132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině

Schválený:
132/1982 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. listopadu 1982,
kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. V § 37 odst. 3 se tečka na konci nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat.".
2. § 45 zní:
 
"§ 45
(1) Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiného občana než rodiče, jestliže občan poskytuje záruku jeho řádné výchovy. Přitom soud vymezí rozsah jeho práv a povinností k dítěti. Takto je možno dítě svěřit i do společné výchovy manželům. Rozvodem manželství tato společná výchova zaniká; jestliže zemře jeden z manželů, zůstává dítě ve výchově druhého manžela.
(2) Dítě se může svěřit do pěstounské péče; podmínky stanoví zvláštní předpis.
(3) Jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu. Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, může soud nařídit ústavní výchovu i v případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Z důležitých důvodů může soud prodloužit ústavní výchovu až na jeden rok po dosažení zletilosti.".
3. V § 58 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Otcovství k dítěti narozenému v době mezi sto osmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodňování vykonaného se souhlasem manžela matky nelze popřít. Otcovství však lze popřít, jestliže by se prokázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak.",
dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
4. V § 68 odst. 1 písm. a) se slova "jednoho roku" nahrazují slovy "šesti měsíců".
5. V § 74 odst. 2 se na konci připojují tyto věty:
"Výjimečně může takto osvojit i osamělá osoba, jestliže jsou jinak předpoklady, že toto osvojení bude plnit svoje společenské poslání. V takovém případě soud též rozhodne, aby byl z matriky vypuštěn zápis o druhém rodiči dítěte.".
6. V § 92 odst. 1 větě první se slovo "nutnou" nahrazuje slovem "přiměřenou".
7. § 93 se vypouští.
8. § 95 odst. 1 zní:
"(1) Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu jednoho roku, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím.".
9. V § 100 větě druhé se slova "dvacátého pátého" nahrazují slovy "dvacátého šestého".
10. V § 103 se vypouštějí slova: "a v tomto rámci i výši ošetřovného".
Čl.II
Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona o rodině, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených tímto zákonem.
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1983.
Husák v. r.
Indra v. r.
Štrougal v. r.

Související dokumenty