6/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
6/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2005,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č. 118/2004 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb. a vyhlášky č. 186/2005 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňují slova "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 97/68/ES.".
2. V příloze č. 2 v bodu 1.02. se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až o), která znějí:
"l) stanovené vnitrozemské plavidlo - plavidlo určené k plavbě po vnitrozemských vodních cestách, jehož délka je 20 m nebo větší a jehož výtlak je 100 m3 nebo větší, nebo vlečný či tlačný remorkér určený k vlečení nebo tlačení plavidel o délce rovné 20 m nebo větší nebo k vedení těchto plavidel v bočně svázané sestavě; výtlakem plavidla se rozumí objem vypočtený podle vzorce L x B x T, kde L je maximální délka trupu bez kormidla a čnělky, B je maximální šířka trupu měřená k vnějšímu okraji obšívky (bez bočních koles, opasnice a podobně) a T je svislá vzdálenost mezi nejnižším bodem trupu na spodním okraji dnové obšívky nebo kýlu a maximální čárou ponoru,
m) částice - hmotné části, které se při teplotě nejvýše 52 st.C, po zředění výfukových plynů vznětového motoru stanoveného vnitrozemského plavidla filtrovaným čistým vzduchem, zachytí na filtru,
n) znečišťující látky - oxid uhelnatý, uhlovodíky (HC), oxidy dusíku a částice,
o) emise - znečišťující látky ve výfukových plynech vznětového motoru, který je pohonným zařízením stanoveného vnitrozemského plavidla.".
3. V příloze č. 2 se na konci bodu 5.03. doplňuje pododstavec 5.03.3., který včetně poznámek pod čarou č. 4, 5 a 6 zní:
"5.03.3. V případě, že pohonným zařízením stanoveného vnitrozemského plavidla je vznětový motor, nesmí emise znečišťujících látek ve výfukových plynech překročit tyto hodnoty pro jednotlivé kategorie vznětových motorů:
Kategorie vznětového      Oxid        Součet
motoru: zdvihový       uhelnatý     uhlovodíků a     Částice
objem/netto výkon                oxidů dusíku
  (SV/P)           (CO)       (HC + NO
x
) (PT) (litry na válec/kW) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) --------------------------------------------------------------------------------------- V1:1: SV < 0,9 a P >= 37 kW 5,0 7,5 0,40 V1:2: 0,9 =< SV < 1,2 5,0 7,2 0,30 V1:3: 1,2 =< SV < 2,5 5,0 7,2 0,20 V1:4: 2,5 =< SV < 5 5,0 7,2 0,20 V2:1: 5 =< SV < 15 5,0 7,8 0,27 V2:2: 15 =< SV < 20 a 5,0 8,7 0,50 P < 3 300 kW V2:3: 15 =< SV < 20 a 5,0 9,8 0,50 P >= 3 300 kW V2:4: 20 =< SV < 25 5,0 9,8 0,50 V2:5: 25 =< SV < 30 5,0 11,0 0,50
Tyto hodnoty emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech, které nesmí být překročeny, platí i pro pomocné vznětové motory nad 560 kW na stanovených plavidlech.
Splnění stanovených hodnot emisí znečisťujících látek ve výfukových plynech vznětového motoru stanoveného vnitrozemského plavidla se dokládá osvědčením schválení typu podle práva Evropských společenství4).
Hodnoty emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech se nevztahují na vznětové motory stanovených vnitrozemských plavidel Státní plavební správy, Hasičského záchranného sboru České republiky, ozbrojených sil a bezpečnostních sborů5) České republiky, obecní policie a správců vodních toků, pokud jsou určena ke služebním účelům, plavidel složek integrovaného záchranného systému, pokud jsou určena k provádění záchranných a likvidačních prací. Hodnoty emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech se dále nevztahují na vznětové motory plavidel určených k výstavbě, údržbě nebo zajištění provozu vodních děl nebo jiných staveb na vodních tocích, plavidel určených k ochraně před povodněmi, plavidel určených k dopravě nejvýše 12 cestujících kromě posádky a rekreačních plavidel6).
4) Článek 4 a následující Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 97/68/ES.
5) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).
Zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících předpisů.
6) Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení čl. I bodu 3 se na vznětové motory kategorie V1:1, V1:2 a V1:3 vztahují pouze tehdy, pokud byly vyrobené a instalované na stanovených vnitrozemských plavidlech po 31. prosinci 2006.
2. Ustanovení čl. I bodu 3 se na vznětové motory kategorie V1:4 a V2 vztahují pouze tehdy, pokud byly vyrobené a instalované na stanovených vnitrozemských plavidlech po 31. prosinci 2008.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

Související dokumenty