěti před jiným matričním úřadem nebo před soudem.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
34. V § 16 odst. 6 se za slovo „republiky“ vkládají slova „ , azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany“.
35. V § 17 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 6a nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 22.
36. Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
37. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:
 
㤠17a
Dodatečný záznam o změně pohlaví se do knihy narození provede na základě potvrzení vydaného poskytovatelem zdravotních služeb, který je povinen toto potvrzení oznámit matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů ode dne provedení změny pohlaví. Dnem změny pohlaví je den uvedený v tomto potvrzení24). Vzor potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o zahájení a ukončení léčby pro změnu pohlaví stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
24) § 29 odst. 1 občanského zákoníku.“.
38. V § 18 odst. 1 se slova „nebo je-li rodič pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena“ nahrazují slovy „je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven“.
39. V § 19 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
„(3) Dítěti, které se narodí v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, nebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, se zapíše příjmení, na kterém se manželé dohodli při uzavření manželství, pokud matka neuzavřela nové manželství8).
8) § 776 odst. 1 občanského zákoníku.“.
40. V § 19 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Narodí-li se dítě, které je počato umělým oplodněním, ženě neprovdané, u něhož se má za to, že otcem dítěte je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas23), zapíše se dítěti do knihy narození příjmení, na němž se rodiče dohodli podle odstavce 2.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
41. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠20a
Kniha partnerství
(1) Do knihy partnerství se zapisují
a) jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodná čísla, osobní stav a státní občanství partnerů,
b) den, měsíc, rok a místo prohlášení o vstupu do partnerství,
c) jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození rodičů partnerů,
d) datum zápisu a podpis matrikáře.
(2) Zápis do knihy partnerství se provede na základě protokolu o vstupu do partnerství (§ 40a). Zapisované údaje matrikář ověří z dokladů potřebných ke vstupu do partnerství (§ 33 až 35).“.
42. V § 21 odst. 2 písm. a) a v § 22 odst. 1 se slovo „mrtvého“ nahrazuje slovem „zemřelého“.
43. V § 21 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:
„(3) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen oznámit úmrtí příslušnému matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého, popřípadě od provedení pitvy na listu o prohlídce zemřelého9).
9) Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého).“.
44. V § 22 odst. 2 se slova „sídlo matričního úřadu příslušného k provedení zápisu úmrtí do matriční knihy“ nahrazují slovy „místo, kde bylo tělo nalezeno25)“.
Poznámka pod čarou č. 25 zní:
25) § 28 odst. 1 občanského zákoníku.“.
45. V § 23 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) kniha partnerství po dobu 75 let,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
46. V § 23 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) jde-li o zápisy partnerství, sbírky listin po dobu 75 let,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
47. V § 24 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a je opatřen zvláštními zajišťovacími prvky proti jeho padělání a pozměnění“.
48. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:
 
㤠24a
Rodným listem se prokazuje narození, oddacím listem se prokazuje uzavření manželství, dokladem o partnerství se prokazuje vznik partnerství a úmrtním listem se prokazuje úmrtí.“.
49. V § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ , popřípadě do sbírky listin“ zrušují.
50. V § 25 odst. 1 písm. a) se slova „zplnomocněným zástupcům“ nahrazují slovy „dále zmocněncům těchto osob“.
51. V § 25 odst. 2 se slova „dosažení zletilosti i osvojenec“ nahrazují slovy „dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti“.
52. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem22), může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.“.
Dosavadní odstavc3e 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
53. V § 25 odst. 5 se za slovo „anebo“ vkládají slova „osobě, která“.
54. V § 25 odstavce 6 a 7 znějí:
„(6) Doslovný výpis z matriční knihy se vydává
a) fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písmeno a),
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
a lze jej pořídit i kopií matričního zápisu.
(7) Požádá-li fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. a), c) a d) nebo odstavci 5 o vydání matričního dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.“.
55. Za § 25 se vkládají nové § 25a a 25b, které znějí:
 
㤠25a
(1) Registrující matriční úřad vydá doklad o partnerství nebo povolí nahlédnout do knihy partnerství a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře
a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zmocněnci,
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků, nebo
c) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
(2) Doslovný výpis z knihy partnerství se vydává
a) fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), nebo
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
a lze jej pořídit i kopií matričního zápisu.
(3) Požádá-li fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) a c) o vydání matričního dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.
 
§ 25b
(1) Matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.
(2) Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.“.
56. V § 26 odst. 1 se za slova „než českém jazyce“ vkládají slova „ , s výjimkou kopie matričního zápisu,“.
57. V § 26 odst. 3 větě první se za slovo „jména,“ vkládají slova „a příjmení“ a ve větách druhé a třetí se za slovo „jmen,“ vkládají slova „a příjmení“.
58. V § 26 odst. 3 se za větu první vkládají věty „Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména nebo příjmení, je občan povinen předložit doklad vydaný znalcem6). Jde-li o společné příjmení manželů, uvede se příjmení v jazyce národnostní menšiny pouze se souhlasem druhého manžela, popřípadě jejich nezletilého dítěte staršího 15 let.“.
59. V § 26 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Do poznámky matričního dokladu cizince se uvede tvar jeho jména, popřípadě jmen, a příjmení uvedený latinkou v jeho cestovním dokladu.“.
60. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:
 
㤠30a
Doklad o partnerství obsahuje
a) den, měsíc, rok a místo prohlášení o vstupu do partnerství,
b) jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení partnerů, a jejich rodná čísla,
c) den, měsíc, rok a místo narození partnerů,
d) osobní stav partnerů,
e) jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, rodičů partnerů,
f) datum, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis matrikáře, označení registrujícího matričního úřadu a otisk razítka registrujícího matričního úřadu, který doklad vydává.“.
61. V § 31 písm. a) se slova „ ; nelze-li zjistit den, měsíc a rok úmrtí, postupuje matriční úřad při zápisu podle § 22 odst. 3“ zrušují.
62. V části první hlavě I se na konci textu nadpisu dílu 4 doplňují slova „a ke vstupu do partnerství“.
63. § 32 zní:
 
㤠32
Snoubenci nebo ti, kdo chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před uzavřením manželství nebo vstupem do partnerství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno nebo partnerství vzniknout.“.
64. V § 33 úvodní části ustanovení se slova „Snoubenec, který je občanem a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice“ nahrazují slovy „Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice“.
65. V § 34 odst. 1 se slova „Snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině“ nahrazují slovy „Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem, který má trvalý pobyt v cizině“.
66. V § 34 odst. 2 se za slovo „snoubenec“ vkládají slova „nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství,“.
67. V § 35 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 35 odst. 2 větě první se slova „Snoubenec, který je cizincem“ nahrazují slovy „Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem“.
68. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván“.
69. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“.
70. V § 35 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,“.
71. V § 35 odst. 1 písm. g) a v § 40 písm. b) se slovo „zástupcem“ nahrazuje slovem „zmocněncem“.
72. V § 35 odst. 2 větě první se za slova „uzavřením manželství“ vkládají slova „nebo vznikem partnerství“ a slova „Policií České republiky“ se nahrazují slovy „Ministerstvem vnitra“.
73. V § 35 odst. 2 větě druhé se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „nebo vzniku partnerství“.
74. V § 35 odst. 4 se za slova „k uzavření manželství“ vkládají slova „nebo doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“ a za slova „datu uzavření manželství“ se vkládají slova „nebo vzniku partnerství“.
75. V § 35 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Registrující matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství a která žádá o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky nebo je azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany, předložení dokladů uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) a h) prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.“.
76. § 37 až 39 včetně poznámek pod čarou č. 12 a 13 znějí:
 
㤠37
Nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, připojí k předepsanému tiskopisu (§ 32) rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství12).
 
§ 38
(1) O povolení uzavřít manželství zmocněncem rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. K žádosti o povolení uzavřít manželství zmocněncem přiloží snoubenci doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství, a písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem13).
(2) Písemná plná moc obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zmocněnce,
b) prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí v mužském a ženském tvaru,
c) prohlášení, že zmocniteli nejsou známy překážky, které by mu bránily uzavřít manželství, že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že spolu zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.
(3) Zmocněncem může být pouze zletilá fyzická osoba, jejíž svéprávnost není v této oblasti omezena.
 
§ 39
Pokud je snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství nebo vstupu do partnerství přítomnost tlumočníka6). Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců nebo osob, které chtějí vstoupit do partnerství, na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství nebo o vstupu do partnerství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zákona o znalcích a tlumočnících.
12) § 672 občanského zákoníku.
13) § 669 občanského zákoníku.“.
77. V § 40 písm. b) se slovo „zástupce“ nahrazuje slovem „zmocněnec“.
78. Za § 40 se vkládá nový § 40a, který zní:
 
㤠40a
O vstupu do partnerství se sepíše protokol, který podepisují
a) partneři,
b) tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o vstupu do partnerství nutná (§ 39),
c) matrikář, který prohlášení o vstupu do partnerství přijal.“.
79. V § 41 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) v cizině před velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky nebo velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice, a je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem České republiky, rovněž před velitelem vojenské jednotky České republiky v cizině, zašle oddávající protokol o uzavření manželství bezodkladně zvláštní matrice prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky a na území České republiky přímo; jsou-li oba snoubenci cizinci, zašle oddávající protokol o uzavření manželství bezodkladně Úřadu městské části Praha 1, který je příslušný k provedení zápisu do matriční knihy.“.
80. V § 41 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Jde-li o manželství podle odstavce 1 písm. b), oddávající spolu s protokolem o uzavření manželství doručí vyjádření lékaře o zdravotním stavu manžela, a není-li to možné, prohlášení manžela. Jsou-li oba snoubenci cizinci, oddávající je před uzavřením manželství poučí, že takto uzavřené manželství nemusí být platné na území jejich domovského státu.“.
81. V § 42 odst. 1 písm. c) se slovo „lodi“ nahrazuje slovy „námořním plavidle“.
82. V § 42 odst. 2 se slova „uzavřená občany“ nahrazují slovy „občana vzniklá“.
83. V § 42 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Došlo-li k narození, uzavření manželství, vzniku partnerství nebo úmrtí občana v cizině a stanoví- li tento zákon nebo zvláštní právní předpis, že je občan povinen předložit matriční doklad, je občan nebo pozůstalý, jde-li o zápis úmrtí, povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní matrikou.
(4) Uzavřel-li cizinec manželství nebo partnerství s občanem v cizině, je povinen předložit při jednání před orgány veřejné moci, Českou národní bankou, Veřejným ochráncem práv, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, státními fondy a zdravotními pojišťovnami (dále jen „úřední styk“) oddací list nebo doklad o partnerství vydaný zvláštní matrikou, nelze-li požadované údaje ověřit jinak.“.
84. V § 43 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „ , u“ a za slova „matričního úřadu“ se vkládají slova „nebo u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky,“.
85. V § 43 odst. 2 se za číslo „20“ vkládá číslo „ , 20a“.
86. V § 43 odstavec 4 zní:
„(4) Zápis do zvláštní matriky se provede i na základě protokolu o uzavření manželství v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen15), pokud k uzavření manželství došlo před velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky, velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v cizině, je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem.“.
87. V § 45 se věta druhá zrušuje.
88. V § 46 odstavec 3 zní:
„(3) Požádá-li snoubenec o vydání vysvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen.“.
89. § 53 zní:
 
㤠53
Do matriční knihy se zapíše osvojení občana nebo cizince podle právních předpisů cizího státu za předpokladu, že jeho narození nebo uzavření manželství je zapsáno v matriční knize vedené matričním úřadem podle tohoto zákona. Pokud žije cizinec v manželství s občanem, zapíše se změna příjmení v důsledku osvojení i u tohoto občana, popřípadě u jejich nezletilých dětí.“.
90. V § 55 odst. 3 větě druhé se slovo „fotokopií“ nahrazuje slovem „kopií“.
91. V § 55 odst. 4 se slovo „fotokopie“ nahrazuje slovem „kopie“.
92. V § 56 odst. 2 se za slova „uložené v“ vkládají slova „Archivu hlavního města Prahy,“.
93. V § 56 odst. 3 se slova „a pro území města Brna Úřad městské části Brno-střed“ zrušují.
94. V § 56 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Matriční doklad, který má být vydán ze zápisu v matriční knize vedené do 31. prosince 2002 pro území města Brna, vydá Úřad městské části Brno-střed.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
95. V § 56 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
96. V § 58 odst. 1 se za slovo „manželství,“ vkládají slova „vzniku partnerství,“.
97. V § 58 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Matriční úřad provede opravu chybně zapsaného údaje uvedeného v odstavci 1 v zápise provedeném v matriční knize u fyzické osoby, které se zápis týká, a u jejích nezletilých dětí. U zletilých dětí této fyzické osoby matriční úřad provede opravu chybně zapsaného údaje pouze na jejich žádost.
(5) Pokud fyzická osoba v dobré víře po dobu nejméně 5 let užívá své příjmení v nesprávné podobě, může před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude nadále užívat své příjmení ve tvaru, v jakém je uvedeno na vydaných dokladech. Jde-li o společné příjmení manželů, lze učinit prohlášení pouze se souhlasem druhého manžela, popřípadě jejich nezletilého dítěte staršího 15 let.“.
98. § 61 včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:
 
㤠61
(1) Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku jméno, popřípadě jména, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.
(2) Jménem se rozumí osobní jméno podle občanského zákoníku26).
26) § 77 odst. 1 občanského zákoníku.“.
99. V § 62 odst. 1 se věta první nahrazuje větami „Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.“.
100. V § 62 odst. 2 se slovo „povinen“ nahrazuje slovem „povinna“.
101. V § 68 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Rodným příjmením se rozumí příjmení uvedené v knize narození při narození dítěte, určení otcovství nebo osvojení do nabytí svéprávnosti dítěte a v souvislosti se změnou pohlaví.“.
102. V § 69 odstavec 2 zní:
„(2) Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku partnerství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat, v mužském tvaru, jde-li o
a) cizinku,
b) občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
c) občanku, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo
d) občanku, která je jiné než české národnosti.“.
103. V § 69 odst. 3 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“.
104. V § 69 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „nebo je-li rodič pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena“ nahrazují slovy „je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven“.
105. Za § 69 se vkládají nové § 69a a 69b, které znějí:
 
㤠69a
(1) Na základě žádosti ženy, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li o
a) cizinku,
b) občanku, která má trvalý pobyt v cizině,
c) občanku, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo
d) občanku, která je jiné než české národnosti.
(2) Na základě žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, jehož příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést jeho příjmení v mužském tvaru, je-li dítě
a) cizincem,
b) občanem, který má trvalý pobyt v cizině,
c) občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem, nebo
d) občanem, který je jiné než české národnosti.
Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.
(3) Žádost podle odstavce 1 nebo 2 lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu České republiky.
(4) Do poznámky matričního dokladu matriční úřad nebo registrující matriční úřad vyznačí, odkdy užívá žena nebo dítě ženského pohlaví své příjmení v mužském tvaru.
(5) Uvede-li se příjmení ženy nebo dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru podle odstavce 1 nebo 2, další matriční doklady se vydávají s příjmením v tomto tvaru.
(6) Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení (§ 72).
 
§ 69b
Užívá-li žena v souladu s § 69 nebo § 69a příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.“.
106. Poznámka pod čarou č. 20 zní:
„20) § 660 písm. c) občanského zákoníku.“.
107. V § 70 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:
„e) nabyl-li je v souvislosti s osvojením27).
27) § 835 odst. 2 a § 851 odst. 2 občanského zákoníku.“.
108. V § 70 odst. 2 větě první se za slovo „před“ vkládá slovo „kterýmkoli“.
109. V § 70 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:
„(4) Ponechají-li si manželé po uzavření manželství svá dosavadní příjmení, mohou i později učinit prohlášení před kterýmkoli matričním úřadem, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich. Prohlášení se vztahuje i na společné nezletilé děti manželů. V poznámce oddacího listu matriční úřad vyznačí, odkdy manželé užívají společné příjmení28).
28) § 661 odst. 2 občanského zákoníku.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
110. V § 70 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
111. Za § 70 se vkládá nový § 70a, který zní:
 
㤠70a
(1) Matriční úřad na základě prohlášení občana, který je současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, uvede v matriční knize jméno, popřípadě jména, nebo příjmení občana v podobě, kterou mu umožňuje užívat právo a tradice tohoto jiného členského státu Evropské unie, prokáže-li občan jeho užívání matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou tohoto jiného členského státu Evropské unie. Prohlášení se činí před matričním úřadem, v jehož knize narození nebo knize manželství je jméno, popřípadě jména, nebo příjmení zapsáno. U nezletilého staršího 15 let se k prohlášení připojí jeho souhlas, bez něhož k prohlášení nemůže dojít. Prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
(2) K prohlášení podle odstavce 1 nezletilého dítěte musí být přiložen písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, musí být podpis na listině obsahující souhlas druhého rodiče úředně ověřen. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se prohlášení podle druhého z rodičů.“.
112. Poznámka pod čarou č. 21 zní:
„21) § 759 občanského zákoníku.“.
113. Za § 71 se vkládá nový § 71a, který včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:
 
㤠71a
Po zrušení osvojení může osvojenec prohlásit před kterýmkoli matričním úřadem, že si příjmení nabyté v souvislosti s osvojením ponechá29).
29) § 842 občanského zákoníku.“.
114. V § 72 odst. 1 se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , popřípadě více příjmení, která je fyzická osoba povinna užívat,“.
115. V § 72 odstavec 5 zní:
„(5) Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení
a) na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo
b) na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, byla-li léčba pro změnu pohlaví dokončena24).
Nepožádá-li fyzická osoba po změně pohlaví o změnu jména a příjmení, matriční úřad uvede v knize narození její příjmení v souladu s pravidly české mluvnice ve tvaru odpovídajícím novému pohlaví; jméno do knihy narození nezapíše a učiní o tom oznámení soudu.“.
116. V § 73 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
117. V § 75 písm. a) se slovo „ , partnerství“ nahrazuje slovy „nebo vzniku partnerství“.
118. V § 76 odst. 4 písm. b) se slova „zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo byl-li výkon jeho rodičovské zodpovědnosti pozastaven, popřípadě pokud byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena“ nahrazují slovy „rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven“.
119. V § 84a odst. 1 písm. i) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.
120. V § 84a odst. 1 písm. o) a v § 84b odst. 1 písm. o) se slova „osvojeném dítěti“ nahrazují slovem „osvojenci“ a slovo „dítěte“ se zrušuje.
121. V § 84a odst. 1 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:
„p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.
Dosavadní písmena p) a q) se označují jako písmena q) a r).
122. V § 84b odst. 1 písmeno i) zní:
„i) omezení svéprávnosti,“.
123. V § 84b odst. 1 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:
„p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.
Dosavadní písmena p) a q) se označují jako písmena q) a r).
124. § 87 zní:
 
㤠87
Pokud se žadateli podle § 5, § 8a odst. 1 písm. a) nebo d), § 8a odst. 2 písm. a) nebo c), § 8a odst. 3 nebo 4, § 12, 13, § 16 odst. 6, § 19, § 25 odst. 1 písm. a) nebo d), § 25 odst. 2 nebo 3, § 25 odst. 6 písm. a), § 25a odst. 1 písm. a) nebo c), § 25a odst. 2 písm. a), § 25b, § 26 odst. 2 nebo 3, § 28, 45, 53, § 57 odst. 2, § 62 odst. 1, 3 nebo 5, § 63 odst. 2, § 64 odst. 1, § 69 až 71 nebo § 86 odst. 1 nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí.“.
125. V § 95a se slova „nebo obecnímu úřadu“ nahrazují slovy „ , obecnímu úřadu, starostovi, místostarostovi nebo pověřenému členu zastupitelstva“.
126. V § 96 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) registrující matriční úřady a jejich správní obvody,“.
Dosavadní písmena b) až n) se označují jako písmena c) až o).
127. V § 96 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:
„m) vzor potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o zahájení a ukončení léčby pro změnu pohlaví,“.
Dosavadní písmena m) až o) se označují jako písmena n) až p).
Čl. II
Přechodné ustanovení
Rodné příjmení, které fyzická osoba užívá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za rodné příjmení podle zákona č. 301/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. IV
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 87u odstavec 1 zní:
„(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka se v potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové kartě rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo v průkazu o povolení k trvalému pobytu uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu. Pokud byl občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi vydán matričním úřadem České republiky rodný nebo oddací list znějící na jméno, popřípadě jména, a příjmení v jiném tvaru, vyznačí ministerstvo tuto skutečnost formou záznamu v potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové kartě rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo v průkazu o povolení k trvalému pobytu včetně uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení ve tvaru uvedeném v rodném a oddacím listu.“.
2. V § 117a odst. 3 písm. a) se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:
„7. záznam podle § 117b odst. 1,“.
Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 8.
3. V § 117a odst. 3 písm. b) se za bod 5 vkládá nový bod 6, který zní:
„6. záznam podle § 117b odst. 1,“.
Dosavadní body 6 a 7 se označují jako body 7 a 8.
4. V § 117b odstavec 1 zní:
„(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení cizince se v průkazu o povolení k pobytu uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu. Pokud byl cizinci vydán matričním úřadem České republiky rodný nebo oddací list znějící na jméno, popřípadě jména, a příjmení v jiném tvaru, vyznačí ministerstvo tuto skutečnost formou záznamu v průkazu o povolení k pobytu včetně uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení ve tvaru uvedeném v rodném a oddacím listu.“.
5. V § 158 se doplňuje odstavec 18, který zní:
„(18) Jménem, popřípadě jmény, a příjmením cizince se v odstavcích 1, 9 a 17 rozumí jméno, popřípadě jména, a příjmení uvedená latinkou v cestovním dokladu a rovněž jméno, popřípadě jména, a příjmení uvedená v matriční knize.“.
6. V § 158b se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a), i) až k) a l) bodů 2, 5 a 6 se rozumí jméno, popřípadě jména, a příjmení uvedená v matričním dokladu a rovněž jméno, popřípadě jména, a příjmení uvedená latinkou v cestovním dokladu cizince, pokud byl matričnímu úřadu předložen.“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. V
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 494/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 8 se na konci textu odstavce 17 doplňují slova „a údaj o rodném příjmení z informačního systému“.
2. § 22d zní:
 
㤠22d
(1) Jsou-li v informačním systému vedeny o obyvatelích, popřípadě o jiných fyzických osobách, údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, zpracovávají se tyto údaje v písmenné podobě uvedené v matričním dokladu obyvatele19c). Nebyl-li vydán matriční doklad, zpracovávají se údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, v podobě uvedené latinkou v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení cizince vydaném podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona o azylu.
(2) V případě, že v písmenné podobě jména, popřípadě jmen, a příjmení dojde v průběhu zpracovávání těchto údajů v informačním systému k jakékoliv změně v jejich přepisu, přechýlení nebo v doslovném písmenném přepisu, oproti tvaru, který je uveden v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení cizince vydaném podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona o azylu, vede se v informačním systému údaj podle posledního platného aktuálního stavu písmenného tvaru a současně se jako historické údaje k příslušné fyzické osobě uchovávají také veškeré předcházející jazykové nebo gramatické podoby jejich jména, popřípadě jmen, a příjmení.“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 165/2004 Sb.
Čl. VI
Zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. Nadpis čl. II zní: „Přechodné ustanovení“.
2. V čl. II se body 2 až 7 zrušují a zároveň se zrušuje označení bodu 1.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o registrovaném partnerství
Čl. VII
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matričním úřadem1).“.
2. V § 2 se odstavce 3 až 5 zrušují.
3. V § 3 se odstavce 3 a 4 zrušují.
4. V § 4 odst. 4 písm. b) se slova „nemá způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovy „má omezenou svéprávnost v této oblasti“.
5. V části první se hlavy VI až IX zrušují.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o základních registrech
Čl. VIII
V § 19 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 424/2010 Sb., se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Jsou-li u subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b) až e) vedeny údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, zpracovávají se tyto údaje v podobě uvedené v matričním dokladu. Nebyl-li matriční doklad vydán, zpracovávají se údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, v podobě uvedené latinkou v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení cizince vydaném podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona o azylu.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou čl. I bodu 47, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Související dokumenty