362/2010 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu

Schválený:
362/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2010
o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 117/2006 Sb., a podle § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb. a zákona č. 351/2009 Sb.:
 
§ 1
Rozsah informací a způsob předávání
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny zasílají Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí zprávu o svém hospodaření (dále jen „zpráva“) elektronicky podle jiného právního předpisu1). Rozsah informací obsažených ve zprávě je uveden v přílohách č. 1 až 16 k této vyhlášce. Součástí zprávy je dále rozvaha (bilance) sestavená podle jiného právního předpisu2). Není-li v přílohách k této vyhlášce stanoveno jinak, zpracovávají se informace obsažené ve zprávě kumulativně od 1. ledna kalendářního roku do posledního dne kalendářního čtvrtletí (dále jen „sledované období“), za které se zpráva podává.
 
§ 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu.
2. Vyhláška č. 183/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu.
3. Vyhláška č. 313/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.
 
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
 
Přílohy 1 - 16
Příloha 1


Příloha 2


Příloha 3
 
Příloha 4Příloha 5


Příloha 6


Příloha 7

Příloha 8Příloha 9


Příloha 10


Příloha 11Příloha 12

Příloha 13

Příloha 14Příloha 15Příloha 161) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty