77/2000 Sb., o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky

Schválený:
77/2000 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. března 2000 o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů:
 
§ 1
(1) Státnímu občanu Slovenské republiky, který pobývá na území České republiky, se na jeho žádost vydá potvrzení o přechodném pobytu.
(2) Státní občan Slovenské republiky podá žádost na tiskopisu předepsaném Ministerstvem vnitra. K žádosti připojí doklad potvrzující účel pobytu.
(3) Potvrzení o přechodném pobytu vydá odbor cizinecké a pohraniční policie.1)
 
§ 2
(1) V potvrzení o přechodném pobytu se uvede jméno, příjmení a datum narození státního občana Slovenské republiky, číslo jeho cestovního dokladu a účel pobytu státního občana Slovenské republiky na území České republiky. Potvrzení o přechodném pobytu se opatří úředním razítkem a podepíše je oprávněná osoba.
(2) Potvrzení o přechodném pobytu se vydá na dobu nejvýše 1 roku.
 
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr vnitra:
PhDr. Grulich v. r.
1) § 164 zákona č. 326/1999 Sb.

Související dokumenty