83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

Schválený:
83/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. března 2013
o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Změna: 451/2016 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 609/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a ve vztahu k evidenci a sledovatelnosti výbušnin upravuje povinnosti organizací nakládajících s výbušninami a působnost orgánů státní správy.
(2) Výbušninami se pro účely tohoto zákona rozumí látky a předměty, o kterých tak stanoví zákon upravující nakládání s výbušninami2).
(3) Tento zákon se nevztahuje na výbušniny, které drží pro své potřeby
a) ozbrojené síly České republiky, Vojenská policie bezpečnostní sbory nebo Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, nebo
b) ozbrojené síly nebo bezpečnostní sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li tak z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.
(4) Organizací se pro účely tohoto zákona rozumí právnická a podnikající fyzická osoba, o které tak stanoví zákon upravující nakládání s výbušninami4).
(5) Ustanovení tohoto zákona týkající se výbušnin a současně vztahů k členským státům Evropské unie se týkají též vztahů ke smluvním státům Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederaci.
 
§ 2
zrušen
 
§ 3
Přidělení trojmístného číselného kódu
Pro účely jedinečného označení podle předpisů upravujících technické požadavky na výbušniny5) přiděluje Český báňský úřad každému místu výroby výbušnin trojmístný číselný kód na žádost
a) organizace, která výbušninu vyrábí, pokud se místo výroby výbušnin nachází na území České republiky,
b) organizace, která výbušninu vyrábí a je usazena na území Evropské unie, pokud se místo výroby výbušnin nachází mimo území Evropské unie a výbušniny se dovážejí do České republiky, nebo
c) organizace, která výbušninu dováží do České republiky, pokud výrobce této výbušniny není usazen v členském státě Evropské unie a místo výroby výbušnin se nachází mimo území Evropské unie.
 
§ 4
Evidence a sledovatelnost výbušnin
(1) Organizace je povinna vést evidenci výbušniny, se kterou nakládá, a to takovým způsobem, aby byl přehled o tom,
a) v jakém množství, jakého druhu včetně obchodního názvu byla výbušnina organizací vyrobena nebo od které osoby byla získána a kdy tak bylo učiněno,
b) na jakém místě v organizaci se nachází, případně u kterého zaměstnance, než je dále předána, spotřebována nebo zničena, a
c) které osobě byla předána a kdy tak bylo učiněno, anebo jak s ní bylo naloženo a kterým zaměstnancem, kdy a na jakém místě tak bylo učiněno.
(2) Podléhá-li výbušnina sledovatelnosti podle předpisů upravujících technické požadavky na výbušniny5), je organizace, která s ní nakládá, povinna evidenci podle odstavce 1 doplnit o jedinečné označení každé takové výbušniny.
(3) Každá výbušnina se eviduje samostatně podle jejího druhu, a existuje-li obchodní název, i podle obchodního názvu, nebo musí evidence umožnit alespoň třídění záznamů uvedeným způsobem. Evidence se vede v listinné nebo elektronické podobě prostředky zajišťujícími nesmazatelný evidenční záznam a zabraňujícími neoprávněnému záznamu, popřípadě jejich kombinací, tak, aby údaje byly reprodukovatelné.
(4) Každý evidenční záznam obsahuje datum jeho vyhotovení a v případě evidenčního záznamu v listinné podobě musí být podepsán tím, kdo jej vyhotovil; evidenční záznam v elektronické podobě musí umožnit identifikaci osoby, která jej vyhotovila. Správnost evidenčního záznamu musí být potvrzena další přítomnou osobou nebo jiným způsobem stanoveným organizací. Evidenční záznam se nesmí vymazávat ani přepisovat; v případě jeho opravy se evidenční záznam škrtne tak, aby zůstal čitelný, popřípadě aby evidence vedená v elektronické podobě umožňovala jeho zobrazení, a nový evidenční záznam se uvede do nového řádku. Součástí evidence jsou též doklady o příjmu, výdeji nebo spotřebě výbušniny, zejména přepravní doklad, zápis o odstřelu, nebo zápis o ničení výbušniny podle zvláštních právních předpisů.
(5) Organizace je povinna vést evidenci po celou dobu, po kterou s výbušninou nakládá, a uchovávat ji ještě po dobu alespoň 10 let ode dne získání, vyrobení, použití výbušniny nebo jiného posledního úkonu s výbušninou, přičemž je povinna zajistit, aby takto uchovávané údaje byly stále reprodukovatelné. Doba podle věty první se nevztahuje na uchovávání evidence výbušniny, která po jejím vyrobení podléhá dalším výrobním operacím nebo zpracování, výzkumu, vývoji, zkoušení, ničení a zneškodňování toutéž organizací, jež ji vyrobila; dobu pro uchovávání takovéto evidence stanoví organizace, nesmí však být kratší než 3 roky od posledního úkonu s výbušninou.
(6) Organizace je povinna vnitřním předpisem stanovit způsob vedení evidence výbušniny podle odstavců 1 až 5, zejména způsob vyhotovování evidenčního záznamu, určit osoby oprávněné k jeho vyhotovení a dobu pro uchovávání evidence podle odstavce 5 věty druhé, a tento vnitřní předpis dodržovat.
 
§ 4a
Společná ustanovení k evidenci a sledovatelnosti výbušnin
(1) Organizace je povinna
a) evidenci podle § 4 chránit před ztrátou, náhodným nebo svévolným poškozením nebo zničením, zejména ji zálohovat pro její obnovu,
b) v pravidelných intervalech stanovených organizací, nejméně však jedenkrát měsíčně, porovnávat evidované množství výbušniny se skutečným stavem a o tomto porovnávání vést zápisy, a tyto zápisy uchovávat po dobu alespoň 10 let od jejich pořízení,
c) v pravidelných intervalech stanovených organizací, nejméně však jedenkrát ročně, kontrolovat, zda je evidence podle § 4 zahrnující označení výbušniny pro účely její sledovatelnosti funkční a reprodukovatelná, a o těchto kontrolách vést zápisy, a tyto zápisy uchovávat po dobu alespoň 10 let od jejich pořízení.
(2) Organizace je povinna bezodkladně poskytovat na žádost orgánům státní báňské správy, orgánům Policie České republiky nebo orgánům činným v trestním řízení informace z evidence podle § 4, a to v jakoukoliv dobu; za tímto účelem je organizace povinna sdělit jim na jejich žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a kontaktní údaje osoby, která může poskytnout tyto informace i mimo pracovní dobu.
(3) Každý, kdo zjistí, že evidence nesplňuje požadavky tohoto zákona, je povinen to neprodleně ohlásit organizaci, která takovou evidenci vede nebo uchovává. Zjistí-li organizace, že skutečný stav výbušniny neodpovídá stavu podle evidence, je povinna to neprodleně ohlásit Policii České republiky.
(4) V případě zániku organizace předá insolvenční správce nebo likvidátor evidenci podle § 4 příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, který ji uchová do uplynutí doby uvedené v § 4 odst. 5. Povinnost předat evidenci příslušnému obvodnímu báňskému úřadu se obdobně vztahuje i na osobu spravující pozůstalost v případě, že po smrti podnikající fyzické osoby v provozování živnosti podle živnostenského zákona nepokračuje.
 
§ 5
Působnost orgánů státní správy
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
a) Český báňský úřad a
b) obvodní báňské úřady.
(2) Český báňský úřad
a) přiděluje trojmístný kód místu výroby podle tohoto zákona a
b) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obvodních báňských úřadů vydaným podle tohoto zákona.
(3) Obvodní báňské úřady
a) vykonávají dozor nad plněním povinností stanovených tímto zákonem,
b) ukládají opatření k nápravě nedostatků týkajících se plnění povinností podle tohoto zákona,
c) vedou řízení o přestupcích a
d) uchovávají evidenci jim předanou v případech uvedených v § 4a odst. 4.
(4) Dozor vykonávají obvodní báňské úřady podle zákona upravujícího kontrolu3) obvodními báňskými inspektory, kteří se při výkonu své činnosti prokazují služebním průkazem.
 
§ 6
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Organizace se dopustí přestupku tím, že
a) nevede evidenci výbušniny podle § 4 odst. 1,
b) vede evidenci výbušniny v rozporu s § 4 odst. 2, 3, 4 nebo 5,
c) v rozporu s § 4 odst. 6 nestanoví vnitřním předpisem způsob vedení evidence výbušnin nebo takový vnitřní předpis nedodržuje,
d) nechrání evidenci před ztrátou, náhodným nebo svévolným poškozením nebo zničením podle § 4a odst. 1 písm. a),
e) nesplní některou z povinností podle § 4a odst. 1 písm. b) nebo c),
f) neposkytne na žádost některou z informací podle § 4a odst. 2,
g) v rozporu s § 4a odst. 3 neohlásí Policii České republiky, že skutečný stav výbušnin neodpovídá stavu podle evidence, nebo
h) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 5 odst. 3 písm. b).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.
 
§ 7
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obvodní báňský úřad.
(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.
 
§ 8
Přechodná ustanovení
(1) Povinnosti osoby podnikající v oboru výbušnin spočívající v jednoznačném označení a ve vedení systému pro sledovatelnost výbušnin se nevztahují na výbušniny vyrobené nebo dovezené přede dnem 5. dubna 2013.
(2) Ustanovení § 2 odst. 1 a 5 se použijí ode dne 5. dubna 2013.
(3) Ustanovení § 2 odst. 4 a § 4 se použijí ode dne 5. dubna 2015.
 
§ 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Zákon č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.
2. Část čtyřicátá sedmá zákona č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky.
 
§ 10
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.IV zákona č. 451/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
Uchovávání údajů o výbušninách shromážděných podle § 4 zákona č. 83/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se nadále řídí zákonem č. 83/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
1) Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití.
Směrnice Komise 2012/4/EU ze dne 22. února 2012, kterou se mění směrnice 2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití.
2) § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
4) § 3a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny.

Související dokumenty