159/1968 Sb., o důchodové dani

Schválený:
159/1968 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1968
o důchodové dani
Změna: 78/1969 Sb.
Změna: 133/1969 Sb.
Změna: 173/1969 Sb.
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
§ 1
Poplatníci daně
(1) Důchodové dani (dále jen "daň") podléhají:
a) družstva, družstevní svazy a družstevní podniky;
b) společné družstevní podniky; 1)
c) hospodářské organizace komunálních služeb, místního průmyslu a podniky Sběrné suroviny a podnikové svazy a podniky těchto svazů;
d) akciové společnosti s výjimkou organizací zahraničního obchodu; toto ustanovení se nepoužije pro poplatníky daně ze zisku a daně z jmění,
e) ostatní socialistické organizace, jejich podniky a účelová zařízení, které provozují trvalou hospodářskou činnost, pokud jejich vztah ke státnímu rozpočtu není upraven jinými právními předpisy; 2)
f) jiné organizace než socialistické, jsou-li právnickými osobami;
g) společnosti obchodního a občanského práva, ústavy a nadace, podniky veřejnoprávních korporací, sdružení osob a jiné subjekty se sídlem v cizině, s výjimkou fyzických osob.
(2) Dani nepodléhají:
a) jednotná zemědělská družstva, stavební bytová družstva, lidová bytová družstva, okresní výstavbová bytová družstva co do příjmů z družstevní bytové výstavby, výrobní a pracovní družstva pro občany s těžším zdravotním poškozením a zařízení svazů družstev zabezpečující výběrovou rekreaci vlastních členů;
b) umělecké svazy, kulturní fondy a socialistické organizace zastupující autory nebo výkonné umělce, jakož i podniky provozované těmito organizacemi;
c) organizace hospodářsky vedené vyššími orgány Národní fronty, KSČ a ROH a Svazarmu, s výjimkou takto vedených základních organizací těchto společenských organizací.
 
§ 2
Předmět daně
(1) U poplatníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až d) a písm. f) a g) je předmětem daně veškerá činnost a příjmy z ní plynoucí.
(2) U poplatníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. e) je předmětem daně trvalá hospodářská činnost a příjmy z ní plynoucí.
(3) U poplatníků, kteří mají sídlo v tuzemsku, nepodléhají dani příjmy ze zdrojů v cizině, prokáží-li, že byly zdaněny obdobnou daní v cizině.
(4) U poplatníků majících sídlo nebo místo vedení v cizině podléhají dani jen příjmy, jejichž zdroj je na území ČSSR.
 
§ 3
Základ daně
(1) Základem daně je:
a) u poplatníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), b), c), e), s výjimkou družstevních a podnikových svazů:
1. zisk snížený o přijaté subvence a zvýšený o daň, která snížila zisk,
2. vyplacené mzdy;
b) u družstevních a podnikových svazů: zisk snížený o přijaté subvence a zvýšený o daň, která snížila zisk;
c) u poplatníků uvedených v odst. 1, písm. d), f):
1. zisk z veškeré činnosti a z hospodaření s veškerým majetkem zvýšený o daň, která snížila zisk, o odpisy základních prostředků účtované na vrub zisku, pokud převyšují odpisovou sazbu stanovenou pro socialistické organizace, o neprokázané náklady a o náklady, které nejsou nutné na dosažení nebo zajištění příjmů;
2. 30 % nákladů na hrubé mzdy, jestliže základ daně podle odst. c) 1. by činil méně než 30 % nákladů na hrubé mzdy nebo vykazuje-li poplatník ztrátu;
d) u poplatníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. g):
1. úhrn veškerých příjmů po odečtení nákladů nutně vynaložených v tuzemsku na jejich dosažení a zajištění a na údržbu;
2. 30 % nákladů na hrubé mzdy, jestliže základ daně podle odst. d) 1. by činil méně než 30 % nákladů na hrubé mzdy nebo vykazuje-li poplatník ztrátu.
(2) U poplatníků v likvidaci je základem daně likvidační přebytek.
 
§ 4
Sazby daně
(1) Daň činí
a) u poplatníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), b), c), e) - s výjimkou družstevních a podnikových svazů - pokud se tito poplatníci zabývají převážně obchodní činností:
+----------------+-------------------------------------+---------+
|při rentabilitě |       ze zisku        | z mezd |
+----------------+-------------------------------------+---------+
| přes   do  |                   |     |
|     10 %  |        5 %         |  -  |
| 10 %  15 %  |      10 % a 0,8 %       |  3,5 % |
|        | za každé 1 % dosažené rentability  |     |
| 15 %  20 %  |      10 % a 0,8 %       |  4,5 % |
|        | za každé 1 % dosažené rentability  |     |
| 20 %  40 %  |      10 % a 0,9 %       |  4,5 % |
|        | za každé 1 % dosažené rentability  |     |
| 40 %     |      10 % a 0,95 %      |  4,5 % |
|        | za každé 1 % dosažené rentability  |     |
|        | nejvýše však 55 % z tohoto zisku  |     |
+----------------+-------------------------------------+---------+
Rentabilita se vypočítává v procentech z poměru zisku k celkovým vlastním nákladům
b) u poplatníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), b), c), e) - s výjimkou družstevních a podnikových svazů - pokud se tito poplatníci zabývají převážně neobchodní činností:
+----------------+--------------------------------------+-------+
|při rentabilitě |       ze zisku         |z mezd |
+----------------+--------------------------------------+-------+
| přes   do  |                   |    |
|     15 %  |         -          | 4 % |
| 15 %  30 %  |      4 % a 0,4 %        |    |
|        | za každé 1 % rentability přesahující | 15 % |
| 30 %  50 %  | 1,5 %                |    |
|        | za každé 1 % rentability přesahující |    |
|        | 30 %                 | 10 % |
| 50 %  90 %  |      30 % a 0,5 %        |    |
|        | za každé 1 % rentability přesahující |    |
|        | 50 %                 | 10 % |
| 90 %      |      50 % a 0,2 %        | 10 % |
|        | za každé 1 % rentability přesahující |    |
|        | 90 % nejvýše však 70 %        |    |
+----------------+--------------------------------------+-------+
Rentabilita se vypočítává z poměru zisku k vyplaceným mzdám.
c)
u družstevních a podnikových svazů:
  u Svazu výrobních družstev a podnikových
  svazů uvedených v § 1 odst. 1 písm. c)   50 % základu daně
  u Svazu spotřebních družstev        35 % základu daně
  u Svazu bytových družstev          10 % základu daně
  u ostatních svazů              25 % základu daně;
d)
u poplatníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. d), f), g):
  ze základu daně do 80 000 Kčs        20 %
  z částek přesahujících 80 000 Kčs
  základu daně                60 %
(2) Daň z likvidačních přebytků činí:
 a) u poplatníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), b), c), e)            50 %
 b) u ostatních poplatníků ze základu daně
  do 80 000 Kčs                20 %
  z částek přesahujících 80 000 Kčs
  základu daně                60 %
 
§ 5
Zvýšení daně
(1) zrušen
(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví s ministerstvem financí základnu pro výpočet přírůstku mezd u organizací s převážně obchodní činností.
(3) Poplatníkům uvedeným v § 1 odst. 1 písm. a), b), c), e) - s výjimkou družstevních a podnikových svazů - zabývajícím se převážně neobchodní činností, zvyšuje se daň z každé individuální roční mzdy pracovníka - včetně podílu na hospodářských výsledcích a ostatních osobních výdajů - z rozdílu převyšujícího základní částku mzdy třicet tisíc Kčs takto:
------------------------------------------------------------------
   Roční mzda          Zvýšení daně z rozdílu
   pracovníka          mzdy nad základní
                  částku
------------------------------------------------------------------
   do Kčs 36 000,-           15 %
   do Kčs 42 000,-           25 %
   do Kčs 48 000,-           40 %
   do Kčs 54 000,-           60 %
   do Kčs 60 000,-           80 %
  nad Kčs 60 000,-          100 %
------------------------------------------------------------------
Toto ustanovení platí i pro rok 1970.
(4) Poplatníkům, kteří zabezpečí zvýšený rozsah služeb a dodávek spotřebních fondů o mimořádných směnách, popřípadě formou mimořádných opatření, mohou příslušné okresní národní výbory na jejich žádost poskytnout předem přiměřenou slevu z takto zvýšené daně, a to až do výše sazeb platných před účinností tohoto zákona. Toto ustanovení platí i pro rok 1970.
(5) U poplatníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. e) se zvýšení daně vypočítá pouze z individuálních ročních mezd pracovníků zajišťujících zdanitelnou činnost. Toto ustanovení platí i pro rok 1970.
 
§ 6
Slevy na dani a osvobození
(1) Poplatníkům se poskytuje sleva z daně na výchovu učňů v tuzemsku takto:
+----------------------------------+-----------------+-----------+
|                 | pro preferované |pro ostatní|
|                 |  činnosti   | činnosti |
+----------------------------------+-----------------+-----------+
|                 |     ročně v Kčs    |
|                 +-----------------+-----------+
|za každého učně 1. rokem:     |         |      |
|při internátní výuce mimo podnik |   5000    |  3000  |
|při soustředěné výuce v podniku  |   3000    |  2000  |
|při individuální výuce      |   2000    |  1000  |
+----------------------------------+-----------------+-----------+
|za každého učně 2. rokem:     |         |      |
|(při tříleté učební době)     |         |      |
|při internátní výuce mimo podnik |   3000    |  2000  |
|při soustředěné výuce v podniku  |   2000    |  1500  |
|při individuální výuce      |   1500    |  1000  |
+----------------------------------+-----------------+-----------+
(2) Pro družstva nebo podniky invalidů, pro společné družstevní podniky zabývající se zemědělskou výrobou a pro organizace uvedené v § 1 odst. 1 písm. e) se daň vypočtená podle § 4 písm. a) nebo b) snižuje o 30 %.
(3) Nově založené organizace mohou být osvobozeny do konce kalendářního roku, ve kterém byly založeny, od placení daně. O žádosti poplatníka rozhodne místně příslušný okresní národní výbor. Osvobození pozbude platnosti zanikne-li taková organizace do 3 roků od svého založení.
 
§ 7
Správa daně
Správu daně vykonávají okresní národní výbory; místní příslušnost se řídí sídlem tuzemského poplatníka koncem zdaňovacího období nebo při zániku jeho činnosti.
 
§ 8
Přiznání k dani
(1) Poplatník je povinen podat přiznání k dani u místně příslušného okresního národního výboru do 31. března po uplynutí zdaňovacího období (§ 9 odst. 2) a sám si daň vypočítat.
(2) Při vstupu do likvidace nebo při zániku bez provedení likvidace je poplatník, popřípadě jeho právní nástupce, povinen podat přiznání k dani za uplynulou část roku do tří měsíců po vstupu do likvidace, popřípadě jeho zániku.
(3) Po skončení likvidace je orgán pověřený likvidací povinen podat do konce následujícího měsíce přiznání k dani z likvidačního přebytku. Přiznání je povinen doložit počáteční a konečnou likvidační rozvahou a výkazem o použití likvidačního přebytku.
(4) Nebylo-li přiznání podáno včas, může být daň zjištěná podle § 4 a 5 zvýšena až o 10 %.
 
§ 9
Vyměření daně a zdaňovací období
(1) Daň vyměří místně příslušný okresní národní výbor platebním výměrem po uplynutí zdaňovacího období.
(2) Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
(3) Daň se nevyměří, pokud činí méně než 100 Kčs.
 
§ 10
(1) Základ daně se zaokrouhluje na celé 100 Kčs nahoru.
(2) Rentabilita (§ 4) se určuje v procentech s přesností na jedno desetinné místo.
(3) Daň, zvýšení daně a příslušenství daně se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 
§ 11
Placení daně
(1) Daň podle § 4 se odvádí v měsíčních zálohách, a to vždy do 20. dne po uplynutí měsíce. Záloha na daň za prosinec je splatná do 5. února následujícího roku.
(2) Činila-li daň za uplynulé roční období méně než 200 tis. Kčs, odvádějí se zálohy čtvrtletně, a to vždy do 20. dne po uplynutí čtvrtletí. Záloha na daň za IV. čtvrtletí je splatná do 5. února následujícího roku.
(3) Poplatníci jsou povinni zaplatit rozdíl mezi daní vypočtenou v přiznání (§ 8 odst. 1) a odvedenými zálohami na daň do 31. března po uplynutí roku, za který podali přiznání.
(4) Při vstupu do likvidace doplatí poplatník rozdíl mezi přiznanou daní a odvedenými zálohami do tří měsíců ode dne vstupu do likvidace (§ 8 odst. 2).
(5) Daň z likvidačních přebytků zaplatí poplatníci do konce následujícího měsíce po skončení likvidace (§ 8 odst. 3).
(6) Novým poplatníkům určí místně příslušný okresní národní výbor odvod záloh na daň s přihlédnutím k očekávanému (plánovanému) zisku poplatníka.
 
§ 12
Penále
Nebyla-li daň (záloha na daň) zaplacena včas, je poplatník povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.
 
§ 13
Promlčení daně
(1) Daň nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník povinen podat přiznání k dani.
(2) Je-li proveden úkon k vyměření nebo vymáhání daně, běží promlčecí lhůta znovu od konce roku, ve kterém byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
 
§ 14
Kontrola daně
(1) Okresní národní výbory prověřují správnost a úplnost daňových přiznání a včasnost, správnost a úplnost placení daně.
(2) Poplatníci jsou povinni poskytnout kontrolním orgánům vysvětlení a důkazy o skutečnostech rozhodných pro vyměření daně a učinit vše, co je k usnadnění a urychlení kontroly potřebné.
 
§ 15
Vznik daňové povinnosti
(1) Daňová povinnost vzniká dnem zahájení dani podrobené činnosti.
(2) U poplatníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. g) vzniká daňová povinnost dnem, kdy začali v tuzemsku provozovat hospodářskou činnost, popřípadě kdy jsou jim vypláceny nebo k jejich dobru připisovány příjmy podrobené této dani.
(3) Poplatník je povinen oznámit do 15 dnů místně příslušnému okresnímu národnímu výboru počátek a ukončení dani podrobené činnosti.
Závěrečná ustanovení
 
§ 16
(1) Pro řízení ve věcech této daně, pokud tento zákon nestanoví jinak, platí předpisy o řízení ve věcech daní a poplatků. 1)
(2) Pro poplatníky podle tohoto zákona neplatí ustanovení § 4 až § 8 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR, a předpisy vydané k jejich provedení.
(3) Pro poplatníky uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) a písm. c) neplatí ustanovení zákona č. 131/1968 Sb., o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd.
 
§ 17
Orgány České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky mohou:
a) odchylně upravit ustanovení, která nestanoví hlavní zásady, to znamená ustanovení § 7 až 12 a § 14;
b) určit podíl z výnosu daně, který bude rozpočtovým příjmem národních výborů;
c) učinit opatření, aby bylo zabráněno dvojímu zdanění téhož základu daně;
d) stanovit pro jednotlivé případy, že lze učinit opatření k zamezení tvrdostí a nesrovnalostí, popřípadě povolit úlevu nebo další osvobození od daně;
e) stanovit ve spolupráci s příslušnými orgány okruh preferovaných učebních oborů pro poskytování slev na výchovu učňů.
 
§ 18
(1) Zrušují se:
a) zákon č. 113/1966 Sb., o důchodové dani družstevních a jiných organizací;
b) § 6 zákona č. 8/1968 Sb., o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních;
c) vládní nařízení č. 118/1966 Sb., o stabilizačním odvodu výrobních a spotřebních družstev;
d) vládní nařízení č. 17/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 118/1966 Sb.
(2) Daň z hrubého důchodu, popřípadě zisku dosaženého v kalendářním roce 1968, se vyměří podle dosavadních předpisů.
 
§ 19
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969. Ustanovení § 5 se použije pro dodatkový odvod a důchodovou daň za rok 1969.
Svoboda v. r.
Smrkovský v. r.
Ing. Černík v. r.
1) § 33 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech.
1) vyhláška č. 16/1962 Sb.
2) zákon č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR, zákon č. 131/1968 Sb., o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd a vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

Související dokumenty