254/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
254/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. června 2012,
kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o bankách
Čl. I
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 92/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb. a zákona č. 37/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 písm. m) se za slovo „hodnotami“ vkládají slova „ , které nejsou investičním nástrojem,“.
2. V § 1 odstavce 5 a 6 znějí:
„(5) Pokud je k výkonu některé z činností uvedených v odstavci 3 třeba povolení České národní banky podle zákonů upravujících regulaci poskytování některých finančních služeb a žadatel prokáže splnění všech stanovených podmínek pro udělení takového povolení, povolí Česká národní banka výkon této činnosti v licenci.
(6) Bankovní činnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) a v odstavci 3 může vykonávat na území České republiky rovněž zahraniční banka prostřednictvím své pobočky (dále jen „pobočka zahraniční banky“); zahraniční banka
a) se sídlem v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „členský stát“), která požívá výhody jednotné licence podle práva Evropské unie (§ 5a), vykonává tyto činnosti prostřednictvím pobočky této zahraniční banky (dále jen „pobočka banky z členského státu“),
b) se sídlem v jiném než členském státě vykonává tyto činnosti prostřednictvím pobočky této zahraniční banky (dále jen „pobočka banky z jiného než členského státu“), pokud jí byla udělena Českou národní bankou licence (§ 5) a pouze v rozsahu udělené licence.“.
3. V § 1 odst. 7, § 11a odst. 10 větě poslední, § 12, § 19a odst. 4, § 19b odst. 4, § 34 odst. 2 písm. a) a v § 35 odst. 4 se slovo „zahraniční“ zrušuje a za slovo „banky“ se vkládají slova „z jiného než členského státu“.
4. V § 4 odst. 1 se věty druhá a poslední zrušují.
5. V § 4 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“),“ zrušují.
6. V § 4 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větou „Osoba v minulosti pravomocně odsouzená pro trestný čin majetkové povahy nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s bankovními činnostmi, anebo pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním nesmí působit jako vedoucí zaměstnanec banky.“.
7. V § 4 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Žádost o licenci lze podat pouze na předepsaném formuláři, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 5. Vzor formuláře a obsah jeho příloh stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.
8. V § 5 odst. 2 se slovo „ze“ zrušuje a slovo „založit“ se nahrazuje slovem „zřídit“.
9. V § 5 odst. 4 písm. a) a b) se slovo „podnikání“ nahrazuje slovem „činností“.
10. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , přičemž minimální výše poskytnutých finančních zdrojů činí 500 000 000 Kč“.
11. V § 5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:
„j) nad zahraniční bankou je vykonáván dohled, který je srovnatelný s bankovním dohledem vykonávaným v členských státech,
k) právní řád země sídla zahraniční banky nestanoví žádné překážky bránící efektivní výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem dohledu zahraniční banky.“.
12. V § 5 odstavce 5 až 7 znějí:
„(5) Žádost o licenci podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném formuláři, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 4. Vzor formuláře a obsah jeho příloh stanoví Česká národní banka vyhláškou.
(6) Česká národní banka je oprávněna vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů týkající se fyzických osob navrhovaných do vedení pobočky podle odstavce 1. Osoba v minulosti pravomocně odsouzená pro trestný čin majetkové povahy nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s bankovními činnostmi, anebo pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním nesmí působit jako osoba ve vedení pobočky podle odstavce 1.
(7) Důvodem pro zamítnutí žádosti o licenci podle odstavce 1 nemůže být skutečnost, že právní forma zahraniční banky neodpovídá právní formě akciové společnosti.“.
13. V § 5a odst. 1 se věta druhá zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
14. V § 5a odstavec 4 zní:
„(4) Na činnost poboček bank z členského státu se tento zákon nepoužije, s výjimkou § 3 odst. 3 písm. b), § 5n, 10, § 11 odst. 1 až 3 a 5, § 14 věta druhá, § 21, § 24 odst. 1 a 2, § 26bb, 29a, 37, povinnosti poskytnout údaje podle § 38 odst. 2 až 8, ustanovení týkajících se provádění měnové politiky a opravného zúčtování bank (§ 20c) a § 41m.“.
15. V § 5a odst. 5, § 5n odst. 4, 5 a 7, § 8b odst. 6, § 11 odst. 4, § 11a odst. 2 úvodní části ustanovení a § 11a odst. 5 až 7, 9 a 10, § 13 úvodní části ustanovení, § 14 úvodní části ustanovení, § 26 odst. 2, § 34 odst. 1, § 38f odst. 2, § 41d odst. 1 a v § 41m odst. 2 větách druhé až poslední se slovo „zahraniční“ zrušuje.
16. V § 5a odst. 5 větě první se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „z členského státu“ a ve větě druhé se za slovo „banky“ vkládají slova „z členského státu“.
17. V § 5a odst. 6 větě první se slova „tyto pobočky vztahují, jen pokud využijí“ nahrazují slovy „pobočku banky z členského státu použijí jen, pokud využije“.
18. V § 5a odst. 6 větě druhé se slova „pobočkám zahraničních bank podle odstavce 1“ nahrazují slovy „pobočce banky z členského státu“.
19. V § 5a odst. 6 větě třetí se slova „odst. 3 a 5“ nahrazují slovy „odst. 1 až 3 a 5“.
20. V § 5a odst. 7 větě první se slovo „zahraničních“ zrušuje a slova „ , které podle odstavce 1 mohou na území České republiky vykonávat činnosti podle tohoto zákona bez licence udělené pro ně příslušné zahraniční bance,“ nahrazují slovy „z členského státu“.
21. V § 5a odst. 7 větě druhé se slova „zahraniční banky podle odstavce 1“ nahrazují slovy „banky z členského státu“.
22. V § 5e odst. 1 písm. c) se slovo „konsolidovaného“ zrušuje, za slovo „dohledu“ se vkládají slova „na konsolidovaném základě“ a slova „podle § 5“ se nahrazují slovy „podle § 5c“.
23. V § 5n odst. 1 se slovo „zahraniční“ nahrazuje slovem „pobočka“, slova „se sídlem na území členského státu“ nahrazují slovy „z členského státu“ a slova „pobočka působí“ se nahrazují slovem „působí“.
24. V § 5n odst. 2 větě první se slova „pobočku zahraniční banky“ nahrazují slovy „pobočku banky z členského státu“.
25. V § 5n odst. 2 větě druhé se slova „zahraniční banky“ zrušují.
26. V § 5n odst. 2 větě poslední se za slovo „pobočku“ vkládají slova „banky z členského státu“.
27. V § 5n odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „pobočku“ vkládají slova „banky z členského státu“.
28. V § 5n odst. 4, 5 a 7 se za slovo „banky“ vkládají slova „z členského státu“.
29. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Odstavec 2 se použije obdobně i při posuzování osoby ve vedení a zaměstnance pobočky banky z jiného než členského státu.“.
30. V § 8a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Odstavec 1 se použije obdobně i na členy statutárního orgánu zahraniční banky, která má na území České republiky zřízenu pobočku podle § 5, a pro osoby ve vedení této pobočky.“.
31. V § 8b odst. 1 písm. a) bod 3 zní:
„3. řádné administrativní postupy a účetní postupy v souladu se zvláštními právními předpisy,“.
32. V § 8b odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropské unie mají“ nahrazují slovem „má“.
33. V § 8b odst. 6, § 11a odst. 2, 5 až 7, 9 a 10, § 13 úvodní části ustanovení a v § 14 úvodní části ustanovení se slova „ , která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropské unie,“ nahrazují slovy „z jiného než členského státu“.
34. § 10 zní:
 
㤠10
(1) Banky jsou povinny bez zbytečného odkladu uložit u České národní banky výpis z obchodního rejstříku, jakož i všechny jeho změny.
(2) Zahraniční banky vykonávající na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím pobočky jsou povinny bez zbytečného odkladu uložit u České národní banky výpis z obchodního rejstříku, jakož i všechny jeho změny.“.
35. V § 11 odst. 4 se slova „banky je“ nahrazují slovy „banky z jiného než členského státu je“.
36. V § 11a odst. 1 se slova „a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropské unie,“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Pobočka banky z jiného než členského státu uveřejňuje údaje o sobě a své činnosti, o zahraniční bance, o složení jejích společníků a o její činnosti a finanční situaci.“.
37. V § 11a odst. 4 písm. a) se slova „právnickou, popřípadě fyzickou osobou vykonávající auditorskou činnost podle zákona upravujícího činnost auditorů3a) (dále jen „auditor“),“ nahrazují slovy „auditorem podle zákona upravujícího činnost statutárních auditorů a auditorských společností,“.
Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje.
38. V § 11a odst. 9 písm. c) se slova „písmen a) a b)“ nahrazují slovy „písmene a) včetně údajů podle odstavce 1 a podle písmene b)“.
39. V § 11a odst. 10 větě první a v § 12 odst. 2 větě první se za slovo „Banka“ vkládají slova „a pobočka banky z jiného než členského státu“.
40. V § 12 odst. 2 se slova „nápadně nevýhodných podmínek pro banku,“ nahrazují slovy „podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné,“.
41. V § 12a odstavec 1 zní:
„(1) Banka udržuje průběžně na individuálním základě kapitál minimálně ve výši odpovídající součtu jednotlivých kapitálových požadavků ke krytí rizik (dále jen „kapitálová přiměřenost“). Pobočka banky z jiného než členského státu dodržuje průběžně kapitálovou přiměřenost. Banka a pobočka banky z jiného než členského státu dále dodržuje pravidla pro převod rizik. Kapitál banky zároveň nesmí klesnout pod minimální výši základního kapitálu stanovenou v § 4 odst. 1; kapitál pobočky banky z jiného než členského státu nesmí klesnout pod minimální výši finančních zdrojů poskytnutých jí zahraniční bankou podle § 5 odst. 4 písm. a).“.
42. V § 12a odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „udržuje“ nahrazuje slovem „dodržuje“.
43. V § 12a odst. 3 a 4 větě první a poslední, § 12a odst. 10 písm. a) a v § 12b odst. 1 se za slovo „banka“ vkládají slova „a pobočka banky z jiného než členského státu“.
44. V § 12a odst. 4 větě druhé se slova „o žádosti banky“ nahrazují slovy „o této žádosti“.
45. V § 12a odst. 8 se na konci textu věty první doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 21.
46. V § 14 úvodní části ustanovení větě druhé se za slovo „Banka“ vkládají slova „a pobočka zahraniční banky“.
47. V § 15 větě druhé se slova „pro banky a pobočky zahraničních bank“ zrušují.
48. V § 16 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „písmene b)“ nahrazují slovy „písmene c)“.
49. V § 16 odst. 2 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
50. V § 16 odstavec 4 zní:
„(4) Banka může převést svůj podnik pouze na
a) jinou banku,
b) banku se sídlem na území členského státu, která působí na území České republiky prostřednictvím své pobočky,
c) zahraniční banku vykonávající na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky na základě licence podle § 5, pokud zahraniční banka prokáže, že systém pojištění pohledávek z vkladů, který se na vklady převáděné v rámci prodeje podniku bude vztahovat, zaručuje oprávněným osobám nejméně stejný stupeň ochrany, jaký požívaly podle tohoto zákona;
pro nájem podniku banky se použijí písmena a) až c) obdobně.“.
51. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který zní:
 
㤠16b
(1) Zahraniční banka se sídlem na jiném území než území členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, je povinna informovat Českou národní banku bez zbytečného odkladu o
a) návrzích personálních změn osob ve vedení této pobočky a k této informaci předložit podklady nezbytné pro posouzení jejich odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti,
b) všech změnách v údajích a skutečnostech uvedených v žádosti o licenci předložené v souvislosti se zřízením této pobočky v České republice,
c) snížení finančních zdrojů poskytnutých této pobočce podle § 5 odst. 4 písm. a),
d) skutečnostech a rozhodnutích, které mají dopad na činnost této pobočky nebo se jí přímo týkají, zejména o záměru zrušit tuto pobočku nebo prodat část podniku, kterého je tato pobočka součástí,
e) změně svých stanov,
f) své nepříznivé finanční situaci, která by mohla ovlivnit činnost této pobočky,
g) mimořádné situaci na finančním trhu země svého sídla, včetně takového nepříznivého vývoje na tomto trhu, v jehož důsledku by mohlo dojít k ohrožení likvidity tohoto trhu nebo stability finančního systému.
(2) Zahraniční banka se sídlem na jiném území než území členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, je povinna informovat o vydání rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu na tuto pobočku orgán dohledu země sídla zahraniční banky.“.
52. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pobočka banky z jiného než členského státu nesmí provádět s osobami, které k ní nebo k této zahraniční bance mají zvláštní vztah (§ 19), obchody, které by vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku nebyly provedeny s ostatními klienty.“.
53. V § 18 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pobočka banky z jiného než členského státu poskytuje osobám podle odstavce 1 úvěry nebo zajištění závazků, jen rozhodne-li o tom statutární orgán této zahraniční banky nebo jiný orgán nebo osoba, které tento statutární orgán určil, na základě rozboru příslušného bankovního obchodu a finanční situace žadatele.“.
54. V § 19 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a členové výboru pro audit25)“.
Poznámka pod čarou č. 25 zní:
„25) § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 139/2011 Sb.“.
55. V § 19 písm. d) se za slovo „rady,“ vkládají slova „výboru pro audit,“.
56. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Na zahraniční banku se sídlem na jiném území než území členského státu, která vykonává bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky, a tuto pobočku se použije odstavec 1 přiměřeně. Za osobu mající k této pobočce zvláštní vztah se pro účely tohoto zákona považují i osoby ve vedení pobočky.“.
57. V § 19b odst. 2 se za slovo „úvěrových“ vkládá slovo „obchodů“.
58. V § 20a odst. 2 větě druhé se slova „a 7“ zrušují.
59. V § 22 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“, slovo „zahraničních“ se zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „z jiného než členského státu“.
60. V § 23 odstavec 2 zní:
„(2) Vykáže-li banka ztrátu, je valná hromada povinna rozhodnout při schvalování účetní závěrky za příslušné období o úhradě této ztráty z vlastních zdrojů banky.“.
61. V § 25 odst. 1 větě druhé se za slova „podléhá dohledu“ vkládají slova „vykonávanému orgánem dohledu“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ , včetně kontrol na místě“.
62. V § 25 odst. 2 větě druhé se za slovo „sídla“ vkládá slovo „zahraniční“.
63. V § 25 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Česká národní banka za tímto účelem může uzavírat s orgánem dohledu země sídla zahraniční banky nebo finanční instituce písemná ujednání o koordinaci a spolupráci.“.
64. V § 26 odst. 1 písm. a) bodě 6 se slovo „banky“ zrušuje.
65. V § 26 odst. 1 písm. g) se za slovo „bance“ vkládají slova „nebo pobočce banky z jiného než členského státu“.
66. V § 26 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „z členského státu a postup podle odstavce 1 písm. d) a f) nelze uplatnit vůči pobočce banky z jiného než členského státu“.
67. V § 26 odst. 3 písm. d) se slova „nebo obchodů, převodu nebo převodů finančních prostředků nebo jiné transakce či transakcí“ nahrazují slovy „ , převodu finančních prostředků nebo jiné transakce“ a za slovo „který“ se vkládají slova „samostatně nebo společně s jiným obchodem, převodem nebo jinou transakcí“.
68. V § 26 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ , nebo pod minimální výši finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou její pobočce podle § 5 odst. 4 písm. a)“.
69. V § 26 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo dotčená zahraniční banka“.
70. V § 26 odst. 6 se za slovo „banka“ vkládají slova „postupem podle správního řádu, nebo v naléhavých případech“.
71. V § 26 se odstavce 7 a 8 zrušují.
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 7 až 9.
72. V § 26 odst. 8 se slovo „jiných“ nahrazuje slovem „zvláštních“.
73. V § 26b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Pro zahraniční banku vykonávající bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky na základě licence podle § 5 a pro její pobočku se odstavec 1 použije obdobně; povinnost informovat Českou národní banku mají osoby ve vedení této zahraniční banky i osoby ve vedení této pobočky.“.
74. Nadpis části desáté zní: „ODNĚTÍ LICENCE NEBO SOUHLASU“.
75. V § 34 odst. 1 se slova „banky anebo“ nahrazují slovy „banky z jiného než členského státu, anebo“, za slova „úpadku banky“ se vkládají slova „nebo pobočky banky z jiného než členského státu,“ a čárka za slovem „banka“ se zrušuje.
76. V § 34 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) žadatel v žádosti o licenci uvedl nepravdivé údaje nebo zamlčel podstatné údaje nezbytné pro posouzení žádosti o udělení licence,“.
77. V § 34 se tečka na konci odstavce 2 nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) přetrvávají závažné nedostatky v činnosti zahraniční banky se sídlem na jiném území než území členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, nebo došlo k jejímu úpadku.“.
78. V § 34 odst. 3 větě první se za slovo „základě“ vkládají slova „nebo kapitál pobočky banky z jiného než členského státu“ a slovo „jejích“ se zrušuje.
79. V § 34 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Česká národní banka může odejmout souhlas udělený podle tohoto zákona, jestliže byl souhlas udělen na základě nepravdivých údajů nebo žadatel v žádosti o udělení souhlasu zamlčel podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti.“.
80. V § 35 odst. 1 se slova „ , u pobočky zahraniční banky se navíc oznámí orgánu pověřenému bankovním dohledem v příslušném státě“ nahrazují slovy „ ; v případě pobočky banky z jiného než členského státu Česká národní banka informuje o tomto rozhodnutí orgán dohledu země sídla zahraniční banky“.
81. V § 37 odst. 1 větě první se za slovo „Banky“ vkládají slova „a pobočky zahraničních bank“.
82. V § 37 odst. 1 větě druhé se za slovo „banka“ vkládají slova „nebo pobočka zahraniční banky“.
83. V § 38 odst. 3 se vkládá nové písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:
„j) zpravodajské služby za účelem plnění konkrétního úkolu v oblasti potlačování financování terorismu26) v její působnosti podle zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb České republiky se souhlasem soudce; pro vyžádání zprávy se použijí ustanovení tohoto jiného právního předpisu,
26) Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu vyhlášená pod č. 18/2006 Sb. m. s.“.
84. V § 38 odst. 6 větě první se slova „nebo daňové exekuce“ zrušují.
85. V § 38 odstavec 9 zní:
„(9) Na pobočku banky z členského státu se použijí odstavce 2 až 8 obdobně a na pobočku banky z jiného než členského státu se použijí odstavce 1 až 8 a 11 obdobně.“.
86. V § 38a odst. 6 se za slovo „banky“ vkládají slova „nebo pobočky zahraniční banky“.
87. V § 38d odst. 1 písm. a), e) a f) a v § 38e písm. d) a e) se slova „uvedené v § 5a odst. 1“ nahrazují slovy „banky z členského státu“.
88. V § 38f odst. 1 se věta poslední zrušuje.
89. V § 38f odst. 2 se slova „se sídlem mimo území členských států“ nahrazují slovy „z jiného než členského státu“.
90. V § 38f se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Česká národní banka před rozhodnutím o změně nebo odnětí licence pobočce banky z jiného než členského státu usiluje o koordinaci svého postupu s orgány bankovního dohledu členských států, ve kterých má zahraniční banka pobočky. Nesnese-li věc odkladu, Česká národní banka tyto orgány dohledu informuje o svém záměru licenci změnit nebo odebrat.“.
91. V § 39 odst. 1 větě první se za slova „Zaměstnanci banky“ vkládají slova „ , statutární orgán nebo členové statutárního orgánu banky“ a za slovo „rady“ se vkládá slovo „banky“.
92. V § 40 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.
93. V § 41 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , nejedná-li se o rozhodnutí o uložení pokuty podle § 26 odst. 1 písm. e)“.
94. V § 41a odst. 3 se slova „Všechny banky a“ nahrazují slovem „Banky,“ slovo „zahraničních“ se zrušuje a za slovo „bank“ se vkládají slova „z členského státu, které využily připojištění podle § 41m, a pobočky bank z jiného než členského státu“.
95. V § 41a odst. 3 se věta druhá zrušuje.
96. V § 41d odst. 1 se slova „podle § 5a“ nahrazují slovy „z členského státu“ a za slovo „neschopnosti“ se vkládá slovo „zahraniční“.
97. § 41l se zrušuje.
98. V § 41m odst. 1 se slovo „zahraničních“ zrušuje a za slovo „bank“ vkládají slova „z členského státu“.
99. V § 41m odst. 2 se za slovo „banky“ vkládají slova „z členského státu vůči Fondu“ a slova „ , v případě pobočky zahraniční banky podle § 5a však“ se nahrazují slovy „a to“.
100. V § 41m odst. 2 větách třetí a poslední se za slovo „banky“ vkládají slova „z členského státu“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Banka nebo pobočka banky, prostřednictvím které vykonává na území České republiky bankovní činnosti zahraniční banka se sídlem v jiném státě než v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, které byly oprávněny vykonávat činnosti uvedené v § 1 odst. 3 písm. m) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ukončí výkon těchto činností ve vztahu k investičním nástrojům, pokud nemají nebo do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nezískají oprávnění k výkonu činnosti podle § 1 odst. 3 písm. h) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Řízení o udělení povolení podle § 1 odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. III
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb. a zákona č. 37/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 2 zní:
„(2) Povolení působit jako družstevní záložna (dále jen „povolení“) uděluje Česká národní banka (§ 2a) družstvu se sídlem v České republice k výkonu následujících činností
a) přijímání vkladů od svých členů a
b) poskytování úvěrů svým členům.“.
2. V § 1 odst. 5 písm. a) se za slovo „rozsahu“ vkládá slovo „uděleného“ a slova „působit jako družstevní záložna podle § 2a (dále jen „povolení“)“ se zrušují.
3. V § 2a odst. 5 písm. a) se slovo „jiný“ zrušuje a na konci textu písmene a) se doplňují slova „spáchaný v souvislosti s podnikáním“.
4. V § 3 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Družstevní záložna je oprávněna v rámci svého podnikání vykonávat kromě činností uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a b) tyto další činnosti, má-li je uvedeny v uděleném povolení:“.
5. V § 3 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.
Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena a) až g).
6. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 3 odst. 5 se za slova „podle odstavce 1“ vkládají slova „a § 1 odst. 2 písm. a) a b)“.
7. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slovo „majetek“ vkládají slova „pro účely zajištění vlastního provozu“.
8. V § 3 odst. 2 písm. d) se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „tohoto zákona“.
9. V § 3 odst. 2 písm. e) se slovo „registrovanými“ zrušuje a slova „ , nestanoví-li tento zákon jinak“ se nahrazují slovy „přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu“.
10. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, dluhopisy, za které převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, a dluhopisy vydanými Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, které je Česká republika členem,
g) provádět obchody s Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost České národní banky.“.
11. V § 3 odst. 4 se za číslo „3“ vkládají slova „a § 1 odst. 2 písm. a) a b)“.
12. V § 7 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Povinnost žádat o posouzení podmínek pro výkon funkce družstevní záložna nemá, jde-li o člena výboru pro audit37).“.
Poznámka pod čarou č. 37 zní:
„37) § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 139/2011 Sb.“.
13. V § 7a odst. 1 písm. a) bod 3 zní:
„3. řádné administrativní postupy a účetní postupy v souladu se zvláštními právními předpisy,“.
14. V § 7b odst. 1 písm. a) se slova „právnickou, popřípadě fyzickou osobou vykonávající auditorskou činnost podle zákona upravujícího činnost auditorů10a) (dále jen „auditor“)“ nahrazují slovy „auditorem podle zákona upravujícího činnost statutárních auditorů a auditorských společností“.
Poznámka pod čarou č. 10a se zrušuje.
15. V § 9 odstavec 2 zní:
„(2) Vykáže-li družstevní záložna ztrátu, je členská schůze povinna rozhodnout při schvalování účetní závěrky za příslušné období o úhradě této ztráty z rizikového fondu, rezervního fondu a nerozděleného zisku minulých let družstevní záložny.“.
16. Za § 11 se vkládá nový § 12, který zní:
 
㤠12
Družstevní záložna je povinna zavést účinný postup pro vyřizování stížností klientů a o tomto postupu srozumitelně, písemně a v úředním jazyce, popřípadě jazycích státu, na jehož území působí, informovat ve svých provozních prostorách.“.
17. V § 22 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „bankovního dohledu“ nahrazují slovy „dohledu nad družstevními záložnami“ a slovo „tohoto“ se zrušuje.
18. V § 27 odst. 4 větě druhé se slova „Notářsky ověřené stanovy“ nahrazují slovy „Ověřené kopie stanov“.
19. V § 27b odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a g) až i)“.
20. V § 27b odst. 1 písm. l) se slova „§ 3 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 2 a 3“.
21. V § 27b odst. 2 písm. b) se slova „členům volených orgánů družstevní záložny nebo svým členům, kteří v ní mají pracovní poměr, nebo osobám jim blízkým“ nahrazují slovy „osobám uvedeným v § 7 odst. 1“.
22. V § 27b odst. 2 písm. c) se slova „členům volených orgánů družstevní záložny, členům družstevní záložny, kteří v ní mají pracovní poměr, a osobám jim blízkým“ nahrazují slovy „osobám uvedeným v § 7 odst. 1“.
23. V § 27b odst. 2 písm. l) se slova „v souladu s opatřením České národní banky vydaným“ zrušují, za slova „podle § 27 odst. 1 nebo“ se vkládají slova „2 nebo informace a podklady“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „3“.
24. V § 28 odst. 1 a 3 a v § 28g odst. 1 se slovo „podnikání“ nahrazuje slovem „činnosti“.
25. V § 28 odst. 1 písm. a) se slova „ , a to“ zrušují a bod 1 zní:
„1. omezí některé povolené činnosti, ukončí nepovolené činnosti nebo nebude provádět některé obchody, převody finančních prostředků nebo jiné transakce,“.
26. V § 28 odst. 1 písm. a) bodě 7 se za slovo „přijme“ vkládají slova „přísnější pravidla likvidity,“.
27. V § 28 odst. 1 písm. a) bodě 9 se slovo „udrží“ nahrazuje slovy „bude udržovat“.
28. V § 28 odst. 1 písm. a) bodě 13 se za slovo „přednostně“ vkládají slova „k doplnění fondů podle § 10 odst. 1 nebo“.
29. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
„h) zakázat nebo omezit provádění operací s osobami, které jsou spjaty úzkým propojením s družstevní záložnou nebo které jsou součástí stejného konsolidačního celku jako družstevní záložna nebo mají k družstevní záložně zvláštní vztah,
i) požadovat zvýšení likvidních prostředků družstevní záložny alespoň na výši stanovenou Českou národní bankou.“.
30. V § 28 odst. 3 písm. b) se slova „vydaných podle tohoto zákona“ zrušují.
31. V § 28 odst. 3 písm. c) se slova „provádění obchodů“ nahrazují slovy „provedení nebo rozhodnutí o provedení obchodu, převodu finančních prostředků nebo jiné transakce“ a za slovo „který“ se vkládají slova „samostatně nebo společně s jiným obchodem, převodem nebo jinou transakcí“.
32. V § 28 odst. 6 se slovo „buď“ zrušuje a slova „řádu nebo“ se nahrazují slovy „řádu, nebo v naléhavých případech“.
33. V § 28 odst. 7 se slova „proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) a d)“ zrušují.
34. V § 28 se odstavce 8 a 10 zrušují.
Dosavadní odstavce 9 a 11 se označují jako odstavce 8 a 9.
35. Na konci nadpisu nad § 28g se doplňují slova „nebo souhlasu“.
36. V § 28g odst. 2 písmeno b) zní:
„b) žadatel v žádosti o povolení uvedl nepravdivé údaje nebo zamlčel podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti.“.
37. V § 28g se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Česká národní banka může odejmout souhlas udělený podle tohoto zákona, jestliže byl souhlas udělen na základě nepravdivých údajů nebo žadatel v žádosti o udělení souhlasu zamlčel podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti.“.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Spořitelní a úvěrní družstvo, kterému bylo uděleno povolení působit jako spořitelní a úvěrní družstvo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za spořitelní a úvěrní družstvo podle § 1 odst. 2 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Povolení k činnostem podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení k činnostem podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Povolení k činnostem podle § 3 odst. 1 písm. c) až i) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení k činnostem podle § 3 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. V
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 37/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 42 zní:
„(3) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání42) (dále jen „nařízení o prodeji na krátko“) působnost České národní banky a Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) a správní delikty v oblasti vymezené tímto nařízením.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání.“.
2. V § 26 odst. 2 se slova „Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvu“.
3. V § 135 odst. 1 se na konci písmene y) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:
„z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o prodeji na krátko.“.
4. V § 164 odst. 1 se na konci písmene i) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene j) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle nařízení o prodeji na krátko.“.
5. V § 164 odst. 3 se slova „h) nebo i)“ nahrazují slovy „h), i) nebo k)“.
6. V § 166 odst. 1 se na konci písmene h) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene i) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle nařízení o prodeji na krátko.“.
7. V § 166 odst. 3 se slova „g) nebo h)“ nahrazují slovy „g), h) nebo j)“.
8. Za § 192 se vkládá nová část jedenáctá, která včetně nadpisu části zní:
 
„ČÁST JEDENÁCTÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K NAŘÍZENÍ O PRODEJI NA KRÁTKO
 
§ 192a
(1) Příslušným orgánem podle nařízení o prodeji na krátko je v České republice Česká národní banka.
(2) Ve vztahu ke státním dluhopisům vydaným Českou republikou a swapům úvěrového selhání na tyto dluhopisy se k uplatnění pravomocí České národní banky podle čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 2 a čl. 20 až 24 nařízení o prodeji na krátko vyžaduje předchozí souhlas ministerstva.“.
Dosavadní části jedenáctá a dvanáctá se označují jako část dvanáctá a třináctá.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. VI
V zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se za § 11 vkládá nový § 11a, který včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:
 
㤠11a
(1) Pro plnění konkrétního úkolu ve své působnosti v oblasti potlačování financování terorismu6) jsou zpravodajské služby oprávněny písemně žádat od bank a poboček zahraničních bank poskytnutí zprávy o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, nebo poskytování takovýchto zpráv v budoucím období, a to za předpokladu, že by získání požadovaných údajů jiným způsobem bylo neúčinné nebo podstatně ztížené nebo v daném případě nemožné.
(2) Zpravodajské služby jsou oprávněny požadovat poskytnutí zprávy nebo poskytování zpráv podle odstavce 1 pouze po předchozím povolení předsedy senátu Vrchního soudu v Praze (dále jen „soudce“).
(3) Soudce rozhodne o poskytnutí zprávy nebo poskytování zpráv bezodkladně na základě písemné žádosti zpravodajské služby, která obsahuje základní identifikační údaje o klientovi banky nebo pobočky zahraniční banky, na jejichž základě lze takového klienta jednoznačně ztotožnit (dále jen „základní identifikační údaje“), důvody pro poskytnutí zprávy a informace o jakékoli předchozí žádosti o poskytnutí zprávy včetně informace, jak bylo o této žádosti rozhodnuto.
(4) Rozhodnutí o poskytnutí zprávy nebo o poskytování zpráv obsahuje základní identifikační údaje, vymezení období, za které má být zpráva poskytnuta nebo za které mají být zprávy poskytovány, a odůvodnění. Poskytování zpráv v budoucím období může být povoleno jen na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na 3 měsíce. Soudce může toto období na základě nové žádosti prodloužit, a to i opakovaně, vždy však nejvýše o další 3 měsíce.
(5) Jestliže soudce žádosti vyhoví, vydá zpravodajské službě současně výpis z tohoto rozhodnutí, který obsahuje základní identifikační údaje a vymezení období, za které má být zpráva poskytnuta, nebo za které mají být zprávy poskytovány; výpis neobsahuje odůvodnění. Bance nebo pobočce zahraniční banky, které je rozhodnutím uložena povinnost zprávu poskytnout nebo zprávy poskytovat, se spolu s písemnou žádostí podle odstavce 1 předkládá pouze tento výpis v listinné podobě, a to buď jako originál nebo ověřená kopie originálu7), přičemž banka si pro své vnitřní potřeby ponechá prostou kopii tohoto výpisu.
(6) Vztahuje-li se rozhodnutí na budoucí období, je zpravodajská služba povinna informovat průběžně soudce o tom, zda důvody pro poskytování zpráv trvají. Soudce je oprávněn si tyto podklady vyžádat. Zároveň je oprávněn povolení k poskytování zpráv kdykoli odebrat.
(7) Proti rozhodnutí soudce není přípustný opravný prostředek.
6) Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu vyhlášená pod č. 18/2006 Sb. m. s.
7) § 72 odst. 1 písm. a) a § 72 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.“.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o oběhu bankovek a mincí
Čl. VII
Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 36 odst. 1 a odst. 4 se slova „nejpozději do 12 měsíců“ nahrazují slovy „nejpozději do 24 měsíců“.
2. V § 33 odst. 1 se slova „jakož i poskytovatel služby nebo zboží, vyplácí-li zákazníkovi bankovky nebo mince nad rámec placení za zboží nebo službu (cashback),“ zrušují.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. VIII
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 19 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámek pod čarou č. 8, 9 a 10 znějí:
„e) počet případů, ve kterých byla podána žádost o poskytnutí zprávy bankou nebo pobočkou zahraniční banky o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství8), ve kterých je Bezpečnostní informační služba činná9) s uvedením jednotlivých oblastí působnosti bezpečnostní informační služby,
f) zprávu o využívání žádostí o poskytnutí zprávy bankou nebo pobočkou zahraniční banky o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství10), a to pouze ve věcech a případech, ve kterých Bezpečnostní informační služba svou činnost již ukončila.
8) § 11a zákona č. 153/1994 Sb.
9) § 5 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb.
10) § 72 odst. 1 písm. a) a § 72 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.“.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o Vojenském zpravodajství
Čl. IX
V § 22 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která včetně poznámky pod čarou č. 18 znějí:
„d) počet případů, ve kterých byla podána žádost o poskytnutí zprávy bankou nebo pobočkou zahraniční banky o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství18), e) zprávu o využívání žádostí o poskytnutí zprávy bankou nebo pobočkou zahraniční banky o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství18), a to pouze ve věcech a případech, ve kterých Vojenské zpravodajství svou činnost již ukončilo.
18) § 11a zákona č. 153/1994 Sb.“.
 
ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Čl. X
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části třetí, čl. V, který nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty