162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky

Schválený:
162/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2015
o podrobnostech úřednické zkoušky
Změna: 124/2018 Sb.
Změna: 160/2019 Sb.
Změna: 160/2019 Sb. (část)
Změna: 63/2022 Sb.
Změna: 461/2022 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
 
§ 1
Obsah, rozsah a způsob provedení obecné části úřednické zkoušky
(1) Státní zaměstnanec nebo osoba, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru, (dále jen „zkoušený“) koná obecnou část úřednické zkoušky formou písemného testu. Písemný test obsahuje 30 náhodně vybraných zkušebních otázek ze seznamu zkušebních otázek, který je tvořen 300 zkušebními otázkami. Ke každé zkušební otázce jsou přiřazeny 3 odpovědi, z nichž 1 je správná. Písemný test trvá 30 minut; v případech zvláštního zřetele hodných je možné tuto dobu prodloužit, a to zpravidla nejdéle na 60 minut.
(2) Ministerstvo vnitra vytvoří zkušební otázky obsažené v seznamu podle odstavce 1 v rozsahu obsahu mezinárodních smluv, právních předpisů a služebních předpisů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, případně i obsahu prováděcích předpisů k právním předpisům uvedeným v této příloze.
 
§ 2
Obsah, rozsah a způsob provedení zvláštní části úřednické zkoušky
(1) Zkoušený koná zvláštní část úřednické zkoušky formou ústních odpovědí na 3 zkušební otázky, které si vylosuje ze seznamu 20 zkušebních otázek. Zvláštní část úřednické zkoušky trvá zpravidla nejdéle 60 minut a zahrnuje přípravu, která trvá nejméně 15 minut, nejvíce však 30 minut; v případech zvláštního zřetele hodných je možné dobu přípravy prodloužit, a to zpravidla nejdéle na 60 minut.
(2) Ústřední správní úřad vytvoří zkušební otázky obsažené v seznamu podle odstavce 1 v rozsahu obsahu mezinárodních smluv, právních předpisů, služebních předpisů, usnesení vlády, jiných dokumentů a požadavků uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, případně i obsahu prováděcích předpisů k právním předpisům uvedeným v této příloze.
 
§ 3
Hodnocení úřednické zkoušky
(1) Každá část úřednické zkoušky se hodnotí samostatně.
(2) Zkoušený, který v obecné části úřednické zkoušky správně zodpoví alespoň 23 zkušebních otázek obsažených v písemném testu, se hodnotí výrokem „vyhověl“; v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyhověl“. Zkoušený se z obecné části úřednické zkoušky nehodnotí, koná-li další zvláštní část úřednické zkoušky a již úspěšně vykonal obecnou část úřednické zkoušky.
(3) Zkoušený, který se ve zvláštní části úřednické zkoušky hodnotí výrokem „vyhověl“ alespoň u 2 ze 3 vylosovaných zkušebních otázek, se ve zvláštní části úřednické zkoušky celkově hodnotí výrokem „vyhověl“; v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyhověl“.
(4) Zkoušený se dále v obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky hodnotí výrokem „nevyhověl“, pokud
a) v průběhu obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky použije nedovolenou pomůcku,
b) od obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky odstoupí, nebo
c) se k obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky bez řádné omluvy nedostaví.
(5) Zkušební komise učiní o tom, že nastala skutečnost podle odstavce 4, záznam do protokolu o průběhu úřednické zkoušky.
(6) Úřednická zkouška je vykonána úspěšně, jestliže je zkoušený hodnocen výrokem „vyhověl“ v obecné i zvláštní části úřednické zkoušky. Vzor osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Vzor zprávy o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 4
Další náležitosti úřednické zkoušky
(1) Zkoušený koná obecnou část a zvláštní část úřednické zkoušky v jednom dni v místě, kde zasedá zkušební komise; to neplatí, koná-li zkoušený pouze jednu část úřednické zkoušky proto, že zbývající část úřednické zkoušky již úspěšně vykonal, nebo vykonal-li zkoušku považovanou za rovnocennou obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky. Koná-li zkoušený pouze obecnou část úřednické zkoušky, může ji konat v rámci úřednické zkoušky i pro jiný obor státní služby, než ve kterém vykonává státní službu.
(2) Zkoušený může při přípravě na zvláštní část úřednické zkoušky používat nekomentované úplné znění mezinárodní smlouvy, právního předpisu nebo služebního předpisu.
(3) Zkušební komise vyhotoví o průběhu úřednické zkoušky zkoušeného protokol, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Zkušební komise seznámí zkoušeného s hodnocením úřednické zkoušky nebo její části po jejím vykonání.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Chovanec v. r.
 
Příloha 1
Mezinárodní smlouvy, právní předpisy a služební předpisy pro tvorbu zkušebních otázek k obecné části úřednické zkoušky
I. Mezinárodní smlouvy
a) Smlouva o Evropské unii,
b) Smlouva o fungování Evropské unie,
c) Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii
II. Právní předpisy
a) Ústava České republiky,
b) Listina základních práv a svobod,
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
d) zákon o územně správním členění státu,
e) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
f) zákon o právu petičním,
g) zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu,
h) zákon o Ústavním soudu,
i) zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
j) zákon o svobodném přístupu k informacím,
k) obecní zřízení,
l) krajské zřízení,
m) zákon o hlavním městě Praze,
n) rozpočtová pravidla,
o) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
p) zákon o informačních systémech veřejné správy,
q) zákon o finanční kontrole,
r) soudní řád správní,
s) zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem,
t) zákon o archivnictví a spisové službě,
u) správní řád,
v) zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
w) zákoník práce,
x) občanský zákoník,
y) kontrolní řád,
z) zákon o státní službě
za) zákon o kybernetické bezpečnosti,
zb) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
zc) zákon o zpracování osobních údajů.
III. Služební předpisy
Pravidla etiky státních zaměstnanců
 
Příloha 2
Mezinárodní smlouvy, právní předpisy, služební předpisy, usnesení vlády, jiné dokumenty a požadavky pro tvorbu zkušebních otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Obor státní                       Požadovaný rozsah znalostí                      
   služby                                                           
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finance      a) zákon o cenách,
          b) zákon o účetnictví,
          c) zákon o oceňování majetku,
          d) rozpočtová pravidla,
          e) zákon o rozpočtovém určení daní,
          f) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
          g) zákon o finanční kontrole,
          h) zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daně, poplatky   a) zákon o místních poplatcích,
a jiná obdobná   b) zákon o soudních poplatcích mimo přílohu,
peněžitá plnění  c) zákon o dani z nemovitých věcí,
a hazardní hry   d) zákon o daních z příjmů,
          e) zákon o ochraně spotřebitele v rozsahu ustanovení o hazardních hrách,
          f) zákon o dani silniční,
          g) zákon o regulaci reklamy v rozsahu ustanovení o hazardních hrách,
          h) zákon o spotřebních daních,
          i) zákon o dani z přidané hodnoty,
          j) zákon o správních poplatcích mimo přílohu,
          k) zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů v rozsahu ustanovení o dani ze zemního plynu a některých dalších 
           plynů, dani z pevných paliv a dani z elektřiny,
          l) zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v rozsahu 
           ustanovení o hazardních hrách,
          m) daňový řád,
          n) zákon o Finanční správě České republiky,
          o) zákon o Celní správě České republiky,
          p) zákon o hazardních hrách,
          q) zákon o dani z hazardních her
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Audit       a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních
           o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském
           zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních
           o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním
           a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,
          b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení
           Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
           rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a
           Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
           Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu,
          c) Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu vydaný Mezinárodním institutem interních auditorů,
          d) zákon o finanční kontrole,
          e) zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
          f) kontrolní řád
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hospodaření s   a) zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné
majetkem státu    právnické nebo fyzické osoby,
a jeho       b) zákon o mimosoudních rehabilitacích,
privatizace    c) zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
          d) zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí,
          e) zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
          f) zákon o účetnictví,
          g) zákon, kterým se upravují některé otázky související se zákonem o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
           jinému zemědělskému majetku,
          h) zákon o státním podniku,
          i) zákon o oceňování majetku,
          j) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
          k) zákon o finanční kontrole,
          l) zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
          m) zákon o zrušení Fondu národního majetku,
          n) občanský zákoník v rozsahu ustanovení o věcných právech a závazcích z právních jednání,
          o) kontrolní řád,   
          p) zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,     
          q) zákon o Státním pozemkovém úřadu,        
          r) katastrální zákon, 
          s) Zásady postupu při dokončování privatizace podle zákonů č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu 
           na jiné osoby, a č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti      
           Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, schválené vládou České republiky        
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanční      a) Smlouva o Evropské unii,
a ekonomická    b) Smlouva o fungování Evropské unie,
spolupráce se   c) Smlouva zakládající Evropský mechanismus stability,
zahraničím     d) Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii,
          e) jednací řád Rady Evropské unie,
          f) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní     správy České republiky,
          g) zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou,
          h) rozpočtová pravidla,
          i) všeobecný přehled o systému mezinárodních organizací a členství České republiky v hlavních mezinárodních 
           organizacích,
          j) všeobecný přehled o zahraniční pomoci, finančních mechanismech a znalost finančního a projektového 
           managementu,
          k) všeobecný přehled o problematice mezinárodní rozvojové spolupráce (zejména Evropská unie, Organizace 
           spojených národů, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj),
          l) všeobecný přehled o problematice podpory financování vývozu (Konsensus Organizace pro hospodářskou 
           spolupráci a rozvoj, činnost České exportní banky, a. s., činnost Exportní garanční a pojišťovací 
           společnosti, a. s.),
          m) Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních 
           smluv
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanční trh    a) zákon o bankách,
          b) zákon o České národní bance,
          c) zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření,
          d) zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem,
          e) zákon o spořitelních a úvěrních družstvech,
          f) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
          g) zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
          h) zákon o finančním arbitrovi,
          i) zákon o omezení plateb v hotovosti,
          j) zákon o dluhopisech,
          k) zákon o podnikání na kapitálovém trhu,
          l) zákon o pojišťovnictví,
          m) zákon o oběhu bankovek a mincí,
          n) zákon o doplňkovém penzijním spoření,
          o) občanský zákoník v rozsahu ustanovení o cenných papírech, pojištění a finančních službách,
          p) zákon o investičních společnostech a investičních fondech,
          q) zákon o směnárenské činnosti,
          r) zákon o spotřebitelském úvěru,
          s) zákon o platebním styku,
          t) zákon o distribuci pojištění a zajištění
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekonomická     a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících 
ochrana státu     převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006,
          b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti 
           vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005,
          c) trestní řád,
          d) zákon o omezení plateb v hotovosti,
          e) zákon o provádění mezinárodních sankcí,
          f) zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
          g) trestní zákoník,
          h) daňový řád,
          i) zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
          j) zákon o centrální evidenci účtů,
          k) zákon o evidenci skutečných majitelů
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraniční     a) Charta Spojených národů, 
vztahy a služba  b) Severoatlantická smlouva, 
          c) Statut Mezinárodního soudního dvora,       
          d) Vídeňská úmluva o diplomatických stycích,    
          e) Vídeňská úmluva o konzulárních stycích,     
          f) Vídeňská úmluva o smluvním právu,        
          g) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod,  
          h) Římský statut Mezinárodního trestního soudu,   
          i) Smlouva o Evropské unii, 
          j) Smlouva o fungování Evropské unie,        
          k) Listina základních práv Evropské unie,      
          l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o  
           vízech (vízový kodex), 
          m) směrnice Rady (EU) č. 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s   
           cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí     
           95/553/ES,       
          n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o 
           pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex),  
          o) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,   
          p) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,           
          q) zákon o pobytu cizinců na území České republiky, 
          r) zákon o cestovních dokladech,          
          s) zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí,           
          t) zákon o zahraniční službě,
          u) Statut vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a  
           Soudem prvního stupně schválený vládou České republiky,  
          v) Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních  
           smluv,         
          w) Směrnice vlády ke sjednávání mezinárodních smluv v rámci Evropské unie a k jejich vnitrostátnímu      
           projednávání,     
          x) Statut Výboru pro Evropskou unii schválený vládou České republiky,      
          y) aktuální koncepce zahraniční politiky České republiky schválená vládou České republiky,          
          z) dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce České republiky schválená vládou České republiky        
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školství,     a) Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu (Sdělení 
mládež        Ministerstva zahraničních věcí č. 60/2000 Sb. m. s.),
a tělovýchova   b) zákon o vysokých školách,
          c) zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
          d) zákon o podpoře sportu,
          e) zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči 
           ve školských zařízeních,
          f) školský zákon,
          g) zákon o pedagogických pracovnících,
          h) zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
          i) Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím 
           ústředními orgány státní správy,
          j) aktuální strategie vzdělávací politiky České republiky schválená vládou České republiky,
          k) aktuální dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky schválený vládou České 
           republiky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výzkum, vývoj   a) právní akty Evropské unie upravující zavedení a pravidla pro účast v rámcovém programu Evropské unie pro 
a inovace       výzkum a inovace na dané programové období,                                 
          b) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy  
           prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,                     
          c) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01),           
          d) zákon o Akademii věd České republiky,                                   
          e) zákon o vysokých školách,                                         
          f) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,                        
          g) zákon o veřejných výzkumných institucích                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kultura,      a) Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní (Vyhláška ministra      
církve a       zahraničních věcí č. 94/1958 Sb.),                                      
náboženské     b) Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních   
společnosti      statků (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 15/1980 Sb.),                         
          c) Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (Sdělení federálního ministerstva       
           zahraničních věcí č. 159/1991 Sb.),                                     
          d) Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 Sb.),  
          e) Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 
           č. 73/2000 Sb. m. s.), 
          f) Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí  
           č. 99/2000 Sb. m. s.),
          g) Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954     
           (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 71/2007 Sb. m. s.),                        
          h) Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí  
           č. 39/2009 Sb. m. s.), 
          i) Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Sdělení Ministerstva zahraničních 
           věcí č. 10/2010 Sb. m. s.),
          j) Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí   
           č. 93/2010 Sb. m. s.),                                             
          k) zákon o Národní galerii v Praze,                                     
          l) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky v rozsahu      
           ustanovení působnosti Ministerstva kultury a ustanovení o zásadách činnosti ústředních orgánů státní správy, 
          m) zákon o státní památkové péči,                                      
          n) zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,                            
          o) zákon o neperiodických publikacích,                                    
          p) tiskový zákon,                                              
          q) zákon o ochraně sbírek muzejní povahy,                                  
          r) rozpočtová pravidla,                                           
          s) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,                 
          t) zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, 
          u) knihovní zákon,               
          v) zákon o právech příslušníků národnostních menšin,
          w) zákon o finanční kontrole,              
          x) zákon o církvích a náboženských společnostech,                              
          y) zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie,                 
          z) zákon o uznávání odborné kvalifikace, 
          za) zákon o archivnictví a spisové službě, 
          zb) správní řád,     
          zc) zákon o některých druzích podpory kultury,                                
          zd) kontrolní řád,                                              
          ze) zákon o audiovizi v rozsahu § 8,                                     
          zf) stavební zákon,                                             
          zg) Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým      
            organizacím ústředními orgány státní správy,                                 
          zh) aktuální koncepce rozvoje knihoven v České republice schválená vládou České republiky,          
          zi) aktuální koncepce podpory umění schválená vládou České republiky,                    
          zj) aktuální koncepce rozvoje muzejnictví v České republice schválená vládou České republiky,        
          zk) aktuální koncepce podpory mládeže schválená vládou České republiky,                   
          zl) aktuální národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením schválený vládou  
            České republiky,                                               
          zm) Seznam nemateriálních statků tradiční     lidové kultury České republiky uveřejněný na internetových     
            stránkách Ministerstva kultury,                                       
          zn) aktuální koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice vydaná Ministerstvem    
            kultury,                                                   
          zo) metodické pokyny týkající se knihoven vydané Ministerstvem kultury                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Média,       a) Evropská úmluva o přeshraniční televizi ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční 
audiovize,      televizi (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 57/2004 Sb. m. s.),                   
regulace      b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a 
vysílání       správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o  
           audiovizuálních mediálních službách),                                    
          c) zákon o České televizi,                                          
          d) zákon o Českém rozhlasu,                                         
          e) zákon o České tiskové kanceláři,                                     
          f) zákon o regulaci reklamy,                                         
          g) tiskový zákon,                                              
          h) zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
    i) zákon o rozhlasových a televizních poplatcích,      
          j) zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání,                         
          k) zákon o audiovizi,                                            
          l) zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek,                           
          m) aktuální výroční zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,                     
          n) aktuální výroční zpráva o činnosti České televize,                            
          o) aktuální výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nepojistné     a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů           
sociální       sociálního zabezpečení,
dávkové      b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí
systémy        pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,               
          c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků
           uvnitř Unie, 
          d) zákon o státní sociální podpoře,                                           
          e) zákon o sociálně-právní ochraně dětí v rozsahu ustanovení o dávkách pěstounské péče,                 
          f) zákon o sociálních službách v rozsahu ustanovení o příspěvku na péči jako nepojistné sociální dávky         
           a ustanovení o sociálním poradenství,
          g) zákon o životním a existenčním minimu,                                        
          h) zákon o pomoci v hmotné nouzi,                                            
          i) zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,                              
          j) zákon o náhradním výživném                                              
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sociální služby,  a) Úmluva o právech dítěte (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.),
sociální práce a  b) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí
sociálně-právní    č. 209/1992 Sb.),
ochrana dětí,   c) Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí
rodinná politika   č. 34/1998 Sb.),
          d) Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí
           č. 43/2000 Sb. m. s.),
          e) Evropská úmluva o výkonu práv dětí (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/2001 Sb. m. s),
          f) Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb. 
           m. s.),
          g) Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení (Sdělení Ministerstva
           zahraničních věcí č. 28/2016 Sb. m. s.),
          h) Haagský protokol o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti,
          i) Úmluva o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících 
           z rodinných vztahů,
          j) zákon o sociálně-právní ochraně dětí,
          k) rozpočtová pravidla,
          l) zákon o ochraně veřejného zdraví,
          m) zákon o finanční kontrole,
          n) zákon o soudnictví ve věcech mládeže,
          o) zákon o sociálních službách,
          p) občanský zákoník v rozsahu části první a druhé,
          q) zákon o zvláštních řízeních soudních v rozsahu části první a části druhé hlavy V,
          r) zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
          s) Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím
           ústředními orgány státní správy,
          t) aktuální koncepce rodinné politiky schválená vládou České republiky,
          u) aktuální národní akční plán podporující pozitivní stárnutí schválený vládou České republiky,
          v) aktuální vládní strategie pro rovnost žen a mužů schválená vládou České republiky,
          w) aktuální zpráva o rodině vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sociální      a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů     
pojištění       sociálního zabezpečení,
          b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí  
           pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,
          c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků   
           uvnitř Unie,      
          d) zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 
          e) zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,          
          f) zákon o důchodovém pojištění,          
          g) zákon o nemocenském pojištění,          
          h) zákoník práce v rozsahu ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo    
           pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti  
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lékařská      a) zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 
posudková     b) zákon o důchodovém pojištění,          
služba       c) zákon o zaměstnanosti,  
          d) zákon o sociálních službách,           
          e) zákon o nemocenském pojištění,          
          f) zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením           
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaměstnanost    a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů     
           sociálního zabezpečení,
          b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě   
           platební neschopnosti zaměstnavatele,        
          c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání,   
          d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí  
           pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,
          e) Ústava České republiky,  
          f) Listina základních práv a svobod,        
          g) zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,     
          h) zákon o zaměstnanosti,  
          i) zákon o inspekci práce,  
          j) zákoník práce,   
          k) antidiskriminační zákon, 
          l) zákon o Úřadu práce České republiky,       
          m) kontrolní řád    
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pracovněprávní   a) Ústava České republiky,                                          
vztahy       b) Listina základních práv a svobod,                                         
          c) zákon o kolektivním vyjednávání,                                     
          d) zákon o inspekci práce,                                          
          e) zákoník práce,                                              
          f) antidiskriminační zákon,                                         
          g) občanský zákoník v rozsahu části první hlavy II dílů 1 a 2 a části první hlavy V             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platy, mzdy a   a) Ústava České republiky,                                          
jiné odměny za   b) Listina základních práv a svobod,                                     
práci       c) zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých  
           státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,                          
          d) zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců,                    
          e) zákon o vojácích z povolání,                                       
          f) obecní zřízení,                                              
          g) krajské zřízení,                                             
          h) zákon o hlavním městě Praze,                                       
          i) zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,                        
          j) zákon o inspekci práce, 
          k) zákoník práce,                                 
          l) antidiskriminační zákon, 
          m) zákon o státní službě                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezpečnost     a) Ústava České republiky,                                          
práce       b) Listina základních práv a svobod,                                     
          c) zákon o ochraně veřejného zdraví,                                     
          d) zákon o uznávání odborné kvalifikace,                                   
          e) zákon o inspekci práce,                                          
          f) zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,                               
          g) zákoník práce,                                              
          h) zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,                
          i) kontrolní řád,                                              
          j) zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení,           
          k) aktuální národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky schválená vládou České  
           republiky                                                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdravotnictví   a) Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a     
a ochrana       medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí  
zdraví        č. 96/2001 Sb. m. s.), 
          b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
           povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice  
           1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady     
           76/769/EHS     a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES,                  
          c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických     
           přípravcích,                                                 
          d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích,  
           změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady  
           90/385/EHS a 93/42/EHS,                                           
          e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických 
           prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU,             
          f) zákon o umělém přerušení těhotenství,                                   
          g) zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře,           
          h) zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,                          
          i) zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,              
          j) zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,                             
          k) zákon o ochraně spotřebitele,                                       
          l) zákon o veřejném zdravotním pojištění,                                  
          m) zákon o potravinách a tabákových výrobcích,                                
          n) zákon o návykových látkách,                                        
          o) zákon o ochraně veřejného zdraví,                                     
          p) zákon o obecné bezpečnosti výrobků,                                    
          q) lázeňský zákon,                                              
          r) zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh,                 
          s) zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu    
           zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,                         
          t) zákon o nelékařských zdravotnických povoláních,                              
          u) správní řád,                                               
          v) zákon o léčivech,                                             
          w) zákon o lidských tkáních a buňkách,                                    
          x) chemický zákon,                                              
          y) zákon o zdravotních službách,                                       
          z) zákon o specifických zdravotních službách,                                
          za) zákon o zdravotnické záchranné službě,                                  
          zb) zákon o prekursorech drog,                                        
          zc) zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro,                       
          zd) zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,                     
          ze) zákon o zdravotnických prostředcích,                                   
          zf) Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 schválený vládou České republiky 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legislativa    a) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí
a právní       č. 209/1992 Sb.),
činnost      b) Smlouva o fungování Evropské unie,
          c) Listina základních práv Evropské unie,
          d) Ústava České republiky,
          e) Listina základních práv a svobod,
          f) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,
          g) trestní řád,
          h) občanský soudní řád,
          i) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
          j) zákon o Ústavním soudu,
          k) obecní zřízení,
          l) krajské zřízení,
          m) zákon o hlavním městě Praze,
          n) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
          o) zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
           postupem,
          p) zákon o jednacím řádu Senátu,
          q) zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv,
          r) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
          s) krizový zákon,
          t) soudní řád správní,
          u) zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
          v) správní řád,
          w) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
          x) zákon o některých přestupcích,
          y) stykový zákon,
          z) zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,
          za) rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv,
          zb) Legislativní pravidla vlády,
          zc) Statut Legislativní rady vlády,
          zd) Jednací řád Legislativní rady vlády,
          ze) Jednací řád vlády,
          zf) Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních
            smluv,
          zg) Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České
            republiky v Evropské unii schválené vládou České republiky,
          zh) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené vládou České republiky,
          zi) Směrnice vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání
            záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého
            jazykového znění právních aktů (směrnice o nakládání s dokumenty Evropské unie),
          zj) metodika hodnocení korupčních rizik (CIA) doporučená k použití Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Lidská práva    a) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod,  
          b) Úmluva o právním postavení uprchlíků,      
          c) Evropská sociální charta, 
          d) Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace,       
          e) Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,  
          f) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,      
          g) Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen,
          h) Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,         
          i) Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,          
          j) Úmluva o právech dítěte, 
          k) Evropská charta regionálních či menšinových jazyků,  
          l) Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin,  
          m) Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, 
          n) Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, 
          o) Listina základních práv Evropské unie,      
          p) Ústava České republiky,  
          q) Listina základních práv a svobod,        
          r) zákon o Veřejném ochránci práv,         
          s) zákon o právech příslušníků národnostních menšin,
          t) antidiskriminační zákon
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní pořádek  a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie
a bezpečnost     o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex),
státu       b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
           v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
           (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
          c) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,
          d) trestní řád,
          e) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
          f) zákon o právu shromažďovacím,
          g) zákon o obecní policii,
          h) zákon o zpravodajských službách České republiky,
          i) zákon o Bezpečnostní informační službě,
          j) zákon o azylu,
          k) zákon o pobytu cizinců na území České republiky,
          l) obecní zřízení,
          m) krajské zřízení,
          n) zákon o integrovaném záchranném systému,
          o) krizový zákon,
          p) zákon o zbraních,
          q) zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
          r) zákon o Policii České republiky,                                    
          s) trestní zákoník,                                            
          t) zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů,                            
          u) zákon o Celní správě České republiky,                                 
          v) zákon o kybernetické bezpečnosti,                                   
          w) zákon o ochraně státních hranic,                                    
          x) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,                           
          y) zákon o některých přestupcích,                                     
          z) Audit národní bezpečnosti schválený vládou České republiky,                      
          za) aktuální národní strategie protidrogové politiky schválená vládou České republiky,          
          zb) aktuální bezpečnostní strategie České republiky schválená vládou České republiky,           
          zc) aktuální strategie České republiky pro boj proti terorismu schválená vládou České republiky,     
          zd) aktuální strategie prevence kriminality v České republice schválená vládou České republiky,      
          ze) aktuální strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice schválená vládou České republiky, 
          zf) aktuální koncepce ochrany měkkých cílů schválená vládou České republiky,               
          zg) aktuální koncepce boje proti organizovanému zločinu schválená vládou České republiky,         
          zh) aktuální koncepce boje proti extremismu schválená vládou České republiky,               
          zi) aktuální zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky
            schválená vládou České republiky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krizové řízení,  a) Ústava České republiky,  
ochrana      b) ústavní zákon o bezpečnosti     České republiky,   
obyvatelstva a   c) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,           
integrovaný    d) zákon o požární ochraně, 
záchranný     e) zákon o integrovaném záchranném systému,     
systém       f) krizový zákon,   
          g) zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,  
          h) zákon o Policii České republiky,         
          i) zákon o zdravotnické záchranné službě,      
          j) zákon o hasičském záchranném sboru,       
          k) aktuální koncepce ochrany obyvatelstva schválená vládou České republiky    
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Systém veřejné   a) Ústava České republiky,                                          
správy a      b) Listina základních práv a svobod,                                     
všeobecná     c) ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,                      
vnitřní správa   d) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,          
          e) zákon o právu petičním,                                          
          f) zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,                    
          g) zákon o státních symbolech České republiky,                                
          h) zákon o Ústavním soudu v rozsahu ustanovení o řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů, o    
           souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a, o ústavní stížnosti a ve sporech o rozsah kompetencí státních   
           orgánů a orgánů územní samosprávy,                                      
          i) zákon o volbách do Parlamentu České republiky,                              
          j) zákon o svobodném přístupu k informacím,                                 
          k) zákon o cestovních dokladech,                                       
          l) zákon o Veřejném ochránci práv,                                      
          m) obecní zřízení,                                              
          n) krajské zřízení,                                             
          o) zákon o volbách do zastupitelstev krajů,                                 
          p) zákon o hlavním městě Praze,                                       
          q) zákon o evidenci obyvatel,                                        
          r) zákon o rozpočtovém určení daní,                                     
          s) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v rozsahu ustanovení o finančním hospodaření územních  
           samosprávných celků, rozpočtovém procesu a organizacích územních samosprávných celků,            
          t) zákon o matrikách, jménu a příjmení,                                   
          u) zákon o veřejných sbírkách,                                        
          v) zákon o státních hranicích,                                        
          w) zákon o finanční kontrole v rozsahu základní charakteristiky finanční kontroly podle části první,     
          x) zákon o užívání státních symbolů České republiky,                             
          y) zákon o volbách do zastupitelstev obcí,                                  
          z) soudní řád správní v rozsahu základních ustanovení a ustanovení o řízení o žalobě proti rozhodnutí    
           správního orgánu, o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem  
           nebo donucením správního orgánu, ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda a o     
           kompetenčních žalobách a ustanovení o kasační stížnosti,                           
          za) zákon o úřednících územních samosprávných celků,                             
          zb) zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem,                            
          zc) zákon o volbách do Evropského parlamentu,                                
          zd) zákon o místním referendu v rozsahu části první hlavy I až III a hlavy VII a VIII,            
          ze) zákon o přezkoumávání hospodaření územních samospráv-ných celků a dobrovolných svazků obcí v rozsahu   
            základních pravidel a charakteristiky přezkumu hospodaření,                         
          zf) správní řád v rozsahu části první a základní charakteristiky činnosti správních orgánů podle ostatních  
            částí,                                                    
          zg) zákon o správních poplatcích,                                      
          zh) zákon o ověřování,                                            
          zi) zákon o registrovaném partnerství,                                    
          zj) zákon o základních registrech,                                      
          zk) zákon o krajském referendu v rozsahu části první hlavy I až III a hlavy VII a VIII,           
          zl) občanský zákoník v rozsahu části druhé,                                 
          zm) kontrolní řád v rozsahu části první,                                   
          zn) zákon o volbě prezidenta republiky,                                   
          zo) zákon o státním občanství České republiky,                                
          zp) zákon o státní službě,                                          
          zq) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,                            
          zr) zákon o některých přestupcích,                                      
          zs) zákon o územně správním členění státu,                                  
          zt) zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,        
          zu) zákon o občanských průkazech,                                      
          zv) zákon o státním rozpočtu na příslušný rok v rozsahu příloh č. 5 až 8,                  
          zw) Metodika pro stanovení nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti schválená vládou České    
            republiky                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archivnictví a   a) zákon o archivnictví a spisové službě,                                  
spisová služba   b) správní řád,                                               
          c) zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,                     
          d) kontrolní řád,                                              
          e) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,                            
          f) zákon o zpracování osobních údajů,                                    
          g) zákon o právu na digitální služby,                                    
          h) národní standard pro elektronické systémy spisové služby vydaný Ministerstvem vnitra           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informační a    a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické      
komunikační      identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení     
technologie      směrnice 1999/93/ES,                                             
          b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění   
           vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii,                    
          c) zákon o informačních systémech veřejné správy,                              
          d) zákon o některých službách informační společnosti,                            
          e) zákon o archivnictví a spisové službě,                                  
          f) zákon o elektronických komunikacích,                                   
          g) zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,                     
          h) zákon o základních registrech,                                      
          i) zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů,        
          j) zákon o kybernetické bezpečnosti,                                     
          k) zákon o registru smluv,                                          
          l) zákon o zadávání veřejných zakázek,                                    
          m) zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,                     
          n) zákon o elektronické identifikaci,                                    
          o) zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací,                     
          p) zákon o právu na digitální služby,                                    
          q) Národní architektonický plán vydaný Ministerstvem vnitra                         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energetika     a) atomový zákon,                                                
          b) zákon o hospodaření energií,                                         
          c) energetický zákon,                                              
          d) zákon o pohonných hmotách,                                          
          e) zákon o podporovaných zdrojích energie,                                    
          f) aktuální národní akční plán energetické účinnosti České republiky schválený vládou České republiky,      
          g) aktuální státní energetická koncepce schválená vládou České republiky,                    
          h) aktuální národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice schválený vládou     České republiky,  
          i) Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu schválený vládou České republiky       
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hornictví,     a) horní zákon,    
geologie,     b) zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,       
podzemní      c) zákon o geologických pracích,          
stavitelství,   d) zákon o státním podniku, 
výbušniny a    e) zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví 
surovinová      ropy a zemního plynu v moři, 
politika      f) zákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, 
          g) správní řád,    
          h) stavební zákon,   
          i) zákon o nakládání s těžebním odpadem,      
          j) zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur,     
          k) kontrolní řád,   
          l) zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití,      
          m) aktuální surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů schválená vládou 
           České republiky    
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Průmysl      a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
           povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
           1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady
           76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a2000/21/ES,
          b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování
           a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES)
           č. 1907/2006,
          c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů
           produktů pro obranné účely uvnitř Společenství,
          d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při
           zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti
           a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES,
          e) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
           prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
          f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/697 ze dne 29. dubna 2021, kterým se zřizuje Evropský
           obranný fond a zrušuje nařízení (EU) 2018/1092,
          g) puncovní zákon,
          h) zákon o investičních pobídkách,
          i) zákon o integrované prevenci,
          j) zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
          k) chemický zákon,
          l) zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem,
          m) Aktualizace nové průmyslové strategie 2020: budování silnějšího jednotného trhu pro oživení Evropy
           schválená Evropskou komisí,
          n) Panorama zpracovatelského průmyslu ČR vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu,
          o) Iniciativa Průmysl 4.0 vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu,
          p) aktuální národní akční plán čisté mobility schválený vládou České republiky,
          q) Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice schválené vládou České republiky,
          r) Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice Český automobilový průmysl 2025
           schválený vládou České republiky,
          s) aktuální politika druhotných surovin České republiky schválená vládou České republiky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stavebnictví    a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví
           harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS,
          b) horní zákon,
          c) autorizační zákon,
          d) zákon o technických požadavcích na výrobky,
          e) zákon o hospodaření energií,
          f) zákon o posuzování vlivů na životní prostředí,
          g) správní řád,
          h) zákon o zadávání veřejných zakázek,
          i) stavební zákon,
          j) Koncepce zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice schválená vládou České 
           republiky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Obchod,      a) Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.),
licence a     b) Smlouva o Evropské unii,
mezinárodní    c) Smlouva o fungování Evropské unie,
ekonomické     d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu,
vztahy       e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek
           10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů
           a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu 
           organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz
           a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva,
          f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie
           pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy dvojího užití,
          g) zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem,
          h) zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování
           a tranzitu zboží dvojího užití,
          i) zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů,
          j) zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné
           kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání,
          k) zákon o prověřování zahraničních investic,
          l) zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu,
          m) Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních
           smluv,
          n) aktuální exportní strategie České republiky schválená vládou České republiky,
          o) Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí o zásadách spolupráce při
           zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky,
          p) Manuál ekonomického diplomata vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podnikání a    a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí program pro  
živnosti       vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, 
           potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení (EU)  
           č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014 a (EU) č. 652/2014,                       
          b) Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků   
           (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422),                                
          c) živnostenský zákon,                                            
          d) zákon o živnostenských úřadech,                                      
          e) zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,               
          f) zákon o regulaci reklamy,                                         
          g) zákon o podpoře malého a středního podnikání,                               
          h) zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití,     
          i) občanský zákoník v rozsahu § 420 a 421,                                  
          j) zákon o obchodních korporacích,                                      
          k) zákon o prodejní době v maloobchodě,                                   
          l) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené vládou České republiky,            
          m) aktuální strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky schválená vládou České republiky,   
          n) aktuální koncepce podpory malých a středních podnikatelů schválená vládou České republiky,        
          o) aktuální zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice schválená vládou České republiky,  
          p) aktuální národní akční plán podpory společenské odpovědnosti organizací v České republice schválený    
           vládou České republiky,                                           
          q) Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ochrana      a) zákon o České obchodní inspekci,
spotřebitele    b) zákon o metrologii,
a trhu       c) zákon o cenách,
          d) zákon o ochraně spotřebitele,
          e) zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního 
           zkušebnictví,
          f) zákon o technických požadavcích na výrobky,
          g) zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva,
          h) zákon o obecné bezpečnosti výrobků,
          i) občanský zákoník v rozsahu ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a o právech 
           z vadného plnění,
          j) zákon o pyrotechnice,
          k) zákon o posuzování shody stanovených výrobků při     jejich dodávání na trh,
          l) Strategie spotřebitelské politiky 2021 - 2030 schválená vládou České republiky,
          m) aktuální priority spotřebitelské politiky schválené vládou České republiky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elektronické    a) Předpisový rámec pro elektronické komunikace (Evropský regulační rámec pro elektronické komunikace),    
komunikace a    b) zákon o ochraně spotřebitele,          
poštovní služby  c) zákon o poštovních službách,           
          d) zákon o elektronických komunikacích,       
          e) zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veřejné      a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí,
investování    b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o 
a zadávání      zrušení směrnice 2004/18/ES,                                            
veřejných     c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty 
zakázek        působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 
           2004/17/ES,  
          d) zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
          e) zákon o zadávání veřejných zakázek,        
          f) usnesení vlády o používání národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro 
           elektronické zadávání veřejných zakázek,
          g) usnesení vlády o resortních systémech centralizovaného zadávání veřejných zakázek v návaznosti na pravidla 
           pro centrální nákup,
          h) usnesení vlády o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek,
          i) aktuální strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek schválená vládou České republiky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Společné      a) Smlouva o Evropské unii,                                         
evropské      b) Smlouva o fungování Evropské unie,                                    
politiky      c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných       
podpory a       ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti,     
pomoci,        Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných      
evropské       ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a     
strukturální,     Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,              
investiční a    d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro 
obdobné fondy     Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou  
           transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a 
           pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy    
           hranic a vízové politiky,                                          
          e) rozpočtová pravidla,                                           
          f) zákon o podpoře regionálního rozvoje,                                   
          g) zákon o finanční kontrole,                                        
          h) Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství v     
           programovém období 2014 - 2020 vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj,                    
          i) Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014 - 2020 schválená vládou České 
           republiky,                                                  
          j) Dohoda o partnerství pro programové období let 2014 až 2020 schválená Evropskou komisí,          
          k) Jednotný národní rámec pravidel a postupů v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského   
           sociálního fondu+, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu v programovém období  
           2021 - 2027 schválený vládou České republiky, 
          l) Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství pro programové období 2021 - 2027 schválená vládou   
           České republiky,                                               
          m) Dohoda o partnerství pro programové období 2021 - 2027 schválená Evropskou komisí,            
          n) Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů pro programové období   
           2021 - 2027 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj                              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regionální     a) Smlouva o fungování Evropské unie,                                    
rozvoj       b) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,          
          c) obecní zřízení,                                              
          d) krajské zřízení,                                             
          e) zákon o hlavním městě Praze,                                       
          f) rozpočtová pravidla,                                           
          g) zákon o rozpočtovém určení daní,                                     
          h) zákon o podpoře regionálního rozvoje,                                   
          i) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,                            
          j) zákon o pohřebnictví,                                           
          k) zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou              
          l) Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014 - 2020 schválená vládou České republiky,       
          m) Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ schválená vládou České republiky,                 
          n) Koncepce rozvoje venkova schválená vládou České republiky,                        
          o) Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 až 2020 schválený vládou   
           České republiky,                                               
          p) Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 
           2021 - 2027 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj                                
          q) aktuální zásady urbánní politiky schválené vládou České republiky,                    
          r) všeobecný přehled o jednotlivých strukturálních a investičních fondech Evropské unie a jiných fondech   
           Evropské unie,                                                
          s) všeobecný přehled o dalších rozvojových nástrojích Evropské unie mimo fondy Evropské unie         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cestovní ruch   a) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních 
           službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
           a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU     a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS,
          b) zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,         
          c) občanský zákoník v rozsahu části čtvrté hlavy II dílu 6,                             
          d) Strategie rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021 - 2030 schválená vládou České republiky,         
          e) Akční plán ke Strategii rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021 - 2030 schválený vládou České 
           republiky   
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bydlení, územní  a) autorizační zákon,                                                  
plánování a    b) zákon o Státním fondu podpory investic,                                        
stavební řád    c) zákon o vyvlastnění,                                                 
          d) zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
           komunikací,  
          e) občanský zákoník v rozsahu části první, části třetí a části čtvrté,                          
          f) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,                                  
          g) stavební zákon,                                                    
          h) Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro období let 2014 až 2020 (IROP) 
           v rozsahu části Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a         
           Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení schválený vládou České republiky,         
          i) Koncepce bydlení České republiky 2021+ schválená vládou České republiky                       
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zemědělství a   a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti 
rostlinolékařská   škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU)    
péče         č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES,      
           2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES,                                     
          b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a   
           monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013,               
          c) zákon na ochranu zvířat proti týrání,                                   
          d) zákon o krmivech,                                             
          e) zákon o ochraně chmele,                                          
          f) zákon o zemědělství,                                           
          g) veterinární zákon,                                            
          h) zákon o hnojivech,                                            
          i) zákon o ekologickém zemědělství,                                     
          j) zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu,                              
          k) zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském,                       
          l) zákon o oběhu osiva a sadby,                                       
          m) zákon o rybářství,                                            
          n) zákon o vinohradnictví a vinařství,                                    
          o) zákon o rostlinolékařské péči                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesní       a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví      
hospodářství,     povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,               
myslivost,     b) prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém  
rybářství a      náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu a  
včelařství      Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a    
           dřevařské výrobky,                                              
          c) zákon o ochraně přírody a krajiny,                                    
          d) zákon na ochranu zvířat proti týrání,                                   
          e) lesní zákon,                                               
          f) veterinární zákon,                                            
          g) zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy,            
          h) plemenářský zákon,                                            
          i) zákon o myslivosti,                                            
          j) zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,                         
          k) zákon o rybářství,                                            
          l) zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh                            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Potravinářská   a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné
výroba a péče     zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy
o potraviny      týkající se bezpečnosti potravin v rozsahu části týkající se obecného potravinového práva a Evropského 
           úřadu pro bezpečnost potravin,           
          b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin,
          c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní
           hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu,
          d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a 
           zdravotních tvrzeních při označování potravin,   
          e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských 
           přídatných látkách,
          f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených
           k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromátem pro použití v potravinách nebo na 
           jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) ě. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 
           2000/13/ES,
          g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací 
           o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) 
           č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, 
           směrnice Evropského     parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise 
           (ES) č. 608/2004,                 
          h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti 
           zemědělských produktů a potravin,
          i) prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
           k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa 
           provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa,
          j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 
           úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
           týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu 
           rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) 
           č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, 
           nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 
           2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) 
           č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES 
           a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), 
          k) prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví pravidla pro použití 
           čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací 
           o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární 
           složky potraviny,                 
          l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování 
           lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných 
           označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o 
           zrušení nařízení (ES) č. 110/2008,
          m) zákon o potravinách a tabákových výrobcích,n) veterinární zákon,
          o) zákon o ochraně veřejného zdraví,
          p) zákon o obalech,
          q) zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veterinární    a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné 
péče         zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 
           postupy týkající se bezpečnosti potravin,     
          b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin,
          c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní 
           hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu,
          d) nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny,
          e) nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich 
           klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, 
          f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a 
           zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat ("právní rámec pro zdraví zvířat"),
          g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 
           úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
           týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu 
           rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) 
           č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, 
           nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 
           2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) 
           č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES 
           a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), 
          h) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 ze dne 8. února 2019 o zvláštních pravidlech pro 
           provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu 
           s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
          i) prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická 
           opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu 
           s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, 
           pokud jde o úřední kontroly,
          j) zákon na ochranu zvířat proti týrání,
          k) zákon o krmivech,
          l) zákon o potravinách a tabákových výrobcích,
          m) veterinární     zákon,
          n) plemenářský zákon,
          o) zákon o léčivech,
          p) kontrolní řád
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozemková     a) zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,                                
správa a      b) zákon o zemědělství,
krajinotvorba   c) zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,                            
          d) správní řád,                                               
          e) katastrální zákon,                                            
          f) Metodický návod pro provádění pozemkových úprav vydaný Státním pozemkovým úřadem             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financování,    a) Smlouva o fungování Evropské unie,                                    
řízení a      b) nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec       
sledování       na období 2021 -2027,                                             
Společné      c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla       
zemědělské      podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské  
politiky       politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským   
           zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) 
           č. 1307/2013,     
          d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a   
           monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013,               
          e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná 
           organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES)  
           č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,                                        
          f) prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2289 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k 
           nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o předkládání obsahu strategických plánů SZP a o    
           elektronickém systému pro bezpečnou výměnu informací,                            
          g) zákon o zemědělství,                                           
          h) zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu,                              
          i) Strategický plán Společné zemědělské politiky     na období 2023 - 2027 schválený vládou České republiky   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obrana       a) Charta Spojených národů (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 30/1947 Sb.),
          b) ženevské úmluvy ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války (Vyhláška ministra zahraničních věcí 
           č. 65/1954 Sb.) a dodatkové protokoly,
          c) Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní (Vyhláška ministra 
           zahraničních věcí č. 94/1958 Sb.),
          d) Severoatlantická smlouva (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 66/1999 Sb.),
          e) Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 (Sdělení 
           Ministerstva zahraničních věcí č. 71/2007 Sb. m. s.),
          f) Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,
          g) Smlouva o Evropské unii, 
          h) Ústava České republiky,  
          i) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,
          j) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
          k) zákon o zpravodajských službách České republiky,
          l) zákon o ozbrojených silách České republiky,
          m) zákon o vojácích z povolání,
          n) zákon o zajišťování obrany České republiky,
          o) zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených 
           k zajištění obrany státu,
          p) zákon o válečných veteránech,
          q) správní řád,       
          r) branný zákon,       
          s) zákon o Vojenském zpravodajství,
          t) zákon o Vojenské policii, 
          u) zákon o hranicích vojenských újezdů,
          v) zákon o službě vojáků v záloze,
          w) aktuální bezpečnostní strategie České republiky schválená vládou České republiky,
          x) aktuální obranná strategie České republiky schválená vládou České republiky
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hospodářská    a) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,   
opatření pro    b) zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv,  
krizové stavy a  c) zákon o nouzových zásobách ropy,         
správa státních  d) zákon o zajišťování obrany České republiky,   
hmotných rezerv  e) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,   
          f) krizový zákon,   
          g) zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,  
          h) Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace schválená vládou České republiky,        
          i) aktuální bezpečnostní strategie České republiky schválená vládou České republiky,  
          j) Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro   
           krizové stavy - právnické a podnikající fyzické osoby vydaná Správou státních hmotných rezerv,        
          k) Metodika plánování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy - ústřední    
           správní orgány, krajské úřady, hasičské záchranné sbory krajů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností   
           vydaná Správou státních hmotných rezerv,      
          l) metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému hospodářských opatření pro    
           krizové stavy vydané Správou státních hmotných rezerv,  
          m) Typový plán - narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu vydaný Správou státních hmotných  
           rezerv         
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doprava      a) zákon o silniční dopravě, 
          b) zákon o dráhách,  
          c) zákon o vnitrozemské plavbě,           
          d) zákon o pozemních komunikacích,         
          e) zákon o civilním letectví,
          f) zákon o námořní plavbě,  
          g) zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury,  
          h) zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 
          i) zákon o silničním provozu,
          j) zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,         
          k) zákon o veřejných službách v přepravě cestujících,   
          l) aktuální dopravní politika České republiky schválená vládou České republiky  
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ochrana      a) Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství (ICRW),                            
přírody a     b) Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES),              
krajiny      c) Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva), 
          d) Úmluva o ochraně evropské fauny, flory a přírodních stanovišť (Bernská úmluva),              
          e) Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva),               
          f) Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD),                                  
          g) Úmluva Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo  
           desertifikaci, zejména v Africe,                                       
          h) Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v       
           záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva),                             
          i) Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti,                               
          j) Evropská úmluva o krajině,                                         
          k) Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Karpatská úmluva),                 
          l) Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů      
           plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti,                       
          m) Memorandum porozumění pro ochranu stěhovavých dravců a sov Eurasie,                    
          n) nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o společných pravidlech pro dovoz produktů z velryb a 
           ostatních kytovců,                                              
          o) nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě   
           rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,                                
          p) nařízení Komise (EU) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES)   
           č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito    
           druhy,                                                    
          q) nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících    
           druhů v akvakultuře,                                             
          r) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci    
           zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů,                         
          s) horní zákon,                                                
          t) zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,                      
          u) zákon o geologických pracích,                                       
          v) zákon o životním prostředí,                                        
          w) zákon o ochraně přírody a krajiny,                                     
          x) zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,                                
          y) zákon o právu na informace o životním prostředí,                              
          z) zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy,            
          za) zákon o zoologických zahradách,                                      
          zb) zákon o obchodování s ohroženými druhy,                                  
          zc) zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,                           
          zd) zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technická     a) Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Sdělení Ministerstva zahraničních   
ochrana        věcí č. 58/2002 Sb. m. s.),                                         
životního     b) Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí   
prostředí       č. 80/2005 Sb. m. s.),                                             
          c) zákon o životním prostředí,                                        
          d) zákon o právu na informace o životním prostředí,                             
          e) zákon     o posuzování vlivů na životní prostředí,                              
          f) vodní zákon,                                               
          g) zákon o obalech,                                             
          h) zákon o integrované prevenci,                                       
          i) zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,              
          j) zákon o integrovaném registru znečišťování životného prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích 
           povinností v oblasti životního prostředí,                                  
          k) zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,                           
          l) chemický zákon,                                              
          m) zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,         
          n) zákon o ochraně ovzduší,                                         
          o) zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,                 
          p) zákon o prevenci závažných havárií,                                    
          q) zákon o odpadech,                                             
          r) zákon o výrobcích s ukončenou životností,                                 
          s) Program předcházení vzniku odpadů České republiky schválený vládou České republiky,            
          t) aktuální plán odpadového hospodářství České republiky schválený vládou České republiky,          
          u) aktuální politika ochrany klimatu v České republice schválená vládou České republiky           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Státní       a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice
statistická      a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická
služba        důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice 
           Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy 
           Evropských společenství,
          b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) 
           č. 223/2009 o evropské statistice,
          c) Kodex evropské statistiky pro vnitrostátní statistické orgány a pro Eurostat (statistický úřad EU),
          d) zákon o státní statistické službě,
          e) Závazek kvality Českého statistického úřadu vydaný Českým statistickým úřadem,
          f) Politika kvality Českého statistického úřadu vydaná Českým statistickým úřadem,
          g) Politika diseminace Českého statistického úřadu vydaná Českým statistickým úřadem,
          h) Statut České statistické rady vydaný předsedou Českého statistického úřadu,
          i) aktuální výroční zpráva Českého statistického úřadu
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zeměměřictví    a) zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech,
a katastr     b) zákon o zeměměřictví,
nemovitostí    c) občanský zákoník v rozsahu ustanovení o věcných právech,
          d) katastrální zákon,
          e) Jednací řád katastrálního úřadu vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním,
          f) Návod pro správu katastru nemovitostí vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním,
          g) Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním,
          h) Návod pro správu geodetických základů České republiky vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním,
          i) Návod pro tvorbu, obnovu a vydávání základní mapy České republiky vydaný Českým úřadem zeměměřickým a 
           katastrálním

----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ochrana      a) Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví,                           
průmyslového    b) Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl,                          
vlastnictví,    c) Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek,                 
autorských     d) Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních   
práv a práv      organizací,                                                     
souvisejících   e) Smlouva o patentové spolupráci (PCT),                                   
          f) Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva),                    
          g) Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sjednaná v rámci Dohody o zřízení Světové   
           obchodní organizace (Dohoda TRIPS),                                     
          h) Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském,                
          i) Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech výkonných umělců a o zvukových     
           záznamech,                                                  
          j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů  
           autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti,                    
          k) nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství,       
          l) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního    
           vlastnictví,                                                 
          m) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského   
           práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online 
           na vnitřním trhu,                                                
          n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské  
           unie,                                                    
          o) zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích,                                
          p) zákon o užitných vzorech,                                         
          q) autorský zákon,                                              
          r) zákon o ochraně průmyslových vzorů,                                    
          s) zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení,                          
          t) zákon o ochranných známkách,                                       
          u) správní řád,                                               
          v) zákon o správních poplatcích,                                       
          w) zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví,                             
          x) občanský zákoník v rozsahu ustanovení o licencích                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ochrana      a) Smlouva o fungování Evropské unie v rozsahu ustanovení čl. 101 až 109,            
hospodářské    b) nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených
soutěže a dozor    v článcích 81 a 82 Smlouvy,                                 
nad zadáváním   c) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES
veřejných       o spojování),
zakázek      d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných     službách
           v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70,
          e) nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování
           Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě,          
          f) rozhodnutí Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
           Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 
           podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno pod číslem K(2011) 9380),
          g) nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
           Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu,
          h) nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
           Evropské unie na podporu de minimis,
          i) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 
           prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
          j) nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 
           Smlouvy o fungování Evropské unie,
          k) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro 
           hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného 
           fungování vnitřního trhu,
          l) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách 
           mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci,
          m) zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,                  
          n) zákon o ochraně hospodářské soutěže,                             
          o) zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory,                  
          p) správní řád,                                         
          q) zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití,
          r) zákon o veřejných službách v přepravě cestujících v rozsahu ustanovení o uzavírání smlouvy o veřejných 
           službách v přepravě cestujících s dopravcem,
          s) zákon o zadávání veřejných zakázek,                             
          t) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaderná      a) atomový zákon,   
bezpečnost,    b) zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní,   
radiační      c) zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových    
ochrana,       zbraní,        
správa ve     d) správní řád,    
věcech       e) kontrolní řád    
chemických a 
biologických 
zbraní    
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ochrana      zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti       
utajovaných 
informací  
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ochrana      a) Listina základních práv Evropské unie,      
osobních údajů   b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v    
           souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES    
           (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),     
          c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v    
           souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či  
           stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí
           Rady 2008/977/SVV,     
          d) trestní řád v rozsahu obecných ustanovení,    
          e) zákon o evidenci obyvatel,
          f) zákon o Policii České republiky v rozsahu ustanovení o práci s informacemi,  
          g) zákon o základních registrech,          
          h) kontrolní řád,   
          i) zákon o kybernetické bezpečnosti,        
          j) zákon o zpracování osobních údajů        
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborné      a) Ústava České republiky,  
zabezpečení    b) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,           
činnosti vlády   c) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,    
          d) zákon o jednacím řádu Senátu,          
          e) zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,     
          f) zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv,  
          g) Legislativní pravidla vlády,           
          h) Jednací řád vlády, 
          i) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené vládou České republiky, 
          j) Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních  
           smluv,         
          k) Směrnice vlády ke sjednávání mezinárodních smluv v rámci Evropské unie a k jejich vnitrostátnímu      
           projednávání,     
          l) metodika hodnocení korupčních rizik (CIA) doporučená k použití Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí  
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evropská      a) Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii,                     
politika vlády   b) Smlouva o Evropské unii,                                         
          c) Smlouva o fungování Evropské unie,                                    
          d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k  
           dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise,                               
          e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných       
           ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti,     
           Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných      
           ustanoveních Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti 
           a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,                  
          f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví 
           finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU)   
           č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014   
           a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012,                   
          g) jednací řád Evropského parlamentu                                     
          h) jednací řád Evropské rady,                                        
          i) jednací řád Rady Evropské unie,                                      
          j) Ústava České republiky,                                          
          k) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,                                
          l) zákon o jednacím řádu Senátu,                                       
          m) Statut Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky schválený vládou České republiky,      
          n) Směrnice vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání  
           záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého    
           jazykového znění právních aktů,                                       
          o) Statut Výboru pro Evropskou unii schválený vládou České republiky,                    
          p) Jednací řád Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni schválený vládou České republiky,         
          q) Jednací řád Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni schválený vládou České republiky,        
          r) aktuální koncepce politiky České republiky v Evropské unii schválená vládou České republiky,       
          s) Otevřeně o Evropě. Komunikační strategie o evropských záležitostech schválená Výborem pro Evropskou unii 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizační věci  a) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,     
státní služby   b) správní řád,                                          
a správa      c) zákoník práce,                                         
služebních     d) zákon o státní službě,                                     
vztahů státních  e) zákon o zahraniční službě v rozsahu ustanovení o služebních a pracovněprávních vztazích v souvislosti 
zaměstnanců      s výkonem zahraniční služby,
          f) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví podrobnosti vydávání 
           služebních předpisů,
          g) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví obsah osobního spisu 
           státního zaměstnance a způsob jeho vedení,
          h) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví pravidla etiky státních 
           zaměstnanců,
          i) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví pravidla předkládání 
           systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury 
           a jejích změn ve služebním úřadu,
          j) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu o charakteristice služebních míst, 
          k) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví postup při provádění 
           služebního hodnocení státních zaměstnanců,
          l) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu k vytváření podmínek pro sladění rodinného 
           a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby,
          m) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání 
           ve služebních úřadech,
          n) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu o bližších pravidlech pro výkon státní služby 
           z jiného místa
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 3
Vzor osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky
    


 
Příloha 4
Vzor zprávy o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky
    


 
Příloha 5
Vzor protokolu o průběhu úřednické zkoušky
    

Související dokumenty