49/1948 Sb., o zemědělské dani

Schválený:
49/1948 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. března 1948
o zemědělské dani.
Změna: 283/1948 Sb.
Změna: 116/1949 Sb.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Daňová povinnost
 
§ 1
(1) Zemědělské dani podléhají fysické osoby, které provozují na vlastní účet zemědělské hospodářství až do výměry padesáti hektarů pozemků s katastrálním výtěžkem.
(2) Provozuje-li zemědělské hospodářství na vlastní účet jednotlivá fysická osoba, podléhá zemědělské dani jen, pracuje-li v něm trvale a cizí osoby zaměstnává jen potud, pokud nestačí - jsouc v zemědělském hospodářství plně zaměstnána - na všechny práce. Tato podmínka nemusí býti splněna u osob do 21 let věku a u osob, které v zemědělském hospodářství nemohou pracovati pro stáří, nemoc, invaliditu nebo vykonávání veřejné funkce, avšak jiné než v zaměstnaneckém poměru.
(3) Provozuje-li zemědělské hospodářství více fysických osob společně na vlastní účet (na př. manželé), podléhají zemědělské dani společně. Při tom musí býti splněna u všech podmínka stanovená v odstavci 2; výjimky tam stanovené platí obdobně. U manželů (druha a družky) se předpokládá, nebude-li jinak prokázáno, že zemědělské hospodářství provozují společně na vlastní účet.
(4) Neodevzdaná (nerozdělená) pozůstalost se posuzuje tak, jako by zůstavitel byl na živu.
 
§ 2
(1) Zemědělským hospodářstvím je souhrn všech majetkových předmětů a práv, které tvoří hospodářský celek a slouží trvale zemědělství, lesnictví nebo rybníkářství jako hlavnímu účelu, s výjimkou účastí na kapitálových společnostech, cenných papírů a úsporných vkladů.
(2) Provozují-li osoby uvedené v § 1 dvě nebo více zemědělských hospodářství, považují se všechna za jedno zemědělské hospodářství.
 
§ 3
K provozu zemědělského hospodářství patří též:
1. vedlejší výroba, pokud se obmezuje na zpracování výrobků vlastního hospodářství a pokud taková výroba není zpravidla a převážně provozována samostatnými průmyslovými podniky (pilami, mlýny, pekárnami, pivovary, lihovary, cukrovary a pod.) nebo v daném případě není provozována po živnostensku v samostatném závodě (v mlékárnách, sýrárnách, sušírnách, drůbežárnách, chovatelských farmách a pod.);
2. dobývání podstaty parifikační půdy, pokud nedochází k dalšímu zpracování, za podmínek uvedených pod č. 1;
3. prodej výrobků vlastního zemědělského hospodářství, vyjímajíc prodej v drobném, provozovaný po živnostensku v prodejnách nebo skladištích trvale otevřených a určených k uvedenému účelu;
4. vedlejší zaměstnání (povoznictví, orání za mzdu, tření lnu a pod.), provozovaná toliko příležitostně a nikoliv po živnostensku.
 
§ 4
Nerozhoduje, zda se zemědělské hospodářství provozuje na půdě vlastní, pachtované či převzaté do obhospodařování na podkladě jiného právního poměru.
 
§ 5
Sdruží-li se více provozovatelů zemědělských hospodářství (§§ 1 až 4) ke společnému provozování svých zemědělských hospodářství ve společenstvo (družstvo) nebo jiné svépomocné sdružení s neuzavřeným počtem členů, podléhají zemědělské dani tak, jako by svá zemědělská hospodářství provozovali samostatně na vlastní účet.
 
§ 6
Zdaňovací období
Daň se vyměřuje samostatně za každý kalendářní rok po jeho uplynutí.
Daňové sazby
 
§ 7
(1) Daň se vyměřuje částkou uvedenou v tabulkách připojených k tomuto zákonu.
(2) Pro stanovení daně jsou rozhodné:
1. výrobní oblast (řepařská, obilnářská, bramborářská či pícninářská), ve které leží zemědělské hospodářství nebo jeho největší část, a
2. celková výměra všech pozemků s katastrálním výtěžkem a jejich průměrný katastrální výtěžek podle stavu dne 30. června rozhodného roku.
 
§ 8
(1) Pro zjištění, ve které výrobní oblasti leží zemědělské hospodářství, platí obecné předpisy, jimiž se určují zemědělské výrobní oblasti.
(2) Jednotlivá katastrální území, po případě jednotlivá zemědělská hospodářství, však mohou býti přeřazena (§ 31, č. 3 a § 30, č. 3) do té výrobní oblasti, jejímž výrobním podmínkám půda katastrálního území, po případě zemědělského hospodářství, ve skutečnosti odpovídá.
 
§ 9
(1) Při stanovení celkové výměry všech pozemků s katastrálním výtěžkem započítává se výměra pozemků věnovaných pěstování chmele, vinné révy, tabáku nebo papriky, nebo věnovaných zahradnictví (zelinářskému i okrasnému), školkařství, ovocnictví a rybníkářství násobkem, který se stanoví způsobem uvedeným v § 31.
(2) Průměrný katastrální výtěžek se zjistí, dělí-li se celkový katastrální výtěžek všech pozemků jejich skutečnou výměrou v hektarech.
(3) Při stanovení celkové výměry všech pozemků s katastrálním výtěžkem a jejich celkového katastrálního výtěžku se přihlíží i k půdě ležící ladem.
 
§ 10
(1) Daň se přiměřeně sníží, činí-li v zemědělském hospodářství výměra pozemků věnovaných lesnictví více než 15 % celkové výměry všech pozemků s katastrálním výtěžkem.
(2) Směrnice pro snížení daně podle odstavce 1 vyhlásí ministr financí v Úředním listě.
 
§ 11
Provozují-li zemědělské hospodářství jednotlivé osoby fysické (§ 1, odst. 2), zvýší se jim daň podle §§ 7 až 10 o 20 %.
 
§ 12
Poplatníkům uvedeným v § 1, odst. 3 sníží se daň podle §§ 7 až 10 o 20 % za třetí a o 10 % za čtvrtou z osob, které provozují zemědělské hospodářství společně na vlastní účet a které jsou v něm trvale a plně zaměstnány.
 
§ 13
(1) Poplatníkům uvedeným v § 1, odst. 2 se daň sníží:
1. o 480 Kčs na druhého člena dvojice založené manželstvím nebo skutečným spolužitím,
2. o 480 Kčs na první dítě,
3. o 540 Kčs na druhé dítě,
4. o 600 Kčs na třetí a na každé další dítě a
5. o 480 Kčs na každého z rodičů.
(2) Podle odstavce 1 se přihlíží:
a) u druhého člena dvojice a u nezletilých dětí jen k těm, které žijí s poplatníkem ve spotřebním společenství, a
b) u zletilých dětí a u rodičů k těm, kteří jsou v poplatníkově zaopatření.
(3) Stejně jako děti posuzují se též vnukové, pravnukové, pastorkové a schovanci.
(4) Stejně jako děti se posuzují též nezletilí sourozenci, nezletilí synovci a nezletilé neteře poplatníka nebo jeho manželky (manžela), jsou-li v jeho zaopatření.
(5) Stejně jako rodiče se posuzují též prarodiče, nevlastní rodiče, pěstouni, zeťové, snachy, tchán a tchýně poplatníka nebo jeho manželky (manžela), jsou-li v jeho zaopatření.
(6) Stejně jako rodiče se posuzují též zletilí sourozenci, zletilí synovci a zletilé neteře poplatníka nebo jeho manželky (manžela), jsou-li práce neschopni a v jeho zaopatření.
(7) Osoby, na které se poplatníku snižuje daň podle předchozích odstavců, označují se dále jako příslušníci domácnosti.
(8) Příslušník domácnosti žije s poplatníkem ve spotřebním společenství, hradí-li se jeho životní potřeby v rámci domácnosti a převážně z jejích prostředků. Spotřební společenství není vyloučeno přechodným pobytem příslušníka mimo domácnost. Táž osoba může však býti uznána za příslušníka domácnosti pouze u jednoho poplatníka.
(9) Příslušník domácnosti je v poplatníkově zaopatření, poskytuje-li nebo hradí-li mu poplatník převážně byt, stravu a ošacení. Zaopatřením se rozumí též poskytování výměnku. O zaopatření nejde, má-li příslušník - vyjímajíc výměnkáře - vlastní příjmy, postačující k jeho výživě.
(10) Poplatníkům svobodným, ovdovělým, rozloučeným nebo těm, kteří nežijí trvale s manželem (manželkou) ve společné domácnosti, sníží se daň o 480 Kčs, mají-li nárok na snížení daně podle odstavce 1, č. 2.
(11) Poplatníkům, kteří vychovali nejméně dvě děti, t. j. měli je v zaopatření aspoň do jejich čtrnáctého roku, sníží se daň o 480 Kčs, nemají-li nárok na odečtení téže anebo vyšší částky z daně podle předcházejících odstavců. Omezení do čtrnáctého roku neplatí, jestliže se děti staly přímými obětmi národní, politické nebo rasové persekuce.
 
§ 14
Provozují-li zemědělské hospodářství jako jednotlivé fysické osoby (§ 1, odst. 2)
a) váleční invalidé z první nebo druhé světové války, kteří mají nárok na zaopatřovací požitky ze státní pokladny pro poškození zdraví nebo těla,
b) vojenští (neváleční) invalidé a všichni občanští invalidé, jimž pro poškození zdraví nebo těla patří zaopatřovací požitky ze státní pokladny nebo podle předpisů o veřejnoprávním sociálním pojištění, nebo
c) jiné osoby tělesně nebo duševně vadné (na př. nevidomí, zmrzačení a pod.), po případě poplatníci, na které jsou odkázáni příslušníci domácnosti tělesně nebo duševně vadní,
sníží se jim daň při stupni invalidity od 20 % až do 44 % včetně o 480 Kčs a při stupni invalidity přes 44 % o 960 Kčs. Při tom se předpokládá, že stupeň invalidity u invalidů, požívajících důchody z veřejnoprávního důchodového pojištění, přesahuje 44 %.
 
§ 15
Provozují-li zemědělské hospodářství jako jednotlivé fysické osoby (§ 1, odst. 2) vdova nebo nezletilí sirotci po padlých legionářích (zákon ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům) a příslušnících národního boje za osvobození (zákon ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození), po obětech bojových událostí a národní, rasové nebo politické persekuce, sníží se jim daň o 480 Kčs.
 
§ 16
Pro snížení daně podle ustanovení §§ 13 až 15 je rozhodný stav koncem roku.
 
§ 17
Poplatníkům uvedeným v § 1, odst. 3 se daň sníží o tolik, o kolik by se snížila podle §§ 13 až 16 osobám, které zemědělské hospodářství provozují společně na vlastní účet, kdyby dani podléhaly samostatně.
 
§ 18
Daň se nevyměří, činí-li podle §§ 7 až 17:
1. u jednotlivých fysických osob méně než 540 Kčs a
2. u ostatních poplatníků méně než 1080 Kčs.
 
§ 19
Sleva na dani
(1) Daň se přiměřeně sníží pro zvláštní poměry, které poplatníka (§ 1, odst. 2) podstatně zatěžují, avšak neodůvodňují snížení daně podle §§ 13 až 15.
(2) Za takové zvláštní poměry dlužno pokládati alimentační plnění, k nimž je poplatník právně zavázán, podporování nemajetných příbuzných v linii vzestupné nebo sestupné nebo v linii pobočné do třetího stupně a nemajetných osob sešvagřených do druhého stupně, nákladné léčení poplatníka nebo příslušníků jeho domácnosti a živelní pohromy.
(3) Obdobně se sníží daň poplatníkům uvedeným v § 1, odst. 3, jsou-li podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2 splněny u osob, které provozují zemědělské hospodářství společně na vlastní účet.
(4) Směrnice pro stanovení přiměřené slevy vyhlásí ministr financí v Úředním listě.
(5) O slevu nutno žádati v přiznání.
Počátek a konec daňové povinnosti
 
§ 20
(1) Poplatníci, kteří začali provozovati zemědělské hospodářství, podléhají dani počínajíc rokem, v němž zemědělské hospodářství začali provozovati. Daň se však nevyměří, jestliže ještě 30. června zemědělské hospodářství neprovozovali.
(2) Poplatníci, kteří přestali provozovati zemědělské hospodářství, podléhají dani končíc rokem, v němž zemědělské hospodářství přestali provozovati. Daň se však nevyměří, jestliže již 30. června zemědělské hospodářství neprovozovali.
(3) Jestliže provozování zemědělského hospodářství bylo během roku rozšířeno tak, že výměra obhospodařovaných pozemků přestoupila 50 ha, zdaní se poplatník zemědělskou daní ještě za ten rok, v němž zemědělské hospodářství bylo rozšířeno.
 
§ 21
(1) Kdo začne nebo přestane provozovati zemědělské hospodářství, je povinen ohlásiti to příslušné berní správě do 30 dnů. Ohlášením jsou povinni též dědicové, a to do 30 dnů po odevzdání (rozdělení) pozůstalosti.
(2) Opomenutí ohlášení může býti potrestáno, nezakládá-li skutkovou podstatu trestného činu, pořádkovou pokutou do 5000 Kčs, a to i opětovně.
 
§ 22
Splatnost daně
(1) Poplatník je povinen si daň sám vypočísti a zaplatiti ji příslušnému bernímu úřadu do 31. ledna po uplynutí rozhodného roku.
(2) Nebyla-li daň zaplacena včas, je dlužník povinen, činí-li nedoplatek více než 2000 Kčs, zaplatiti 2 % poplatek z prodlení z nedoplatku k 31.lednu, 30. dubnu, 31. červenci a 31. říjnu.
 
§ 23
Spolu s poplatníkem uvedeným v § 1, odst. 3, jest rukou společnou a nerozdílnou zavázána zaplatiti celou daň každá z osob, které zemědělské hospodářství provozují společně na vlastní účet.
 
§ 24
Přiznání
(1) Každý, kdo je povinen platiti zemědělskou daň, jest povinen podati každoročně do 31. ledna berní správě přiznání o všech okolnostech rozhodných pro vyměření daně za uplynulý rok. Mimo to je povinen podati přiznání každý, kdo bude berní správou k podání přiznání vyzván. Vzor přiznání vydá a způsob jeho podání stanoví ministerstvo financí.
(2) Nepodá-li poplatník přiznání včas, může býti daň zvýšena až o 10 %; zvýšení je splatné do 60 dnů ode dne vyložení předpisného seznamu u místního národního výboru.
 
§ 25
Místní příslušnost
(1) K vyměření zemědělské daně je příslušná berní správa, v jejímž obvodu měl poplatník bydliště (sídlo) koncem rozhodného roku. Nelze-li místně příslušnou berní správu určiti podle bydliště (sídla) poplatníkova, je příslušná berní správa, v jejímž obvodu je zemědělské hospodářství, po případě jeho největší část. Nelze-li místní příslušnost určiti ani tímto způsobem, určí ji ministerstvo financí.
(2) Odstavec 1 platí obdobně pro určení místní příslušnosti berního úřadu a místního národního výboru (místní zemědělské daňové komise).
 
§ 26
Vyrozumění o předpisu daně
(1) O vyměření daně vyrozumí berní správa poplatníky hromadně prostřednictvím místního národního výboru předpisným seznamem. Seznam vyloží místní národní výbor do 7 dnů po dojití k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů.
(2) Počátek a dobu vyložení seznamu vyhlásí místní národní výbor vyhláškou na obecní tabuli nebo jiným způsobem v místě obvyklým.
(3) Na seznamu potvrdí místní národní výbor dobu vyložení a vrátí jej berní správě.
 
§ 27
Odvolání
(1) Do vyměření daně lze se písemně odvolati u příslušné berní správy do 60 dnů ode dne vyložení předpisného seznamu u místního národního výboru.
(2) V téže lhůtě mohou poplatníci podati u příslušné berní správy žádost za sdělení důvodů pro vyměření daně. Dnem podání žádosti staví se odvolací lhůta až do dne doručení příslušného vyřízení a běží pak dále jen co do zbytku.
(3) O odvolání rozhoduje s konečnou platností okresní zemědělská daňová komise.
Zemědělské daňové komise
 
§ 28
(1) V oboru zemědělské daně spolupůsobí místní národní výbory svými zemědělskými daňovými komisemi, okresní zemědělské daňové komise a ústřední zemědělská daňová komise.
(2) Členy zemědělské daňové komise místního národního výboru (místní zemědělské daňové komise) jsou: předseda místního národního výboru nebo jeho zástupce, zástupce místního sdružení Jednotného svazu zemědělců a předseda zemědělské komise při místním národním výboru nebo jeho zástupce, pokud byla zřízena, jinak člen zvolený místním národním výborem. Předsedou místní zemědělské daňové komise je předseda místního národního výboru nebo jeho zástupce.
(3) Okresní zemědělská daňová komise se zřizuje při berní správě a tvoří ji předseda okresního národního výboru nebo jeho zástupce, zemědělský referent (jeho zástupce), zástupce berní správy, zástupce okresního sdružení Jednotného svazu zemědělců a další čtyři členové volení okresním národním výborem. Ministr financí může pro obvod několika berních správ zříditi pouze jednu okresní zemědělskou daňovou komisi. Předsedou okresní zemědělské daňové komise je předseda okresního národního výboru nebo jeho zástupce.
(4) Ústřední zemědělská daňová komise se zřizuje při ministerstvu financí a tvoří ji zástupci: ministerstev financí, zemědělství a výživy, pověřenectev financí, zemědělství a pozemkové reformy a výživy, zemského národního výboru v Praze, zemského národního výboru v Brně a zemské expositury v Ostravě, zemského finančního ředitelství v Praze a zemského finančního ředitelství v Brně, a to po jednom zástupci, a po čtyřech zástupcích Jednotného svazu českých a slovenských zemědělců. Předsedou ústřední zemědělské daňové komise je zástupce ministerstva financí.
 
§ 29
Místním národním výborům (místním zemědělským daňovým komisím) přísluší:
1. v místech, kde není katastrální výtěžek vyznačen v pozemnostních arších, nebo kde jej z těchto nelze zjistiti, navrhovati rozdělení celkového katastrálního výtěžku připadajícího na katastrální území na jednotlivá zemědělská hospodářství na podkladě dat z výkazu úhrnných katastrálních hodnot podle posledního platného stavu (§ 6, odst. 19 vládního nařízení ze dne 23. května 1930, č. 64 Sb., jímž se částečně provádějí hlavy II., III. a IV. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona). Nepodá-li místní zemědělská daňová komise návrh do 31. října rozhodného roku, podá jej berní správa;
2. navrhovati přeřazení jednotlivých zemědělských hospodářství do jiné výrobní oblasti (§ 8, odst. 2). Návrh nutno podati okresní zemědělské daňové komisi do 31. října rozhodného roku; návrhy podané po této lhůtě nemohou míti vliv na vyměření daně za tento rok.
 
§ 30
Okresním zemědělským daňovým komisím přísluší:
1. navrhovati přeřazení jednotlivých katastrálních území do jiné výrobní oblasti (§ 8, odst. 2). Návrh nutno podati ústřední zemědělské daňové komisi do 31. října rozhodného roku; návrhy podané po této lhůtě nemohou míti vliv na vyměření daně za tento rok;
2. rozhodovati s konečnou platností o návrzích podle § 29, č. 1. Nerozhodne-li okresní zemědělská daňová komise o návrhu do 15. prosince rozhodného roku, rozhodne o něm finanční úřad II. stolice;
3. rozhodovati s konečnou platností o přeřazení jednotlivých zemědělských hospodářství do jiné výrobní oblasti (§ 8, odst. 2); nerozhodne-li do 15. prosince rozhodného roku, nemůže přeřazení míti vliv na vyměření daně za tento rok.
 
§ 31
Ústřední zemědělské daňové komisi přísluší:
1. stanoviti celkový katastrální výtěžek připadající na katastrální území v případech, kde jej nelze zjistiti z výkazu úhrnných katastrálních hodnot; nestanoví-li jej do 30. listopadu rozhodného roku, stanoví jej ministerstvo financí;
2. stanoviti vyhláškou v Úředním listě násobky výměry podle § 9, odst. 1; nestanoví-li je do 30. listopadu rozhodného roku, stanoví je ministerstvo financí. Tyto násobky stanoví podle toho, kolikrát je čistý výtěžek docilovaný při pěstování kultur uvedených v § 9, odst. 1 průměrně větší než při pěstování ostatních kultur;
3. rozhodovati s konečnou platností o přeřazení jednotlivých katastrálních území do jiné výrobní oblasti (§ 8, odst. 2); nerozhodne-li do 15. prosince rozhodného roku, nemůže přeřazení míti vliv na vyměření daně za tento rok;
4. přezkoumávati výnosové poměry zemědělské výroby a navrhovati finanční správě změnu sazeb zemědělské daně.
 
§ 32
Členství v zemědělských daňových komisích je funkcí čestnou. Členové zemědělských daňových komisí jsou povinni postupovati podle zákona, nestranně a podle nejlepšího vědomí a svědomí a zachovávati o jednání v komisi tajemství.
 
§ 33
Sídla okresních zemědělských daňových komisí, jednací řád komisí, jakož i znění slibu členů komise vyhlásí ministr financí, pokud jde o jednací řád místních zemědělských daňových komisí v dohodě s ministrem vnitra, v Úředním listě.
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 34
(1) Táž osoba může býti uznána za příslušníka domácnosti pouze u jednoho poplatníka a u téhož poplatníka pouze u jedné daně.
(2) Byla-li poplatníku u daně ze mzdy během roku poskytnuta sleva podle § 7 nebo daňová úleva podle § 9 zákona ze dne 26. června 1947, č. 109 Sb., o dani ze mzdy, nemůže mu býti za tento rok snížena zemědělská daň podle §§ 13 až 15.
 
§ 35
Ministr financí může
1. dále rozčleniti tabulky zemědělské daně jak co do průměrného katastrálního výtěžku, tak co do celkové výměry,
2. učiniti opatření k zamezení nesrovnalostí a tvrdostí, jež by prováděním tohoto zákona mohly vzniknouti,
3. učiniti opatření k zamezení dvojího zdanění v případech, kde se zemědělské hospodářství provozuje na podkladě pracovního nebo jemu podobného poměru, a
4. stanoviti vyhláškou v Úředním listě způsob vyměřování zemědělské daně co do pozemků patřících komposesorátům, urbariátům nebo podobným právním útvarům.
 
§ 36
(1) Přiznání k zemědělské dani za rok 1947 jsou povinni podati všichni poplatníci, kteří zásadně podléhají daňové povinnosti, a to do 30. června 1948.
(2) Zemědělská daň za rok 1947 jest splatná ve dvou stejných splátkách; první splátka do 30. června 1948 a druhá do 30. září 1948.
 
§ 37
(1) Příjem, po případě výtěžek z provozu zemědělského hospodářství, které je předmětem zemědělské daně, není počínajíc berním rokem 1948, základem pro vyměření daně důchodové a všeobecné daně výdělkové podle zákona o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.
(2) Pozemky patřící k zemědělskému hospodářství, které jest předmětem zemědělské daně, nejsou počínajíc berním rokem 1948 podrobeny pozemkové dani podle zákona o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících. Jsou-li propachtovány, podléhá pachtovné rentové dani podle hlavy VI téhož zákona.
(3) Zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu, se nevztahuje počínajíc rokem 1947 na úplaty, které přijaly osoby podléhající zemědělské dani po 31. prosinci 1946 za dodávky a výkony provedené v rámci zemědělského hospodářství, jakož i na cenu vlastní spotřeby předmětů vzatých těmito osobami ze zemědělského hospodářství. Úplaty a ceny uvedené v předchozí větě nepodléhají záznamní povinnosti podle části první, oddílu I vládního nařízení ze dne 29. května 1941, č. 297 Sb., o záznamních povinnostech pro účely daňové a provozní. Použivatelnost ustanovení § 2 tohoto vládního nařízení se zrušuje.
(4) Dani podrobeným důchodem (základem daně důchodové) podle zákona ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a o mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, u osob podléhajících zemědělské dani se rozumí důchod (základ), který by byl u těchto osob podroben dani důchodové (základem pro vyměření daně důchodové), kdyby dotčené osoby nepodléhaly zemědělské dani. Mimořádná jednorázová dávka podle § 3, odst. 1, písm. a) zákona č. 185/1947 Sb. vyměří se v těchto případech i z daně, která by připadla na důchod zjištěný podle předchozí věty, kdyby poplatník byl podroben dani důchodové.
 
§ 38
(1) Zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, se doplňuje takto:
1. v § 41, odst. 5, prvé větě se zařazují za slova "... platiti daň z obratu", další slova "nebo podléhají zemědělské dani",
2. § 41, odst. 6 se doplňuje další - třetí - větou tohoto znění:
"Ustanovení předcházejících vět se nevztahují na osoby podléhající zemědělské dani, i když provozují také živnost řeznickou, uzenářskou nebo hostinskou."
(2) Zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb., o dani z masa, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, se doplňuje takto:
1. v § 1, odst. 2, prvé větě se zařazují za slova "... platiti daň z obratu" další slova "nebo podléhají zemědělské dani",
2. § 1, odst. 3 se doplňuje další - čtvrtou - větou tohoto znění:
"Ustanovení předcházejících vět se nevztahují na osoby podléhající zemědělské dani, i když provozují také živnost řeznickou, uzenářskou nebo hostinskou.
 
§ 39
(1) Sazba pozemkové daně podle § 105, odst. 1 zákona o přímých daních se zvyšuje počínajíc berním rokem 1948 ze 2 % na 6 %.
(2) Držitelé pozemků zapsaní nebo zaznamenaní do pozemkového katastru jsou povinni oznámiti do 60 dnů ode dne vyhlášení tohoto zákona pozemky, které nepatří k zemědělskému hospodářství, jež je předmětem zemědělské daně. Vzor oznámení vydá a způsob podání stanoví ministerstvo financí.
(3) Ustanovení § 327, odst. 1, věty druhé zákona o přímých daních se zrušuje; použije se ho naposledy při vyměření důchodové daně na berní rok 1947.
 
§ 40
V případech tímto zákonem neupravených platí obdobně ustanovení zákona o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.
 
§ 41
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; platí však pro zemědělskou daň po prvé za rok 1947; provede jej ministr financí.
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Dolanský v. r.
 
Příloha 1
     Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast
    při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků

Při
celkové
výměře  5 Kčs   10 Kčs  15 Kčs  20 Kčs  25 Kčs  30 Kčs
všech
pozemků        činí zemědělská daň Kčs:
v ha

 1      -     -    80    80    90    90
 2     210    230   240    260   270   280
 3     350    400   440    470   500   530
 4     510    580   630    690   740   790
 5     640    760   860    940  1.010  1.070
 6     800    950  1.060   1.170  1.270  1.370
 7     950   1.120  1.290   1.430  1.550  1.670
 8    1.080   1.320  1.510   1.670  1.830  1.980
 9    1.220   1.500  1.720   1.930  2.130  2.310
10    1.370   1.680  1.950   2.210  2.430  2.630
11    1.500   1.860  2.190   2.470  2.730  2.990
12    1.630   2.060  2.420   2.740  3.050  3.330
13    1.750   2.250  2.650   3.030  3.370  3.700
14    1.890   2.430  2.900   3.310  3.700  4.070
15    2.030   2.620  3.140   3.600  4.040  4.440
16    2.170   2.820  3.380   3.900  4.380  4.850
17    2.300   3.020  3.630   4.210  4.740  5.270
18    2.430   3.220  3.900   4.500  5.120  5.690
19    2.550   3.410  4.160   4.840  5.500  6.140
20    2.690   3.610  4.410   5.180  5.890  6.620
21    2.830   3.830  4.690   5.520  6.320  7.090
22    2.970   4.040  4.980   5.860  6.750  7.590
23    3.110   4.250  5.270   6.240  7.170  8.120
24    3.240   4.450  5.560   6.630  7.650  8.650
25    3.380   4.670  5.850   7.000  8.130  9.210
26    3.510   4.910  6.190   7.400  8.610  9.800
27    3.660   5.150  6.510   7.830  9.110  10.390
28    3.800   5.380  6.840   8.260  9.650  11.000
29    3.950   5.610  7.160   8.680  10.190  11.670
30    4.100   5.850  7.520   9.130  10.720  12.320
31    4.240   6.120  7.890   9.620  11.320  12.990
32    4.380   6.380  8.260  10.090  11.910  13.720
33    4.530   6.650  8.630  10.570  12.520  14.460
34    4.690   6.920  9.010  11.080  13.140  15.190
35    4.850   7.180  9.420  11.620  13.810  15.990
36    5.020   7.470  9.830  12.150  14.470  16.800
37    5.180   7.770  10.250  12.690  15.140  17.600
38    5.340   8.070  10.660  13.250  15.850  18.460
39    5.510   8.360  11.100  13.850  16.590  19.350
40    5.670   8.660  11.560  14.440  17.330  20.240
41    5.830   8.960  12.020  15.030  18.070  21.150
42    6.020   9.300  12.480  15.660  18.890  22.130
43    6.200   9.630  12.940  16.320  19.700  23.110
44    6.390   9.970  13.460  16.980  20.510  24.090
45    6.570  10.300  13.970  17.630  21.360  25.140
46    6.750  10.630  14.480  18.320  22.250  26.220
47    6.940  10.980  14.990  19.050  23.140  27.290
48    7.120  11.360  15.520  19.770  24.040  28.400
49    7.310  11.730  16.090  20.490  24.990  29.570
50    7.520  12.110  16.660  21.240  25.970  30.740

   Při celkové výměře pozemků nad 50 ha činí zemědělská daň za
každý další hektar Kčs:

      210    380   570    750   980  1.170


     Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast.
    při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků

 Při
celkové
výměře  35 Kčs   40 Kčs  45 Kčs  50 Kčs  55 Kčs  60 Kčs
 všech
pozemků        činí zemědělská daň Kčs:
 v ha

 1     100    100   110    110   120   120
 2     290    310   320    340   350   360
 3     560    580   600    620   640   670
 4     840    890   930    960  1.000  1.040
 5    1.130   1.190  1.260   1.320  1.380  1.440
 6    1.460   1.540  1.620   1.700  1.770  1.840
 7    1.770   1.890  2.000   2.110  2.210  2.300
 8    2.130   2.270  2.400   2.520  2.640  2.770
 9    2.480   2.640  2.810   2.970  3.120  3.270
10    2.850   3.050  3.240   3.420  3.600  3.780
11    3.230   3.450  3.680   3.900  4.120  4.320
12    3.610   3.880  4.140   4.390  4.630  4.890
13    4.000   4.320  4.600   4.910  5.210  5.490
14    4.420   4.770  5.130   5.460  5.780  6.130
15    4.860   5.260  5.640   6.030  6.430  6.810
16    5.310   5.750  6.210   6.650  7.070  7.510
17    5.760   6.290  6.790   7.260  7.780  8.270
18    6.270   6.840  7.380   7.960  8.500  9.040
19    6.780   7.400  8.040   8.665  9.270  9.890
20    7.300   8.020  8.690   9.390  10.080  10.740
21    7.870   8.630  9.400  10.160  10.900  11.680
22    8.450   9.280  10.130  10.940  11.800  12.620
23    9.030   9.970  10.860  11.800  12.700  13.640
24    9.670  10.660  11.680  12.660  13.680  14.690
25    10.310  11.410  12.490  13.590  14.680  15.780
26    10.970  12.170  13.340  14.540  15.720  16.940
27    11.680  12.940  14.250  15.510  16.830  18.100
28    12.400  13.790  15.150  16.560  17.930  19.370
29    13.130  14.640  16.130  17.620  19.150  20.650
30    13.920  15.500  17.130  18.740  20.360  22.010
31    14.720  16.450  18.140  19.900  21.640  23.420
32    15.530  17.380  19.240  21.060  22.980  24.860
33    16.410  18.360  20.340  22.350  24.330  26.400
34    17.290  19.390  21.490  23.620  25.790  27.930
35    18.180  20.430  22.690  24.950  27.250  29.600
36    19.150  21.510  23.900  26.340  28.790  31.260
37    20.110  22.650  25.190  27.730  30.380  33.020
38    21.090  23.780  26.500  29.240  31.990  34.830
39    22.150  24.980  27.820  30.760  33.720  36.670
40    23.210  26.220  29.260  32.320  35.440  38.580
41    24.270  27.460  30.690  33.960  37.240  40.490
42    25.430  28.780  32.160  35.600  39.060  42.450
43    26.590  30.130  33.720  37.320  40.900  44.420
44    27.750  31.480  35.280  39.060  42.780  46.420
45    29.010  32.930  36.880  40.810  44.660  48.440
46    30.270  34.400  38.530  42.600  46.580  50.460
47    31.530  35.870  40.180  44.390  48.510  52.530
48    32.880  37.410  41.870  46.210  50.450  54.600
49    34.250  38.960  43.570  48.050  52.430  56.650
50    35.620  40.520  45.270  49.890  54.400  58.710

     Při celkové  výměře všech pozemků nad  50 ha činí
zemědělská daň za každý další hektar Kčs:

     1.370   1.560  1.700   1.840  1.970  2.060

     Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast.
    při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků

     Při
celkové
výměře   65 Kčs   70 Kčs  75 Kčs  80 Kčs a více
 všech
pozemků        činí zemědělská daň Kčs:
 v ha

 1     120    130   130    130
 2     370    390   400    410
 3     690    720   740    760
 4    1.070   1.100  1.130   1.170
 5    1.490   1.540  1.590   1.640
 6    1.920   2.000  2.070   2.150
 7    2.400   2.490  2.570   2.670
 8    2.900   3.020  3.130   3.240
 9    3.410   3.550  3.700   3.840
10    3.960   4.130  4.300   4.460
11    4.510   4.730  4.940   5.150
12    5.140   5.380  5.610   5.840
13    5.760   6.060  6.350   6.640
14    6.470   6.800  7.110   7.440
15    7.170   7.560  7.950   8.320
16    7.960   8.390  8.800   9.240
17    8.740   9.240  9.740  10.220
18    9.610   10.160  10.690  11.250
19   10.490   11.110  11.740  12.350
20   11.440   12.140  12.800  13.500
21   12.430   13.180  13.960  14.720
22   13.470   14.320  15.140  16.000
23   14.560   15.460  16.420  17.340
24   15.690   16.720  17.720  18.760
25   16.890   17.970  19.120  20.230
26   18.110   19.350  20.550  21.780
27   19.430   20.730  22.070  23.400
28   20.760   22.220  23.640  25.090
29   22.200   23.730  25.290  26.860
30   23.650   25.340  27.000  28.700
31   25.190   26.990  28.800  30.630
32   26.780   28.710  30.660  32.620
33   28.430   30.520  32.600  34.730
34   30.160   32.370  34.620  36.860
35   31.900   34.320  36.680  39.070
36   33.780   36.290  38.820  41.310
37   35.660   38.360  40.970  43.580
38   37.630   40.420  43.170  45.880
39   39.620   42.550  45.380  48.220
40   41.640   44.670  47.640  50.560
41   43.690   46.840  49.900  52.950
42   45.750   49.030  52.210  55.340
43   47.850   51.240  54.530  57.720
44   49.960   53.470  56.830  60.090
45   52.110   55.700  59.130  62.440
46   54.260   57.920  61.410  64.790
47   56.400   60.140  63.680  67.100
48   58.540   62.330  65.930  69.400
49   60.670   64.530  68.170  71.660
50   62.780   66.690  70.380  73.910

    Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská
daň za každý další hektar Kčs:

     2.110   2.160  2.210   2.250

     Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast.
    při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků

 Při
celkové
výměře   5 Kčs   10 Kčs  15 Kčs  20 Kčs  25 Kčs
 všech
pozemků        činí zemědělská daň Kčs:
 v ha

 1     -     -     -     -    -
 2     150    160    180    190   200
 3     250    280    300    320   350
 4     370    420    460    500   530
 5     490    560    610    650   710
 6     600    690    780    850   910
 7     710    840    940   1.030  1.100
 8     840    980   1.090   1.200  1.310
 9     950   1.110   1.260   1.400  1.520
10    1.050   1.250   1.430   1.590  1.720
11    1.140   1.400   1.600   1.760  1.940
12    1.250   1.540   1.750   1.970  2.170
13    1.360   1.670   1.930   2.170  2.380
14    1.460   1.790   2.110   2.370  2.600
15    1.560   1.940   2.280   2.560  2.840
16    1.660   2.090   2.440   2.770  3.080
17    1.750   2.230   2.610   2.980  3.310
18    1.850   2.370   2.800   3.190  3.550
19    1.950   2.500   2.980   3.400  3.810
20    2.060   2.640   3.160   3.620  4.060
21    2.160   2.790   3.340   3.840  4.310
22    2.250   2.940   3.520   4.070  4.560
23    2.350   3.090   3.720   4.290  4.840
24    2.440   3.230   3.910   4.510  5.130
25    2.540   3.380   4.100   4.760  5.410
26    2.640   3.520   4.300   5.010  5.690
27    2.740   3.680   4.480   5.260  5.990
28    2.850   3.840   4.690   5.510  6.310
29    2.950   3.990   4.910   5.760  6.630
30    3.050   4.150   5.120   6.040  6.950
31    3.150   4.300   5.340   6.330  7.260
32    3.250   4.460   5.560   6.610  7.620
33    3.350   4.620   5.770   6.890  7.980
34    3.450   4.790   6.010   7.170  8.340
35    3.550   4.970   6.260   7.480  8.690
36    3.660   5.140   6.500   7.800  9.070
37    3.770   5.320   6.740   8.120  9.470
38    3.880   5.490   6.980   8.430  9.870
39    3.990   5.660   7.220   8.750  10.270
40    4.090   5.840   7.500   9.080  10.660
41    4.200   6.040   7.770   9.440  11.090
42    4.310   6.240   8.040   9.800  11.540
43    4.410   6.430   8.320   10.150  11.990
44    4.520   6.630   8.590   10.510  12.430
45    4.630   6.820   8.860   10.870  12.880
46    4.760   7.020   9.160   11.270  13.370
47    4.880   7.210   9.470   11.670  13.860
48    5.000   7.430   9.780   12.060  14.360
49    5.120   7.650   10.080   12.460  14.850
50    5.240   7.880   10.390   12.850  15.350

     Při celkové  výměře všech pozemků nad  50 ha činí
zemědělská daň za každý další hektar Kčs:

      120    230    310    390   500


     Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast.
    při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků

 Při
celkové
výměře   30 Kčs   35 Kčs  40 Kčs  45 Kčs  50 Kčs
 všech
pozemků        činí zemědělská daň Kčs:
 v ha

 1      -     -     -     -    -
 2     200    210    220    220   230
 3     370    380    400    420   430
 4     550    580    600    620   640
 5     750    800    840    880   910
 6     970   1.020   1.070   1.110  1.160
 7    1.170   1.250   1.320   1.390  1.450
 8    1.410   1.490   1.580   1.660  1.730
 9    1.630   1.730   1.830   1.940  2.040
10    1.850   1.990   2.120   2.240  2.350
11    2.100   2.250   2.390   2.530  2.660
12    2.340   2.510   2.680   2.840  3.000
13    2.580   2.790   2.980   3.160  3.340
14    2.840   3.070   3.280   3.480  3.690
15    3.110   3.350   3.580   3.820  4.050
16    3.360   3.630   3.910   4.170  4.410
17    3.630   3.940   4.230   4.500  4.800
18    3.910   4.240   4.550   4.880  5.210
19    4.180   4.530   4.910   5.270  5.610
20    4.460   4.870   5.270   5.650  6.040
21    4.760   5.210   5.630   6.070  6.500
22    5.070   5.550   6.020   6.500  6.960
23    5.380   5.890   6.430   6.930  7.430
24    5.690   6.270   6.830   7.380  7.950
25    6.030   6.650   7.240   7.860  8.460
26    6.380   7.030   7.690   8.350  8.970
27    6.730   7.430   8.150   8.830  9.530
28    7.070   7.860   8.600   9.370  10.120
29    7.440   8.280   9.080   9.910  10.690
30    7.840   8.710   9.590   10.450  11.320
31    8.230   9.160   10.100   11.020  11.960
32    8.620   9.630   10.610   11.620  12.600
33    9.030   10.110   11.160   12.230  13.270
34    9.470   10.580   11.730   12.830  13.980
35    9.910   11.090   12.290   13.490  14.690
36   10.340   11.620   12.860   14.160  15.400
37   10.780   12.150   13.490   14.830  16.190
38   11.270   12.680   14.120   15.520  16.970
39   11.760   13.240   14.750   16.260  17.750
40   12.250   13.840   15.380   17.010  18.590
41   12.740   14.420   16.080   17.750  19.460
42   13.260   15.010   16.780   18.540  20.320
43   13.810   15.630   17.480   19.360  21.200
44   14.350   16.280   18.190   20.170  22.150
45   14.900   16.940   18.970   20.990  23.090
46   15.450   17.590   19.730   21.890  24.040
47   16.050   18.260   20.500   22.790  25.060
48   16.660   18.980   21.300   23.680  26.090
49   17.260   19.700   22.150   24.600  27.130
50   17.860   20.420   22.990   25.590  28.190

    Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská
daň za každý další hektar Kčs:

      600     720    840    990  1.060

     Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast.
    při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků

 Při
celkové
výměře   55 Kčs   60 Kčs  65 Kčs  70 Kčs a více
 všech
pozemků        činí zemědělská daň Kčs:
 v ha

 1      -     -     70    70
 2     240   240     250    250
 3     450   460     480    490
 4     670   700     720    750
 5     950   980    1.010   1.040
 6    1.210  1.260    1.310   1.360
 7    1.510  1.570    1.630   1.680
 8    1.800  1.880    1.960   2.040
 9    2.140  2.230    2.320   2.400
10    2.460  2.560    2.670   2.790
11    2.800  2.940    3.060   3.180
12    3.160  3.300    3.440   3.580
13    3.500  3.680    3.850   4.020
14    3.890  4.080    4.270   4.440
15    4.270  4.470    4.690   4.920
16    4.650  4.910    5.160   5.400
17    5.080  5.360    5.620   5.890
18    5.510  5.800    6.130   6.440
19    5.950  6.310    6.650   6.980
20    6.430  6.810    7.170   7.560
    21    6.910  7.320    7.750   8.170
22    7.410  7.890    8.340   8.780
23    7.950  8.450    8.930   9.450
24    8.490  9.020    9.590  10.130
25    9.040  9.660   10.240  10.820
26    9.640  10.290   10.910  11.580
27    10.240  10.930   11.640  12.340
28    10.850  11.630   12.370  13.120
29    11.520  12.330   13.120  13.960
30    12.190  13.040   13.940  14.800
31    12.860  13.830   14.750  15.680
32    13.600  14.600   15.580  16.610
33    14.350  15.390   16.480  17.550
34    15.090  16.250   17.380  18.530
35    15.890  17.110   18.300  19.550
36    16.710  17.970   19.290  20.580
37    17.530  18.920   20.270  21.660
38    18.390  19.860   21.290  22.790
39    19.300  20.810   22.370  23.910
40    20.200  21.840   23.450  25.110
41    21.120  22.870   24.570  26.340
42    22.120  23.910   25.750  27.570
43    23.110  25.020   26.930  28.890
44    24.100  26.160   28.140  30.230
45    25.180  27.290   29.430  31.560
46    26.260  28.480   30.720  33.000
47    27.350  29.720   32.030  34.460
48    28.490  30.950   33.430  35.910
49    29.670  32.230   34.830  37.440
50    30.860  33.570   36.240  38.980

   Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská
daň za každý další hektar Kčs:

     1.190  1.340    1.410   1.540

    Tabulka zemědělské daně pro bramborářskou oblast.
    při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků

 Při
celkové
výměře   5 Kčs  10 Kčs  15 Kčs  20 Kčs
 všech
pozemků        činí zemědělská daň Kčs:
 v ha

 1     -     -     -     -
 2     80    100    110    120
 3.    180    200    220    240
 4     260    300    340    370
 5     370    440    490    530
 6     480    560    620    690
 7     590    690    790    880
 8     700    850    960   1.060
 9     830    990   1.120   1.250
10     940   1.130   1.310   1.460
11    1.060   1.290   1.490   1.660
12    1.170   1.450   1.670   1.870
13    1.300   1.610   1.850   2.100
14    1.420   1.750   2.060   2.320
15    1.540   1.920   2.250   2.540
16    1.650   2.090   2.440   2.780
17    1.760   2.250   2.640   3.020
18    1.880   2.410   2.850   3.250
19    2.010   2.560   3.060   3.480
20    2.130   2.740   3.270   3.740
21    2.250   2.910   3.470   4.000
22    2.360   3.080   3.690   4.250
23    2.480   3.250   3.910   4.490
24    2.590   3.420   4.130   4.770
25    2.720   3.590   4.340   5.050
26    2.840   3.770   4.550   5.330
27    2.970   3.950   4.800   5.610
28    3.090   4.130   5.040   5.890
29    3.210   4.300   5.280   6.210
30    3.320   4.480   5.520   6.520
31    3.440   4.660   5.760   6.830
32    3.560   4.860   6.020   7.130
33    3.690   5.060   6.290   7.470
34    3.810   5.250   6.560   7.810
35    3.940   5.450   6.830   8.160
36    4.060   5.640   7.090   8.500
37    4.190   5.840   7.370   8.840
38    4.310   6.060   7.670   9.220
39    4.430   6.270   7.970   9.610
40    4.550   6.490   8.260   9.990
41    4.690   6.710   8.560   10.370
42    4.830   6.920   8.850   10.750
43    4.960   7.130   9.180   11.170
44    5.100   7.360   9.510   11.590
45    5.240   7.600   9.840   12.020
46    5.370   7.840   10.170   12.440
47    5.500   8.080   10.490   12.860
48    5.640   8.320   10.820   13.320
49    5.770   8.560   11.190   13.790
50    5.920   8.810   11.550   14.260

   Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská
daň za každý další hektar Kčs:

      150    250    360    470

    Tabulka zemědělské daně pro bramborářskou oblast.
    při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků

 Při
celkové
výměře   25 Kčs  30 Kčs  35 Kčs  40 Kčs a více
 všech
pozemků        činí zemědělská daň Kčs:
 v ha

 1     -     -     -     -
 2     130    140    150    150
 3     250    260    270    280
 4     400    430    450    480
 5     570    600    630    670
 6     750    810    860    910
 7     950   1.020   1.080   1.140
 8    1.140   1.240   1.330   1.420
 9    1.380   1.490   1.590   1.680
10    1.600   1.720   1.840   1.970
11    1.820   1.980   2.140   2.280
12    2.070   2.250   2.420   2.570
13    2.320   2.510   2.710   2.910
14    2.560   2.810   3.030   3.240
15    2.820   3.090   3.330   3.570
16    3.090   3.370   3.650   3.930
17    3.350   3.670   3.990   4.280
18    3.620   3.990   4.320   4.640
19    3.910   4.290   4.660   5.050
20    4.190   4.600   5.030   5.440
21    4.470   4.950   5.410   5.840
22    4.770   5.290   5.770   6.290
23    5.090   5.630   6.190   6.730
24    5.400   6.000   6.600   7.170
25    5.710   6.380   7.010   7.660
26    6.050   6.760   7.450   8.150
27    6.400   7.140   7.910   8.650
28    6.750   7.560   8.370   9.160
29    7.090   7.990   8.830   9.720
30    7.460   8.410   9.330   10.260
31    7.850   8.830   9.850   10.810
32    8.240   9.300   10.360   11.420
33    8.620   9.770   10.870   12.030
34    9.020   10.250   11.440   12.630
35    9.450   10.710   12.010   13.270
36    9.880   11.230   12.580   13.950
37   10.310   11.760   13.160   14.620
38   10.740   12.280   13.790   15.280
39   11.210   12.800   14.420   16.020
40   11.690   13.360   15.040   16.760
41   12.160   13.940   15.700   17.490
42   12.630   14.520   16.390   18.250
43   13.130   15.090   17.080   19.060
44   13.650   15.710   17.760   19.870
45   14.180   16.340   18.490   20.680
46   14.700   16.980   19.250   21.540
47   15.230   17.610   20.010   22.420
48   15.800   18.270   20.760   23.310
49   16.380   18.970   21.560   24.190
50   16.950   19.670   22.390   25.150

   Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská
daň za každý další hektar Kčs:

      570    700    830    960


    Tabulka zemědělské daně pro pícninářskou oblast.
    při průměrném katastrálním výtěžku všech pozemků

 Při
celkové
výměře  5 Kčs   10 Kčs  15 Kčs  20 Kčs  25 Kčs  30 Kčs
 všech
pozemků        činí zemědělská daň Kčs:
 v ha

 1      -     -    -     -    -    -
 2      -     70    80    90   100   110
 3     140    160   180    190   200   210
 4     210    240   260    270   290   310
 5     270    320   360    400   430   460
 6     360    420   470    510   550   590
 7     440    520   580    620   680   730
 8     520    600   680    760   830   900
 9     590    700   810    900   980  1.050
10     660    810   930   1.030  1.120  1.210
11     750    920  1.050   1.160  1.280  1.390
12     830   1.010  1.160   1.310  1.440  1.560
13     910   1.110  1.290   1.460  1.600  1.730
14     980   1.210  1.420   1.600  1.760  1.920
15    1.050   1.320  1.550   1.740  1.930  2.120
16    1.120   1.430  1.670   1.890  2.110  2.310
17    1.200   1.530  1.790   2.060  2.290  2.500
18    1.280   1.630  1.930   2.210  2.460  2.700
19    1.360   1.730  2.070   2.370  2.640  2.920
20    1.440   1.840  2.210   2.520  2.840  3.130
21    1.510   1.960  2.350   2.690  3.030  3.330
22    1.590   2.070  2.480   2.860  3.220  3.550
23    1.660   2.180  2.620   3.030  3.410  3.780
24    1.730   2.290  2.770   3.200  3.610  4.010
25    1.800   2.400  2.920   3.370  3.820  4.230
26    1.880   2.510  3.060   3.540  4.020  4.460
27    1.960   2.620  3.210   3.730  4.230  4.700
28    2.040   2.740  3.350   3.920  4.440  4.960
29    2.120   2.860  3.500   4.100  4.650  5.220
30    2.200   2.980  3.660   4.280  4.890  5.480
31    2.280   3.100  3.820   4.460  5.120  5.730
32    2.350   3.220  3.980   4.660  5.360  6.010
33    2.430   3.340  4.140   4.870  5.590  6.300
34    2.500   3.450  4.290   5.080  5.820  6.590
35    2.580   3.580  4.450   5.290  6.090  6.880
36    2.660   3.710  4.610   5.490  6.360  7.170
37    2.750   3.840  4.790   5.700  6.620  7.490
38    2.830   3.970  4.970   5.920  6.880  7.820
39    2.920   4.090  5.150   6.160  7.140  8.150
40    3.000   4.220  5.330   6.390  7.430  8.470
41    3.080   4.350  5.510   6.630  7.730  8.800
42    3.160   4.470  5.690   6.860  8.030  9.150
43    3.240   4.610  5.870   7.100  8.320  9.520
44    3.330   4.750  6.080   7.340  8.620  9.880
45    3.410   4.900  6.280   7.610  8.920  10.250
46    3.490       5.040  6.480   7.870  9.250  10.620
47    3.570   5.190  6.680   8.140  9.590  11.000
48    3.670   5.330  6.890   8.400  9.920  11.410
49    3.760   5.480  7.090   8.670  10.250  11.820
50    3.840   5.620  7.290   8.930  10.580  12.230

   Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská
daň za každý další hektar Kčs:

       80    140   200    260    330   410

    Tabulka zemědělské daně pro pícninářskou oblast.

 Při
celkové    při průměrném katastrálním výtěžku
 výměře         všech pozemků
 všech
pozemků    35 Kčs        40 Kčs a více
 v ha
           činí zemědělská daň Kčs:


 1       -           -
 2      110          120
 3      220          230
 4      340          350
 5      480          510
 6      620          650
 7      780          830
 8      950         1.010
 9     1.110         1.180
10     1.300         1.390
11     1.490         1.590
12     1.680         1.780
13     1.870         2.010
14     2.080         2.230
15     2.290         2.450
16     2.490         2.680
17     2.720         2.930
18     2.950         3.170
19     3.170         3.410
20     3.400         3.670
21     3.630         3.930
22     3.880         4.200
23     4.130         4.460
24     4.370         4.750
25     4.630         5.050
26     4.910         5.350
27     5.190         5.640
28     5.470         5.960
29     5.740         6.300
30     6.050         6.640
31     6.370         6.970
32     6.680         7.320
33     7.000         7.700
34     7.320         8.080
35     7.670         8.460
36     8.030         8.830
37     8.380         9.250
38     8.730         9.680
39     9.110        10.100
40     9.510        10.530
41     9.910        10.970
42     10.300        11.450
43     10.700        11.920
44     11.130        12.400
45     11.570        12.870
46     12.020        13.390
47     12.460        13.920
48     12.900        14.450
49     13.390        14.970
50     13.880        15.520

   Při celkové výměře všech pozemků nad 50 ha činí zemědělská
daň za každý další hektar Kčs:

       490          550

Související dokumenty