81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
81/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. února 2006,
kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna: 89/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Čl.I
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slovo "určitá" a slovo "osob" zrušují.
2. V § 2 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až v) se označují jako písmena f) až u).
3. V § 2 písmeno j) zní:
"j) atestacemi stanovení shody
1. způsobilosti k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní, nebo
2. dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
s požadavky tohoto zákona a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu;".
4. V § 2 písm. l) se slovo "úřední" zrušuje.
5. V § 2 písm. m) se za slovo "osoba" vkládají slova " , kteří jsou podnikateli,".
6. V § 2 písm. n) se slova "telekomunikačního zařízení (například prostřednictvím sítě Internet)" nahrazují slovy "sítě nebo služby elektronických komunikací (například s využitím internetu)".
7. V § 2 se na konci textu písmene q) doplňují slova "a komunikaci s ní".
8. V § 2 se na konci textu písmene u) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se písmena v) až x), která znějí:
"v) atestačními podmínkami obchodní podmínky vydané atestačním střediskem, obsahující zejména vymezení předmětu atestace a postupy atestačního střediska při provádění atestací schválené Ministerstvem informatiky (dále jen "ministerstvo"),
w) akreditací postup, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že právnické nebo fyzické osoby, které jsou podnikateli, splňují ve vymezeném rozsahu technické, organizační, ekonomické a personální předpoklady k provádění atestací,
x) provozní dokumentací dokumentace informačního systému veřejné správy, která popisuje funkční a technické vlastnosti informačního systému.".
9. V § 3 odst. 2 se slova " , orgány územní samosprávy a další státní orgány" nahrazují slovy "a územní samosprávné celky".
10. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova "prevenci a odhalování trestné činnosti3)" nahrazují slovy "plnění jejích úkolů3)".
Poznámka pod čarou č. 3 zní:
"3) § 42d zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 60/2001 Sb.".
11. V § 3 odst. 3 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která včetně poznámek pod čarou č. 3a až 3c znějí:
"c) orgány činnými v trestním řízení v souvislosti s trestním řízením3a), s výjimkou evidence Rejstříku trestů3b),
d) Policií České republiky a Vězeňskou službou České republiky při poskytování zvláštní ochrany a pomoci ohroženým osobám podle zvláštního právního předpisu3c),
3a) § 12 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
3b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.
3c) Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena e) až g).
12. V § 3 odst. 3 písm. e) se slova "finančně analytické" zrušují a slovo "zákona4)" se nahrazuje slovy "právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".
13. V § 3 odst. 3 písmena f) a g) včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 znějí:
"f) Národním bezpečnostním úřadem, zpravodajskou službou nebo Ministerstvem vnitra při provádění bezpečnostního řízení a vedení evidencí podle zvláštního zákona5),
g) v působnosti Ministerstva obrany, při činnostech vykonávaných podle zvláštních právních předpisů6),
5) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
6) Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičeních a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".
14. V § 3 odst. 3 se doplňují písmena h) až j), která včetně poznámek pod čarou č. 6a až 6c znějí:
"h) Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti při zpracování osobních údajů příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu6a),
i) správními úřady a orgány územních samosprávných celků v přenesené působnosti při činnostech souvisejících se zajišťováním obrany státu podle zvláštního právního předpisu6b),
j) orgány veřejné správy a právnickými osobami, pokud jsou používané výlučně k podpoře krizového řízení6c).
6a) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
6b) Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6c) § 26 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".
15. V § 3 odst. 4 se za číslo "3" vkládá text "písm. b) až j)".
16. V § 3 se na konci odstavce 5 doplňují slova " , s výjimkou vazeb provozních informačních systémů na informační systémy veřejné správy".
17. V § 3 odst. 8 se slova "dodržovat závazná ustanovení standardů," zrušují.
18. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "informatiky (dále jen "ministerstvo")" zrušují.
19. V § 4 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:
"e) vyjadřuje se k návrhům dokumentací programů obsahujících pořízení, obnovu a provozování informačních a komunikačních technologií vypracovaných podle zvláštního právního předpisu7a). Ministerstvo přitom přihlíží zejména k oprávněným zájmům předkladatele dokumentace programu a k potřebám zajištění řádného výkonu veřejné správy,
7a) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f) až l).
20. V § 4 odst. 1 písm. f) se slovo "standardů" nahrazuje slovy "metodických pokynů pro výkon odborných činností spojených s vytvářením, rozvojem a využíváním informačních systémů veřejné správy".
21. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova "a stanoví prováděcím právním předpisem technické a funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní".
22. V § 4 odst. 1 písm. h) se slova "veřejně přístupný" nahrazují slovem "veřejný".
23. V § 4 odst. 1 písm. i) se slova "veřejně přístupný" nahrazují slovem "veřejný" a na konci textu písmene i) doplňují slova " , jeho prostřednictvím vyhlašuje datové prvky, a stanoví prováděcím právním předpisem formu a technické náležitosti předávání údajů do něj".
24. V § 4 odst. 2 písmena b) a c) znějí:
"b) se vyjadřuje k investičním záměrům akcí pořízení, obnovy a provozování informačních a komunikačních technologií, jejichž registrace v Informačním systému financování reprodukce majetku, zadání jejich realizace a změna jejich závazně stanovených parametrů se provádí pouze se souhlasem Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu7a). Ministerstvo přitom přihlíží zejména k oprávněným zájmům předkladatele investičních záměrů a akcí a k potřebám zajištění řádného výkonu veřejné správy;
c) vykonává působnost stanovenou tímto zákonem v oblasti akreditace a atestací;".
25. V § 4 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena d) až i).
26. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a pravidla pro zápis datových prvků do informačního systému o datových prvcích. Postupy ministerstva a orgánů veřejné správy při vedení a zápisu datových prvků do informačního systému o datových prvcích, včetně postupů ministerstva při vyhlašování datových prvků, stanoví prováděcí právní předpis".
27. V § 4 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).
28. V § 4 odst. 2 písmeno e) zní:
"e) ukládá sankce za správní delikty podle § 7;".
29. V § 4 odst. 2 písm. g) se slova "a jejich finančním nárokům" zrušují.
30. V § 4 odst. 2 písmeno h) zní:
"h) vydává Věstník, v němž uveřejňuje metodické pokyny [odstavec 1 písm. f)], seznam atestačních středisek, udělení osvědčení o akreditaci a udělení atestů a další dokumenty vztahující se k informačním systémům veřejné správy. Vydávání Věstníku zabezpečuje ministerstvo prostřednictvím portálu veřejné správy;".
31. V § 4 odst. 2 se doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) konzultuje návrhy metodických pokynů zejména s dotčenými subjekty formou veřejné konzultace, jejímž cílem je získání stanovisek a připomínek dotčených subjektů k předmětnému návrhu, a za tímto účelem zřídí a spravuje informační systém, kde způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejňuje návrhy metodických pokynů, umožňuje předkládání připomínek a uveřejňuje výsledek konzultace.".
32. V § 5 odst. 2 se písmena a) až d) zrušují.
Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena a) až f).
33. V § 5 odst. 2 písm. a) se číslo "2" nahrazuje číslem "1" a číslo "3" se nahrazuje číslem "2".
34. V § 5 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:
"b) předložit ministerstvu k vyjádření návrhy dokumentací programů obsahující pořízení, obnovu a provozování informačních a komunikačních technologií vypracovaných podle zvláštního právního předpisu7a) a investiční záměry akcí pořízení, obnovy a provozování informačních a komunikačních technologií, jejichž registrace v Informačním systému financování reprodukce majetku, zadání jejich realizace a změna jejich závazně stanovených parametrů se provádí pouze se souhlasem Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu7a). Náležitosti dokumentací programů a investičních záměrů stanoví zvláštní právní předpis8a);
8a) Vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 269/2005 Sb.".
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).
35. V § 5 odst. 2 písm. c) se slova "zveřejňovat číselníky datových prvků" nahrazují slovy "uveřejňovat číselníky" a na konci textu písmene c) se doplňují slova "a předávat ministerstvu údaje do informačního systému o datových prvcích v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem".
36. V § 5 odst. 2 písmeno d) zní:
"d) zajistit, aby vazby jimi provozovaného informačního systému na informační systémy jiného provozovatele byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního rozhraní s využitím datových prvků vyhlášených ministerstvem a vedených v informačním systému o datových prvcích. Způsobilost informačního systému k realizaci těchto vazeb jsou povinny prokázat atestem. Toto ustanovení se nevztahuje na vazby mezi jimi provozovanými informačními systémy a informačními systémy vedenými zpravodajskými službami;".
37. V § 5 odst. 2 písm. e) se slovo "zveřejňovat" nahrazuje slovy "zpřístupňovat ministerstvu v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem,", za slovo "prvcích," se vkládají slova "a to za účelem uveřejnění v informačním systému podle § 4 odst. 1 písm. h) a i)," a slova " , a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup" se zrušují.
38. V § 5 odst. 2 písmeno f) zní:
"f) postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis;".
39. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Ústřední správní úřady zveřejňují věstníky vydávané ve své působnosti na portálu veřejné správy.".
40. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 9a znějí:
 
"§ 5a
Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy
(1) Orgány veřejné správy vytvářejí a vydávají informační koncepci, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování. V informační koncepci orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů veřejné správy a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování informačních systémů veřejné správy. Obsah a strukturu informační koncepce, jakož i postupy orgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání a při vyhodnocování jejího dodržování a požadavky na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Na základě vydané informační koncepce orgány veřejné správy vytvářejí a vydávají provozní dokumentaci k jednotlivým informačním systémům veřejné správy, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování. Obsah a strukturu provozní dokumentace stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Orgány veřejné správy si zajistí atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy a prokáží splnění povinností podle odstavců 1 a 2 atestem dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy. Rozsah provozní dokumentace předkládané při atestaci stanoví prováděcí právní předpis. Povinnost podle věty první se nevztahuje na obce, které vykonávají přenesenou působnost pouze v základním rozsahu9a).
 
§ 5b
Bezpečnost informačních systémů veřejné správy
(1) Orgány veřejné správy zajišťují bezpečnost informačních systémů veřejné správy v rozsahu daném prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis dále stanoví minimální bezpečnostní požadavky k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti zpracovávaných informací.
(2) Orgány veřejné správy odpovídají za výběr a zavedení přiměřených bezpečnostních opatření odpovídajících minimálním bezpečnostním požadavkům.
 
§ 5c
Kontrola dodržování povinností orgánů veřejné správy
(1) Zjistí-li ministerstvo při kontrole podle § 4 odst. 2 písm. a) u orgánu veřejné správy nedostatky, vyzve orgán veřejné správy, aby přijal opatření k nápravě těchto nedostatků.
(2) Ve výzvě podle odstavce 1 ministerstvo specifikuje zjištěné nedostatky a stanoví opatření, která mají být orgánem veřejné správy přijata k nápravě těchto nedostatků, a určí orgánu veřejné správy přiměřenou lhůtu k přijetí těchto opatření. Tato lhůta nesmí přesáhnout 6 měsíců.
9a) § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.".
41. § 6 včetně nadpisu zní:
 
"§ 6
Pověření k provádění akreditace
(1) Akreditaci provádí právnická osoba, která je členem mezinárodních sdružení zabývajících se akreditací a určených ministerstvem podle odstavce 6 a která byla na základě žádosti o pověření k provádění akreditace rozhodnutím ministerstva k provádění akreditace pověřena (dále jen "akreditující osoba"). Pověření k provádění akreditace je nepřevoditelné.
(2) K žádosti o pověření právnické osoby k provádění akreditace žadatel přikládá
a) zakladatelský dokument,
b) doklad o věcných, personálních a organizačních předpokladech pro činnost akreditující osoby,
c) doklad o členství v mezinárodních sdruženích zabývajících se akreditací a určených ministerstvem podle odstavce 6 a způsob a rozsah plnění povinností z členství vyplývajících,
d) doklad o zajištění zdrojů potřebných pro výkon činností akreditující osoby,
e) podmínky a postupy posuzování žadatelů o akreditaci (dále jen "akreditační pravidla"), které musí být v souladu s pravidly mezinárodních sdružení zabývajících se akreditací určených ministerstvem podle odstavce 6.
(3) Splňuje-li žadatel všechny podmínky předepsané tímto zákonem pro pověření k provádění akreditace, vydá ministerstvo rozhodnutí, jímž jej prováděním akreditace pověří. V opačném případě žádost o pověření k provádění akreditace zamítne. V rozhodnutí, kterým ministerstvo pověřuje akreditující osobu prováděním akreditace, vysloví ministerstvo souhlas s akreditačními pravidly.
(4) Akreditující osoba je povinna
a) postupovat při provádění akreditace v souladu s akreditačními pravidly, s nimiž ministerstvo vyslovilo souhlas,
b) plnit povinnosti vyplývající z členství v mezinárodních sdruženích zabývajících se akreditací určených ministerstvem podle odstavce 6,
c) mít zajištěné zdroje potřebné pro výkon svých činností,
d) personálně zajišťovat své činnosti osobami, které mají odborné znalosti, zkušenosti a kvalifikaci nezbytnou pro provádění akreditací a které jsou obeznámeny s akreditačními pravidly,
e) jednat v průběhu akreditace nestranně a nepodjatě, zejména se zdržet všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v její nestrannost,
f) ohlásit bezodkladně ministerstvu, že není schopna po dobu delší než 3 měsíce plnit povinnosti podle písmene c).
(5) Neplní-li akreditující osoba povinnosti stanovené v tomto zákoně a
a) byla jí v uplynulém kalendářním roce nejméně dvakrát ministerstvem uložena pokuta podle § 7, nebo
b) porušení zákona je natolik závažné, že již nelze očekávat nápravu závadného stavu a řádné plnění povinností akreditující osoby,
rozhodne ministerstvo o odnětí pověření k provádění akreditace. Ministerstvo vždy rozhodne o odnětí pověření k provádění akreditace, pokud o to akreditující osoba písemně požádá.
(6) Seznam určených mezinárodních sdružení zabývajících se akreditací, rozhodnutí o pověření akreditující osoby k provádění akreditace a rozhodnutí o odnětí pověření k provádění akreditace uveřejní ministerstvo ve Věstníku.
(7) Dozor nad akreditující osobou při plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona vykonává ministerstvo. Při dozoru se postupuje podle zvláštního zákona8).".
42. Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6e, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10 a 11 znějí:
 
"§ 6a
Osvědčení o akreditaci
(1) Akreditaci zahájí akreditující osoba na žádost právnické nebo fyzické osoby, pokud jsou podnikateli. Akreditace se provádí za úplatu. Cena se sjednává podle zvláštního právního předpisu10).
(2) Na základě provedené akreditace vydá akreditující osoba osvědčení o akreditaci, pokud má žadatel o akreditaci oprávnění podnikat v oblasti atestací a splňuje podmínky akreditačních pravidel. Osvědčení o akreditaci vymezuje předmět, rozsah a podmínky zabezpečení předpokladů podle věty první a dobu, na kterou bylo vydáno.
(3) Akreditující osoba předá v elektronické podobě ministerstvu informace o vydaném osvědčení o akreditaci ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne jeho vydání.
(4) Akreditující osoba dohlíží u atestačních středisek nad dodržováním podmínek v akreditačních pravidlech. Zjistí-li nedostatky v jejich plnění, podle závažnosti nedostatků v souladu s akreditačními pravidly, osvědčení o akreditaci odejme. Tuto skutečnost akreditující osoba bezodkladně sdělí ministerstvu v elektronické podobě.
 
§ 6b
Pověření k provádění atestací
(1) Atestace provádí atestační středisko podle § 2 písm. o), které bylo na základě žádosti o pověření k provádění atestací rozhodnutím ministerstva pověřeno k provádění atestací.
(2) Ministerstvo vydá rozhodnutí o pověření atestačního střediska k provádění atestací, pokud k žádosti o pověření k provádění atestací předloží
a) návrh atestačních podmínek, jež obsahují náležitosti podle § 2 písm. v),
b) osvědčení o akreditaci podle § 6a a
c) potvrzení příslušných orgánů, že nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky.
(3) V pověření k provádění atestací ministerstvo stanoví období, na které se pověření uděluje, a schválí postupy atestačního střediska při provádění atestací obsažené v atestačních podmínkách, které žadatel o pověření k provádění atestací předložil.
(4) Pověření k provádění atestací nelze bez souhlasu ministerstva převést na jinou osobu. Pověření k provádění atestací se uděluje na období nejvýše 5 let.
 
§ 6c
(1) Ministerstvo odejme pověření k provádění atestací, jestliže atestační středisko
a) pozbylo osvědčení o akreditaci, na jehož základě mu bylo pověření k provádění atestací uděleno,
b) pozbylo oprávnění k podnikání, na základě kterého bylo oprávněno podnikat v oblasti atestací,
c) neplní povinnosti stanovené tímto zákonem, nepostupuje podle atestačních podmínek, nebo nedodržuje ustanovení prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu, ačkoliv bylo na možnost odnětí pověření k provádění atestací z těchto důvodů ministerstvem písemně upozorněno a nápravu nezjednalo ani v přiměřené lhůtě stanovené ministerstvem, nebo
d) ve stanovené lhůtě nepředložilo ministerstvu upravené znění atestačních podmínek podle odstavce 4.
(2) Ministerstvo odejme pověření k provádění atestací, jestliže o to atestační středisko písemně požádá.
(3) Ministerstvo může z vlastního podnětu zrušit rozhodnutí o schválení postupů atestačního střediska podle § 6b odst. 3,
a) dojde-li k ohrožení nebo omezení provozu informačních systémů veřejné správy,
b) je-li to nezbytné k dodržení mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.
(4) Jestliže ministerstvo zruší rozhodnutí o schválení postupů atestačního střediska při provádění atestací, sdělí atestačnímu středisku důvody, proč bylo rozhodnutí zrušeno, a vyzve ho, aby ve stanovené přiměřené lhůtě předložilo ministerstvu upravené znění atestačních podmínek ke schválení postupů atestačního střediska při provádění atestací.
(5) Ministerstvo schvaluje postupy atestačního střediska při provádění atestací, jestliže atestační středisko předloží návrh jejich nového znění.
 
§ 6d
Provádění atestací
(1) Atestační střediska jsou při provádění atestací povinna
a) postupovat podle atestačních podmínek a
b) provádět posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy a způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní v souladu s tímto zákonem a uděleným pověřením postupy stanovenými prováděcím právním předpisem.
(2) Atestační středisko není oprávněno provádět atestace dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy a atestace způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní, na jejichž vývoji, přípravě, výrobě nebo na obchodu se jakkoliv podílelo samo nebo s ním ekonomicky nebo personálně spojená osoba, kdy
a) ekonomicky nebo personálně spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí, jestliže se jedna osoba podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění druhé osoby nebo jestliže se shodné právnické nebo fyzické osoby přímo nebo nepřímo podílejí na vedení, kontrole nebo jmění obou osob anebo fyzické osoby blízké11),
b) účastí na kontrole nebo jmění se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoli podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem.
(3) Atestační středisko provádí atestace na základě smlouvy uzavřené s žadatelem o atestaci za úplatu. Cena se sjednává podle zvláštního právního předpisu10).
(4) Atestační středisko vydá žadateli o atestaci protokol o provedené zkoušce ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne ukončení této zkoušky. Atestační středisko vydá o kladném výsledku atestace žadateli atest. Atest musí obsahovat podmínky platnosti atestu.
(5) Atest se vydává na dobu nejvýše 5 let.
(6) Atestační středisko, které vystavilo atest, může na základě žádosti držitele atestu před uplynutím platnosti atestu prodloužit jeho platnost o 2 roky, a to i opakovaně. Žadatel i atestační středisko při prodlužování platnosti atestu postupují obdobně jako při provádění atestací.
(7) Atestační středisko předá v elektronické podobě prostřednictvím automatizovaného ohlašovacího procesu přístupného dálkovým přístupem na elektronické adrese, kterou ministerstvo uveřejní ve Věstníku, ministerstvu informace o provedené atestaci ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne jejího provedení. Informaci o vydání atestu ministerstvo uveřejní ve Věstníku.
(8) Dozor nad atestačními středisky při plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona vykonává ministerstvo. Při dozoru se postupuje podle zvláštního zákona8).
 
§ 6e
Uzavření smlouvy o provedení atestace
(1) Atestační středisko zveřejní atestační podmínky, každou jejich změnu, odejmutí pověření k provádění atestací (§ 6c odst. 1 a 2) nebo zrušení rozhodnutí o schválení postupů atestačního střediska (§ 6c odst. 3) ve své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup do 7 pracovních dnů od vydání příslušného rozhodnutí ministerstva.
(2) Atestační středisko navrhne uzavření smlouvy a provedení atestace každému, kdo jej způsobem stanoveným v atestačních podmínkách vyzve k uzavření smlouvy podle zveřejněných atestačních podmínek.
(3) Odchylky od atestačních podmínek lze pro jednotlivý případ sjednat jen tehdy, jestliže to atestační podmínky připouštějí a jestliže se těmito změnami nemění povaha nabízené atestační služby.
(4) Atestačnímu středisku nevzniká povinnost navrhnout uzavření smlouvy o provedení atestace, jestliže jejím obsahem mají být také odchylky od atestačních podmínek podle odstavce 3.
10) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 116 a násl. občanského zákoníku.".
43. Za § 6e se vkládají nové § 6f až 6i, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 11a až 11d znějí:
 
"§ 6f
Dodání datové zprávy orgánu veřejné moci prostřednictvím portálu veřejné správy
(1) Správce portálu veřejné správy (dále jen "správce portálu") zajišťuje podle podmínek stanovených tímto zákonem dodání datové zprávy orgánu veřejné moci, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.
(2) Každý je oprávněn využít služby dodání datové zprávy orgánu veřejné moci (dále jen "dodání") prostřednictvím portálu veřejné správy (dále jen "portál") za podmínek stanovených tímto zákonem, zvláštními právními předpisy11a) a provozním řádem portálu pro dodávání datových zpráv orgánům veřejné moci prostřednictvím portálu (dále jen "provozní řád").
(3) Převzetím datové zprávy vzniká správci portálu povinnost bez zbytečného prodlení a za podmínek stanovených tímto zákonem dodat datovou zprávu orgánu veřejné moci, kterého odesílatel datové zprávy označil jako příjemce (dále jen "příjemce"). Datová zpráva je převzata portálem v okamžiku, kdy je mu dostupná a je způsobilá k dalšímu zpracování za účelem dodání.
(4) Převzetí datové zprávy potvrzuje správce portálu neprodleně odesílateli datovou zprávou, která je označena elektronickou značkou11b) správce portálu a obsahuje datum a čas převzetí.
(5) Správce portálu dodává datovou zprávu příjemci doplněnou o údaje data a času, kdy datovou zprávu převzal.
(6) Dodání potvrzuje příjemce bez zbytečného prodlení správci portálu datovou zprávou, která je označena elektronickou značkou11b) příjemce a obsahuje datum a čas dodání příjemci. Datová zpráva je dodána příjemci v okamžiku, kdy je dostupná elektronické podatelně orgánu veřejné moci.
(7) Dodání datové zprávy příjemci potvrzuje příjemce prostřednictvím portálu bez zbytečného prodlení odesílateli datovou zprávou, která je označena elektronickou značkou11b) příjemce a obsahuje datum a čas dodání příjemci.
 
§ 6g
Provozní řád
(1) Provozní řád pro dodávání datových zpráv orgánu veřejné moci prostřednictvím portálu veřejné správy vydává ministerstvo a zveřejňuje jej ve Věstníku.
(2) Provozní řád obsahuje vymezení
a) způsobu předání datové zprávy odesílatelem portálu, včetně stanovení technických parametrů datových zpráv,
b) způsobu dodání portálem příjemci, včetně nejvyšší možné doby, která může uplynout od převzetí do dodání,
c) orgánů veřejné moci, kterým je podle zvláštního právního předpisu možné prostřednictvím portálu datové zprávy dodávat, a typů podání, která je podle zvláštního právního předpisu možné prostřednictvím portálu dodávat,
d) provozní doby přístupnosti portálu.
 
§ 6h
Povinnost zachovávat mlčenlivost
(1) Správce portálu a fyzické osoby podílející se na straně správce portálu na poskytování služby dodání mají povinnost zachovávat mlčenlivost o obsahu datových zpráv, u kterých zajišťují dodání. Odesílatel nebo příjemce, případně jejich zástupci nebo právní nástupci mohou osoby podle věty první povinnosti mlčenlivosti zprostit.
(2) Správce portálu a fyzické osoby podílející se na straně správce portálu na poskytování služby dodání mají povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se služby dodání datové zprávy orgánu veřejné moci prostřednictvím portálu, které se při své činnosti dozvěděli. Znalosti těchto skutečností smějí využívat jen pro potřeby poskytování služby dodání; nesmějí umožnit, aby se s nimi neoprávněně seznámila jiná osoba. Odesílatel nebo příjemce, případně jejich zástupci nebo právní nástupci mohou osoby podle věty první povinnosti mlčenlivosti zprostit.
(3) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 2 se nevztahuje na údaje, ze kterých nevyplývá, kdo byl odesílatelem, ani kdo byl příjemcem.
(4) Porušením povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 2 není, pokud správce portálu a osoby podílející se na straně správce portálu na poskytování služby dodání sdělí údaje podle odstavce 2 odesílateli nebo příjemci, popřípadě jejich zástupci, právnímu nástupci nebo jiným osobám, které s vědomím odesílatele nebo příjemce jednají v jeho prospěch.
(5) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případ, kdy má správce portálu podle zvláštního právního předpisu11d) povinnost
a) sdělit osobám a orgánům oprávněným podle zvláštního právního předpisu11d) informace o poskytovaném nebo poskytnutém dodání, nebo jim umožnit, aby tyto informace získaly,
b) vydat osobám a orgánům oprávněným podle zvláštního právního předpisu11d) záznam o zpracování datové zprávy, která je předmětem dodání, nebo
c) učinit nebo umožnit jiná opatření.
 
§ 6i
Práva a povinnosti správce portálu
(1) Správce portálu je oprávněn zjišťovat obsah datové zprávy pouze v rozsahu údajů nezbytných pro splnění povinností stanovených tímto zákonem. Technické parametry datové zprávy, která je předmětem dodání, je správce portálu oprávněn zjišťovat za účelem ověření, zda odpovídají podmínkám stanoveným provozním řádem.
(2) Právo nakládat s datovou zprávou mají až do jejího dodání jen správce portálu a odesílatel.
(3) Správce portálu není oprávněn datové zprávy, které převzal za účelem dodání, kopírovat nebo uchovávat.
(4) Správce portálu vede evidenci datových zpráv, které převzal za účelem dodání, v rozsahu nutném k naplnění povinností stanovených tímto zákonem. V evidenci vede zejména
a) datum a čas převzetí datové zprávy, která je předmětem dodání, potvrzení o jejím převzetí,
b) datum a čas dodání datové zprávy, která je předmětem dodání, potvrzení o jejím dodání,
c) informace nezbytné k určení odesílatele a příjemce datové zprávy.
(5) Informace podle odstavce 4 je správce portálu povinen uchovávat po dobu 3 let od okamžiku jejich vzniku.
(6) Správce portálu je oprávněn datovou zprávu zničit, jestliže
a) jde o datovou zprávu, kterou nelze dodat příjemci ani vrátit odesílateli, nebo
b) je to nezbytné pro zabránění vzniku škody.
11a) Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
11b) Zákon o elektronickém podpisu.
11c) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
11d) Například § 7 až 12 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, § 11 až 16 zákona č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb. a zákona č. 88/1995 Sb.".
44. § 7 včetně nadpisu zní:
 
"§ 7
Správní delikty právnických osob
(1) Akreditující osobě, která
a) neprovádí akreditaci podle akreditačních pravidel, s nimiž ministerstvo vyslovilo souhlas [§ 6 odst. 4 písm. a)],
b) vydá osvědčení o akreditaci, aniž by splňovala personální požadavky [§ 6 odst. 4 písm. d)],
c) neohlásí bezodkladně ministerstvu, že nemá po dobu delší než 3 měsíce zajištěné zdroje potřebné pro výkon svých činností [§ 6 odst. 4 písm. f)],
d) nepostupuje při provádění akreditace nestranně [§ 6 odst. 4 písm. e)], nebo
e) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost předání informací ministerstvu (§ 6a odst. 3),
se uloží pokuta do 100 000 Kč.
(2) Atestační středisko se dopustí správního deliktu tím, že
a) neprovádí atestaci podle postupů atestačního střediska schválených ministerstvem (§ 6b odst. 3),
b) vyhodnotilo způsobilost žadatele o atestaci (§ 6b) k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní nebo způsob dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy v rozporu s osvědčením o akreditaci (§ 6a) nebo tímto zákonem,
c) vydá atest na způsobilost k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní nebo na dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, na jejichž vývoji, přípravě, výrobě nebo na obchodu se jakkoliv podílelo samo nebo s ním ekonomicky nebo personálně spojená osoba (§ 6d odst. 2),
d) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost vydání protokolu o provedené zkoušce (§ 6d odst. 4),
e) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost předání informací ministerstvu (§ 6d odst. 7), nebo
f) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost zveřejnění atestačních podmínek (§ 6e odst. 1).
(3) Za správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až c) se uloží pokuta do 1 000 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 2 písm. d) až f) se uloží pokuta do 100 000 Kč.".
45. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 a 12a zní:
 
"§ 7a
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby12) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá ministerstvo a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(7) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu12a).
12) § 2 obchodního zákoníku.
12a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
46. § 8 zní:
 
"§ 8
(1) Ve věcech udělení nebo odnětí pověření k provádění akreditace, udělení nebo odnětí pověření k provádění atestací, schválení postupů atestačního střediska, zrušení rozhodnutí o schválení těchto postupů a ukládání sankcí upravených tímto zákonem se postupuje podle správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Účastníkem řízení o udělení pověření k provádění akreditace je žadatel o pověření k provádění akreditace. Účastníkem řízení o odnětí pověření k provádění akreditace je akreditující osoba, které má být rozhodnutím pověření odňato.
(3) Účastníkem řízení o udělení pověření k provádění atestací je žadatel o pověření k provádění atestací. Účastníkem řízení o odnětí pověření k provádění atestací je atestační středisko, kterému má být rozhodnutím pověření odňato.
(4) Účastníkem řízení o vyslovení souhlasu se změnou postupů atestačního střediska a o zrušení rozhodnutí o schválení postupů atestačního střediska je atestační středisko, jehož postupů se řízení týká.".
47. § 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14 a 15 zní:
"Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy
 
§ 9
(1) Z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají orgány veřejné správy, které jsou správci nebo provozovateli těchto systémů (dále jen "správci"), na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v tomto informačním systému. Z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou neveřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají správci, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v tomto informačním systému osobě, které se zápis přímo týká, nebo osobě, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna žádat informaci uvedenou v zápisu, a to v rozsahu tímto zvláštním právním předpisem stanoveném.
(2) Výpis podle odstavce 1 (dále jen "výpis") v listinné podobě je veřejnou listinou14).
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis (dále jen "obecní úřad"), notáři, držitel poštovní licence15) a Hospodářská komora České republiky provádějí na požádání ověření výpisu v elektronické podobě podepsaného zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby správce nebo označeného elektronickou značkou11b) správce (dále jen "výstup z informačního systému veřejné správy") a na základě tohoto ověření vydávají na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy.
(4) Ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy (dále jen "ověřený výstup") se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby a jejíž doslovná shoda s výstupem z informačního systému veřejné správy byla ověřena (§ 9a).
(5) Ověřené výstupy, které vydal notář nebo obecní úřad, jsou veřejnými listinami; také ověřené výstupy, které vydal držitel poštovní licence nebo Hospodářská komora České republiky, potvrzují, není-li dokázán opak, pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.
14) § 134 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
15) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.".
48. Za § 9 se vkládají nové § 9a až 9d, které včetně poznámek pod čarou č. 16 a 17 znějí:
 
"§ 9a
(1) Ověřením výstupu z informačního systému veřejné správy se rozumí ověření té skutečnosti, že se listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy. Ověření se provede ověřovací doložkou, která obsahuje
a) údaj o ověření toho, že ověřený výstup odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy,
b) údaj o tom, z kolika listů se skládá ověřený výstup,
c) údaj o tom, že ověřený výstup obsahuje částečný výpis z informačního systému veřejné správy, pokud neobsahuje výstup úplný,
d) místo a datum vyhotovení doložky o ověření,
e) pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z informačního systému veřejné správy,
f) otisk úředního razítka a podpis ověřujícího; je-li ověřujícím držitel poštovní licence nebo Hospodářská komora České republiky, použije své ověřovací razítko, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Ověřovací doložku vyhotoví ověřující na listině, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, nebo ověřovací doložku vyhotoví zvlášť a s touto listinou ji pevně spojí. Listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, a na ní vyhotovená nebo s ní pevně spojená ověřovací doložka, se považují za jednu listinu.
 
§ 9b
Povinnosti ověřujícího
(1) Ti, kteří vydávají ověřené výstupy (dále jen "ověřující"), jsou povinni při ověřování výstupu z informačního systému veřejné správy používat pouze takové technické zařízení, které výstup z informačního systému veřejné správy, který má být ověřen, zobrazí do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou osobu čitelný tak, aby jeho interpretace odpovídala zápisu v informačním systému veřejné správy.
(2) Ověřující je povinen provést veškeré úkony potřebné k tomu, aby ověřil tu skutečnost, že výstup z informačního systému veřejné správy je podepsán zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby správce nebo označen elektronickou značkou11b) správce, že tento zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka jsou platné a jejich kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát nebyly zneplatněny a výstup z informačního systému veřejné správy nebyl následně změněn.
(3) Při vydávání ověřených výstupů na základě výpisů podle § 9 odst. 1 věty druhé je ověřující povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost. Jde-li o právnickou osobu, zjišťuje její existenci a totožnost osob jednajících jejím jménem.
(4) Ověřující je povinen vést evidenci vydaných ověřených výstupů. Evidence obsahuje alespoň tyto údaje:
a) pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z informačního systému veřejné správy,
b) datum vyhotovení doložky o ověření,
c) je-li žadatelem fyzická osoba jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, nemá-li trvalý pobyt, adresu bydliště, rodné číslo, nemá-li rodné číslo, datum narození osoby, jejíž totožnost byla pro účely vydání ověřeného výstupu ověřena, včetně druhu a čísla průkazu, jímž byla totožnost zjištěna, je-li ověření totožnosti předepsáno; je-li žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu nebo název, adresu sídla, identifikační číslo, je-li přiděleno, a jméno, příjmení, rodné číslo, nemá-li rodné číslo, datum narození, a adresu místa trvalého pobytu, nemá-li trvalý pobyt, adresu bydliště osoby nebo osob, jednajících jménem této právnické osoby, nebo osoby jednající za právnickou osobu jejím jménem na základě zastoupení,
d) identifikaci informačního systému veřejné správy, ze kterého byl ověřený výstup vydán.
(5) Ověřující uchovává výstupy z informačních systémů veřejné správy, které byly za účelem vydání ověřeného výstupu ověřovány, nebo jejich reprezentaci, a to po dobu nejméně 15 let od vydání ověřeného výstupu.
 
§ 9c
Povinnosti orgánů veřejné správy, které jsou správci nebo provozovateli informačních systémů veřejné správy
(1) Správci jsou povinni předat ověřující osobě na požádání bezodkladně výstup z informačního systému veřejné správy, a to podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby nebo označený elektronickou značkou11b) a opatřený datem a časem s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byl výstup vytvořen, a datem a časem s uvedením hodiny, minuty a sekundy okamžiku, ke kterému správce odpovídá za soulad výstupu se stavem zápisu v informačním systému veřejné správy (dále jen "okamžik platnosti údajů").
(2) Správci odpovídají za soulad výpisu, který vydávají podle § 9, nebo výstupu z informačního systému veřejné správy se stavem zápisu v informačním systému veřejné správy k okamžiku platnosti údajů.
(3) Správci jsou povinni uvědomit neprodleně ověřující osoby o tom, že hrozí nebezpečí zneužití dat pro vytváření zaručeného elektronického podpisu oprávněné osoby správce nebo dat pro vytváření elektronické značky11b) správce.
(4) Správci informačních systémů veřejné správy, které jsou neveřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, jsou povinni předat ověřující osobě výstup z informačního systému veřejné správy tak, aby byl tento výstup z informačního systému veřejné správy v průběhu předání odpovídajícím způsobem skryt před třetími osobami.
 
§ 9d
Zpoplatnění ověřování výstupu z informačního systému veřejné správy
(1) Správce je oprávněn požadovat za poskytnutí výstupu z informačního systému veřejné správy ověřujícímu úplatu, a to za každý poskytnutý výstup z informačního systému veřejné správy částku, která je stanovena zvláštním právním předpisem jako poplatek za vydání výpisu z předmětného záznamu, jenž má jeden list16).
(2) Odměna držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky za vydávání ověřených výstupů se řídí cenovými předpisy10).
(3) Poplatek za vydávání ověřených výstupů obecním úřadem stanoví zvláštní právní předpis16).
(4) Odměnu notáře za vydávání ověřených výstupů stanoví zvláštní právní předpis17).
16) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
17) Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb.".
49. § 12 včetně nadpisu zní:
"Zmocňovací ustanovení
 
§ 12
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) technické a funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní podle § 4 odst. 1 písm. g),
b) formu a technické náležitosti předávání údajů do informačního systému podle § 4 odst. 1 písm. h) a i),
c) postupy ministerstva a orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích podle § 4 odst. 2 písm. d),
d) formu uveřejňování informací, která zajistí, aby se s informacemi souvisejícími s výkonem veřejné správy uveřejňovanými způsobem umožňujícím dálkový přístup mohly v nezbytném rozsahu seznámit i osoby se zdravotním postižením podle § 5 odst. 2 písm. f),
e) požadavky na strukturu a obsah informační koncepce, postupy orgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání, při vyhodnocování jejího dodržování a požadavky na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy podle § 5a odst. 1,
f) požadavky na strukturu a obsah provozní dokumentace podle § 5a odst. 2 a na rozsah provozní dokumentace předkládané při atestaci podle § 5a odst. 3,
g) rozsah zajišťování bezpečnosti informačních systémů veřejné správy a oblasti minimálních bezpečnostních požadavků k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti zpracovávaných informací, podle § 5b odst. 1,
h) postupy atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy podle § 6d odst. 1 písm. b),
i) postupy atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní podle § 6d odst. 1 písm. b),
j) náležitosti ověřovacího razítka držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky podle § 9a odst. 1 písm. f).
(2) Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem informatiky stanoví vyhláškou seznam úřadů podle § 9 odst. 3.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Orgány veřejné správy jsou povinny prokázat atestem způsobilost informačního systému k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní podle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti bodu 36 článku I tohoto zákona, a to nejdříve po uplynutí 2 let ode dne nabytí účinnosti bodu 36 článku I tohoto zákona.
2. Orgány veřejné správy jsou povinny splnit povinnosti podle § 5a odst. 1 a 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti bodu 40 článku I tohoto zákona, a to do 2 let ode dne nabytí účinnosti bodu 40 článku I tohoto zákona.
3. Orgány veřejné správy jsou povinny si zajistit atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů podle § 5a odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti bodu 40 článku I tohoto zákona, a to do 3 let ode dne nabytí účinnosti bodu 40 článku I tohoto zákona. Atesty shody se Standardem informačních systémů veřejné správy 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému, vydané přede dnem nabytí účinnosti bodu 40 článku I tohoto zákona se považují za atesty dlouhodobého řízení po dobu platnosti těchto atestů.
4. Platná pověření k výkonu atestací vydaná atestačním střediskům ke dni nabytí účinnosti bodu 42 článku I tohoto zákona se považují za pověření k provádění atestací vydaná podle § 6b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti bodu 42 článku I tohoto zákona, po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti bodu 42 článku I tohoto zákona.
5. Správní řízení zahájená podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti bodu 46 článku I tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti bodu 46 článku I tohoto zákona. Pověření k výkonu atestací vydaná podle věty první lze udělit na dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti bodu 46 článku I tohoto zákona.
6. Atestace zahájené podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti bodu 41 článku I tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti bodu 41 článku I tohoto zákona.
7. Standardy informačních systémů veřejné správy vydané přede dnem nabytí účinnosti bodu 24 článku I tohoto zákona se ke dni nabytí účinnosti bodu 24 článku I tohoto zákona zrušují.
Čl.III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Čl.IV
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 284/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 19 písm. a) se za slovo "cizině" vkládají slova " , vydáváním ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu2a), vydáváním opisů nebo výpisů z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidována jako zástava".
Poznámka pod čarou č. 2a zní:
"2a) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 23 písmeno a) zní:
"a) sepisováním notářských zápisů o právních úkonech, není-li forma notářského zápisu stanovena pro právní úkon zvláštním zákonem, osvědčováním právně významných skutečností a prohlášení, nejde-li o osvědčování rozhodnutí orgánů právnické osoby, přijímáním a vydáváním úschov, vydáváním ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu2a), prováděním zápisů a výmazů do Rejstříku zástav, vydáváním opisů nebo výpisů z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidována jako zástava,".
3. V § 53 odst. 3 se za slovo "zákon" vkládají slova "nebo zvláštní právní předpis".
4. V § 72 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno j), které zní:
"j) výstupů z informačního systému veřejné správy.".
5. V § 72 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
"(4) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. d), i) a j) osvědčí notář formou a postupem stanovenými zvláštními právními předpisy4a),5).
5) Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.V
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se mění takto:
1. V části I položce 3 sazebníku správních poplatků, uvedeném v příloze k zákonu se doplňuje písmeno d), které zní:
"d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému         Kč 50 
  veřejné správy                   za každou i započatou stránku".
2. V části I položce 22 sazebníku správních poplatků, písmeno i) zní:
"i) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace, 
  o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení 
  souhlasu se změnou atestačních podmínek26)     Kč 10 000".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl.VI
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 39 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Jsou-li evidenční listy vedeny způsobem stanoveným v § 123e odst. 2 a zasílány v elektronické podobě formou datové zprávy, předkládají se přímo České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím její elektronické podatelny.".
2. V § 39 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 56a zní:
"(8) Lhůta pro předložení evidenčního listu je zachována, použije-li organizace pro předložení evidenčního listu službu dodání datové zprávy orgánu veřejné moci prostřednictvím portálu veřejné správy a správce portálu veřejné správy převezme tuto datovou zprávu nejpozději v poslední den této lhůty56a).
56a) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
Čl.VII
V hlavě III zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) § 32 odst. 5 se slova "není-li řešitel nebo další fyzická osoba státním občanem České republiky" nahrazují slovy "nemá-li řešitel nebo další fyzická osoba přidělené rodné číslo" a slova "podle standardu informačních systémů veřejné správy" se nahrazují slovy "stanovený správcem informačního systému výzkumu a vývoje".
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o účetnictví
Čl.VIII
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:
V § 21a odst. 4 se na konci doplňuje věta: "Účetní jednotky uvedené v § 20 zveřejňují účetní závěrku rovněž v Obchodním věstníku.".
 
ČÁST SEDMÁ
zrušena
Čl.IX
zrušen
 
ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Čl.X
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou ustanovení článku I bodu 38, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, a ustanovení článku I bodů 43, 47 a 48 a částí šesté a sedmé, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Související dokumenty