402/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro Pozemkový fond České republiky

Schválený:
402/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. září 2005,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro Pozemkový fond České republiky
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1:
 
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
 
§ 1
Touto vyhláškou se stanoví:
a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,
c) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce,
d) směrná účtová osnova,
e) účetní metody.
 
§ 2
Vyhláška se vztahuje na Pozemkový fond České republiky1) (dále jen "Fond").
 
ČÁST DRUHÁ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
(K § 4 odst. 8 zákona)
  
Hlava I
Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky
 
§ 3
(1) Účetní závěrka Fondu zahrnuje rozvahu (bilanci) a přílohu.
(2) V rozvaze (bilanci) jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Výkaz zisku a ztráty Fond nesestavuje.
(4) Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci).
 
§ 4
(1) V rozvaze (bilanci) se položky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Další podrobnější členění těchto položek lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání.
(2) Položky rozvahy (bilance) se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy, římských číslic a arabských číslic a názvem položky; položky lze členit na podpoložky.
(3) Každá z položek rozvahy (bilance) obsahuje též informaci o výši této položky vykázané za bezprostředně předcházející účetní období (dále jen "minulé účetní období"). V případě, že informace uváděné za minulé účetní období a běžné účetní období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost dle § 19 odst. 6 zákona a v příloze se tato úprava odůvodní.
(4) Položky rozvahy (bilance), k nimž nejsou žádné číselné hodnoty za běžné účetní období ani za minulé účetní období, se neuvádějí.
(5) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a jednotlivé položky se vykazují v celých tisících Kč. Položky "Aktiva celkem" a "Pasiva celkem" se musí rovnat.
  
Hlava II
Obsahové vymezení některých položek rozvahy (bilance)
 
§ 5
Dlouhodobý majetek
(1) Položka "A. Dlouhodobý majetek" obsahuje pořizovací cenu nehmotného a hmotného majetku, který slouží provozní činnosti Fondu.
(2) Položka "A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje zejména software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ceny určené účetní jednotkou při splnění podmínek stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.
(3) Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání.
(4) Položka "A.I.4. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.
(5) Položka "A.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.
(6) Položka "A.II.1. Pozemky" obsahuje pozemky ve vlastnictví Fondu bez ohledu na jejich pořizovací cenu.
(7) Položka "A.II.2. Stavby" obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti stavby2) včetně budov, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního předpisu a jiná stavební díla podle zvláštních právních předpisů, která jsou ve vlastnictví Fondu.
(8) Položka "A.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí" obsahuje samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.
(9) Položka "A.II.4. Umělecká díla a předměty" obsahuje umělecká díla, která nejsou součástí stavby, movité kulturní památky3), předměty kulturní hodnoty4) a obdobné movité věci ve vlastnictví Fondu, a to bez ohledu na výši pořizovací ceny.
(10) Položka "A.II.5. Jiný dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje dlouhodobý hmotný majetek, který podle své povahy není zachycen v předchozích položkách.
(11) Položka "A.II.6. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje pořizovaný hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.
 
§ 6
Majetek Fondu převzatý k privatizaci
(1) Položka "B.I. Majetek Fondu" obsahuje zůstatek majetku převzatého do vlastnictví Fondu po odstoupení od privatizační smlouvy ke konci rozvahového dne.
(2) Položka "B.II. Majetek Fondu v pronájmu" obsahuje majetek ve vlastnictví Fondu, převzatý po odstoupení od privatizační smlouvy ke konci rozvahového dne a pronajatý na základě uzavřených nájemních smluv.
 
§ 7
Finanční majetek
(1) Položka "C.I.2. Bankovní účty" obsahuje peněžní zůstatky prostředků určené výhradně k úhradám veškerých nákladů spojených s provozní činností Fondu včetně finančních prostředků sociálního fondu.
(2) Položka "C.I.3. Bankovní účty zvláštních peněžních prostředků" obsahuje peněžní zůstatky prostředků plynoucích z jednotlivých operací privatizace majetku vyplývajících ze statutu Fondu, snížené o převod finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s provozní činností Fondu.
(3) Položka "C.I.7. Cenné papíry a vklady" obsahuje majetkové vklady Fondu v akciových společnostech a ve společnostech s ručením omezeným.
 
§ 8
Pohledávky
(1) Položka "C.II.1. Pohledávky v zahraničí" obsahuje pohledávky za dlužníky, kteří mají sídlo v zahraničí, při splnění dodávky ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních vztahů.
(2) Položka "C.II.2. Pohledávky tuzemské" obsahuje pohledávky za dlužníky, kteří mají sídlo v tuzemsku, při splnění dodávek ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů.
 
§ 9
Vlastní kapitál
(1) Položka "A.I. Základní kapitál" obsahuje stav základního kapitálu Fondu vyčleněný pro jeho provozní činnost z fondu privatizace ve výši pořizovací ceny dlouhodobého majetku.
(2) Položka "A.II.1. Fond privatizace" obsahuje zůstatek zdrojů z privatizace podle zvláštních právních předpisů po odpočtu vynaložených nákladů na provozní činnost a pořízení dlouhodobého majetku k provozní činnosti Fondu.
(3) Položka "A.II.2. Ostatní fondy" obsahuje zůstatek dalších finančních zdrojů, které Fond vytváří nebo spravuje podle zvláštních předpisů. O podrobnějším členění této položky rozhoduje Fond ve své kompetenci.
 
§ 10
Závazky
(1) Položka "B.I.1. Dodavatelé" obsahuje závazky vyplývající ze smluv, které Fond uzavřel s nabyvateli privatizovaného majetku při přímém prodeji majetku a nebo je převzal s privatizovaným majetkem (a. s. založené Fondem národního majetku České republiky) z titulu odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací podle zvláštních právních předpisů. Součástí této položky jsou i závazky Fondu vůči dodavatelům z titulu provozní činnosti Fondu.
(2) Položka "B.I.2. Směnky k úhradě" obsahuje vystavené dlužné směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojování závazků vůči věřiteli.
(3) Položka "B.I.10. Emitované dluhopisy" vyjadřuje zůstatek vydaných dluhopisů ve výši příslušné emise.
 
Hlava III
Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce
 
§ 11
Uspořádání informací v příloze v účetní závěrce
Příloha se sestavuje popisným způsobem nebo ve formě tabulek k zajištění přehlednosti a srozumitelnosti předkládaných informací. Součástí přílohy je přehled tvorby a použití fondu privatizace.
 
§ 12
Obsahové vymezení informací v příloze v účetní závěrce
(1) V příloze uvede Fond údaje podle § 18 odst. 2 zákona, zejména popis organizační struktury a její změny během uplynulého účetního období, jména a příjmení členů statutárního a dozorčího orgánu k rozvahovému dni, průměrný počet zaměstnanců, z toho řídících pracovníků, osobní náklady, které byly vynaloženy na zaměstnance a z toho na řídící pracovníky, odměny statutárního a dozorčího orgánu (uvádějí se úhrnné údaje, nikoliv údaje o jednotlivých pracovnících).
(2) K položkám pohledávek uvedených v rozvaze uvede Fond v příloze reálnou hodnotu těchto pohledávek, která je podložena jejich skutečnou bonitou na podkladě kvalifikovaného odhadu účetní jednotky.
(3) Fond v příloze uvede důležité informace týkající se pohledávek a závazků, zejména po lhůtě splatnosti, a vysvětlí každou významnou událost, která se stala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky v souladu s § 19 odst. 5 zákona.
(4) V příloze Fond uvede komentář k těm položkám tvorby a použití fondu privatizace, které v uplynulém účetním období významně ovlivnily jeho konečný zůstatek.
 
§ 13
Přehled tvorby a použití fondu privatizace
(1) Přehled tvorby a použití fondu privatizace se člení na oddíly A, B, C, D a obsahuje údaje o výnosech (příjmech) a použití (výdajích) prostředků privatizace majetku v rámci činnosti Fondu podle zvláštních předpisů a pro zabezpečení vlastní provozní činnosti Fondu na základě schváleného rozpočtu pro příslušné účetní období.
(2) V oddíle A se uvádí počáteční stav fondu privatizace k prvnímu dni účetního období a jednotlivé položky, které na základě právních předpisů zvyšují stav fondu privatizace.
(3) V oddíle B se uvádějí položky, které snižují výši zdrojů z privatizace majetku. Odděleně se uvádějí náklady na zabezpečení provozní činnosti Fondu.
(4) V oddíle C se uvádí konečný zůstatek fondu privatizace k rozvahovému dni. Tato položka je rovna v rozvaze (bilanci) položce "A.II.1. Fond privatizace".
(5) V oddíle D se uvádějí údaje o vynaložených nákladech provozní činnosti Fondu, členěné podle druhů včetně výdajů na pořízení dlouhodobého majetku.
 
ČÁST TŘETÍ
SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČETNÍ METODY
  
Hlava I
Směrná účtová osnova
(K § 4 odst. 8 zákona)
 
§ 14
Účtové skupiny směrné účtové osnovy jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 
§ 15
(1) V rámci účtových skupin uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce Fond uplatní syntetické účty končící číselnými znaky 0 až 9.
(2) Uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy si volí Fond ve své kompetenci v účtovém rozvrhu.
(3) V rámci příslušných syntetických účtů přistupuje Fond k vytváření analytických účtů s přihlédnutím ke konkrétním potřebám zajištění přehledných a průkazných podkladů pro sestavení účetní závěrky a dalším potřebám informací o činnosti a majetku, který Fond dle zvláštních předpisů vlastní nebo spravuje.
  
Hlava II
Účetní metody
(K § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1 zákona)
 
§ 16
Základní metoda účtování Fondu
(1) Účetnictví Fondu je organizováno do dvou samostatných okruhů. V prvém okruhu se účtují provozní náklady a náklady na pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se zabezpečením provozní činnosti této účetní jednotky v rámci její působnosti dané právním předpisem1). Druhý okruh obsahuje účetní případy týkající se převodu majetku určeného k privatizaci a jeho privatizace podle zvláštních předpisů. Tyto dva okruhy jsou spojeny účtem vnitřního zúčtování a představují souhrnně účetnictví Fondu jako účetní jednotky ve smyslu zákona.
(2) Fond je účetní jednotkou, která nevykazuje výsledek hospodaření. Náklady (výdaje) na zabezpečení provozní činnosti jsou hrazeny z fondu privatizace, výnosy (příjmy) Fondu zvyšují fond privatizace.
(3) Materiál určený výhradně k provozní činnosti Fondu se účtuje při jeho pořízení do spotřeby. Tento materiál se po dobu skladování, za účelem jeho ochrany, eviduje v seznamech tohoto majetku a podléhá inventarizaci.
(4) Drobný nehmotný majetek a drobný hmotný majetek určený k zabezpečení provozní činnosti Fondu s dobou použitelnosti delší než jeden rok, v ocenění určeném účetní jednotkou do částky stanovené pro dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, se účtuje při pořízení do nákladů. Tento majetek se až do jeho vyřazení eviduje na podrozvahových účtech a podléhá inventarizaci.
(5) Na účtech účtové třídy 5 - Náklady se účtují výhradně náklady spojené se zabezpečením provozní činnosti Fondu. Tyto náklady jsou obsahově vymezeny a limitovány schváleným rozpočtem Fondu.
(6) Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku k provozní činnosti Fondu snižují fond privatizace a zvyšují základní kapitál Fondu.
(7) Pořizovací cena dlouhodobého majetku sloužícího provozní činnosti Fondu se při jeho vyřazení prodejem nebo likvidací zúčtuje na vrub základního kapitálu.
(8) U pohledávek z privatizace lze na příslušný analytický účet konkrétního dlužníka vyúčtovat jako pasivní položky
a) přijaté zálohy (záruky), které dlužník zaplatí v časovém předstihu před uzavřením kupní smlouvy na zajištění nákupu privatizovaného majetku,
b) přijaté částky u tzv. rozpracovaných projektů, kdy kupující nepodepsal předávací protokol a převzetí privatizovaného majetku, avšak zaplatil za majetek.
(9) Pasivní položky na účtech pohledávek za konkrétními dlužníky snižují celkový objem pohledávek vyúčtovaný podle rozvah privatizovaných subjektů v případech, kdy Fond převzal majetek privatizovaných subjektů a uskutečnil prodej podle schválených privatizačních projektů.
(10) Fond účtuje nemovitý majetek sloužící zemědělské nebo lesní výrobě, který přešel do správy Fondu ze zákona5), v podrozvaze. Při dohledávání tohoto majetku se prověřená aktualizovaná data z katastrálních úřadů na listech vlastnictví zavádějí do účetnictví Fondu nejméně čtyřikrát ročně u pozemků, u staveb a budov průběžně. V analytické evidenci se odděleně účtují stavby a pozemky.
 
§ 17
Odpisování majetku Fondu
Fond majetek neodpisuje.
 
§ 18
Účtování tvorby a použití fondu privatizace
(1) Systém účetnictví Fondu je založen na kontinuitě k bilancím původních státních subjektů. Stav majetku privatizovaných subjektů, který přechází na Fond a zvyšuje fond privatizace, musí být doložen účetní závěrkou privatizovaného subjektu sestavenou podle účetních předpisů, inventurními soupisy a inventarizačními zápisy. V příloze v účetní závěrce musí být uveden přehled práv průmyslových nebo jiného duševního vlastnictví; zvlášť musí být uveden majetek, který není veden v účetnictví privatizovaného subjektu na rozvahových účtech.
(2) Majetek určený k privatizaci, který přechází na Fond podle právních předpisů, je zdrojem fondu privatizace.
(3) Fond účtuje ve prospěch fondu privatizace také tržby z prodeje staveb a pozemků, které má ve správě a o nichž účtuje v podrozvaze.
(4) Použití majetku Fondu podle právních předpisů s výjimkou jeho pronájmu snižuje fond privatizace.
(5) Při pronájmu majetku Fondu jinému subjektu se zaúčtuje snížení stavu majetku Fondu a zvýšení stavu majetku Fondu v pronájmu. K datu ukončení smlouvy o nájmu majetku Fondu jinému subjektu Fond převezme rozvahu privatizovaného majetku po zúčtování výsledku hospodaření k datu ukončení smlouvy.
(6) Ve všech dalších úkonech v rámci privatizace (například při odstoupení od kupních smluv, pronajímání nebo vkládání majetku) je povinným základním kontrolním prvkem celého procesu inventarizace majetku a závazků.
 
§ 19
Způsoby oceňování majetku Fondu
(1) Cenné papíry a podíly v majetku Fondu se oceňují pořizovací cenou. Reálnou hodnotu cenných papírů a pohledávek určených k obchodování dle zákona k rozvahovému dni vyjádří Fond v příloze v účetní závěrce.
(2) Privatizovaný majetek na účtu Majetek Fondu se oceňuje souhrnně pořizovací cenou ve výši rozdílu mezi aktivy celkem a cizími zdroji privatizovaného subjektu. Rozvaha (bilance) privatizovaného subjektu je podkladem pro vyhotovení účetního dokladu a poskytuje průkazný přehled o ocenění a struktuře majetku privatizovaného subjektu. Analytická evidence je vedena odděleně podle jednotlivých privatizovaných subjektů.
(3) Dlouhodobý majetek ve správě5) Fondu se v účetnictví ocení dle účetní závěrky předávajícího podniku nebo reálnou hodnotou6), pokud zůstatková cena předávaného, resp. nově nalezeného dlouhodobého majetku není známa. Při stanovení reálné hodnoty tohoto majetku se vychází z kvalifikovaného odhadu stanoveného účetní jednotkou.
(4) Pozemky ve správě Fondu v katastrálním území s provedenou digitalizací se ocení dle jednotlivých přiřazených bonitovaných půdně ekologických jednotek, u pozemků bez provedené digitalizace průměrnou cenou pozemků daného katastrálního území.
(5) Majetek Fondu pronajatý jinému subjektu se oceňuje podle rozvahy privatizovaného subjektu.
 
§ 20
Časové rozlišení
(1) Fond zachycuje náklady zásadně do období, v němž byly náklady vynaloženy. Fond neúčtuje o nákladech, výdajích, výnosech a příjmech příštích období.
(2) Na dohadných účtech aktivních a pasivních Fond účtuje pouze v případech, které nelze zaúčtovat jako běžné pohledávky (dohadné účty aktivní), nebo například v případech, kdy není možno stanovit do data uzavírání účetních knih konečnou výši závazků (dohadné účty pasivní).
 
ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 21
Účetní závěrky za účetní období započaté před účinností této vyhlášky se sestaví podle vyhlášky č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky, ve znění vyhlášky č. 478/2003 Sb.
 
§ 22
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky.
2. Vyhláška č. 478/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky.
 
§ 23
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
 
Příl.1
Uspořádání položek rozvahy (bilance)
AKTIVA CELKEM
A. Dlouhodobý majetek
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.1. Software
2. Ocenitelná práva
3. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
4. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek
A.II. 1. Pozemky
2. Stavby
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
4. Umělecká díla a předměty
5. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
6. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
B. Majetek převzatý k privatizaci celkem
B.I. Majetek Fondu
B.II. Majetek Fondu v pronájmu
C. Oběžná aktiva
C.I. Finanční majetek celkem
C.I.1. Peníze
2. Bankovní účty
3. Bankovní účty zvláštních peněžních prostředků
4. Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách
5. Peníze na cestě
6. Peněžní prostředky v zahraniční měně na cestě
7. Cenné papíry a vklady
8. Ceniny
C.II. Pohledávky celkem
C.II. 1. Pohledávky v zahraničí
2. Pohledávky tuzemské
3. Poskytnuté provozní zálohy
4. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
5. Daň z příjmů
6. Ostatní přímé daně
7. Ostatní daně a poplatky
8. Jiné pohledávky
D. Přechodné účty aktivní
D.I. Dohadné účty aktivní
PASIVA CELKEM
A. Vlastní kapitál
A.I. Základní kapitál
A.II. Finanční a zvláštní fondy
A.II. 1. Fond privatizace
2. Ostatní fondy
B. Cizí zdroje
B.I. Závazky celkem
B.l.1. Dodavatelé
2. Směnky k úhradě
3. Zaměstnanci
4. Ostatní závazky k zaměstnancům
5. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění
6. Daň z příjmů
7. Ostatní přímé daně
8. Ostatní daně a poplatky
9. Ostatní závazky
10. Emitované dluhopisy
11. Bankovní úvěry
C. Přechodné účty pasivní
C.I. Dohadné účty pasivní
 
Příl.2
Uspořádání položek přehledu tvorby a použití fondu privatizace
A. TVORBA FONDU
A.I. Počáteční stav fondu privatizace
A.I. 1. Nabytí májetku privatizovaných subjektů
2. Podíl na zisku akciových a jiných obchodních společností
3. Ziskové rozdíly z prodeje akcií a podílů
4. Podíl na likvidačním zůstatku společností (přebytek)
5. Přijaté nájemné z pronájmu majetku Fondu
6. Přijaté bankovní úroky z vkladových účtů
7. Přijaté tržby z prodeje a likvidace majetku v provozní činnosti Fondu
8. Podíl z prodeje a transformace majetku Fondu
9. Ostatní
A.II. Tvorba fondu celkem (pol. A.I.1. až A.I.9.)
B. POUŽITÍ FONDU
B.I.1. Provozní a investiční náklady na činnost Fondu (pol. D)
2. Převod majetku na obce
3. Převod majetku pro účely zdravotního a sociálního pojištění
4. Podíl na ztrátě obchodních společností
5. Ztrátové rozdíly z prodeje akcií a podílů
6. Podíl na likvidačním zůstatku společností
7. Plnění závazků podniků určených k privatizaci
8. Vyrovnání nároků oprávněných osob podle právních předpisů
9. Podíl z prodeje a transformace majetku Fondu
10. Ostatní
B.II. Použití fondu celkem (pol. B.l.1. až B.l.10.)
C. Zůstatek fondu privatizace (pol. A.I.+ A.II.- B.II.)
D. Náklady na zabezpečení provozní činnosti Fondu
D.I. Spotřeba materiálu a služeb
D.I. 1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie
3. Opravy a udržování
4. Cestovné
5. Náklady na reprezentaci
6. Ostatní služby
7. Náklady na realizaci privatizačních projektů
D.II. Osobní a sociální náklady
D.II.1. Mzdové náklady
2. Zdravotní a sociální pojištění
3. Tvorba sociálního fondu
4. Ostatní sociální náklady
D.III. Finanční náklady
D.III. 1. Daně a poplatky
2. Pokuty a penále
3. Manka a škody
4. Ostatní finanční náklady
D.IV. Pořízení dlouhodobého majetku
 
Příl.3
Směrná účtová osnova
Účtová třída O - Dlouhodobý majetek pro provozní činnost Fondu a majetek převzatý Fondem k privatizaci
Účtová skupina
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
02 - Dlouhodobý hmotný majetek kromě pozemků, uměleckých děl a předmětů kulturní hodnoty
03 - Pozemky, umělecká díla a předměty kulturní hodnoty
04 - Nedokončený dlouhodobý majetek
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
06 - Majetek převzatý Fondem k privatizaci
Účtová třída 2 - Finanční účty a zúčtovací vztahy pro okruh privatizace
Účtová skupina
20 - Cenné papíry a podíly v s. r. o.
21 - Vkladové účty a bankovní úvěry
22 - Bankovní účty v zahraniční měně
23 - Zahraniční pohledávky
24 - Tuzemské pohledávky
25 - Závazky
26 - Závazky směnečné
28 - Pohledávky směnečné
29 - Vnitřní zúčtování
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy, peníze, ceniny a bankovní účty pro okruh provozní činnosti
Účtová skupina
31 - Pohledávky
32 - Závazky
33 - Zúčtovací vztahy se zaměstnanci a institucemi
34 - Zúčtování daní
35 - Bankovní účty
36 - Peníze a peníze na cestě
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
Účtová třída 5 - Náklady správní činnosti
Účtová skupina
50 - Spotřebované nákupy
51 - Služby
52 - Osobní náklady
53 - Daně a poplatky
54 - Finanční náklady
59 - Převodové účty
Účtová třída 7 - Závěrkové účty
Účtová skupina
70 - Počáteční a konečné účty rozvažné
Účtová třída 9 - Fondy, vydané dluhopisy a podrozvahové účty
Účtová skupina
91 - Finanční fondy
92 - Základní kapitál a vydané dluhopisy
94 - Zvláštní fondy
95 - 99 Podrozvahové účty
1) Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 27 odst. 1 písm. d), odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty