190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Schválený:
190/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2022
o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Změna: 175/2024 Sb.
Vláda nařizuje podle § 23 písm. a) až c) a f) až h) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
a) výčet vyhrazených technických elektrických zařízení (dále jen "vyhrazená elektrická zařízení"), která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení do tříd,
b) požadavky kladené na bezpečnost provozu, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených elektrických zařízení a
c) požadavky kladené na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provádějí montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, a na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců a dalších fyzických osob, které vykonávají činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních.
 
§ 2
Vymezení pojmů a základních pravidel
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) elektrickým zařízením zařízení silové, sdělovací, řídicí a zvláštní, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů a systém ochrany před bleskem, přepětím a statickou elektřinou,
b) prací na vyhrazeném elektrickém zařízení montáž, demontáž, oprava, prohlídka, kontrola, údržba, zkoušení, měření a revize vyhrazeného elektrického zařízení, všechny úkony pro zajištění a odjištění pracoviště,
c) prohlídkou činnost směřující k ověření, zda volba vyhrazeného elektrického zařízení odpovídá provozním podmínkám, zda je vyhrazené elektrické zařízení řádně instalováno a provozováno a zda jsou respektovány požadavky jeho výrobce, dovozce, osoby zmocněné výrobcem nebo dovozcem, popřípadě distributora (dále jen "výrobce"), jakož i požadavky výrobců jednotlivých částí vyhrazeného elektrického zařízení na jeho montáž a provoz; součástí prohlídky je i vizuální kontrola vyhrazeného elektrického zařízení tak, aby bylo vyloučeno poškození zařízení ohrožující bezpečnost práce a provozu na tomto zařízení,
d) řádem prohlídek, údržby a revizí součást provozní dokumentace, kterou právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující vyhrazené elektrické zařízení vymezuje požadavky, lhůty, postupy, pravidla a záznamy o ověřování bezpečnosti, údržbě, prohlídkách, opravách a rekonstrukcích vyhrazených elektrických zařízení, včetně preventivní údržby,
e) zkouškou soubor postupů ve formě zkoušení a měření podle části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, včetně souboru dalších technických úkonů určených průvodní dokumentací k ověření, zda opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazeného elektrického zařízení, včetně bezpečnosti návazného technického zařízení bez ohledu na jeho druh, plní svůj účel,
f) zprávou o revizi doklad o výsledku revize provedené podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, vypracovaný revizním technikem vyhrazených elektrických zařízení (dále jen "revizní technik") s využitím informací nezbytných pro provádění revize; zpráva o revizi dokládá stav vyhrazeného elektrického zařízení v době vykonání revize a splnění požadavků kladených na bezpečnost provozu tohoto zařízení, na jeho provozní dokumentaci a soulad s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2) ; přípustná je listinná nebo elektronická podoba,
g) uvedením vyhrazeného elektrického zařízení do provozu úkon, kterým, po provedení předepsané revize na vyhrazeném elektrickém zařízení nebo kontroly ověřením jeho stavu a po vyhodnocení dosažených výsledků, bylo vyhrazené elektrické zařízení uznáno způsobilým k používání a bezpečnému provozu,
h) prací podle pokynů výkon práce, pro kterou jsou dány nezbytné pokyny pro bezpečné a správné provedení práce; pokyny pro práci na vyhrazeném elektrickém zařízení může vydávat pouze osoba znalá3),
i) prací s dohledem výkon práce, která se provádí podle podrobnějších pokynů pro bezpečné a správné provedení práce; před zahájením práce s dohledem se fyzická osoba provádějící dohled přesvědčí, zda jsou provedena nutná bezpečnostní opatření, a v průběhu těchto prací podle potřeby kontroluje dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dohled může vykonávat pouze osoba znalá3),
j) prací pod dozorem výkon práce prováděné za trvalé přítomnosti fyzické osoby pověřené dozorem, který může vykonávat pouze osoba znalá3),
k) souhrnnou zprávou o výchozí revizi doklad vypracovaný revizním technikem elektrických zařízení s využitím jednotlivých výchozích revizních zpráv částí vyhrazeného elektrického zařízení, z něhož je patrný jeho stav v době vykonání revize a splnění požadavků na bezpečnost práce a provozu tohoto zařízení a na jeho provozní dokumentaci; přípustná je listinná nebo elektronická podoba.
 
§ 3
Vyhrazená elektrická zařízení
(1) Vyhrazenými elektrickými zařízeními jsou zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a to
a) elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií,
b) zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.
(2) Vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou
a) ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
c) zdravotnické elektrické přístroje,
d) elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu4),
e) elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.
 
§ 4
Zařazení vyhrazených elektrických zařízení do tříd
(1) Vyhrazeným elektrickým zařízením I. třídy je
a) elektrické zařízení
1. ve vnitřních a vnějších prostorách s extrémně vysokými teplotami okolí nad + 55 °C,
2. v prostorách s výskytem tryskající a intenzivně tryskající vody a možností ponoření,
3. v prostorách s trvalým výskytem korozivních a znečišťujících látek a
4. v prostorách s nebezpečím požáru hořlavých kapalin;
nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové nebo provozní dokumentace,
b) elektrické zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů,
c) elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob,
d) elektrická instalace ve zdravotnických prostorech, s výjimkou zdravotnických prostorů, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde zkrat zdroje nebo jiná porucha nemůže způsobit ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí,
e) elektrické zařízení určené na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud chrání zařízení uvedená v písmenech a) až d).
(2) Vyhrazeným elektrickým zařízením II. třídy jsou
a) ostatní vyhrazená elektrická zařízení podle § 3 odst. 1 písm. a), neuvedená v § 3 odst. 2 a v § 4 odst. 1 písm. a) až d),
b) zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená v odstavci 1 písm. e).
 
§ 5
Požadavky na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob
Odborně způsobilou osobou pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba s oprávněním vydaným podle zákona, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
 
§ 6
Požadavky na bezpečnost vyhrazeného elektrického zařízení při jeho uvádění do provozu
(1) Montáž vyhrazeného elektrického zařízení se provádí podle projektové dokumentace, technické zprávy nebo návodu výrobce k tomuto zařízení.
(2) Při uvádění vyhrazeného elektrického zařízení do provozu musí být zajištěno, aby
a) vyhrazené elektrické zařízení uváděné do provozu po částech mělo nehotové části spolehlivě odpojené a zajištěné proti nežádoucímu zapojení nebo jinak zabezpečené tak, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení bezpečnosti práce a provozu,
b) vyhrazené elektrické zařízení před dokončením montáže nebo opravy bylo uváděno pod napětí pouze v souvislosti s provedením zkoušky a s ověřováním jeho správné funkce; přitom se provedou taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu,
c) vyhrazené elektrické zařízení po dokončení montáže, opravy nebo přemístění na nové stanoviště, kdy toto zařízení v důsledku montáže, opravy nebo přemístění může vykazovat změny svých elektrických nebo funkčních vlastností, bylo před následným uvedením do provozu podrobeno revizi, a to po dokončení montáže vždy a po opravě nebo přemístění na nové stanoviště podle potřeby tak, aby byla vždy ověřena jeho bezpečnost,
d) u vyhrazeného elektrického zařízení byla provedena výchozí revize podle části B bodu I. přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Po dokončení montáže vyhrazeného elektrického zařízení obdrží přebírající odběratel od dodavatele montáže spolu s vyhrazeným elektrickým zařízením
a) průvodní dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení, umožňující provoz, údržbu a revize tohoto zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí vyhrazeného elektrického zařízení a další rozšiřování vyhrazeného elektrického zařízení; součástí průvodní dokumentace je posouzení vnějších vlivů,
b) zprávu o výchozí revizi vyhrazeného elektrického zařízení, pokud není sjednán jiný způsob zajištění revize.
(4) Revize na vyhrazeném elektrickém zařízení musí být provedena rovněž, jde-li o změnu
a) parametru ochrany proti přetížení a zkratu,
b) ochrany před úrazem elektrickým proudem,
c) ve vlastnostech ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny.
(5) Provozovatel vyhrazeného elektrického zařízení zajistí zaznamenání změn do průvodní nebo provozní dokumentace.
(6) Vyhrazené elektrické zařízení I. třídy podle § 4 odst. 1 lze uvést do provozu jen na základě osvědčení vydaného pověřenou organizací podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona, které provozovatel uchovává po celou dobu provozu vyhrazeného elektrického zařízení.
 
§ 7
Požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízení
(1) Vyhrazené elektrické zařízení lze provozovat, pouze pokud jeho stav byl ověřen v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedenou prohlídkou, zkouškou, kontrolou a revizí, které byly provedeny ve lhůtách stanovených řádem prohlídek, údržby a revizí podle odstavce 5, který musí být pro tento účel zpracován.
(2) Řád prohlídek, údržby a revizí může být součástí řádu preventivní údržby, pokud byl pro vyhrazené elektrické zařízení vydán. Jedná-li se o vyhrazené elektrické zařízení, pro které je v průvodní dokumentaci uvedena lhůta k provedení pravidelné revize nebo kontroly kratší, než je stanoveno řádem prohlídek, údržby a revizí v souladu s právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, postupuje se podle lhůty uvedené v průvodní dokumentaci.
(3) Při revizi vyhrazeného elektrického zařízení se provede prohlídka a zkouška v rozsahu podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, nestanovil-li výrobce odlišné nebo další požadavky. Jestliže některý z bodů prohlídky nebo zkoušky uvedený v příloze podle věty první není u revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení technicky proveditelný nebo není z hlediska ověření bezpečnosti důvodný, provedení prohlídky nebo zkoušky v rozsahu takového bodu se nevyžaduje.
(4) Po provedené revizi vyhrazeného elektrického zařízení zpracuje revizní technik zprávu o revizi podle § 10.
(5) V řádu prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení se stanoví
a) jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby, včetně preventivní údržby, s přihlédnutím k požadavkům výrobce jednotlivých vyhrazených elektrických zařízení obsaženým v jejich průvodní dokumentaci, k právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k provozním podmínkám vyhrazených elektrických zařízení,
b) pravidelné intervaly provádění úkonů podle písmene a),
c) způsob evidence výsledků prohlídek, zkoušek, údržby a evidence zjištěných a odstraněných závad při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení,
d) lhůty revizí v souladu s přílohou č. 4 k tomuto nařízení.
(6) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení smí provádět jen odborně způsobilá osoba, která je podle zákona vybavena potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky a byla seznámena s jejich používáním; o této skutečnosti se vyhotoví zápis, který podepíše odborně způsobilá osoba spolu s osobou, která seznámení provedla.
(7) Prozatímní vyhrazené elektrické zařízení nebo jeho části je nutné v době, kdy není používáno, vypnout, pokud jeho vypnutím nebude ohrožena bezpečnost práce nebo provozu; o nutnosti ponechat jej v provozu rozhodne osoba odpovědná za elektrické zařízení.
(8) Vyhrazené elektrické zařízení, u kterého se zjistí stav bezprostředně ohrožující bezpečnost práce nebo provozu daného zařízení, je nutné neprodleně odpojit od napájecího zdroje a zajistit proti nežádoucímu připojení; není-li to možné, je nutné zajistit jeho opravu bez zbytečného odkladu.
 
§ 8
Požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních
Minimálními požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních se rozumí
a) provozování vyhrazeného elektrického zařízení jen tehdy, pokud jsou činnostmi na tomto zařízení pověřovány pouze fyzické osoby odborně způsobilé v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neurčil-li výrobce další požadavky na odbornou způsobilost s ohledem na rizika činnosti na tomto zařízení,
b) vyhodnocení elektrického rizika před zahájením práce na vyhrazeném elektrickém zařízení nebo jeho obsluhy, podle něhož musí být stanoveno, jak budou práce nebo obsluha vykonávány a jaká opatření budou pro zajištění bezpečnosti při těchto činnostech provedena,
c) školení každé fyzické osoby vykonávající činnosti na vyhrazeném elektrickém zařízení, s ním nebo v jeho blízkosti o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně místních provozních bezpečnostních předpisů, týkajících se jejich činnosti,
d) určení fyzické osoby odpovědné za elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu vyhrazeného elektrického zařízení, na základě písemného pověření vydaného v listinné nebo elektronické podobě právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která vyhrazené elektrické zařízení provozuje,
e) stanovení vedoucího práce pro každou práci na vyhrazeném elektrickém zařízení, který má povinnost řádně zajistit danou činnost; před zahájením dané práce se provede rozbor její složitosti, aby byla pro její výkon zvolena osoba s vhodnou odbornou způsobilostí; vedoucího práce na vyhrazeném elektrickém zařízení může vykonávat pouze osoba znalá3).
 
§ 9
Revizní technik
Revizní technik k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení je fyzická osoba, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti podle § 11 odst. 3 zákona v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
 
§ 10
Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení
(1) Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení obsahuje
a) název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu podnikání podnikající fyzické osoby, která revidované vyhrazené elektrické zařízení provozuje nebo bude provozovat,
b) identifikaci vyhrazeného elektrického zařízení, které je revidováno, včetně místa umístění,
c) vymezení rozsahu revize,
d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, podpis a evidenční číslo osvědčení revizního technika, který revizi provedl; v případě elektronického předání zprávy o revizi musí být elektronický dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem5),
e) určení, zda se jedná o revizi výchozí, pravidelnou nebo mimořádnou a v případě mimořádné revize uvedení důvodu jejího provádění,
f) datum zahájení revize, ukončení revize, vypracování zprávy o revizi a předání zprávy o revizi,
g) soupis použitých měřicích přístrojů,
h) seznam podkladů použitých k provedení revize, včetně jejich vyhodnocení ve vzájemných souvislostech,
i) soupis provedených úkonů, například prohlídka, zkouška, měření a vyhodnocení,
j) naměřené hodnoty,
k) přehled zjištěných závad s uvedením ustanovení porušených právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
l) slovní zhodnocení, zda je vyhrazené elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti schopno provozu, zda je provedení ochrany před bleskem a přepětím v souladu s právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z doby jejího zřízení a zda její součásti jsou ve stavu způsobilém plnit požadovanou funkci; v případě, že není vyhrazené elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti schopno provozu, doplní se odůvodnění tohoto závěru,
m) vyhodnocení případných záznamů o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o odstraňování závad zjištěných při předchozí revizi, při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení,
n) doporučení lhůty provedení příští revize,
o) potvrzení o převzetí nebo předání zprávy o revizi.
(2) Bude-li výchozí revize na vyhrazeném elektrickém zařízení vzhledem k rozsahu revize prováděna po částech a budou-li vystavovány na tyto části jednotlivé zprávy o výchozí revizi, musí být před předáním a uvedením celého vyhrazeného elektrického zařízení do trvalého provozu vystavena jedna souhrnná zpráva o výchozí revizi. K sestavení této souhrnné zprávy o výchozí revizi lze využít jednotlivé zprávy o výchozí revizi.
 
§ 11
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.
 
Příl.1
Požadavky kladené na prohlídku a zkoušku při výchozí, pravidelné a mimořádné revizi vyhrazeného elektrického zařízení
Část A
Prohlídka
Prohlídka předchází zkoušce. Prohlídkou se zkontroluje zejména
a) způsob, popřípadě stav ochrany před úrazem elektrickým proudem včetně měření vzdáleností, pokud jde zejména o ochranu přepážkami nebo kryty, zábranami nebo polohou,
b) použití protipožárních přepážek nebo jiných bezpečnostních opatření proti šíření ohně a ochrana před tepelnými účinky,
c) volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí,
d) volba, seřízení a stav ukazatelů ochranných a kontrolních prvků,
e) použití odpovídajících, vhodně umístěných a dostatečně oddělujících spínacích prvků,
f) volba elektrických zařízení a ochranných opatření s ohledem na vnější vlivy, oprávněnost zatřídění a označení prostorů z hlediska vnějších vlivů,
g) označení středních a ochranných vodičů,
h) vybavení schématy, varovnými nápisy a jinými podobnými informacemi požadovanými jinými právními předpisy nebo technickými normami,
i) označení obvodů, pojistek, spínačů, svorek,
j) odpovídající způsob spojení vodičů,
k) přístupnost z hlediska provozu a údržby.
Část B
Zkouška - měření
I. Obecné požadavky
Zkoušení a měření se u revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení provádí v tomto pořadí:
a) spojitost ochranných vodičů a vodičů pro pospojování k uvedení na stejný potenciál,
b) izolační stav elektrického zařízení,
c) ochrana oddělením obvodů a oddělením při použití bezpečného malého napětí s označením (SELV) nebo (PELV),
d) izolační odpor podlahy a stěn,
e) automatické odpojení od zdroje,
f) zkouška zapojení přístrojů,
g) zkouška elektrické pevnosti,
h) funkční zkouška,
i) tepelné účinky,
j) úbytek napětí,
k) zkouška polarity,
l) pořadí fází.
II. Další požadavky
Zkouší se zejména
a) hlídače izolačního stavu, proudové chrániče a další ochranné přístroje, a to aktivací zkušebního ovládacího prvku, pokud jsou takovým vybaveny, nebo způsobem předepsaným jejich výrobcem nebo postupem podle technických předpisů, technických dokumentů a technických norem,
b) účinnost bezpečnostních zařízení, jako jsou zařízení pro nouzové vypnutí, blokovací opatření a hlídače tlaku,
c) funkční schopnost hlásičů a ukazatelů stavu, jako jsou zařízení pro zpětná hlášení při dálkovém ovládání spínačů a světelné hlásiče,
d) elektrická pevnost izolace spočívající v provedení zkoušky přiloženým napětím, a to jen v případě, že použité elektrické předměty nemají doloženo zajištění požadovaných vlastností výrobcem,
e) funkčnost přepěťových ochran.
 
Příl.2
Podklady pro provedení revize vyhrazených elektrických zařízení a náplň revize
Část A
Podklady pro provedení revize vyhrazeného elektrického zařízení obsahují zejména
I. Pro výchozí revize
a) průvodní, projektovou nebo výkresovou dokumentaci skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení, technickou zprávu k dokumentaci,
b) protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí průvodní dokumentace,
c) výchozí revize těch částí vyhrazeného elektrického zařízení objektu, provozního souboru (dílčího provozního souboru), jež jsou z něho jako celku připraveny postupně k uvedení do provozu,
d) záznamy o prohlídkách a zkouškách provedených na vyhrazeném elektrickém zařízení v průběhu jeho montáže,
e) záznamy o provedených opatřeních, prohlídkách a zkouškách provedených v průběhu rekonstrukce vyhrazeného elektrického zařízení, které nemůže být ze závažných společenských, národohospodářských nebo technologických důvodů bez napětí po celou dobu provádění činností, popřípadě stanovisko pověřené organizace nebo znalce,
f) výpočet rizik pro zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické elektřiny se začleněním posuzovaného systému ochrany před bleskem a přepětím (dále jen "LPS") do příslušné třídy LPS podle normových hodnot, technickou zprávu obsahující dokumentaci LPS, popis návrhu včetně technických výkresů, doprovodnou technickou dokumentaci jednotlivých použitých součástí prokazující jejich vhodnost k použití v dané třídě LPS splněním normativních hodnot a podmínky pro údržbu,
g) protokoly o kusovém ověřování na zabudované výrobky,
h) identifikaci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, včetně čísla oprávnění, která elektroinstalaci prováděla.
II. Pro pravidelné a mimořádné revize
a) provozní a projektovou nebo výkresovou dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení a podmínky pro údržbu,
b) protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí provozní dokumentace,
c) záznamy o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o zjištěných a odstraněných závadách při provozu a údržbě,
d) zprávu o předchozí revizi,
e) doklady o kontrolách orgánů inspekce práce,
f) osvědčení k vyhrazenému elektrickému zařízení I. třídy vydanému pověřenou organizací podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona,
g) doklad uvádějící důvody mimořádné revize.
Část B
Náplň revize vyhrazeného elektrického zařízení
I. Při výchozí revizi se s přihlédnutím ke druhu vyhrazeného elektrického zařízení provede
a) kontrola shody skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení s projektovou nebo výkresovou dokumentací a s průvodní dokumentací vyhrazeného elektrického zařízení a kontrola úplnosti průvodní dokumentace,
b) prohlídka vyhrazeného elektrického zařízení z pohledu splnění podmínek pro instalaci ve vztahu k vnějším vlivům prostředí podle průvodní dokumentace,
c) opatření k ověření stavu revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení zahrnující prohlídku a zkoušku,
d) provedení potřebných měření a jejich vyhodnocení.
II. Při pravidelné a mimořádné revizi se s přihlédnutím ke druhu vyhrazeného elektrického zařízení provede
a) kontrola shody skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení s projektovou nebo výkresovou dokumentací a s provozní dokumentací zařízení a kontrola úplnosti provozní dokumentace,
b) prohlídka skutečného stavu vyhrazeného elektrického zařízení z pohledu splnění původních podmínek pro instalaci ve vztahu k vnějším vlivům prostředí podle průvodní dokumentace a posouzení případných změn provedených od poslední revize,
c) opatření k ověření stavu revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení zahrnující prohlídku a zkoušku,
d) provedení potřebných měření a jejich vyhodnocení.
 
Příl.3
Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení
Oprávnění obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:
I. Podle rozsahu vyhrazeného elektrického zařízení:
a) elektrická zařízení nízkého napětí a vysokého napětí s uvedením rozsahu 
  napětí; rozsahy napětí do 35 kV, do 230 kV nebo bez omezení rozsahu 
  napětí                                  E1
b) elektrická zařízení nízkého napětí do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV 
  stejnosměrného napětí                          E2
c) zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou 
  elektřinou                                E3
II. Podle druhu vyhrazeného elektrického zařízení:
a) zařízení v prostorech bez nebezpečí výbuchu                A
b) zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu [§ 4 odst. 1 písm. b)]     B
III. Podle druhu činnosti na vyhrazeném elektrickém zařízení:
a) Montáž                                  M
b) Opravy                                  O
c) Revize                                  R
d) Zkoušky                                  Z
 
Příl.4
Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení včetně zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Podle objektu a prostoru:                 I Revizní lhůty I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I V objektech určených pro administrativní činnost      I   5 let   I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy,    I  3 roky   I
I   mateřské školy),                    I        I  
I   ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací  I        I
I   zařízení) a                      I        I    
I   lékařské účely                     I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně     I  2 roky   I
I   bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než   I        I
I   200 osob                        I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Prozatímní zařízení stavenišť               I  0,5 roku  I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Pojízdné a převozné prostředky               I   1 rok   I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu           I  3 roky   I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo    I   1 rok   I
I   znečišťujících látek                  I        I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny:   I Revizní lhůty I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I LPS chránící kritické systémy               I  2 roky   I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení         I  4 roky   I
I------------------------------------------------------------I---------------I
Doplňující informace k základním nejdelším lhůtám pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení
a) Pokud se na elektrické zařízení vztahuje více než jedna revizní lhůta, použije se z nich lhůta nejkratší.
b) Pravidelná revize musí být provedena v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Netýká se lhůt, nepřesahujících délku jednoho roku.
c) Provozovatelé, kteří mají zpracován řád preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou je zajišťována minimalizace rizik souvisejících s provozem elektrických zařízení, mohou ve svém řádu preventivní údržby stanovit lhůty pravidelných revizí až dvojnásobné.
d) Výše uvedené lhůty nemusí být uplatněny na vyhrazená elektrická zařízení splňující požadavky stanovené § 21 odst. 1 zákona.
Doplňující informace k základním nejdelším lhůtám pravidelných revizí LPS
a) Na všech zařízeních LPS je nutno provést nejméně jednou ročně vizuální kontrolu, kterou se ověří, že LPS není viditelně poškozen.
b) Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy a obchodní budovy. Mezi kritické systémy patří vyhrazená elektrická zařízení I. třídy a objekty, kde následkem úderu blesku nebo přepětí může vzniknout škoda velkého rozsahu.
Vyhrazené elektrické zařízení, pro které nestanovuje tato příloha lhůtu, je revidováno podle lhůt, které jsou stanoveny v jiných právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 
Příl.5
Osvědčení revizního technika vyhrazených elektrických zařízení
Osvědčení obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:
I. Podle rozsahu vyhrazeného elektrického zařízení:
a) elektrická zařízení nízkého napětí a vysokého napětí, s uvedením rozsahu 
  napětí; rozsahy napětí do 35 kV, do 230 kV nebo bez omezení rozsahu napětí, 
  včetně zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím 
  a statickou elektřinou                          E1
b) elektrická zařízení nízkého napětí do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV 
  stejnosměrného napětí, včetně zařízení pro ochranu před atmosférickou 
  elektřinou, přepětím a statickou elektřinou               E2
c) zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou 
  elektřinou                                E3
II. Podle druhu vyhrazeného elektrického zařízení:
a) zařízení v prostorech bez nebezpečí výbuchu                A
b) zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu [§     4 odst. 1 písm. b)]     B
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
2) § 349 odst. 1 zákoníku práce.
3) § 19 zákona.
4) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty