326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
326/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. září 2017,
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 256/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova "Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)" a slovo "úřadů" se nahrazuje slovem "orgánů".
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.".
2. V § 1 odst. 3 se slovo "předpisů,1a)" nahrazuje slovem "předpisů," a věta druhá se zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
3. V § 2 se za slova "Posuzují se vlivy na" vkládají slova "obyvatelstvo a", za slovo "ekosystémy," se vkládají slova "biologickou rozmanitost,", slova "horninové prostředí," se zrušují, slovo "památky" se nahrazuje slovem "dědictví" a na konci se doplňuje věta "Vlivy na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská stanoviště15).".
Poznámky pod čarou č. 2 a 15 znějí:
"2) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
15) § 3 odst. 1 písm. o) a p) a § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.".
4. V § 3 písmeno a) zní:
"a) záměrem
1. stavby, zařízení, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
2. stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,".
5. V § 3 písm. b) se za slova "plány nebo programy" vkládají slova "včetně těch, které jsou spolufinancované z prostředků fondů Evropské unie,".
6. V § 3 písm. e) se slova "správním úřadem správní úřad" nahrazují slovy "orgánem správní orgán".
7. V § 3 písmeno g) zní:
"g) navazujícím řízením řízení vedené k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, jde-li o
1. územní řízení,
2. stavební řízení,
3. společné územní a stavební řízení,
4. opakované stavební řízení,
5. řízení o dodatečném povolení stavby,
6. řízení o povolení hornické činnosti,
7. řízení o stanovení dobývacího prostoru,
8. řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem,
9. řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
10. řízení o vydání integrovaného povolení,
11. řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje,
12. řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,
13. řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění záměru, není-li vedeno žádné z řízení podle bodů 1 až 12, a
14. řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle bodů 1 až 13 k dosud nepovolenému záměru nebo jeho části či etapě, má-li dojít ke změně podmínek rozhodnutí, které byly převzaty ze stanoviska,".
8. V § 3 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až n), která znějí:
"k) oznamovatelem ten, kdo hodlá provést záměr,
l) posouzením vlivů záměru na životní prostředí proces, který sestává z vypracování a projednání dokumentace, zpracování posudku, vydání stanoviska a jeho zahrnutí do příslušného rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení,
m) povoleným záměrem nebo jeho částí či etapou záměr nebo jeho část či etapa, k nimž byla vydána rozhodnutí v navazujících řízeních podle písmene g) bodů 1 až 13 vyžadovaná zvláštními právními předpisy,
n) podlimitním záměrem záměr uvedený v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II, který nedosahuje příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena.".
9. V § 4 odst. 1 písm. a) až c) a f) se slovo "posuzování" nahrazuje slovy "posouzení vlivů záměru na životní prostředí".
10. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,".
11. V § 4 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, v jejichž důsledku podlimitní záměr současně naplní příslušnou limitní hodnotu nebo kritéria podle písmene d) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,".
Dosavadní písmena e) až f) se označují jako písmena f) až g).
12. V § 4 odst. 1 písmeno f) zní:
"f) záměry podle § 3 písm. a) bodu 2; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,".
13. V § 4 odst. 1 písm. g) se text "§ 9a odst. 4" nahrazuje textem "§ 9a odst. 6".
14. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) části nebo etapy záměru podle § 9a odst. 5; tyto části nebo etapy záměru podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.".
15. V § 4 odstavec 2 zní:
"(2) Vláda může rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto zákona není záměr, popřípadě jeho část, který je určený výhradně pro účely obrany nebo bezprostředního odvrácení nebo zmírnění důsledků mimořádné události, která by mohla vážně ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, pokud by mohlo posuzování tyto účely nepříznivě ovlivnit.".
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
16. V § 4 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Vláda může dále ve výjimečném případě rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto zákona není záměr, u kterého veřejný zájem na jeho provedení výrazně převažuje nad veřejným zájmem na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, není-li vzhledem k okolnostem možné posuzování záměru provést, aniž by byl nepříznivě ovlivněn účel záměru. Součástí návrhu na postup podle věty první je vždy vyjádření Ministerstva životního prostředí (dále jen "ministerstvo"). U záměru vyloučeného podle věty první vláda
a) může stanovit jinou formu posuzování,
b) zajistí zveřejnění informace o vyloučení podle věty první, jeho důvodech a výsledku posuzování podle písmene a) a
c) před vydáním rozhodnutí, které povoluje umístění nebo provedení záměru, informuje Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle věty první a poskytne jí informace zveřejněné podle písmene b).
(4) Rozhodne-li vláda podle odstavce 3 o tom, že záměr není předmětem posuzování, použijí se § 11 až 13 přiměřeně. U záměrů podle § 4 odst. 1 písm. f) oznamovatel zajistí zpracování posouzení zpracovaného osobou, která je držitelem zvláštní autorizace. Závěry tohoto posouzení zahrne orgán příslušný ke schválení záměru do svého rozhodnutí; § 45i odst. 8 až 11 zákona o ochraně přírody a krajiny se použijí obdobně.".
17. V § 5 odst. 1 se za slova "přímých a nepřímých" vkládá slovo "významných".
18. V § 5 odst. 2 se věta první zrušuje.
19. V § 5 odst. 3 se za slova "i jeho" vkládá slovo "případné" a věta druhá se nahrazuje větou "Posuzují se vlivy související s běžným provozováním záměru i vlivy vyplývající ze zranitelnosti záměru vůči závažným nehodám nebo katastrofám, které jsou pro daný záměr relevantní.".
Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.
20. V § 5 odst. 4 se slovo "nepříznivým" nahrazuje slovy "možným významným negativním" a na konci textu odstavce se doplňují slova " , a dále návrh opatření k monitorování možných významných negativních vlivů na životní prostředí, nevyplývají-li z požadavků jiných právních předpisů".
21. V § 6 odst. 1 se slova "Ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen "oznamovatel")," nahrazují slovem "Oznamovatel" a věty druhá a třetí se zrušují.
22. V § 6 odst. 2 se za slova "podlimitní záměr" vkládají slova "nebo jeho změnu podle § 4 odst. 1 písm. d) nebo e)" a slovo "písemně" se nahrazuje slovy "v listinné podobě".
23. V § 6 odst. 3 se slova "k zásadám" nahrazují slovy "ke kritériím".
24. V § 6 odst. 4 se slovo "písemně" nahrazuje slovy "v listinné podobě", text "a e)" se nahrazuje textem "f) a g)", za slova "příloha č. 3 k tomuto zákonu" se vkládají slova " ; oznámení se zpracovává se zohledněním současného stavu poznatků a metod posuzování, případných výsledků jiných environmentálních hodnocení podle zvláštních právních předpisů a s případným zohledněním kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu" a slova " , který podléhá posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu" se nahrazují slovy "podle § 4 odst. 1 písm. a)".
25. V § 6 odstavec 7 zní:
"(7) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavců 4 a 6, zveřejní jej příslušný úřad podle § 16 do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Příslušný úřad v téže lhůtě zašle oznámení, popřípadě informaci o oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům.".
26. V § 6 odst. 8 se slova "správní úřady" nahrazují slovem "orgány", číslo "20" se nahrazuje číslem "30" a slova "nemusí přihlížet" se nahrazují slovem "nepřihlíží".
27. V § 7 odst. 2 větě první se text "f)" nahrazuje textem "h)", slova "významně ovlivnit územní" se nahrazují slovy "mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost", slova "zda bude posuzován" se nahrazují slovy "tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí" a věta druhá se nahrazuje větou "Podléhá-li záměr posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, je předmětem zjišťovacího řízení také upřesnění podle odstavce 1.".
28. V § 7 odst. 3 se slovo "zásad" nahrazuje slovem "kritérií" a slova "správních úřadů" se nahrazují slovem "orgánů".
29. V § 7 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Závěr zjišťovacího řízení neprodleně zašle příslušný úřad oznamovateli, dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům a zveřejní jej podle § 16.".
30. V § 7 odst. 5 se slova "má být posuzován" nahrazují slovy "podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí" a slovo "zásad" se nahrazuje slovem "kritérií".
31. V § 7 odst. 6 se slova "nebo jeho změna nebudou posuzovány" nahrazují slovy "podle odstavce 2 nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí" a slovo "zásad" se nahrazuje slovem "kritérií".
32. V § 7 odstavce 7 a 8 znějí:
"(7) U záměrů, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, může v odůvodněném písemném závěru příslušný úřad požadovat, aby posouzení zpracované osobou, která je držitelem zvláštní autorizace14), bylo též součástí dokumentace, a to zejména s ohledem na obsah obdržených vyjádření, případně obsah posouzení zpracovaného osobou, která je držitelem zvláštní autorizace.
(8) Byl-li záměr předložen ve variantách, je součástí závěru zjišťovacího řízení i výsledek vyhodnocení jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí s uvedením jejich pořadí. Příslušný úřad může v odůvodněném písemném závěru navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení účelné a z technických hledisek možné.".
33. V § 8 odstavec 1 zní:
"(1) Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel na základě oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 a odůvodněného písemného závěru podle § 7 odst. 5 zpracování dokumentace osobou k tomu oprávněnou podle § 19, a to v listinné podobě v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem a v elektronické podobě. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu; dokumentace se zpracovává se zohledněním současného stavu poznatků a metod posuzování a případných výsledků jiných environmentálních hodnocení podle příslušných právních předpisů.".
34. V § 8 odst. 2 se slova "zašle k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistí zveřejnění informace o dokumentaci podle § 16 a na internetu zveřejní vždy alespoň textovou část dokumentace" nahrazují slovy "zveřejní podle § 16 a dokumentaci, popřípadě informaci o dokumentaci, zašle s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům".
35. V § 8 odst. 3 se slova "správní úřady" nahrazují slovem "orgány" a slova "úřad nemusí přihlížet" se nahrazují slovy "příslušný úřad nepřihlíží".
36. V § 8 odstavec 4 zní:
"(4) Po uplynutí lhůty podle odstavce 3 předá příslušný úřad obdržená vyjádření neprodleně zpracovateli posudku.".
37. V § 8 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova " ; informaci o vrácení dokumentace zveřejní podle § 16. Není-li doplněná nebo přepracovaná dokumentace předložena ve lhůtě 3 let ode dne vrácení dokumentace podle věty první, příslušný úřad posuzování ukončí".
38. V § 8 odst. 6 se věty druhá a třetí zrušují.
39. V § 9 odst. 2 se slovo "tento" zrušuje a slova " , popřípadě oznámení a všech podaných vyjádření k nim" se nahrazují slovy "a vyjádření k ní podaných, se zohledněním závěrů z veřejného projednání podle § 17, bylo-li konáno".
40. V § 9 odst. 3 se slova "Doba pro zpracování posudku" nahrazují slovy "Příslušný úřad stanoví zpracovateli posudku lhůtu pro předložení posudku, která", slova "Tato lhůta může být" se nahrazují slovy "Tuto lhůtu může", slovo "překročena" se nahrazuje slovy "příslušný úřad na žádost zpracovatele posudku prodloužit" a číslo "30" se nahrazuje číslem "20".
41. V § 9 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova "a stanoví mu přiměřenou lhůtu, ve které je povinen posudek předložit, která nesmí být delší než 30 dnů; současně o tomto postupu vyrozumí oznamovatele".
42. V § 9 odstavec 8 zní:
"(8) Nebude-li posudek předložen ve lhůtě stanovené v § 9 odst. 3 nebo 7, vyzve příslušný úřad zpracovatele posudku k jeho doložení v dodatečné lhůtě 15 dní. Pokud nebude posudek předložen ani po uplynutí dodatečné lhůty, sníží příslušný úřad odměnu o finanční sankce podle § 18 odst. 3 věty první.".
43. V § 9 se odstavce 9 a 10 zrušují.
44. V § 9a odst. 1 se slova "dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného projednání podle § 17 a vyjádření k nim uplatněných" nahrazují slovy "dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného projednání a posudku" a slova "uplynutí lhůty pro vyjádření k" se nahrazují slovem "obdržení".
45. V § 9a odst. 2 se slovo "úřadům" nahrazuje slovem "orgánům" a slova "zajistí jeho zveřejnění" se nahrazují slovy "zveřejní jej spolu s posudkem".
46. V § 9a odstavec 3 zní:
"(3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů pro navazující řízení. Stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni.".
47. V § 9a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Platnost stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska příslušný úřad na žádost oznamovatele prodlouží o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí. Žádost o prodloužení platnosti stanoviska musí být podána před jejím uplynutím; platnost stanoviska neuplyne, dokud není žádost vyřízena. Součástí žádosti o prodloužení platnosti stanoviska je podklad obsahující popis aktuálního stavu dotčeného území včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání stanoviska. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí v navazujícím řízení v prvním stupni podle odstavce 3 věty třetí, má se za to, že platnost stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo.
(5) Nelze-li platnost stanoviska prodloužit z důvodu změn podle odstavce 4 věty druhé, které se vztahují pouze k určité části nebo etapě záměru, je taková část nebo etapa předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. h). Oznamovatel k takové části nebo etapě záměru předloží oznámení podle § 6 ve lhůtě stanovené příslušným úřadem. Dojde-li k vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, příslušný úřad platnost stanoviska prodlouží. Nepředloží-li oznamovatel oznámení ve stanovené lhůtě nebo je-li vydán odůvodněný písemný závěr podle § 7 odst. 5, příslušný úřad platnost stanoviska prodlouží jen částečně, a to v rozsahu, ve kterém se jej nedotýkají změny podle věty první.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.
48. V § 9a odst. 6 se věta první nahrazuje větou "Nejdříve 90 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení, nejpozději však v den podání žádosti o zahájení navazujícího řízení, předloží oznamovatel příslušnému úřadu, který vydal stanovisko, dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko, a to v rozsahu části nebo etapy záměru, která je předmětem navazujícího řízení.", text "f)" se nahrazuje textem "g)" a slova "závazné stanovisko nevydá. Nesouhlasné závazné stanovisko může příslušný úřad vydat také tehdy, pokud dokumentace podle věty první nebyla předána včas nebo pokud popis případných změn není úplný" se nahrazují slovy "vydá souhlasné závazné stanovisko. V tomto závazném stanovisku příslušný úřad s přihlédnutím k podkladům podle odstavce 1 určí, které z podmínek stanoviska jsou v důsledku jiných změn záměru neproveditelné, a to případně v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Pokud nebyly dokumenty podle věty první předány ve stanovené lhůtě, má se za to, že nebyly předány".
49. V § 9a se odstavec 7 zrušuje.
50. V § 9c odst. 3 písm. a) se slova "obec dotčená záměrem" nahrazují slovy "dotčený územní samosprávný celek".
51. V § 10a odst. 1 písm. a) se slova "koncepce, u nichž nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní prostředí, vyplývá ze zvláštního právního předpisu, a dále koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropských společenství; tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce" nahrazují slovy "a dále koncepce, u kterých podle stanoviska orgánu ochrany přírody nelze vyloučit významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona o ochraně přírody a krajiny; tyto koncepce podléhají posuzování vždy".
52. V § 10a odst. 1 písm. b) se slova "pouze jedné obce" nahrazují slovy "jedné nebo několika obcí, které stanoví využití území místního významu".
53. V § 10a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu je dán vždy, pokud koncepce stanoví podmínky pro jejich povolování, zejména pokud jde o umístění, povahu, velikost, provozní podmínky nebo požadavky na přírodní zdroje.
(3) Posuzování vlivů záměru na životní prostředí nenahrazuje posuzování vlivů koncepce na životní prostředí. Údaje získané při posuzování vlivů záměru na životní prostředí, případně při hodnocení důsledků záměru na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a na stav jejich ochrany lze využít při posuzování vlivů koncepce na životní prostředí.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.
54. V § 10c odst. 1 se za slova "Ten, kdo" vkládají slova "zpracovává koncepci nebo" a slova "ke zpracování koncepce" se nahrazují slovy "k jejímu zpracování".
55. V § 10c odstavec 2 zní:
"(2) Pokud oznámení koncepce splňuje náležitosti podle odstavce 1, zašle příslušný úřad do 10 dnů ode dne jeho obdržení dotčeným orgánům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určí s ohledem na předpokládané místní vlivy koncepce na životní prostředí, informaci o přijetí oznámení koncepce spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k oznámení koncepce. V téže lhůtě zveřejní oznámení podle § 16.".
56. V § 10d odst. 1 se slova "koncepce nebo změna koncepce" nahrazují slovy "provádění koncepce nebo její změna může mít významný vliv na životní prostředí a zda".
57. V § 10d odst. 2 se za slova "oznámení koncepce" vkládá slovo "odůvodněným".
58. V § 10d se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
59. V § 10d odst. 5 a v § 10g odst. 3 se slova "správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům" nahrazují slovy "orgánům a dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2,".
60. V § 10e odst. 1 se slova "do 30 dnů ode dne obdržení závěru zjišťovacího řízení" zrušují a za slova "a informovat o tom" se vkládají slova "nejpozději s předáním návrhu koncepce podle § 10f odst. 1".
61. V § 10e odst. 4 se slova "správních úřadů" nahrazují slovem "orgánů".
62. V § 10e se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Předkladatel spolupracuje při zpracování návrhu koncepce s posuzovatelem s cílem zohlednit v koncepci posuzovatelem doporučená opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.".
63. V § 10f odstavec 2 zní:
"(2) Pokud vyhodnocení obsahuje náležitosti podle přílohy č. 9 k tomuto zákonu, zašle příslušný úřad do 10 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh koncepce, dotčeným orgánům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2, informaci o přijetí návrhu koncepce spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce. Příslušný úřad zároveň může na základě návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti k oznámení stanovit, že od veřejného projednání upouští. V téže lhůtě zveřejní návrh koncepce podle § 16. Pokud vyhodnocení neobsahuje náležitosti podle přílohy č. 9 k tomuto zákonu, vrátí jej v téže lhůtě příslušný úřad k doplnění.".
64. V § 10f odst. 3 se slova "na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v tisku apod.)," zrušují.
65. V § 10f odst. 4 se za větu první vkládá věta "Veřejné projednání zajišťuje předkladatel." a na konci odstavce se doplňuje věta "Na veřejné projednání návrhu koncepce se nevztahuje § 17.".
66. V § 10f odstavec 6 zní:
"(6) Upustí-li příslušný úřad od veřejného projednání postupem podle odstavce 2, může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.".
67. V § 10f se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) Příslušný úřad neprodleně po uplynutí lhůty podle odstavce 5 nebo 6 zašle došlá vyjádření předkladateli.
(8) Předkladatel ve spolupráci s posuzovatelem zajistí vypořádání všech vyjádření k návrhu koncepce. Upravený návrh koncepce včetně informace o způsobu vypořádání všech vyjádření zašle předkladatel bez zbytečného odkladu příslušnému úřadu.".
68. V § 10g odst. 1 se za slovo "na základě" vkládá slovo "upraveného", slova "k němu podaných a" se nahrazují slovy "podaných k návrhu koncepce a závěrů", číslo "30" se nahrazuje číslem "20" a slova "zápisu z veřejného projednání návrhu koncepce" se nahrazují slovy "upraveného návrhu koncepce včetně informace o způsobu vypořádání vyjádření".
69. V § 10g odstavec 5 zní:
"(5) Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci včetně prohlášení, které obsahuje zejména
a) informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci,
b) informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a,
c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách,
d) informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí,
e) informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h.".
70. V § 10g se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) O zveřejnění prohlášení podle odstavce 5 je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů informovat příslušný úřad, dotčené orgány, dotčené kraje a případně také dotčené obce, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2.".
71. V § 10h odst. 1 a 2 se slova "správní úřady" nahrazují slovem "orgány" a slovo "závažné" se nahrazuje slovem "významné".
72. V § 10i odst. 1 se text "l)" nahrazuje textem "k)", text "e)" se nahrazuje textem "d)", text " , 10g" se zrušuje a věta čtvrtá se nahrazuje větou "Ustanovení § 10g se použije přiměřeně.".
73. V § 10i odst. 2 se za slova "Ministerstvo nebo orgán kraje" vkládají slova "v přenesené působnosti (dále jen "orgán kraje")".
74. § 10j se zrušuje.
75. V § 11 odst. 1 písm. a) a b) se slova "uvedený v příloze č. 1, záměr dle § 4 odst. 1 písm. d) a e)" nahrazují slovy "podle § 4 odst. 1".
76. V § 11 odst. 3 se text "B" nahrazuje slovy "KÚ neprodleně".
77. V § 13 odstavec 1 zní:
"(1) Pokud se jedná o záměr podle § 11 odst. 1 písm. a), nebo jestliže dotčený stát o posuzování záměru požádal podle § 11 odst. 1 písm. b), oznámení se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví ministerstvo. Oznámení včetně překladu zašle ministerstvo do 7 pracovních dnů po jeho obdržení dotčenému státu s žádostí o vyjádření spolu s údaji o průběhu posuzování včetně označení příslušného úřadu, který zajišťuje mezistátní posuzování záměru, a informacemi o rozhodnutích, která mohou být vydána v navazujících řízeních.".
78. V § 13 odst. 2 se slova " , která se v případě mezistátního posuzování vypracovává vždy," zrušují.
79. V § 13 odst. 3 se věta první nahrazuje větami "Dokumentace se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví ministerstvo. Dokumentaci včetně překladu zašle ministerstvo do 10 pracovních dnů po jejím obdržení dotčenému státu s žádostí o vyjádření a nabídne mu předběžné projednávání, zejména je-li dokumentace zpracována ve variantách, včetně sdělení opatření ke zmírnění závažných vlivů přesahujících státní hranice (dále jen "konzultace").".
80. V § 14 odstavec 1 zní:
"(1) Pokud ministerstvo obdrží oznámení záměru nebo se jinak dozví o záměru, který bude prováděn na území státu původu, neprodleně jej zveřejní podle § 16 a toto oznámení, popřípadě informaci o něm zašle dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům s žádostí o vyjádření.".
81. V § 14 odst. 2 se slova "je oprávněna" nahrazují slovy " , dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky jsou oprávněny", číslo "15" se nahrazuje číslem "30", číslo "30" se nahrazuje číslem "10" a slova "zveřejnění informace o oznámení podle odstavce 1" se nahrazují slovy "uplynutí lhůty podle věty první".
82. V § 14 odstavec 4 zní:
"(4) Obdrží-li ministerstvo dokumentaci záměru a případnou nabídku ke konzultaci od státu původu, zašle tuto dokumentaci, popřípadě informaci o této dokumentaci, s žádostí o vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a tuto dokumentaci zveřejní podle § 16.".
83. V § 14 odst. 5 se slova "je oprávněna" nahrazují slovy " , dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky jsou oprávněny", číslo "15" se nahrazuje číslem "30", číslo "30" se nahrazuje číslem "10" a slova "zveřejnění informace o dokumentaci podle odstavce 4" se nahrazují slovy "uplynutí lhůty podle věty první".
84. V § 14a odst. 1 se slova "zašle návrh koncepce do 10 dnů ode dne jeho obdržení dotčenému státu k vyjádření" nahrazují slovy "návrh koncepce se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví ministerstvo" a za větu první se vkládá věta "Informaci o návrhu koncepce včetně překladu zašle ministerstvo do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení dotčenému státu spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce.".
85. V § 14a odst. 2 se slovo "zaslanému" zrušuje.
86. V § 14b odst. 1 se slova "návrh koncepce dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření" nahrazují slovy "ji dotčeným orgánům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určí s ohledem na předpokládané místní vlivy koncepce na životní prostředí, spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce".
87. V § 15 se slova "správní úřady" nahrazují slovem "orgány", slova "podle § 6 nebo" se nahrazují slovem " , dokumentace,", slova "podle § 10c" se nahrazují slovy "nebo vyhodnocení" a slova "správními úřady" se nahrazují slovem "orgány".
88. V § 16 odstavce 1 a 2 znějí:
"(1) Příslušný úřad na internetu zveřejní
a) oznámení,
b) závěr zjišťovacího řízení,
c) informaci o vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění,
d) dokumentaci,
e) informaci o místě a času konání veřejného projednání záměru, bylo-li nařízeno,
f) posudek,
g) stanovisko,
h) zápis z veřejného projednání záměru, bylo-li konáno,
i) oznámení koncepce,
j) návrh koncepce,
k) informaci o konzultaci při mezistátním posuzování,
l) stanovisko ke koncepci,
m) sdělení o ukončení posuzování.
(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) a e) vyvěsí dotčené územní samosprávné celky neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Informace o dokumentech uvedených v odstavci 1 písm. a), b), d), g), i), j) a l) a o tom, kdy a kde je možné do nich nahlížet, vyvěsí dotčené územní samosprávné celky neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. O vyvěšení informací podle vět první a druhé dotčené územní samosprávné celky neprodleně vyrozumí příslušný úřad. Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace podle vět první a druhé na úřední desce dotčeného kraje.".
89. V § 17 odstavec 1 zní:
"(1) Příslušný úřad nařídí veřejné projednání, obdržel-li odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci. Informaci o veřejném projednání zveřejní příslušný úřad podle § 16 a zašle dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním.".
90. V § 17 odst. 2 se za slova "aby se" vkládá slovo "nařízené", číslo "5" se nahrazuje číslem "30" a slovo "posudku" se nahrazuje slovem "dokumentaci".
91. V § 17 odst. 5 se slova "úplný těsnopisný nebo" zrušují.
92. V § 17 odst. 6 se slovo "úřadům" nahrazuje slovem "orgánům".
93. V § 18 odst. 2 se slova "§ 9 odst. 9 tohoto zákona" nahrazují textem "§ 17 odst. 1", za slova "s překlady" se vkládá slovo "oznámení," a slovo "posudku" se nahrazuje slovy "oznámení koncepce".
94. V § 18 odstavec 3 zní:
"(3) Zpracovateli posudku náleží za zpracování posudku odměna stanovená ve smlouvě uzavřené podle § 9 odst. 1 snížená o případné finanční sankce vyplývající ze smlouvy. Po obdržení posudku splňujícího náležitosti dle tohoto zákona příslušný úřad uhradí zpracovateli posudku částku stanovenou podle věty první a vyúčtuje ji k úhradě oznamovateli. Oznamovatel je povinen vyúčtovanou částku zaplatit příslušnému úřadu do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování jako součást nákladů spojených s posuzováním uvedených v odstavci 1. Příslušný úřad vydá stanovisko až po zaplacení vyúčtované částky. Prodlení z důvodu nezaplacení vyúčtované částky oznamovatelem se nezapočítává do lhůty stanovené v § 9a odst. 1.".
95. Nadpis § 19 zní: "Autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení".
96. V § 19 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Zpracovávat dokumentaci, posudek, oznámení předkládané podle § 6 odst. 5 věty první a vyhodnocení jsou oprávněny jen fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen "autorizace")." a slova "příloze č. 1 kategorii I" se nahrazují slovy "§ 4 odst. 1 písm. a), u záměrů předkládaných podle § 6 odst. 5".
97. V § 19 odstavec 2 zní:
"(2) Držitel autorizace je povinen zpracovávat dokumenty podle příloh č. 3, 3a, 4, 5, 7 a 9 k tomuto zákonu odborně, objektivně a v plném rozsahu, s dodržením stanovených náležitostí.".
98. V § 19 odst. 3 se za slova "Podmínkou udělení" vkládají slova "nebo prodloužení" a slova "způsobilost k právním úkonům" se nahrazují slovem "svéprávnost".
99. V § 19 odst. 4 písm. a) se slovo "bakalářského" nahrazuje slovem "magisterského" a za slovo "programu" se vkládají slova "se zaměřením na přírodní nebo technické vědy".
100. V § 19 odst. 4 písm. b) se slovo "vykonané" zrušuje a na konci textu se doplňují slova "vykonané nejdříve 2 roky před podáním žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace a nejpozději v den podání žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace".
101. V § 19 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu trvalého bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo dokladu o bezúhonnosti vydaného příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie7).".
102. V § 19 odst. 6 se za slovo "uděluje" vkládá slovo " , prodlužuje".
103. V § 19 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větami "Autorizaci lze prodloužit o dalších 5 let, a to i opakovaně. Žádost o prodloužení autorizace lze podat nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena, a nejpozději v den uplynutí doby, na kterou byla autorizace udělena. Pokud nebyla žádost o prodloužení autorizace podána ve lhůtě podle věty druhé, ministerstvo řízení o prodloužení autorizace zastaví.".
104. V § 19 odstavec 9 zní:
"(9) Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, která závažným způsobem porušila tento zákon nebo nesplnila povinnosti vyplývající z rozhodnutí o udělení autorizace anebo přestala splňovat podmínky podle odstavce 3. Závažným porušením zákona se rozumí zejména, pokud fyzická osoba nejméně dvakrát v průběhu posledních 3 let
a) porušila povinnosti podle odstavce 2 nebo
b) bez vážného důvodu nedodržela lhůtu pro předložení posudku stanovenou tímto zákonem nebo smlouvou podle § 9 odst. 1.".
105. V § 19 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
"(10) Shledá-li orgán kraje v rámci výkonu své působnosti důvody pro odnětí autorizace podle odstavce 9, zašle ministerstvu podnět k zahájení řízení o odnětí autorizace.".
Dosavadní odstavce 10 až 16 se označují jako odstavce 11 až 17.
106. V § 19 odst. 11 se slova "a o odejmutí" nahrazují slovy " , prodloužení a odejmutí" a slova "pro zpracování dokumentace, posudku, oznámení předkládaného podle § 7 odst. 7 a vyhodnocení" se zrušují.
107. V § 19 odst. 12 se číslo "3 000" nahrazuje číslem "1 000" a věta poslední se nahrazuje větami "Výše úplaty za opakovanou zkoušku odborné způsobilosti činí 500 Kč. Zkouška odborné způsobilosti konaná pro účely prodloužení autorizace je bezplatná.".
108. V § 19 odst. 14 se věta první nahrazuje větou "Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah požadovaného vzdělání a obsah zkoušek odborné způsobilosti pro udělení a prodloužení autorizace.".
109. V § 19 odst. 16 se číslo "14" nahrazuje číslem "15".
110. V § 19 odst. 17 se číslo "15" nahrazuje číslem "16".
111. V § 21 písmeno c) zní:
"c) zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci MŽP a u záměrů, jejichž oznamovatelem je Ministerstvo obrany, i ve sloupci KÚ a jejich změn, záměrů podle § 4 odst. 1 písm. h) a dále změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k těmto záměrům vydalo stanovisko,".
112. V § 21 písm. d) se slova "tvoří celé území kraje nebo zasahuje na území více krajů nebo na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti8a) nebo" nahrazují slovy "zasahuje na území více krajů nebo".
Poznámka pod čarou č. 8a se zrušuje.
113. V § 21 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena k) až m).
114. V § 21 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
"n) stanovuje, který krajský úřad je příslušný k zajištění posuzování záměru podle § 22 písm. a), který zasahuje území více krajů.".
115. V § 22 písmeno a) zní:
"a) zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci KÚ a jejich změn, záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. d), e), f) a h) a změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k těmto záměrům vydaly stanovisko,".
116. V § 22 písm. b) se text "d)" nahrazuje textem "f)".
117. V § 22 písm. c) se slova "a zasílají jedno vyhotovení každého jimi vydaného závěru zjišťovacího řízení a stanoviska ministerstvu k souhrnné evidenci" zrušují.
118. V § 23 odst. 1 se slova "správní úřady" nahrazují slovem "orgány".
119. V § 23 odstavec 3 zní:
"(3) V případě důvodných pochybností oznamovatele o zařazení záměru podle § 4 odst. 1, popřípadě o příslušném úřadu nebo o rozsahu dotčeného území, vydá ministerstvo na žádost oznamovatele vyjádření, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o vyjádření doručena, pokud
a) se jedná o změnu záměru, ke kterému ministerstvo vydalo odůvodněný písemný závěr podle § 7 odst. 5 nebo stanovisko podle § 9a odst. 1,
b) se může jednat o záměr podle § 11,
c) se jedná o odůvodněný, zvlášť složitý případ a ministerstvu byla žádost o vyjádření postoupena orgánem kraje spolu s jeho stanoviskem.".
120. V § 23 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Nejedná-li se o případy podle odstavce 3 písm. a) až c), vydá vyjádření podle odstavce 3 orgán kraje. Pokud vyjádření orgánu kraje důvodné pochybnosti oznamovatele neodstranilo, může se oznamovatel obrátit na ministerstvo s žádostí o vyjádření, ke které přiloží vyjádření orgánu kraje; vyjádření ministerstva je nadřazené.".
Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5 až 12.
121. V § 23 odst. 6 se slova "správním úřadem" nahrazují slovem "orgánem".
122. V § 23 odst. 7 se slova "správním úřadem" nahrazují slovem "orgánem", text "v bodě 2.5, bodech 3.2 až 3.5" se nahrazuje textem "bodech 8 až 12" a text "bodě 3.5" se nahrazuje textem "bodě 13".
123. V § 23 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 8 až 11.
124. V § 23 se odstavec 11 zrušuje.
125. Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 16 až 18 zní:
 
"Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
I-----I-------------------------------------I-------------------------I-------------------------I
I   I Záměr:               I  Kategorie I (podléhá I   Kategorie II    I
I   I                   I   posuzování vždy)  I  (zjišťovací řízení)  I
I   I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I   I Příslušný úřad           I  MŽP   I   KÚ   I  MŽP   I   KÚ   I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 1 I Rafinerie ropy nebo primární    I   X   I      I      I      I
I   I zpracování ropných produktů.    I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 2 I Zařízení ke zplyňování a      I 500 t/den I      I 50 t/den I      I
I   I zkapalňování uhlí a bituminové   I      I      I      I      I
I   I horniny s kapacitou od stanoveného I      I      I      I      I
I   I limitu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 3 I Tepelné nebo chemické zpracování  I   X   I      I      I      I
I   I uhlí, popřípadě bituminových    I      I      I      I      I
I   I hornin, včetně výroby uhlíku    I      I      I      I      I
I   I vysokoteplotní karbonizací uhlí   I      I      I      I      I
I   I nebo elektrografitu vypalováním   I      I      I      I      I
I   I nebo grafitizací.          I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 4 I Zařízení ke spalování paliv s    I  300 MW  I      I  50 MW  I      I
I   I tepelným výkonem od stanoveného   I      I      I      I      I
I   I limitu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 5 I Průmyslová zařízení k výrobě    I      I      I      I  50 MW  I
I   I elektrické energie, páry a teplé  I      I      I      I      I
I   I vody o výkonu od stanoveného    I      I      I      I      I
I   I limitu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 6 I Vodní elektrárny s celkovým     I      I      I          I  10 MW  I
I   I instalovaným elektrickým výkonem od I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 7 I Větrné elektrárny s výškou stožáru I      I      I      I  50 m  I
I   I od stanoveného limitu.       I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 8 I Jaderné elektrárny a jiné jaderné  I   X   I      I      I      I
I   I reaktory včetně demontáže nebo   I      I      I      I      I
I   I konečného uzavření těchto      I      I      I      I      I
I   I elektráren nebo reaktorů s výjimkou I      I      I      I      I
I   I výzkumných zařízení pro výrobu a  I      I      I      I      I
I   I přeměnu štěpných a množivých látek, I      I      I      I      I
I   I jejichž maximální výkon nepřesahuje I      I      I      I      I
I   I 1 kW nepřetržitého tepelného    I      I      I      I      I
I   I výkonu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 9 I Zařízení na přepracování vyhořelého I   X   I      I      I      I
I   I jaderného paliva.          I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 10 I Zařízení na obohacování nebo výrobu I   X   I      I      I      I
I   I jaderného paliva.          I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 11 I Zařízení určená pro zpracování   I   X   I      I      I      I
I   I vyhořelého nebo ozářeného jaderného I      I      I      I      I
I   I paliva nebo vysoce aktivních    I      I      I      I      I
I   I radioaktivních odpadů.       I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 12 I Zařízení určená pro konečné     I   X   I      I      I      I
I   I uložení, konečné zneškodnění nebo  I      I      I      I      I
I   I dlouhodobé skladování plánované na I      I      I      I      I
I   I více než 10 let vyhořelého nebo   I      I      I      I      I
I   I ozářeného jaderného paliva a    I      I      I      I      I
I   I radioaktivních odpadů na jiném   I      I      I      I      I
I   I místě, než na kterém jsou      I      I      I      I      I
I   I vyprodukovány.           I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 13 I Zařízení ke zpracování a skladování I      I      I   X   I      I
I   I radioaktivního odpadu; vrty pro   I      I      I      I      I
I   I ukládání jaderného odpadu.     I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 14 I Hlubinné geotermální vrty a     I      I      I      I  200 m  I
I   I hloubkové vrty pro zásobování vodou I      I      I      I      I
I   I u vodovodů s hloubkou od      I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 15 I Hlubinné vrty neuvedené v      I      I      I      I   X   I
I   I předchozím bodě s výjimkou vrtů pro I      I      I      I      I
I   I výzkum stability půdy a s výjimkou I      I      I      I      I
I   I vrtů, jejichž realizací nemůže   I      I      I      I      I
I   I dojít k propojení hydrogeologických I      I      I      I      I
I   I horizontů či výraznému ovlivnění  I      I      I      I      I
I   I hydrogeologických poměrů v území.  I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 16 I Integrovaná zařízení pro primární  I   X   I      I      I      I
I   I tavbu litiny a oceli.        I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 17 I Zařízení k výrobě surového železa  I      I      I   X   I      I
I   I nebo oceli (primární nebo      I      I      I      I      I
I   I sekundární tavení), včetně     I      I      I      I      I
I   I kontinuálního lití.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 18 I Zařízení na zpracování železných  I      I      I      I   X   I
I   I kovů: slévárny, válcovny za tepla, I      I      I      I      I
I   I kovárny a zařízení k nanášení    I      I      I      I      I
I   I ochranných povlaků z roztavených  I      I      I      I      I
I   I kovů.                I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 19 I Zařízení na výrobu neželezných   I   X   I      I      I      I
I   I surových kovů z rudy, koncentrátů  I      I      I      I      I
I   I nebo druhotných surovin       I      I      I      I      I
I   I metalurgickými, chemickými nebo   I      I      I      I      I
I   I elektrolytickými postupy.      I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 20 I Zařízení na tavení, včetně slévání I      I      I      I   X   I
I   I slitin, neželezných kovů (kromě   I      I      I      I      I
I   I vzácných kovů), včetně       I      I      I      I      I
I   I přetavovaných produktů a provoz   I      I      I      I      I
I   I sléváren neželezných kovů.     I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 21 I Pražení nebo slinování kovové rudy I      I      I      I   X   I
I   I včetně sulfidické rudy.       I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 22 I Zařízení pro povrchovou úpravu kovů I      I      I      I  15 m
3
I I I nebo plastických hmot s použitím I I I I I I I elektrolytických nebo chemických I I I I I I I postupů s objemem lázní od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 23 I Zařízení pro povrchovou úpravu I I I I 75 kg/h I I I látek, předmětů nebo výrobků, I I I I 100 t/rok I I I používající organická rozpouštědla I I I I I I I při spotřebě organických I I I I I I I rozpouštědel stejné nebo vyšší než I I I I I I I alespoň jeden ze stanovených I I I I I I I limitů. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 24 I Tváření výbuchem. I I I I X I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 25 I Zařízení k získávání azbestu. I X I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 26 I Zařízení ke zpracování a přeměně I 20 tis. I I I I I I azbestu a výrobků obsahujících I t/rok I I I I I I azbest pro azbestocementové výrobky I I I I I I I s produkcí konečných výrobků od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 27 I Zařízení ke zpracování a přeměně I 50 t/rok I I I I I I azbestu a výrobků obsahujících I I I I I I I azbest pro třecí materiály s I I I I I I I produkcí konečných výrobků od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 28 I Zařízení ke zpracování a přeměně I 200 t/rok I I I I I I azbestu a výrobků obsahujících I I I I I I I azbest pro další používání azbestu I I I I I I I se spotřebou vstupní suroviny od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 29 I Zařízení na výrobu azbestu a I I I X I I I I produktů obsahujících azbest. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 30 I Integrovaná zařízení k průmyslové I X I I I I I I výrobě základních organických a I I I I I I I anorganických chemických látek a I I I I I I I směsí chemickou přeměnou (například I I I I I I I uhlovodíky, kyseliny, zásady, I I I I I I I oxidy, soli, chlór, amoniak). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 31 I Integrovaná zařízení k průmyslové I I X I I I I I výrobě základních přípravků na I I I I I I I ochranu rostlin a biocidů chemickou I I I I I I I přeměnou. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 32 I Integrovaná zařízení k průmyslové I I X I I I I I výrobě fosforečných, dusíkatých a I I I I I I I draselných hnojiv chemickou I I I I I I I přeměnou. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 33 I Integrovaná zařízení k průmyslové I I X I I I I I výrobě základních farmaceutických I I I I I I I produktů biologickou nebo chemickou I I I I I I I cestou. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 34 I Výroba chemických látek a směsí a I I I I 200 t/rok I I I zpracování meziproduktů od I I I I I I I stanoveného limitu (například I I I I I I I pesticidy a farmaceutické produkty, I I I I I I I nátěrové hmoty a peroxidy). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 35 I Integrovaná zařízení k průmyslové I I X I I I I I výrobě výbušin chemickou přeměnou. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 36 I Zařízení k delaboraci nebo ničení I I I I X I I I výbušin, munice, střeliva a I I I I I I I pyrotechnických předmětů chemickou I I I I I I I přeměnou. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 37 I Zařízení na výrobu cementu, vápna I I I I 15 tis. I I I nebo zpracování magnezitu od I I I I t/rok I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 38 I Zařízení na výrobu skla a skelných I I I I 7 tis. I I I vláken s kapacitou tavení od I I I I t/rok I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 39 I Zařízení k tavení minerálních látek I I I I 7 tis. I I I nebo výrobě minerálních vláken s I I I I t/rok I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 40 I Zařízení k výrobě umělých I I I I 7 tis. I I I minerálních vláken s kapacitou od I I I I t/rok I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 41 I Zařízení na výrobu keramických I I I I 25 tis. I I I produktů vypalováním, zejména I I I I t/rok I I I střešních tašek, cihel, I I I I I I I žáruvzdorných cihel, dlaždic, I I I I I I I kameniny nebo porcelánu s kapacitou I I I I I I I od stanoveného limitu; výroba I I I I I I I ostatních stavebních hmot a výrobků I I I I I I I s kapacitou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 42 I Výroba nebo zpracování polymerů, I I I 1 tis. I I I I elastomerů, syntetických kaučuků I I I t/rok I I I I nebo výrobků na bázi elastomerů s I I I I I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 43 I Letiště se vzletovou a přistávací I 2,1 km I I I X I I I dráhou s délkou od stanoveného I I I I I I I limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 44 I Celostátní železniční dráhy. I X I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 45 I Železniční a intermodální zařízení, I I I I 2 km I I I překladiště a železniční dráhy s I I I I I I I délkou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 46 I Tramvajové, trolejbusové, nadzemní I I I I 1 km I I I a podzemní dráhy, visuté dráhy nebo I I I I I I I podobné dráhy zvláštního typu I I I I I I I sloužící výhradně nebo zvláště k I I I I I I I přepravě lidí. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 47 I Dálnice I. a II. třídy. I X I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 48 I Silnice nebo místní komunikace o I 10 km I I I 2 km I I I čtyřech a více jízdních pruzích, I I I I I I I včetně rozšíření nebo rekonstrukce I I I I I I I stávajících silnic nebo místních I I I I I I I komunikací o dvou nebo méně I I I I I I I jízdních pruzích na silnice nebo I I I I I I I místní komunikace o čtyřech a více I I I I I I I jízdních pruzích, o souvislé délce I I I I I I I od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 49 I Silnice všech tříd a místní I I I I a) 2 km I I I komunikace I. a II. třídy o méně I I I I b) 1 000 I I I než čtyřech jízdních pruzích od I I I I voz/24 hod I I I stanovené délky (a); ostatní I I I I I I I pozemní komunikace od stanovené I I I I I I I délky (a) a od stanovené návrhové I I I I I I I intenzity dopravy předpokládané pro I I I I I I I novostavby a ročního průměru I I I I I I I denních intenzit pro stávající I I I I I I I stavby (b). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 50 I Vodní cesty, přístavy, přístaviště I 1 350 t I I I I I I a překladiště pro plavidla s I I I I I I I výtlakem od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 51 I Přístavy, přístaviště a překladiště I I I I 200 t I I I pro plavidla s výtlakem od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 52 I Vodní cesty a úpravy toků sloužící I I I I X I I I k jejich splavnění; úpravy toků I I I I I I I sloužící k ochraně proti povodním, I I I I I I I pokud významně mění charakter toku I I I I I I I nebo ráz krajiny. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 53 I Zařízení k odstraňování nebo I X I I I I I I využívání nebezpečných odpadů I I I I I I I spalováním, fyzikálně-chemickou I I I I I I I úpravou nebo skládkováním. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 54 I Zařízení k odstraňování nebo I 100 t/den I I I I I I využívání ostatních odpadů I I I I I I I spalováním nebo fyzikálně-chemickou I I I I I I I úpravou s kapacitou od stanoveného I I I I I I I limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 55 I Zařízení k odstraňování nebo I I I I 250 t/rok I I I využívání nebezpečných odpadů s I I I I I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 56 I Zařízení k odstraňování nebo I I I I 2 500 I I I využívání ostatních odpadů s I I I I t/rok I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 57 I Odkaliště. I I I I X I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 58 I Zařízení k odstraňování nebo I I I I X I I I zpracování vedlejších produktů I I I I I I I živočišného původu a odpadů I I I I I I I živočišného původu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 59 I Odběr nebo umělé doplňování I I 10 mil. I I 250 tis. I I I podzemních vod s objemem čerpané I I m
3
/rok I I m
3
/rok I I I vody od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 60 I Odběr vody a převod vody mezi I I 100 mil. I I I I I povodími řek s objemem odebrané I I m
3
/rok I I I I I nebo převedené vody od stanoveného I I I I I I I limitu (vyjma převodu pitné vody I I I I I I I vedené potrubím), pokud cílem I I I I I I I tohoto převodu je zabránit I I I I I I I případnému nedostatku vody. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 61 I Převod vody mezi povodími řek, I I 5 % I I I I I vyjma převodu pitné vody vedené I I I I I I I potrubím, pokud dlouhodobý průměrný I I I I I I I průtok v povodí, odkud se voda I I I I I I I převádí, přesahuje 2 000 mil. m
3
za I I I I I I I rok a objem převedené vody dosahuje I I I I I I I nebo přesahuje stanovenou část I I I I I I I dlouhodobého průměrného průtoku v I I I I I I I místě, odkud se voda převádí. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 62 I Odběr vody a převod vody mezi I I I I a) 5 mil. I I I povodími řek s objemem odebrané I I I I m
3
/rok I I I nebo převedené vody od stanoveného I I I I b) 50 % I I I limitu (a), nebo pokud objem I I I I I I I odebrané nebo převedené vody I I I I I I I dosahuje nebo přesahuje stanovenou I I I I I I I část (b) Q
355
povodí, odkud se voda I I I I I I I odebírá nebo převádí. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 63 I Čistírny městských odpadních vod od I I 150 tis. I I 10 tis. EO I I I stanoveného limitu. I I EO I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 64 I Ostatní čistírny odpadních vod, ze I I I I a) 20 tis. I I I kterých jsou vypouštěny odpadní I I I I m
3
/rok I I I vody, u nichž lze mít důvodně za I I I I b) 600 I I I to, že s ohledem na charakter I I I I tis. I I I výroby, při které odpadní vody I I I I m
3
/rok I I I vznikají, mohou obsahovat alespoň 1 I I I I I I I zvlášť nebezpečnou látku16) nebo I I I I I I I alespoň 1 prioritní nebezpečnou I I I I I I I látku17), s objemem vypouštěných I I I I I I I odpadních vod od stanoveného limitu I I I I I I I (a) a ostatní čistírny odpadních I I I I I I I vod s objemem vypouštěných I I I I I I I odpadních vod od stanoveného limitu I I I I I I I (b). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 65 I Vodní nádrže a jiná zařízení určená I 10 mil. m
3
I I I 100 tis. I I I k akumulaci vody nebo k dlouhodobé I I I I m
3
I I I retenci vody, pokud objem I I I I I I I akumulované vody dosahuje nebo I I I I I I I přesahuje stanovený limit. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 66 I Potrubí k přepravě plynu, ropy a I 40 km I I I I I I chemických látek a směsí o vnitřním I I I I I I I průměru nad 800 mm a o délce od I I I I I I I stanoveného limitu. Produktovody k I I I I I I I přepravě toků oxidu uhličitého za I I I I I I I účelem jeho ukládání do přírodních I I I I I I I horninových struktur, včetně I I I I I I I připojených kompresních stanic, o I I I I I I I vnitřním průměru nad 800 mm a o I I I I I I I délce od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 67 I Potrubí k přepravě plynu, ropy, I I I I 8 km I I I páry, chemických látek a směsí a I I I I I I I vody o vnitřním průměru od 300 mm a I I I I I I I o délce od stanoveného limitu. I I I I I I I Produktovody k přepravě toků oxidu I I I I I I I uhličitého za účelem jeho ukládání I I I I I I I do přírodních horninových struktur I I I I I I I o vnitřním průměru od 300 mm a o I I I I I I I délce od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 68 I Zařízení k chovu drůbeže nebo I I a) 85 tis. I I I I I prasat s prostorem pro více než I I ks I I I I I stanovený počet: I I b) 60 tis. I I I I I a) kusů kuřat, I I ks I I I I I b) kusů slepic; I I c) 3 tis. I I I I I c) kusů prasat na porážku nad 30 kg I I ks I I I I I nebo I I d) 900 ks I I I I I d) kusů prasnic. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 69 I Zařízení k chovu hospodářských I I I I 50 DJ I I I zvířat s kapacitou od stanoveného I I I I I I I počtu dobytčích jednotek. (1 I I I I I I I dobytčí jednotka = 500 kg živé I I I I I I I hmotnosti). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 70 I Rybníky určené k chovu ryb s I I I I a) 100 000 I I I obsádkou při zarybnění od I I I I ks/ha I I I stanoveného limitu počtu váčkových I I I I b) 3000 I I I plůdků hlavní ryby - stáří K0 (a), I I I I ks/ha I I I počtu plůdků hlavní ryby - stáří K1 I I I I c) 1000 I I I (b) a počtů násady hlavní ryby - I I I I ks/ha I I I stáří K2 (c). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 71 I Průmyslové závody na výrobu I I X I I I I I buničiny ze dřeva nebo podobných I I I I I I I vláknitých materiálů. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 72 I Průmyslové závody na výrobu papíru I I 200 t/den I I 10 t/den I I I a lepenek od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 73 I Předúprava (například praní, I I I I 10 t/den I I I bělení, mercerace) nebo barvení I I I I I I I textilních vláken či textilií při I I I I I I I kapacitě zpracování od stanoveného I I I I I I I limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 74 I Vydělávání kůže a kožešin při I I I I 12 t/den I I I zpracovatelské kapacitě od I I I I I I I stanoveného množství hotových I I I I I I I výrobků. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 75 I Zařízení na výrobu a zpracování I I I I X I I I celulózy. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 76 I Výroba dřevovláknitých, I I I I 200 m
3
/den I I I dřevotřískových, pilinových desek I I I I I I I nebo překližek a dýh od stanoveného I I I I I I I limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 77 I Těžba ropy v množství od I a) 500 I I a) 50 I I I I stanoveného limitu (a) a zemního I t/den I I t/den I I I I plynu v množství od stanoveného I b) 500 I I b) 50 tis. I I I I limitu (b). I tis. I I m
3
/den I I I I I m
3
/den I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 78 I Povrchová průmyslová zařízení k I I I I 5 ha I I I těžbě uhlí, ropy, zemního plynu a I I I I I I I rud, včetně bituminových hornin na I I I I I I I ploše od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 79 I Stanovení dobývacího prostoru a v I a) 25 ha I I I a) 5 ha I I I něm navržená povrchová těžba I b) 1 mil. I I I b) 10 tis. I I I nerostných surovin na ploše od I t/rok I I I t/rok I I I stanoveného limitu (a) nebo s I c) 150 ha I I I c) X I I I kapacitou navržené povrchové těžby I I I I I I I od stanoveného limitu (b). I I I I I I I Povrchová těžba nerostných surovin I I I I I I I na ploše od stanoveného limitu (a) I I I I I I I nebo s kapacitou od stanoveného I I I I I I I limitu (b). Těžba rašeliny od I I I I I I I stanoveného limitu (c). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 80 I Stanovení dobývacího prostoru a v I X I I I I I I něm navržená těžba uranu, těžba I I I I I I I uranu a úprava uranové rudy. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 81 I Stanovení dobývacího prostoru a v I I I X I I I I něm navržená hlubinná těžba, I I I I I I I hlubinná těžba. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 82 I Těžba nerostných surovin z říčního I I I I X I I I dna. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 83 I Úprava uhlí (včetně lignitu) s I I I I 1 mil. I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I t/rok I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 84 I Nadzemní vedení elektrické energie I 15 km I I I I I I o napětí od 220 kV s délkou od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 85 I Nadzemní vedení elektrické energie I I I I 2 km I I I o napětí od 110 kV s délkou od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 86 I Zařízení ke skladování ropy a I 200 tis. t I I I 200 t I I I ropných produktů od stanoveného I I I I I I I limitu a zařízení ke skladování I I I I I I I chemických látek a směsí I I I I I I I klasifikovaných jako nebezpečné v I I I I I I I souladu s nařízením Evropského I I I I I I I parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 I I I I I I I o klasifikaci, označování a balení I I I I I I I látek a směsí s kapacitou od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 87 I Skladování zemního plynu a jiných I I I I 10 tis. m
3
I I I hořlavých plynů s objemem zásobního I I I I I I I prostoru od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 88 I Povrchové skladování fosilních I I I I 10 tis. t I I I paliv s kapacitou zásobníku od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 89 I Úložiště oxidu uhličitého18). I I X I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 90 I Zařízení k zachytávání oxidu I I X I I I I I uhličitého za účelem jeho ukládání I I I I I I I do přírodních horninových I I I I I I I struktur18), a to ze zařízení, I I I I I I I která vždy podléhají posouzení I I I I I I I vlivů záměru na životní prostředí I I I I I I I podle tohoto zákona, nebo ze I I I I I I I zařízení o celkové roční kapacitě I I I I I I I zachyceného oxidu uhličitého 1,5 I I I I I I I megatuny nebo vyšší18). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 91 I Zařízení k zachytávání oxidu I I I I X I I I uhličitého za účelem jeho ukládání I I I I I I I do přírodních horninových I I I I I I I struktur18) ze zařízení, které I I I I I I I nepřísluší do kategorie I. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 92 I Záměry uvedené v kategorii I určené I I I X I I I I výhradně nebo převážně k rozvoji a I I I I I I I zkoušení nových metod nebo výrobků I I I I I I I s předpokládaným provozem nejdéle 2 I I I I I I I roky. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 93 I Restrukturalizace pozemků v krajině I I I I 10 ha I I I a záměry využití neobdělávané půdy I I I I I I I nebo polopřírodních území k I I I I I I I intenzivnímu zemědělskému využívání I I I I I I I na ploše od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 94 I Projekty vodohospodářských úprav I I I I 10 ha I I I pro zemědělství (např. odvodnění, I I I I I I I závlahy, protierozní ochrana, I I I I I I I lesnicko-technické meliorace) s I I I I I I I celkovou plochou úprav od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 95 I Zalesnění nelesního pozemku na I I I I a) 25 ha I I I ploše od stanoveného limitu (a) I I I I b) 10 ha I I I nebo odlesnění pozemku za účelem I I I I I I I změny způsobu využívání půdy na I I I I I I I ploše od stanoveného limitu (b). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 96 I Výroba a montáž motorových vozidel, I I I I 10 tis. m
2
I I I drážních vozidel, lodí, výroba a I I I I I I I oprava letadel a výroba I I I I I I I železničních zařízení na výrobní I I I I I I I ploše od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 97 I Výroba rostlinných nebo živočišných I I I I 20 tis. I I I olejů nebo tuků s kapacitou od I I I I t/rok I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 98 I Balení a konzervování výrobků I I I I 100 tis. I I I živočišného a rostlinného původu s I I I I t/rok I I I kapacitou výrobků od stanoveného I I I I I I I limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 99 I Zpracování mléka od stanoveného I I I I 200 tis. I I I limitu. I I I I hl/rok I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 100 I Pivovary s kapacitou výroby od I I I I a) 200 I I I stanoveného limitu (a) a sladovny s I I I I tis. I I I kapacitou výroby od stanoveného I I I I hl/rok I I I limitu (b) a lihovary nebo pálenice I I I I b) 50 tis. I I I s kapacitou od stanoveného limitu I I I I t/rok I I I (c). I I I I c) 100 I I I I I I I tis. I I I I I I I hl/rok I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 101 I Výroba nealkoholických nápojů s I I I I 200 tis. I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I hl/rok I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 102 I Výroba cukrovinek a sirupů s I I I I 10 tis. I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I t/rok I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 103 I Jatka, masokombináty a zařízení na I I I I 5 tis. I I I zpracování ryb (včetně výroby rybí I I I I t/rok I I I moučky a rybích olejů) s kapacitou I I I I I I I výrobků od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 104 I Výroba škrobu s kapacitou výroby od I I I I 50 tis. I I I stanoveného limitu. I I I I t/rok I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 105 I Cukrovary s kapacitou zpracované I I I I 150 tis. I I I suroviny od stanoveného limitu. I I I I t/rok I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 106 I Výstavba skladových komplexů s I I I I 10 tis. m
2
I I I celkovou zastavěnou plochou od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 107 I Průmyslové zóny a záměry rozvoje I I I I 20 ha I I I průmyslových oblastí s rozlohou od I I I I I I I stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 108 I Záměry rozvoje sídel s rozlohou I I I I 5 ha I I I záměru od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 109 I Parkoviště nebo garáže s kapacitou I I I I 500 míst I I I od stanoveného limitu parkovacích I I I I I I I stání v součtu pro celou stavbu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 110 I Výstavba obchodních komplexů a I I I I 6 tis. m
2
I I I nákupních středisek s celkovou I I I I I I I zastavěnou plochou od stanoveného I I I I I I I limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 111 I Stálé tratě pro závodění a I I I I 2 km I I I testování motorových vozidel s I I I I I I I délkou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 112 I Testovací lavice motorů, turbín I I I I X I I I nebo reaktorů. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 113 I Skladování železného šrotu (včetně I I I I 1 tis. t I I I vrakovišť) od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 114 I Sjezdové tratě, lyžařské vleky, I I I I X I I I lanovky a související zařízení. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 115 I Rekreační přístavy pro plavidla s I I I I a) 1t I I I výtlakem od stanoveného limitu (a) I I I I b) 25 I I I nebo pro plavidla v počtu od I I I I plavidel I I I stanoveného limitu (b). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 116 I Rekreační a sportovní areály vně I I I I a) 1 ha I I I sídelních oblastí na ploše od I I I I b) 100 I I I stanoveného limitu (a) a ubytovací I I I I lůžek I I I zařízení vně sídelních oblastí s I I I I I I I kapacitou od stanoveného limitu I I I I I I I (b). I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 117 I Stálé kempy a autokempy s ubytovací I I I I 100 osob I I I kapacitou od stanoveného limitu. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I I 118 I Tematické areály na ploše od I I I I 2 ha I I I stanoveného limitu; krematoria. I I I I I I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
16) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
17) Nařízení vlády ě. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
18) Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
126. Příloha č. 2 zní:
 
"Příloha č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb.
Kritéria pro zjišťovací řízení
 
I.
CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU
Parametry záměru musí být zváženy se zvláštním zřetelem na
1. rozsah a podobu záměru jako celku,
2. kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, povolených, připravovaných, uvažovaných),
3. využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti,
4. produkci odpadů,
5. znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy,
6. rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod a katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s vědeckými poznatky,
7. rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, znečištění ovzduší a hlukového zatížení).
 
II.
UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, musí být zváženy se zvláštním zřetelem na
1. stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání,
2. relativní zastoupení, dostupnost, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní části,
3. schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštním zřetelem na
a) územní systém ekologické stability krajiny,
b) zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti,
c) území přírodních parků,
d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, pobřežní zóny a mořské prostředí, horské oblasti a lesy,
e) území historického, kulturního nebo archeologického významu,
f) území hustě zalidněná,
g) území, která jsou nebo u kterých se má za to, že jsou zatěžovaná nad míru únosného environmentálního zatížení (včetně starých ekologických zátěží).
 
III.
CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Potenciálně významné vlivy záměru musí být zváženy ve vztahu ke kritériím uvedeným v bodech I. a II., zejména s ohledem na vlivy záměru na faktory podle § 2 a dále na
1. velikost a prostorový rozsah vlivů (např. území a populace, které by mohly být zasaženy),
2. povahu vlivů včetně jejich přeshraniční povahy,
3. intenzitu a složitost vlivů,
4. pravděpodobnost vlivů,
5. předpokládaný počátek, dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů,
6. kumulaci vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů,
7. možnost účinného snížení vlivů.".
127. V příloze č. 3 části B.I se v bodu 5 slova "potřeby záměru a jeho umístění" nahrazují slovy "umístění záměru".
128. V příloze č. 3 části B.I bod 6 zní:
"6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry".
129. V příloze č. 3 části B.I se v bodě 8 slovo "územně" nahrazuje slovem "územních".
130. V příloze č. 3 části B.II se slova "(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)" nahrazují slovy "využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody (odběr a spotřeba), surovinových a energetických zdrojů, a biologické rozmanitosti".
131. V příloze č. 3 části B.III se slovo "(například" zrušuje, slova "emisí do ovzduší" se nahrazují slovy "případných předpokládaných reziduí a emisí" a slovo "technologií)" se nahrazuje slovem "technologií".
132. V příloze č. 3 části C bodu 1 se slova "Výčet nejzávažnějších" nahrazují slovy "Přehled nejvýznamnějších" a na konci textu se doplňují slova "se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost".
133. V příloze č. 3 nadpisu části D se za slova "ÚDAJE O" vkládají slova "MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH".
134. V příloze č. 3 části D bod 5 zní:
"5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí".
135. V příloze č. 3 se na konci části D doplňuje bod 6, který zní:
"6. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích".
136. V příloze č. 3 části H se slova "příslušného stavebního úřadu" nahrazují slovy "příslušného úřadu územního plánování" a slova "č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb." se nahrazují slovy "o ochraně přírody a krajiny:".
137. V příloze č. 3a části III bodu 4 se za slovo "staveb," vkládá slovo "zařízení," a za slovo "realizovaných," se vkládá slovo "povolených,".
138. V příloze č. 3a části III bodu 5 se slova "Výčet nejzávažnějších" nahrazují slovy "Přehled nejvýznamnějších".
139. V příloze č. 3a části VI se slova "vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí" nahrazují slovy "podléhá zjišťovacímu řízení".
140. V příloze č. 3a textu pod částí VI se slova "podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb." nahrazují slovy " , pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny" a slova "Stanovisko příslušného stavebního úřadu" se nahrazují slovy "Vyjádření příslušného úřadu územního plánování".
141. Příloha č. 4 zní:
 
"Příloha č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.
Náležitosti dokumentace
 
ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
2. IČ
3. Sídlo (bydliště)
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
 
ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí
6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat.
II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
4. Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
5. Biologická rozmanitost
6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)
III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných znečisťujících látek, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)
2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)
3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s odpady)
4. Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
 
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (např. struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, určující složky flóry a fauny, části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy; ložiska nerostů; dále území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)
2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území a jejich změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např. dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu), obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů
3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit
 
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí:
1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečisťujících látek a skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)
3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky (např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
5. Vlivy na půdu
6. Vlivy na přírodní zdroje
7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
8. Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů
II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích
 
ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru
 
ČÁST F
ZÁVĚR
 
ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
 
ČÁST H
PŘÍLOHY
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a dále například přílohy mapové, obrazové a grafické:
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1
zákona o ochraně přírody a krajiny:
Referenční seznam použitých zdrojů:
Datum zpracování dokumentace:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se
podílely na zpracování dokumentace:
Podpis zpracovatele dokumentace.".
142. V příloze č. 5 v nadpisu části II a v označení části V se slovo "(OZNÁMENÍ)" zrušuje.
143. V příloze č. 5 části II bodech 1 a 2 se slovo "(oznámení)" zrušuje.
144. V příloze č. 5 se na konci textu označení části IV doplňují slova "A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁNÍ".
145. V příloze č. 5 se na konci textu označení části VI doplňují slova "A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ".
146. V příloze č. 6 části I bodu 8 se slovo "nepříznivých" nahrazuje slovem "negativních" a slova "včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí" nahrazují slovy "a veřejné zdraví".
147. V příloze č. 6 části I se doplňuje bod 9, který zní:
"9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí".
148. V příloze č. 6 části II bodu 2 se za slova "životní prostředí" vkládají slova "a veřejné zdraví".
149. V příloze č. 6 části II se body 5, 6 a 8 zrušují.
Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 5.
150. V příloze č. 6 části II bodu 5 se slovo "(oznámení)" zrušuje.
151. V příloze č. 6 části II se doplňuje bod 6, který zní:
"6. Okruh dotčených územních samosprávných celků".
152. V příloze č. 6 textu pod částí II se za slovo "Otisk" vkládá slovo "úředního".
153. V příloze č. 7 části B se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:
"7. Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod.".
Dosavadní body 7 až 11 se označují jako body 8 až 12.
154. V příloze č. 7 části E bodu 4 se slova "č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb." nahrazují slovy "o ochraně přírody a krajiny".
155. V příloze č. 8 části 2.e se za slova "rozsah vlivu (" vkládají slova "velikost území a".
156. V příloze č. 8 se v části 2.f doplňuje bod v., který zní:
"v. dopady změny klimatu;".
157. V příloze č. 9 bod 7 zní:
"7. Vyhodnocení možných přeshraničních vlivů koncepce na životní prostředí.".
158. V příloze č. 9 bod 10 zní:
"10. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, vyloučení, snížení a kompenzaci významných negativních vlivů na životní prostředí zjištěných nebo předpokládaných při provádění koncepce.".
159. V příloze č. 9 bodu 14 se za slova "Souhrnné vypořádání" vkládají slova "požadavků stanovených závěrem zjišťovacího řízení a".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém již uplynula lhůta pro vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; s výjimkou ustanovení § 9a odst. 3 věty třetí; platnost stanoviska se posuzuje podle ustanovení § 9a odst. 4 věty první zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém ještě neuplynula lhůta pro vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona; příslušný úřad se nemění.
3. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí vrácena podle § 8 odst. 2 nebo odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, více než 3 roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušný úřad ukončí, nepředloží-li oznamovatel doplněnou nebo přepracovanou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Zjišťovací řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; příslušný úřad se nemění.
5. Odůvodněný písemný závěr, který byl vydán více než 3 roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí; příslušný úřad posuzování ukončí.
6. Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného nejvíce 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného více než 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která byla prodloužena na dobu, která uplyne po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou ustanovení § 9a odst. 4 věty první; stanovisko, jehož platnost má uplynout dříve než 1. ledna 2019, se považuje za platné do 31. prosince 2018.
8. Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného více než 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která neuplynula přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v důsledku přerušení lhůty podle § 9a odst. 3 věty poslední zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplyne dne 31. prosince 2018, nepožádá-li oznamovatel v této lhůtě o její prodloužení; bude-li platnost stanoviska prodloužena, lhůta podle § 9a odst. 4 věty druhé zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná běžet dnem, kdy k prodloužení došlo.
9. U fyzické osoby, která je držitelem autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a která současně nemá vysokoškolské vzdělání alespoň magisterského studijního programu se zaměřením na přírodní nebo technické vědy, se povinnost uvedená v § 19 odst. 4 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za splněnou, předloží-li tato osoba doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání alespoň bakalářského studijního programu.
10. Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku prodloužená podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na období, které přesahuje dobu 5 let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká uplynutím 5 let po nabytí účinnosti tohoto zákona, nedojde-li k jejímu prodloužení podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty