50/1973 Sb., o pěstounské péči

Schválený:
50/1973 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. dubna 1973
o pěstounské péči
Změna: 68/1980 Sb.
Změna: 58/1984 Sb.
Změna: 112/1984 Sb.
Změna: 118/1992 Sb.
Změna: 154/1993 Sb.
Změna: 307/1993 Sb.
Změna: 336/1993 Sb.
Změna: 245/1994 Sb.
Změna: 118/1995 Sb.
Změna: 160/1995 Sb.
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
§ 1
Účel zákona
Stát vytváří všestranné podmínky pro zdravý vývoj a výchovu dětí. Výchova dětí v řádné občany je především povinností rodičů. V případech, kdy není rodiči zabezpečena řádná výchova dětí, mohou orgány k tomu příslušné činit potřebná výchovná opatření podle zákona o rodině. K prohloubení těchto opatření se umožňuje svěřit dítě do pěstounské péče podle tohoto zákona, jestliže nelze zajistit řádnou výchovu dítěte především jeho osvojením a ústavní výchova není vhodnější.
 
§ 2
Pěstounská péče
(1) Dítě, jehož výchova u rodičů není zajištěna z příčin, které budou zřejmě dlouhodobé, může být svěřeno do pěstounské péče jiného občana (dále jen "pěstoun"), jestliže zájem dítěte vyžaduje svěření do takové péče.
(2) Dítě může být svěřeno též do společné pěstounské péče manželům; do pěstounské péče jednoho z manželů může být dítě svěřeno jen se souhlasem druhého manžela, jestliže manželé žijí ve společné domácnosti. Tohoto souhlasu není třeba, jestliže druhý manžel pozbyl způsobilosti k právním úkonům, nebo je-li opatření tohoto souhlasu spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
(3) Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a zaniká dosažením zletilosti dítěte, úmrtím dítěte nebo pěstouna. Společná pěstounská péče zaniká též rozvodem manželství pěstounů nebo úmrtím jednoho z manželů. Zemře-li jeden z manželů, stává se pěstounem druhý manžel. Pěstounská péče může být též zrušena rozhodnutím soudu. Soud může zrušit pěstounskou péči jen z důležitých důvodů; učiní tak vždy, jestliže o to požádá pěstoun.
 
§ 3
Výběr pěstouna
Pěstounem se může stát pouze občan, který má osobní předpoklady, zejména morální a zdravotní, pro zajištění řádné výchovy dítěte a který způsobem svého života i života své rodiny, v níž bude dítě vychováváno, zaručuje , že bude pěstounskou péči vykonávat ku prospěchu dítěte.
 
§ 4
Vztahy mezi pěstounem a dítětem
(1) Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat. Byl-li ustanoven pěstounem jen jeden z manželů, je druhý manžel, který s ním žije ve společné domácnosti, povinen pomáhat při výchově dítěte.
(2) Pěstoun má při výchově dítěte práva a povinnosti rodičů; právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má však jen v běžných věcech. Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte v ostatních věcech není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu.
(3) Dítě je povinno pomáhat podle svých schopností v domácnosti pěstouna; pokud má příjem z vlastní práce a žije ve společné domácnosti s pěstounem, je povinno přispívat i na úhradu společných potřeb.
(4) Rozhodne-li se pěstoun osvojit dítě, svěřené mu do pěstounské péče, nevyžaduje se, aby před rozhodnutím soudu o osvojení bylo dítě nejméně po dobu tří měsíců v péči pěstouna na jeho náklad, pokud pěstounská péče trvala aspoň po tuto dobu 1).
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
Přechod nároku na výživné
(1) Soud uloží rodičům, popřípadě jiným občanům povinným poskytovat výživné dítěti, kterému se poskytuje příspěvek podle tohoto zákona, aby toto výživné poukazovali příslušnému orgánu (§ 16).
(2) Nárok na výživné, určené rozhodnutím soudu na dítě, kterému se poskytuje příspěvek podle tohoto zákona, přechází až do výše poskytnutého příspěvku na stát a a je příjmem státního rozpočtu příslušné republiky. Je-li výživné vyšší než příspěvek, náleží dítěti rozdíl mezi výživným a příspěvkem; tento rozdíl se vyplácí pěstounovi.
(3) Ustanovení předchozích odstavců neplatí, jde-li o nárok dítěte na výživné vůči pěstounovi.
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
Nároky podle zvláštních předpisů
(1) Pro nároky podle předpisů o nemocenském zabezpečení a pro nároky podle pracovněprávních předpisů se posuzuje dítě svěřené do pěstounské péče stejně jako vlastní dítě, a to i po dosažení jeho zletilosti, pokud mu náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře;5) to platí obdobně pro účely přechodu nájmu bytu podle občanského zákoníku při úmrtí nájemce nebo při trvalém opuštění společné domácnosti nájemcem.2)
(2) zrušen
 
§ 11
Nároky opatrovníka a svěřeného dítěte
Jestliže opatrovník, ustanovený soudem podle § 78 odst. 1 zákona o rodině, o dítě osobně pečuje, náleží nároky podle ustanovení § 10 i tomuto dítěti a opatrovníku.
 
§ 12
Výkon pěstounské péče ve zvláštních zařízeních
(1) Pěstounská péče podle tohoto zákona může být vykonávána ve zvláštních zařízeních, pokud jsou k tomu účelu zřízena a spravována příslušnými orgány, občanskými sdruženími, jakož i dalšími právnickými a fyzickými osobami v rámci poskytování sociálních služeb podle předpisů o sociálním zabezpečení.4)
(2) Pěstounu při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních náleží odměna, která se posuzuje jako mzda. Pro podmínky pro poskytování odměny, o vrácení odměny, o povinnosti pěstouna při uplatnění nároku na odměnu, o řízení o odměně a o promlčení platí obdobně ustanovení o odměně pěstouna podle zákona o státní sociální podpoře.6)
(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou výši odměny pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních a způsob jejího poskytování.
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
zrušen
Řízení
 
§ 15
(1) K rozhodování o pěstounské péči je příslušný soud, v jehož obvodu má dítě na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodných skutečností své bydliště.
(2) Před rozhodnutím o svěření dítěte do pěstounské péče si soud vždy vyžádá vyjádření příslušného orgánu příslušného podle místa bydliště občana, jemuž má být dítě svěřeno do pěstounské péče, zejména o tom, zda jde o občana vhodného pro výkon této péče; soud může požadovat odborná vyšetření a zprávy, zejména od orgánů státní zdravotní správy, školské správy a orgánů a odborných zařízení příslušných orgánů, pokud jde o výběr vhodného občana pro výkon pěstounské péče a zdravotní stav dítěte.
(3) Je-li dítě, které má být svěřeno do pěstounské péče, schopno posoudit obsah pěstounské péče, je třeba také jeho vyjádření.
(4) Před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče může být dítě rozhodnutím příslušného orgánu dočasně svěřeno do péče občana, který má zájem stát se pěstounem a splňuje podmínky stanovené v § 3. Nebude-li do tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí, pokud příslušný orgán nestanoví delší lhůtu, u soudu zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, dočasné svěření dítěte uplynutím této lhůty pozbývá účinnosti.
 
§ 16
zrušen
Povinnosti oprávněných
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
(1) Příslušné orgány vyhledávají a evidují občany, kteří by byli vhodni pro výkon pěstounské péče; spolupracují se soudem ve věcech pěstounské péče.
(2) Příslušné orgány poskytují pěstounovi všestrannou pomoc potřebnou k zajištění příznivých podmínek pro výchovu a všestranný vývoj dětí svěřených mu do pěstounské péče.
(3) Příslušný orgán pravidelně dohlíží, zda pěstounská péče je řádně vykonávána a zda plní svůj účel; přitom může činit potřebná opatření podle zákona o rodině a předpisů podle něho vydaných.
(4) Pěstoun je povinen umožnit příslušnému orgánu dohled nad výkonem pěstounské péče.
Ustanovení přechodná a závěrečná
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
Nestanoví-li tento zákon něco jiného, použijí se ustanovení zákona o rodině.
 
§ 21
zrušen
 
§ 22
Ministerstvo práce a sociálních věcí může v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanovit podrobnosti k provedení tohoto zákona, zejména podrobněji upravit povinnosti příslušných orgánů při jeho provádění.
 
§ 23
Zrušují se:
1. § 1, v § 4 odst. 1 slova "zřízeném a spravovaném národním výborem" a v § 4 odst. 2 věta druhá vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních.
2. § 3 a 4 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1984 Sb., o zvýšení některých sociálních dávek na děti.
 
§ 24
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1973.
1) § 69 odst. 1 zákona o rodině č. 94/1963 Sb.
2) § 706 odst. 1 a § 708 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 73a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.
5) § 37 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
6) § 40 zákona č. 117/1995 Sb.

Související dokumenty