515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Schválený:
515/2004 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2004
o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
Změna: 578/2004 Sb.
Změna: 338/2006 Sb.
Změna: 68/2008 Sb.
Změna: 97/2010 Sb.
Změna: 10/2014 Sb.
Změna: 173/2015 Sb.
Změna: 299/2019 Sb.
Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
(1) Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v případě investiční akce v technologickém centru činí 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1); na vytváření nových pracovních míst v hlavním městě Praze se podpora neposkytuje.
(2) Hmotná podpora zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v případě investiční akce ve výrobě se poskytuje, pokud průměrný podíl nezaměstnaných osob v územní oblasti1) dosáhne alespoň výše 7,5 %, a její výše činí
a) 300 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené ve zvýhodněné průmyslové zóně schválené vládou podle zákona o investičních pobídkách,
b) 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s podílem nezaměstnaných osob nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice.
(3) Hmotná podpora se poskytuje na nová pracovní místa zřízená za podmínek uvedených v dohodě sjednané podle § 111 odst. 6 zákona.
 
§ 2
(1) Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek v případě investiční akce v technologickém centru činí 50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2) v územní oblasti; na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců se podpora neposkytuje v hlavním městě Praze.
(2) Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek v případě investiční akce ve výrobě se poskytuje, pokud průměrný podíl nezaměstnaných osob v územní oblasti dosáhne alespoň výše 7,5 %, a její výše činí
a) v územní oblasti s podílem nezaměstnaných osob nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice, 50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2),
b) v územní oblasti s podílem nezaměstnaných osob nejméně o 25 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice, 25 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2).
(3) Jestliže v době podání žádosti o hmotnou podporu organizaci určené podle zákona o investičních pobídkách je žadatelem
a) malý podnik3), navyšuje se výše hmotné podpory podle odstavců 1 a 2 o 20 procentních bodů,
b) střední podnik3), navyšuje se výše hmotné podpory podle odstavců 1 a 2 o 10 procentních bodů.
(4) V případě rekvalifikace nebo školení zaměstnanců se zdravotním postižením nebo znevýhodněných zaměstnanců se výše hmotné podpory podle odstavců 1 a 2 navyšuje o 10 procentních bodů, nejvýše však na 70 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení těchto zaměstnanců2).
(5) Při stanovení výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení se vychází z předpokládaných nákladů uvedených v dohodě sjednané podle § 111 odst. 7 zákona.
 
§ 3
(1) Novými pracovními místy se rozumí pracovní místa vytvořená zaměstnavatelem na základě dohody sjednané podle § 111 odst. 6 zákona (dále jen "dohoda"), na nichž jsou umístěni státní občané České republiky, státní příslušníci jiného členského státu Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci nebo dlouhodobě pobývající rezidenti v Evropské unii na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, a tyto osoby mají u zaměstnavatele sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou.
(2) Počet nových pracovních míst v případě zavádění výroby nebo vybudování technologického centra se zjišťuje podle počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce4) k datu, které bylo podle dohody stanoveno pro vytvoření nových pracovních míst.
(3) Počet nových pracovních míst v případě rozšíření výroby nebo rozšíření technologického centra se zjišťuje jako rozdíl mezi počtem zaměstnanců v místě realizace investiční akce4) k datu, které bylo podle dohody stanoveno pro vytvoření pracovních míst, a průměrným počtem zaměstnanců v místě realizace investiční akce4) za období 12 kalendářních měsíců předcházejících předložení záměru získat investiční pobídku zaměstnavatelem.
(4) Počet nových pracovních míst zjištěných podle odstavců 2 a 3 se zaokrouhlí na celé jednotky směrem dolů.
 
§ 4
Průměrným podílem nezaměstnaných osob se pro účely tohoto nařízení rozumí průměrný podíl nezaměstnaných osob za ukončené kalendářní pololetí bezprostředně předcházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky podle zákona o investičních pobídkách. Při zjišťování průměrného podílu nezaměstnaných osob se vychází ze statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
§ 5
(1) Hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst a hmotnou podporu rekvalifikace nebo školení poskytuje Úřad práce na základě dohody sjednané podle § 111 odst. 6 a 7 zákona a bezhotovostně ji převede ve lhůtách uvedených v této dohodě na účet zaměstnavatele vedený u peněžního ústavu.
(2) Má-li být jednotlivému zaměstnavateli poskytnuta hmotná podpora rekvalifikace nebo školení (§ 2), jejíž hodnota na jeden projekt přesahuje v době podání záměru získat investiční pobídky v českých korunách částku odpovídající 2 000 000 EUR, vyžaduje se k jejímu poskytnutí předchozí oznámení a schválení Evropskou komisí6).
 
§ 6
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.
Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
1. místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II nařízení vlády č. 578/2004 Sb.
Hmotná podpora podle nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, se vztahuje na investiční záměry podané po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.II nařízení vlády č. 338/2006 Sb.
Hmotná podpora podle nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb., a ve znění tohoto nařízení, se vztahuje na investiční záměry podané nejdříve v den, kdy toto nařízení nabývá účinnosti.
Čl.II nařízení vlády č. 68/2008 Sb.
Výše hmotné podpory podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se vztahuje na záměry získat investiční pobídky, podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl. II nařízení vlády č. 97/2010 Sb.
Přechodné ustanovení
Podle § 3 odst. 2 a 3 nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se postupuje také,
a) připadne-li termín, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst, do období po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, nebo
b) připadl-li termín, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst, do období přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li zjištěn dohodnutý počet pracovních míst podle nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl. II nařízení vlády č. 10/2014 Sb.
Přechodné ustanovení
Na záměry získat investiční pobídku podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se vztahuje výše hmotné podpory podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl. II nařízení vlády č. 173/2015 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použije nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.II nařízení vlády č. 299/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použije nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
1) § 111 odst. 11 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
2) Čl. 31 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
3) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.
4) § 1a odst. 1 písm. h) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Čl. 4 odst. 1 písm. n) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Související dokumenty