538/1992 Sb., o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci

Schválený:
538/1992 Sb.
SDĚLENÍ
federálního ministerstva zahraničních věcí
Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. října 1991 byla ve Washingtonu podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XIII odst. 1 dnem 3. června 1992.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Spojených států amerických (dále jen "smluvní strany"); uznávajíce důležitost vědy a techniky pro vývoj prosperujících národních ekonomik; jsouce přesvědčeny, že mezinárodní spolupráce ve vědě a technice upevní svazky přátelství a porozumění mezi jejich obyvateli a podpoří stav vědy a techniky k prospěchu obou států; vyslovujíce přání vytvářet vědeckotechnickou spolupráci, jež se v minulosti rozvíjela mezi oběma státy podle Dohody mezi vládou ČSSR a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a jiných oblastech, podepsané 15. dubna 1986; jsouce přesvědčeny o potřebě rozvoje vzájemně prospěšné vědeckotechnické spolupráce; odvolávajíce se na Helsinský závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a závěrečné dokumenty z následných jednání ve Vídni, Bonnu, Madridu a Paříži; dohodly se na tomto:
Čl.I
1. Smluvní strany rozvíjí, podporují a usnadňují vědeckotechnickou spolupráci mezi spolupracujícími organizacemi svých států na základě zásad rovnosti, obecné reciprocity a oboustranného prospěchu. Tato spolupráce se může uskutečňovat např. v oblasti základních věd, ochrany životního prostředí, lékařských věd, zdravotnictví, zemědělství, strojírenského výzkumu, v oblasti energetiky, přírodních zdrojů a jejich racionálního využívání, standardizace, vědeckotechnické politiky a řízení a v dalších oblastech vědy a techniky, jež mohou být dohodnuty Společnou radou ustanovenou podle č. IX a X této dohody.
2. Spolupracujícími organizacemi mohou být akademie věd, vědecké ústavy, vědecké společnosti, univerzity, vládní orgány a jiné organizace výzkumu a vývoje obou států.
3. Spolupráce podle této dohody může zahrnovat koordinované a společné výzkumné projekty, studie a výzkumy; společné vědecké kursy, semináře, konference a sympozia; výměnu vědeckotechnických informací a dokumentace v rámci spolupráce; výměnu vědců, odborníků a výzkumných pracovníků; výměnu nebo společné využívání zařízení a materiálů; a jiné formy vědeckotechnické spolupráce, jež mohou být dohodnuty Společnou radou.
Čl.II
Spolupráce podle této dohody bude podléhat zákonům a právním předpisům platným ve státech smluvních stran a je závislá na disponibilitě finančních prostředků.
Čl.III
1. Spolupráce v rámci této dohody se uskutečňuje podle prováděcích protokolů nebo jiných smluvních ujednání uzavřených mezi vládními orgány států obou smluvních stran (dále pouze "prováděcí ujednání"). Tato prováděcí ujednání mohou zahrnovat předměty spolupráce, organizační otázky, způsoby financování, rozvržení nákladů a jiné zásadní otázky.
2. Vědeckotechnické aktivity probíhající mezi organizacemi v rámci Dohody mezi vládou ČSSR a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a jiných oblastech z 15. dubna 1986, nadále pokračují a řídí se Dohodou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci.
Čl.IV
Pro spolupráci podle této dohody každá smluvní strana usnadní v souladu se svými zákony a právními předpisy:
a) pohotový a účelný vstup a výstup příslušného zařízení, přístrojů a informací týkajících se projektu na své území;
b) pohotový a účelný vstup na své území a výstup z něj a tuzemské cestování a výkon práce osob účastnících se provádění této dohody;
c) přístup do příslušných geografických oblastí, k údajům, materiálům, institucím a osobám účastnících se provádění této dohody;
d) srovnatelný přístup k velkým, vládou financovaným nebo podporovaným programům a zařízením pro hostující výzkumné pracovníky a srovnatelný přístup k informacím týkajících se vědeckotechnického výzkumu a vývoje a jejich výměnu.
Čl.V
Ustanovení týkající se ochrany a distribuce duševního vlastnictví vytvořeného nebo získaného během spolupráce v rámci této dohody jsou uvedeny v příloze A tvořící nedílnou součást této dohody.
Čl.VI
Vědeckotechnické informace nemající majetkovou povahu a vytvořené v rámci spolupráce podle této dohody budou dány k dispozici světovému vědeckému společenství, pokud nebude písemně dohodnuto jinak v prováděcích ujednáních, obvyklou cestou a v souladu s běžnými postupy spolupracujících organizací.
Čl.VII
Vědci, techničtí odborníci a instituce třetích států nebo mezinárodní organizace mohou být přizváni ke spolupráci v rámci této dohody na své vlastní náklady po souhlasu obou smluvních stran, pokud nebude dohodnuto jinak.
Čl.VIII
Žádné ustanovení této dohody není na překážku vědeckotechnické spolupráci prováděné mezi spolupracujícími organizacemi států smluvních stran mimo rámec této dohody.
Čl.IX
K provádění této dohody se smluvní strany dohodly zřídit Společnou radu ČSFR a USA pro vědeckotechnickou spolupráci (dále pouze "Společná rada").
Společná rada:
a) doporučuje smluvním stranám obecnou politiku k provádění této dohody;
b) stanovuje oblasti a formy spolupráce v souladu s čl. I, odst. 1 a 3;
c) posuzuje, hodnotí a zpracovává specifická doporučení týkající se vědeckotechnické spolupráce;
d) posuzuje specifické činnosti v rámci spolupráce, jež byly schváleny vládními orgány obou smluvních stran a schváleny výkonnými orgány pro finanční krytí;
e) připravuje periodické zprávy o činnostech Společné rady a o spolupráci prováděné podle této dohody pro předložení ministrům pro strategické plánování a zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky a státnímu sekretáři Spojených států amerických;
f) vykonává další funkce, na kterých se obě smluvní strany mohou dohodnout.
Čl.X
1. Společná rada se skládá ze šesti vládních představitelů, z nichž tři jsou jmenováni vládou České a Slovenské Federativní Republiky a jsou vázáni jejími instrukcemi a tři jsou jmenováni vládou Spojených států amerických a jsou vázáni jejími instrukcemi. Každá smluvní strana může jmenovat alternativní členy.
2. Společná rada se schází jednou ročně, střídavě v České a Slovenské Federativní Republice a Spojených státech amerických a dále podle potřeby.
3. Společná rada volí předsedu ze svých členů pro období jednoho roku.
4. Společná rada jedná na základě souhlasu všech členů.
Čl.XI
1. Každá smluvní strana má svůj výkonný orgán. Výkonnými orgány jsou federální ministerstvo pro strategické plánování České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických.
2. Výkonné orgány vykonávají dozor, správu a koordinaci spolupráce podle této dohody.
3. Návrhy na spolupráce schválené vládními orgány obou smluvních stran se předávají výkonným orgánům ke schválení přídělů finančních prostředků pro tyto činnosti.
4. Výkonné orgány spravují Společný fond vytvořený podle článku XII k podpoře schválených činností v rámci spolupráce.
5. Výkonné orgány připravují podklady pro zasedání Společné rady.
Čl.XII
Pro účely přípravy návrhů, provádění a financování spolupráce podle této dohody smluvní strany zřizují Společný fond skládající se z rovných příspěvků obou smluvních stran. Zásady pro zřízení Společného fondu jsou uvedeny v příloze B, jež tvoří nedílnou součást této dohody.
Čl.XIII
1. Smluvní strany si vzájemně oznámí diplomatickou cestou splnění příslušných vnitrostátních náležitostí potřebných pro nabytí platnosti této dohody. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem obdržení pozdějšího z obou oznámení a zůstane v platnosti po dobu pěti let. Pokud žádná smluvní strana neoznámí druhé smluvní straně písemnou formou nejméně šest měsíců před uplynutím doby její platnosti svůj záměr vypovědět tuto dohodu, prodlužuje se tato dohoda o jedno další pětileté období. Poté mohou smluvní strany prodloužit tuto dohodu písemnou formou.
2. Po uplynutí počátečního pětiletého období (ve smyslu článku XIII, odst. 1) může každá smluvní strana vypovědět tuto dohodu písemným oznámením předaným druhé smluvní straně šest měsíců předem. Vypovězení této dohody neovlivní dokončení spolupráce, prováděné podle této dohody a plně nerealizované k datu vypovězení této dohody.
3. Tato dohoda může být měněna písemnou dohodou smluvních stran.
Na důkaz toho podepsaní, řádně zmocnění svými vládami, podepsali tuto dohodu.
Dáno ve Washingtonu dne 22. října 1991, ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Jiří Diensbier v.r.
Za vládu Spojených států amerických:
Lawrence Eagleburger v.r.
Příl.A
Duševní vlastnictví
Na základě článku V této dohody se stanoví:
Smluvní strany zajistí odpovídající a účinnou ochranu duševního vlastnictví vytvořeného nebo získaného podle této dohody a odpovídajících prováděcích ujednání. Smluvní strany souhlasí, že spolupracující subjekty se uvědomí neprodleně navzájem o všech vynálezech nebo autorských právech vzniklých v rámci této dohody a že budou včas usilovat o získání ochrany pro toto duševní vlastnictví. Práva k tomuto duševnímu vlastnictví budou rozdělena podle ustanovení této přílohy.
I. Rozsah
A. Tato příloha se vztahuje na všechny činnosti v rámci spolupráce podle této dohody, pokud není dohodnuto jinak mezi smluvními stranami nebo jejich zmocněnci.
B. Pro účely této dohody se "duševní vlastnictví" chápe podle definice obsažené v článku 2, Konvence o vytvoření světové organizace pro ochranu duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu 14. července 1967.
C. Tato příloha se týká příslušného rozdělení práv, nároků a licenčních poplatků mezi smluvní strany nebo spolupracující subjekty jejich států. Každá smluvní strana zajistí, aby spolupracující subjekty států druhé smluvní strany mohly obdržet práva k duševnímu vlastnictví rozděleného podle této přílohy prostřednictvím kontraktů se svými vlastními spolupracujícími subjekty nebo jinými zákonnými cestami, je-li to nutné. Tato příloha jinak nemění nebo nepředurčuje rozdělení práv mezi smluvní stranu a příslušníky státu smluvní strany, které se bude řídit právním řádem a praxí příslušné smluvní strany.
D. Spory týkající se duševního vlastnictví a vzniklé v rámci této dohody by se měly vyřešit jednáním mezi příslušnými spolupracujícími subjekty nebo podle potřeby i smluvními stranami nebo jejich zmocněnci. Po vzájemné dohodě smluvních stran je sporná záležitost předána arbitráži pro vydání závazného rozhodnutí podle platných ustanovení mezinárodního práva. Pokud se písemně smluvní strany nebo jejich zmocněnci jinak nedohodnou, platí arbitrážní pravidla Komise Spojených národů pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL).
E. Ukončení nebo uplynutí platnosti této dohody nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé podle této přílohy.
II. Rozdělení práv
A. Každá ze smluvních stran je oprávněna k nevýhradní, neodvolatelné, bezplatné licenci pro všechny země k překládání, reprodukci a veřejnému publikování vědeckotechnických článků, zpráv a knih přímo vzniklých ze spolupráce podle této dohody. Všechny veřejně distribuované výtisky děl chráněných autorským právem a vzniklých podle tohoto ustanovení budou obsahovat jména autorů díla, pokud autor výslovně neodmítne být jmenován.
B. Práva ke všem formám duševního vlastnictví, a to jiná než práva popsaná shora v úseku II/A, budou rozdělena tímto způsobem:
1. Výzkumní pracovníci, např. vědci, přijímaní především pro doplnění svého vzdělání, obdrží práva k duševnímu vlastnictví podle zásad hostitelské instituce. Navíc každý vyslaný odborník uvedený jako původce vynálezu je oprávněn poměrně se podílet na licenčních poplatcích získaných hostitelskou organizací z poskytnutí práva na využití duševního vlastnictví.
2.(a) Pokud se týká duševního vlastnictví vytvořeného během společného výzkumu, například, jestliže smluvní strany, zúčastněné instituce nebo osoby souhlasily předem s rozsahem práce, každá smluvní strana nebo její spolupracující subjekty budou mít příslušné právo na všechna práva a nároky na svém vlastním území. Práva a nároky ve třetích zemích budou určena v prováděcích ujednáních. Není-li výzkum stanoven jako "společný výzkum" v příslušných prováděcích ujednáních, práva k duševnímu vlastnictví vzniklá z tohoto výzkumu, budou rozdělena podle odst. IIB1. Navíc každá osoba uvedená jako původce vynálezu bude mít právo poměrně se podílet na všech poplatcích získaných od kterékoliv instituce z prodeje licence na toto vlastnictví.
(b) Bez ohledu na odstavec IIB2 (a), je-li určitý typ duševního vlastnictví chráněn podle práva státu jedné smluvní strany, avšak nikoliv druhé smluvní strany, ta smluvní strana státu, jehož právní řád uznává pro daný typ právní ochranu, nebo spolupracující subjekty státu této smluvní strany budou příslušně oprávněny ke všem právům a nárokům pro celý svět. Osoby uvedené jako původci vynálezů jsou nicméně oprávněny k licenčním poplatkům, jak je stanoveno v odst. IIB2 (a).
III. Obchodní tajemství
V případě, že informace klasifikovaná po jistou dobu jako utajovaná, vznikne nebo je získána na základě této dohody, každá ze smluvních stran a její účastníci budou chránit takovou informaci v souladu s příslušnými zákony, právními předpisy a správní praxí. Informace může být kvalifikována jako "obchodní tajemství", může-li osoba mající takovou informaci z ní mít ekonomický prospěch a nebo může získat konkurenční výhodu proti těm, kteří takovou informaci nemají, přičemž informace není obecně známa nebo veřejně dostupná z jiných zdrojů a vlastník předtím tuto informaci neučinil přístupnou, aniž by pro ni určil povinnost zacházet s ní jako s utajovanou.
Příl.B
Společný fond
1. Obě smluvní strany poskytnou, za předpokladu, že budou mít příslušné finanční prostředky, stejné roční příspěvky do Společného fondu. Jejich výše bude upřesňována a dohodnuta písemnou cestou.
2. V rozsahu, který je v souladu s národními zákony a právními předpisy, obě smluvní strany učiní příslušná opatření k zajištění peněžní integrity Společného fondu umístěním fondů na úročené účty.
3. Smluvní strany budou mít rovnocenné postavení při správě Společného fondu. Postupy nutné pro správu Společného fondu a využívání fondů pro rozvoj, organizaci a podporu vědeckotechnické spolupráce by měly být co nejjednodušší a co nejúčinnější.
4. Finanční prostředky Společného fondu jsou spravovány výkonnými orgány, o nichž pojednává článek XI.
5. Administrativní výdaje na činnost Společné rady se hradí z částky vzniklé z úroků vkladů ve Společném fondu. Nebudou-li prostředky vzniklé z úrokových výnosů dostatečné, může být chybějící částka zapůjčena přímo ze Společného fondu samotného.
6. Založení a funkce Společného fondu nesmí bránit spolupracujícím organizacím obou států smluvních stran opatřit si zvláštní doplňující finanční prostředky na spolupráci. Spolupracující organizace se zvláštními finančními zdroji nejsou vyňaty z účasti na spolupráci financované ze Společného fondu.
7. Všechna další specifická opatření pro správu a využívání Společného fondu a pro splátku dluhu (viz bod 5.) musí být dohodnuta mezi smluvními stranami.
8. V případě, že tato dohoda bude ukončena nebo vyprší, obě smluvní strany se dohodnou o vhodném použití zbývajících finančních prostředků Společného fondu.

Související dokumenty