191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Schválený:
191/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2022
o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Změna: 175/2024 Sb.
Vláda nařizuje podle § 23 písm. a), b), d) a f) až h) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
a) výčet technických plynových zařízení, která jsou vyhrazená, (dále jen "vyhrazená plynová zařízení") a jejich zařazení do tříd, skupin a podskupin,
b) požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vyhrazených plynových zařízeních, požadavky na zajištění bezpečnosti jejich provozu a požadavky na úroveň bezpečnosti, umístění, provádění montáží a oprav, provozu, kontrol, kontrolních prohlídek, revizí, zkoušek a provozní dokumentace,
c) požadavky kladené na způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících vyhrazená plynová zařízení nebo osob, které vykonávají montáže, opravy, revize, zkoušky a plnění nádob plyny, a stanoví požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti a
d) požadavky kladené na odbornou způsobilost fyzických osob, které vykonávají na vyhrazených plynových zařízeních montáže, opravy, revize, zkoušky, činnost osoby odpovědné za provoz, obsluhu a kontrolu z hlediska předepsané kvalifikace i doby odborné praxe v oboru a požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) plynem jakákoli látka, která je při 1,013 baru a + 20 °C zcela v plynném stavu nebo má tlak par větší než 3 bary při + 50 °C; za plyn se považuje i směs plynů splňující kritéria podle části věty před středníkem,
b) uvedením vyhrazeného plynového zařízení do provozu okamžik, kdy byl zahájen provoz vyhrazeného plynového zařízení,
c) průvodní dokumentací soubor konstrukční, projektové dokumentace a dokumentace pro montáž a opravy vyhrazeného plynového zařízení,
d) zařízením pro vypouštění hasebních plynů beztlaké potrubí s otevřeným koncem,
e) odbornou praxí revizního nebo zkušebního technika činnost při projektování, konstrukci, montáži, opravě a obsluze vyhrazeného plynového zařízení příslušné skupiny,
f) odbornou praxí fyzické osoby pro provádění montáže, oprav a obsluhy vyhrazených plynových zařízení příslušné skupiny činnosti při provádění montáže, oprav a obsluhy vyhrazených plynových zařízení prováděné pod přímým řízením a dohledem osoby s odbornou způsobilostí s osvědčením příslušného rozsahu,
g) zkušebním technikem fyzická osoba s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních,
h) uvolnitelným objemem parametr charakterizující míru nebezpečnosti zařízení s hořlavými plyny v případě jeho havárie.
 
§ 3
Rozdělení plynů
(1) Pro účely tohoto nařízení se plyny rozdělují podle způsobu použití na
a) topný plyn, který se využívá k produkci tepla spalováním pro otop, technologické ohřevy, přípravu teplé vody, přípravu potravin, pro výrobu mechanické práce, pro pohon vozidel a pro výrobu elektrické energie,
b) technický plyn, který je používán k jiným účelům než plyn topný.
(2) Pro účely tohoto nařízení se plyny dále rozdělují podle svých charakteristik na
a) hořlavé, nehořlavé hoření podporující a nehořlavé inertní,
b) dýchatelné, nedýchatelné, toxické, dráždivé, dusivé a žíravé,
c) lehčí nebo těžší než vzduch.
 
§ 4
Uvolnitelný objem
(1) Při stanovení uvolnitelného objemu se vychází z vodního objemu té části vyhrazeného plynového zařízení, ze které se může médium uvolnit v případě narušení jeho celistvosti. Hranici této části obvykle tvoří dva sériově instalované zabezpečovací prvky, odsávač, dmychadlo nebo kompresor. Do objemu zařízení se započítává i objem přívodních potrubí počínaje místem, kde lze průtok plynu zaručeně uzavřít. Pokud je u jednoho vyhrazeného plynového zařízení instalováno více zásobníků na uskladnění plynu, stanovuje se uvolnitelný objem pro zásobník s největším objemem.
(2) Uvolnitelný objem se pro všechny druhy hořlavých plynů vyjadřuje v metrech krychlových zemního plynu za podmínek 1,013 baru a +20 °C. Z vyššího tlaku nebo jiné teploty se provede přepočet stavovou rovnicí ideálního plynu podle vztahu p × V/T = konst. Pro přepočet jiných hořlavých plynů na uvolnitelný objem plynu se používají převody uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
 
§ 5
Zařazení vyhrazených plynových zařízení
(1) Vyhrazená plynová zařízení se zařazují jako zařízení pro
a) výrobu a úpravu plynů do skupiny A,
b) skladování plynů do skupiny B,
c) plnění nádob plyny, tlakové stanice, zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny do skupiny C,
d) zkapalňování a odpařování plynů do skupiny D,
e) zvyšování a snižování tlaku plynů do skupiny E,
f) rozvod plynů do skupiny F,
g) spotřebu plynů spalováním včetně stabilních plynových motorů ve strojovnách nebo v kotelnách do skupiny G,
h) vypouštění hasebních plynů do skupiny H.
(2) Vyhrazenými plynovými zařízeními nejsou
a) výrobní zařízení, ve kterých plyny vznikají jako vedlejší výrobní produkt s výjimkou plynového hospodářství čistíren odpadních vod,
b) zařízení chemických výrob, kde plyny vznikají jako meziprodukty, které se dále zpracovávají na jiné než plynné produkty,
c) stavební objekty pro skladování tlakových nádob k dopravě plynů, skříně pro umístění tlakových stanic, jednotlivé tlakové nádoby k dopravě plynů, nádoby na plyny s vodním objemem do 0,22 litru, nádoby na plyny používané jako části strojů, například vstřikovací a spouštěcí lahve spalovacích motorů, jestliže jsou stále spojeny se zdrojem tlaku, lahve pracující jako odlučovače oleje, hydraulické akumulátory, nádoby na zkapalněné plyny s kritickou teplotou nižší než -10 °C, například kapalný vzduch, kapalný kyslík a nádoby na plyny s kritickou teplotou vyšší než -10 °C, ale nižší než +70 °C, dopravované v cisternách v kapalném stavu hluboko ochlazené, například oxid uhličitý nebo ethen,
d) vzorkovací a kalibrační lahve do objemu 3 litry pro laboratorní účely, pro které platí právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
e) zařízení, která jsou součástí samostatných pracovních strojů nebo přístrojů, anebo samostatné přenosné hasicí přístroje,
f) samostatně pracující kompresory, které nejsou trvale napojeny na dlouhodobě provozované potrubí plynů, vývěvy, samostatně pracující lahvové regulátory a regulační zařízení, která jsou součástí jiné skupiny plynového zařízení,
g) rozvody médií pro měřicí a regulační techniku,
h) zařízení pro přepouštění plynů v rámci jednoho pracoviště,
i) klimatizační zařízení,
j) vzduchotechnické systémy, odtahy spalin a spalinové cesty,
k) samostatně pracující hořáky na plynná paliva do 10 kW v uzavřeném prostoru, ve volném prostoru bez omezení, zejména laboratorní, sklářské kahany, svářecí a pájecí soupravy, a venkovní a campingové vybavení,
l) zařízení, v nichž se plyny spotřebovávají jiným způsobem než spalováním, zejména zařízení procesu syntézy při výrobě čpavku, etanolu,
m) rozvody vzduchu do provozního přetlaku 16 barů,
n) palivové nádrže a plynové motory dopravních prostředků.
(3) Pokud vyhrazené plynové zařízení svým charakterem a technickými hodnotami splňuje podmínky pro zařazení do několika skupin, je pro zařazení rozhodující základní technologická funkce vyhrazeného plynového zařízení. V průvodní dokumentaci vyhrazeného plynového zařízení musí být zároveň vždy určena hranice mezi zařazením vyhrazeného plynového zařízení do jednotlivých skupin.
 
§ 6
Zařazení vyhrazených plynových zařízení do tříd
(1) Vyhrazenými plynovými zařízeními I. třídy jsou
a) zařízení pro plnění tlakových nádob topnými plyny,
b) zařízení pro plnění tlakových nádob technickými plyny hořlavými, toxickými a žíravými s tlakem vyšším než 4 bary, acetylenem a ostatními plyny s tlakem 20 barů a vyšším,
c) zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel,
d) kompresorové stanice hořlavých plynů obsahujících kyslík s provozním tlakem vyšším než 0,05 baru, zejména hutní plyny,
e) kompresorové stanice hořlavých, toxických a žíravých plynů s tlakem nad 4 bary, kompresorové stanice ostatních plynů s tlakem 20 barů a více,
f) regulační stanice s tlakem vyšším než 4 bary,
g) zařízení pro rozvod topných plynů s tlakem vyšším než 4 bary,
h) zařízení pro rozvod technických plynů hořlavých, toxických a žíravých s tlakem vyšším než 4 bary, zařízení pro rozvod acetylenu s tlakem od 0,2 baru, zařízení pro rozvod plynů ostatních s tlakem 20 barů a vyšším,
i) zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem vyšším než 3,5 MW,
j) zařízení pro výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem vyšším než 100 m
3
× h
-1
,
k) zařízení na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem vyšším než 1 500 m
3
× h
-1
,
l) zařízení pro spotřebu plynu spalováním ve veřejných budovách s prostorem pro shromažďování nejméně 200 osob se součtem jmenovitých výkonů plynových spotřebičů 1 MW a více v jedné stavbě,
m) zařízení pro skladování toxických a žíravých plynů s objemem vyšším než 5 m
3
,
n) zařízení pro skladování inertních plynů s tlakem vyšším než 40 barů,
o) zařízení pro skladování hořlavých plynů s uvolnitelným objemem v plynné fázi vyšším než 5 000 m
3
, pro kapalný
1. ropný plyn v označení LPG vyšším než 20 000 m
3
,
2. zemní plyn v označení LNG vyšším než 50 000 m
3
.
(2) Ostatní vyhrazená plynová zařízení, která nejsou uvedena v odstavci 1, se zařazují do II. třídy.
 
§ 7
Požadavky na odbornou způsobilost revizního a zkušebního technika a ověřování jejich odborné způsobilosti
Požadavky na odbornou praxi a vzdělání žadatele o vydání osvědčení revizního a zkušebního technika o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních podle zákona stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení.
 
§ 8
Činnosti zajišťované revizním technikem
(1) Revizní technik provádí revize, zkoušky a vyhodnocuje zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu svého osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona, a to řádně a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Revizní technik vyhotovuje zprávu o revizi nebo záznam o zkoušce.
(2) Revizní technik samostatně provádí montáž za účelem provedení zkoušek a měření na zařízení pro rozvod plynů do 0,05 baru včetně a u spotřebičů s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW.
(3) Revizní technik zpracovává nebo ověřuje a potvrzuje svým podpisem písemný technologický postup revize nebo zkoušky v rozsahu svého osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních podle zákona.
(4) Revizní technik navrhuje na základě výsledku revize opatření k odstranění zjištěných nedostatků, včetně termínu odstranění, a také navrhuje okamžité odstavení vyhrazeného plynového zařízení z provozu v případě, že zařízení bezprostředně ohrožuje život, zdraví a bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí.
 
§ 9
Vedení evidence o zkouškách a revizích
(1) Právnická a podnikající fyzická osoba oprávněná k montáži, opravám, revizím nebo zkouškám vyhrazeného plynového zařízení, nikoli pro vlastní potřebu, je povinna vést evidenci o jí provedených zkouškách a revizích. Tuto evidenci je povinna uchovávat nejméně po dobu 10 let.
(2) Evidence podle odstavce 1 obsahuje
a) pořadové číslo zprávy o revizi nebo zkoušce, popřípadě záznamu o zkoušce,
b) datum vystavení výše uvedených dokumentů,
c) označení skupiny a umístění posuzovaného vyhrazeného plynového zařízení,
d) kopie dokumentů souvisejících se zkouškou nebo revizí.
 
§ 10
Činnosti zajišťované zkušebním technikem
(1) Zkušební technik smí provádět a vyhodnocovat zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu svého osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona, a to řádně a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na základě výsledku zkoušky může doporučit zkoušené vyhrazené plynové zařízení k uvedení do provozu.
(2) Zkušební technik provádí samostatně zkoušky nebo montáž vyhrazeného plynového zařízení za účelem provedení tlakových zkoušek na zařízení pro rozvod plynů do 0,05 baru včetně a dále u zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW; u ostatních zařízení i jiných skupin je provádění a vyhodnocování tlakových zkoušek zkušebním technikem podmíněno dosažením znalostí a odborné způsobilosti v souladu s požadavky výrobců těchto zařízení, zejména zkoušky hořáků spotřebičů, kompresorů, regulačních zařízení, nebo s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
(3) Zkušební technik zpracovává písemný technologický postup zkoušky nebo záznam o zkoušce v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 
§ 11
Požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob pro montáže a opravy
(1) Osobou odborně způsobilou k samostatnému provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení je fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k montáži a opravám a absolvovala zaškolení v rozsahu stanoveném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na charakter práce.
(2) Absolvování zaškolení se týká i opakovaných zkoušek odborné způsobilosti, včetně prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních.
(3) Absolvování zaškolení v případě opakovaných zkoušek odborné způsobilosti lze splnit i systémem průběžného vzdělávání v rámci odborného plynárenského vzdělávání, organizovaného příslušným autorizovaným společenstvem registrovaným u Hospodářské komory České republiky.
(4) Zaměstnanci, kteří nemají odbornou způsobilost podle odstavce 1, smějí provádět montážní práce jen pod dohledem zaměstnanců, kteří tuto odbornou způsobilost mají.
 
§ 12
Požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob k obsluze a kontrolám
(1) Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona se nevyžaduje pro kontroly vyhrazených plynových zařízení a pro jejich obsluhu.
(2) Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení před určením osoby k obsluze a kontrolám zajistí její seznámení včetně ověření znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s vyhrazeným plynovým zařízením.
(3) Jde-li o provádění kontroly nikoli pro vlastní potřebu provozovatele vyhrazeného plynového zařízení, považuje se za odborně způsobilou osobu
a) revizní technik,
b) zkušební technik, nebo
c) osoba s platným osvědčením k montáži a opravám vyhrazeného plynového zařízení s příslušným rozsahem k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních.
(4) Za pověření k provádění kontrol podle odstavce 3 se považuje objednávka kontroly provozovatelem kontrolovaného vyhrazeného plynového zařízení.
(5) Odborně způsobilou osobou k obsluze vyhrazeného plynového zařízení podle zákona je fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, řádně zaškolená u provozovatele daného vyhrazeného plynového zařízení. Osnovu zaškolení a délku odborné praxe určí provozovatel vyhrazeného plynového zařízení ve spolupráci s revizním technikem, a to s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy vyhrazeného plynového zařízení.
(6) Odborně způsobilá osoba k obsluze vyhrazeného plynového zařízení absolvuje pravidelné ověření znalostí v rozsahu vykonávaných činností při obsluze. Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného plynového zařízení provádí revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních pro danou skupinu a podskupinu vyhrazených plynových zařízení podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Ověřování znalostí obsluhy se provádí u vyhrazených plynových zařízení I. třídy nejméně jedenkrát za 3 roky, u vyhrazených plynových zařízení II. třídy nejméně jedenkrát za 5 let. O výsledku ověření znalostí obsluhy musí být učiněn písemný záznam.
(7) V případě změny na vyhrazeném plynovém zařízení, která má vliv na provozní požadavky, případně na provozní bezpečnost, je nutno provést bezodkladně doplnění a ověření znalostí obsluhy bez ohledu na lhůty uvedené v odstavci 6.
(8) Ověřování znalostí revizním technikem se nepožadují pro obsluhu vyhrazeného plynového zařízení vykonávající činnosti na zařízení pro rozvod plynů s tlakem nepřesahujícím 0,05 baru a se spotřebiči s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW, s výjimkou průmyslových tepelných zařízení, a pro manipulaci s plnicí koncovkou. Manipulace s plnicí koncovkou při plnění plynů do dopravních prostředků se nepovažuje za obsluhu vyhrazeného plynového zařízení, ale za činnost prováděnou poučeným uživatelem.
 
§ 13
Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení
(1) Při provádění montáží a oprav vyhrazeného plynového zařízení musí být dodržovány právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a případné specifické požadavky výrobce na způsobilost osob provádějících montáž nebo opravu vyhrazeného plynového zařízení. Za montáž se považuje rovněž servis.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž a opravu vyhrazeného plynového zařízení zajišťuje
a) průvodní dokumentaci v českém jazyce v souladu s požadavky na kompletnost a rozsah, stanovenými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
b) provedení příslušných revizí a zkoušek,
c) provedení revizí v případě oprav, pokud to stanoví jiné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
d) podklady pro zpracování provozní dokumentace v českém jazyce,
e) provedení prohlídky za účelem ověření kompletnosti, neporušenosti a bezpečnosti vyhrazeného plynového zařízení bezprostředně před jeho uvedením do provozu,
f) zaškolení osob provádějících obsluhu vyhrazeného plynového zařízení v souladu s požadavky výrobců jednotlivých částí vyhrazeného plynového zařízení.
(3) Doklady předá právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž nebo opravu vyhrazeného plynového zařízení provozovateli tohoto zařízení spolu s podklady pro zpracování místního provozního řádu.
(4) K dokončené montáži nebo opravě vyhrazeného plynového zařízení právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž nebo opravu vyhrazeného plynového zařízení vede a uchovává průvodní technickou dokumentaci nejméně po dobu 10 let v rozsahu stanoveném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
(5) U montáže a opravy vyhrazeného plynového zařízení, kde hrozí riziko úniku hořlavého, toxického nebo žíravého plynu, vypracuje právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž nebo opravu vyhrazeného plynového zařízení technologický postup prací, pokud právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nestanoví jinak.
(6) Provádí-li se montáž nebo oprava na již provozovaném vyhrazeném plynovém zařízení, poskytne provozovatel právnické nebo podnikající fyzické osobě provádějící montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení dokumentaci o zařízení pro přípravu technologického postupu, provedení montáže a opravy a pro případné doplnění a úpravy této dokumentace.
 
§ 14
Požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených plynových zařízení
(1) Vyhrazené plynové zařízení lze provozovat až po provedení všech předepsaných revizí a zkoušek, prokazujících, že jeho technický stav je v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
(2) Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení je po dobu jeho provozu povinen zajistit bezpečný a spolehlivý provoz zařízení tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí, a provádění všech činností na vyhrazeném plynovém zařízení v rozsahu a termínech stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
(3) Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení
a) při uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu jmenuje osobu odpovědnou za provoz tohoto zařízení a zajistí její zaškolení s ověřením znalostí,
b) zajistí do jednoho měsíce od uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu vypracování místního provozního řádu v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracovaného pro konkrétní místní podmínky; místní provozní řád se nemusí vypracovat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW,
c) vede a uchovává předepsanou průvodní technickou dokumentaci, provozní dokumentaci a evidenci vyhrazeného plynového zařízení v rozsahu a za podmínek stanovených v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
d) vede o provozu vyhrazeného plynového zařízení provozní deník, který obsahuje záznamy v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; provozní deník se nevede pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW, s výjimkou kotelen,
e) zajistí provádění provozních revizí a kontrol vyhrazeného plynového zařízení ve lhůtách stanovených tímto nařízením,
f) uchovává provozní deník nejméně po dobu 10 let od provedení posledního záznamu,
g) uchovává doklady o provedené kontrole vyhrazeného plynového zařízení, o pravidelném servisu, údržbě a provedené provozní revizi po dobu 10 let; doklady o zkouškách provedených po dokončené montáži nebo rekonstrukci zařízení a výchozí revizi je nutno uchovat po celou dobu provozu zařízení,
h) zajistí, aby montáž a opravu, revize a zkoušku vyhrazených plynových zařízení vykonávaly jen právnické a podnikající fyzické osoby s oprávněním pro danou činnost podle zákona a obsluhu vyhrazených plynových zařízení jen odborně způsobilé fyzické osoby,
i) zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáže a kontroly vyhrazeného plynového zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé, a ve stanovených případech jsou též držiteli osvědčení podle zákona,
j) zajistí realizaci nápravných opatření a odstranění závad stanovených revizemi nebo orgány státní správy na vyhrazených plynových zařízeních v průběhu jejich provozu,
k) zjišťuje, analyzuje a vyhodnocuje příčiny havárií a dalších závažných událostí, k nimž došlo na vyhrazeném plynovém zařízení, a provádí nápravná a preventivní opatření.
(4) Místním provozním řádem je předpis, který stanovuje pro místní podmínky zejména postupy pro provoz, kontrolu a údržbu vyhrazeného plynového zařízení a který je zpracován v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 
§ 15
Další požadavky na bezpečnost provozu vyhrazeného plynového zařízení
(1) Právnická a podnikající fyzická osoba je povinna vyhrazená plynová zařízení instalovat v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s požadavky výrobců nebo dovozců.
(2) Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného plynového zařízení určí provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení.
(3) Právnická a podnikající fyzická osoba je povinna při montáži a provozování vyhrazeného plynového zařízení zejména zajistit, aby
a) dokumentace předávaná výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného plynového zařízení obsahovala údaje nezbytné pro posouzení stavu plynového zařízení při revizích, zkouškách, montážích a opravách, včetně výkresové dokumentace sloužící ke zpracování technologických postupů revizí a zkoušek, stanovení způsobu obsluhy a zpracování místního provozního řádu a jiných provozních dokumentů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
b) prostory, v nichž se skladují nebo upravují toxické, výbušné, hořlavé nebo hoření podporující plyny, a prostory, v nichž se s těmito látkami zachází, byly vybaveny pevnými svítidly odpovídajícími protokolu o určení vnějších vlivů a na vstupu a přístupových cestách byly označeny bezpečnostními tabulkami nebo značkami v souladu s požadavky jiných právních předpisů,
c) jednotlivé části vyhrazeného plynového zařízení byly vodivě propojeny a chráněny proti účinkům atmosférické, statické elektřiny a atmosférickým vlivům, není-li jiným předpisem stanoveno jinak,
d) materiály použité při konstrukci a stavbě vyhrazeného plynového zařízení odpovídaly provozním podmínkám a vlastnostem plynů, s nimiž přijdou do styku; jejich vhodnost musí být doložena atestem nebo prohlášením o shodě,
e) stavem vyhrazeného plynového zařízení byla zajištěna jeho pevnost a těsnost a zařízení bylo chráněno proti účinkům koroze, pokud je zhotoveno z materiálu, který není odolný proti korozi,
f) v prostorech, kde je provozováno vyhrazené plynové zařízení, bylo zajištěno odpovídající větrání s ohledem na charakter zařízení, používanou technologii a plyn,
g) vyhrazené plynové zařízení bylo podle potřeby opatřeno měřením tlaku a množství plynu,
h) při skladování plynů byla stanovena a dodržována ochranná pásma, v nichž je zakázaná manipulace s otevřeným ohněm a uskladňování hořlavých a hoření podporujících látek,
i) zařízení plnírny bylo umístěno v samostatných přízemních budovách, při plnění nádob plyny těžšími než vzduch nesmí být tyto prostory podsklepeny a nesmí být propojeny podzemními prostorami s jinými objekty,
j) hlavní uzávěr na přívodu plynu byl umístěn na snadno přístupném a označeném místě přednostně vně objektu,
k) jednotlivé úseky rozvodu plynů byly uzavíratelné s ohledem na jejich funkci v provozu a každý úsek, s výjimkou rozvodů v bytových jednotkách, měl možnost bezpečného odvzdušnění a odplynění do volného prostoru,
l) rozvody plynu při průchodu stavebními konstrukcemi a další podmínky vedení byly v souladu s požadavky právních a technických předpisů k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu,
m) rozvody plynů nebyly vedeny výtahovými šachtami a jako průchozí v zemi pod objekty; jejich uzávěry musí být snadno přístupné a ovladatelné a musí být chráněny proti neoprávněné manipulaci,
n) rozvody podle druhu dopravovaných plynů byly označeny bezpečnostním označením, a to zejména v místech, kde by mohly být zaměněny s rozvody jiného média,
o) zplodiny spalování byly odvedeny tak, aby neohrožovaly život, bezpečnost a zdraví osob, majetek nebo životní prostředí,
p) u zařízení, kde se pracuje s toxickými, dráždivými, dusivými nebo žíravými plyny, byla zabezpečena dýchací technika,
q) nádoby na plyn byly při plnění bezpečně zajištěny proti převržení a aby připojení nádoby na plnicí zařízení bylo provedeno tak, aby byla zaručena těsnost spojení mezi připojovacím potrubím a uzavíracím ventilem nádoby.
 
§ 16
V souladu s požadavky na bezpečný provoz vyhrazených plynových zařízení podle zákona je zakázáno plnit nádoby,
a) u nichž prošla lhůta periodické zkoušky,
b) které nemají předepsané značení, popřípadě je značení nečitelné,
c) které mají poškozený povrch, patky, ventily, výstroj nebo izolaci,
d) které nemají předepsanou výstroj,
e) které jsou určeny pro acetylén, jestliže nemají označení porézní hmoty, nebo
f) u nichž poklesl obsah látky, ve které je acetylén rozpuštěný pod stanovenou mez.
 
§ 17
Požadavky na zkoušku vyhrazeného plynového zařízení
(1) Zkouškou vyhrazeného plynového zařízení se po dokončení montáže nebo rekonstrukce zjišťuje, zda jeho stav odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
(2) Zkoušku vyhrazeného plynového zařízení zajistí právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení. Osoba podle věty první určí fyzickou osobu, která zkoušku řídí a odpovídá za vypracování písemné zprávy o průběhu a výsledku zkoušky. Osoba podle věty první dále písemně oznámí pověřené organizaci alespoň 15 dnů předem místo a čas provádění zkoušky vyhrazených plynových zařízení I. třídy podle tohoto nařízení. Zařízení I. třídy může montážní organizace odevzdat odběrateli jen po úspěšné zkoušce zařízení potvrzené pověřenou organizací, která následně vydá odborné stanovisko.
(3) Před zahájením zkoušky revizní nebo zkušební technik vypracuje písemný technologický postup zkoušky, který obsahuje zejména
a) rozsah zkoušky,
b) popis prováděných úkonů, včetně použití příslušné měřicí techniky,
c) nezbytná opatření pro zajištění bezpečného provádění zkoušky,
d) podmínky, za kterých je shledána zkouška úspěšnou.
(4) Pro vyhrazená plynová zařízení stejné podskupiny lze zpracovat typový technologický postup zkoušky. Tento postup může být i podkladem pro případné vypracování konkrétního technologického postupu zkoušky na předmětném vyhrazeném plynovém zařízení.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící zkoušku před zahájením zkoušky zajistí
a) vymezení a zřetelné označení nebezpečného prostoru,
b) aby se v nebezpečném prostoru nezdržovaly v průběhu zkoušky nepovolané osoby,
c) aby se osoby pověřené prováděním zkoušky zdržovaly v průběhu zkoušky na bezpečném místě stanoveném technologickým postupem,
d) aby ovládací zařízení, která se v průběhu zkoušky používají, byla umístěna na bezpečném místě,
e) aby připojovací potrubí a tlakové nádoby potřebné k provedení zkoušky byly předem vyzkoušeny na stanovený zkušební tlak v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
f) aby byla zajištěna správnost měřicích přístrojů podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
(6) Jestliže zkouška vyhrazeného plynového zařízení nebyla úspěšná, je po odstranění zjištěných závad opakována.
(7) Doba platnosti zkoušky je 6 měsíců, pokud není v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoveno jinak.
 
§ 18
Požadavky na výchozí revize vyhrazených plynových zařízení
(1) Způsobilost vyhrazeného plynového zařízení k bezpečnému provozu se ověřuje a prokazuje výchozí revizí.
(2) Výchozí revizi vyhrazeného plynového zařízení zajistí právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prováděla montáž nebo rekonstrukci tohoto zařízení. Výchozí revize se provádí před uvedením vyhrazeného plynového zařízení do provozu. Zpráva o výsledku výchozí revize je nedílnou součástí dodávky vyhrazeného plynového zařízení. Vyhrazené plynové zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi. Při výchozí revizi revizní technik nehodnotí plnění požadavků požární ochrany.
(3) Výchozí revize se provádí na základě písemného technologického postupu, zpracovaného revizním technikem, který ji bude provádět. Pokud je technologický postup zpracován jinou osobou, ověří ho provádějící revizní technik svým podpisem.
(4) Technologický postup výchozí revize obsahuje zejména
a) rozsah revize,
b) popis prováděných úkonů,
c) nezbytná opatření pro zajištění bezpečného provádění revize.
(5) Pro vyhrazená plynová zařízení stejné podskupiny lze zpracovat typový technologický postup výchozí revize. Tento postup může být i podkladem pro případné vypracování konkrétního technologického postupu výchozí revize na předmětném vyhrazeném plynovém zařízení.
(6) Při výchozí revizi se prověří zejména
a) úplnost a správnost průvodní dokumentace vyhrazeného plynového zařízení,
b) zda byly na vyhrazeném plynovém zařízení provedeny předepsané zkoušky, stejně jako správnost a úplnost dokladů o zkouškách,
c) zda vyhrazené plynové zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požadavkům bezpečnosti práce na provoz vyhrazených plynových zařízení,
d) zda je vyhrazené plynové zařízení vybaveno předepsanými měřicími, kontrolními a bezpečnostními zařízeními,
e) výsledky případných dílčích kontrol a zkoušek prováděných v průběhu montáže a kvalita montážních prací, zejména kvalita provedení montáže závitových, přírubových a dalších druhů spojů potrubí, kvalita způsobu upevnění vyhrazeného plynového zařízení k stavebním kontrukcím,
f) zda byly montážní práce provedeny osobami s předepsanou odbornou způsobilostí,
g) doklady o vhodnosti a kvalitě použitých trubních materiálů, armatur a dalších kompletačních prvků,
h) u vyhrazeného plynového zařízení pro spalování plynu dostatečný přívod spalovacího vzduchu s ohledem na charakter vyhrazeného plynového zařízení, použitou technologii a druh plynu,
i) zda byly podle příslušných právních předpisů provedeny revize i na vyhrazených elektrických, tlakových nebo zdvihacích zařízeních a zda byly provedeny revize spalinových cest, vztahující se k revidovanému vyhrazenému plynovému zařízení,
j) jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu požadované technologickým postupem.
 
§ 19
Požadavky na provoz zařízení
(1) Způsobilost provozovaného vyhrazeného plynového zařízení k dalšímu bezpečnému provozu se ověřuje a prokazuje kontrolou a provozní revizí, které jsou vykonávány v rozsahu stanoveném tímto nařízením. Kontrola vyhrazeného plynového zařízení se provádí nejméně jedenkrát ročně. Provozní revize vyhrazeného plynového zařízení se provádí nejméně jedenkrát za 3 roky. Pro plynárenská zařízení držitelů licence na přepravu plynu nebo distribuci plynu podle jiného právního předpisu platí lhůty uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení s výjimkou případů, na něž se vztahuje § 21 odst. 2 zákona.
(2) Povinnost provádění kontrol a provozních revizí se nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení, které je v užívání uživatelů bytů a vlastníků bytů a rodinných domů.
 
§ 20
Provozní revize
(1) Na vyhrazených plynových zařízeních, která jsou v provozu, provozovatelé zajistí provádění provozních revizí. Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po zásazích do vyhrazeného plynového zařízení nebo změně jeho instalačních podmínek, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení vyhrazeného plynového zařízení z provozu, zejména z důvodu požáru, výbuchu, havárie nebo po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců.
(2) Provozní revize se provádí na základě písemného technologického postupu zpracovaného revizním technikem, který ji bude provádět. Pokud je technologický postup zpracován jinou osobou, ověří jej revizní technik provádějící revizi a opatří svým podpisem. Technologický postup revize obsahuje zejména
a) rozsah revize,
b) popis prováděných úkonů,
c) nezbytná opatření pro zajištění bezpečného provádění revize,
d) požadavky na zajištění podmínek pro provedení revize ze strany provozovatele, jsou-li vyžadovány, například odstavení zařízení, odplynění, provedení měření, přítomnost odborných pracovníků, s respektováním místních provozních podmínek.
(3) Pro vyhrazená plynová zařízení stejné podskupiny lze zpracovat typový technologický postup revize. Tento postup může být i podkladem pro případné vypracování konkrétního technologického postupu provozní revize na předmětném vyhrazeném plynovém zařízení.
(4) Při provozní revizi se podle charakteru vyhrazeného plynového zařízení prověří zejména
a) změny stavu vyhrazeného plynového zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo v provozu závady a jiné nedostatky,
b) dokumentace o provedených revizích, kontrolách a zkouškách zařízení během jeho provozu,
c) úplnost a správnost provozní a průvodní technické dokumentace,
d) funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů,
e) funkce odtahových systémů, dostatečnost větrání, přívodu vzduchu, odsávání,
f) těsnost vyhrazeného plynového zařízení,
g) celková funkce vyhrazeného plynového zařízení,
h) vybavení pracoviště osobními ochrannými pracovními prostředky, případně podle druhu plynu a charakteru používání dýchací a oživovací technikou,
i) stav pracoviště, vybavení pracoviště bezpečnostními značkami a tabulkami, výskyt vlivů, které ztěžují obsluhu a způsobují nadměrné přetížení zařízení,
j) zda splňuje obsluha předepsané požadavky odborné způsobilosti,
k) jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu požadované technologickým postupem.
(5) Provozní revize se provede do konce kalendářního měsíce, ve kterém uplyne její lhůta, pokud není v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoveno jinak.
(6) Je-li při provozní revizi zjištěno, že vyhrazené plynové zařízení vykazuje závady bránící jeho dalšímu bezpečnému provozu, provede revizní technik provádějící provozní revizi písemný záznam s doporučením odpojení zařízení od zdroje energie nebo tlaku a zajištěním proti nežádoucímu připojení a neprodleně s touto skutečností seznámí osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného plynového zařízení, případně vedoucího zaměstnance provozovatele, který provede další nezbytné úkony k zajištění bezpečnosti provozovaného vyhrazeného plynového zařízení.
(7) Po provedené provozní revizi vypracuje revizní technik revizní zprávu s údaji uvedenými v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
 
§ 21
Kontrola zařízení
(1) Kontrolu vyhrazeného plynového zařízení provádí osoba odborně způsobilá podle § 12 odst. 2 nebo 3.
(2) Za splnění požadavků na kontrolu zařízení se považuje i pravidelný servis provedený v lhůtách podle § 19 odst. 1 vět druhé a třetí. O úkonu musí být učiněn záznam.
(3) Pokud pro skupinu nebo podskupinu vyhrazených plynových zařízení podle § 5 není určen rozsah a předmět kontroly právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při kontrole zařízení se v závislosti na jeho druhu, vybavení a umístění ověří zejména
a) stav vyhrazeného plynového zařízení a jeho jednotlivých částí, zda nejsou viditelně poškozeny, opotřebeny nebo zkorodovány tak, že by tím byla snížena bezpečnost provozu vyhrazeného plynového zařízení,
b) stav, ovladatelnost všech uzávěrů plynu a označení hlavních uzávěrů plynu,
c) zda vyhrazené plynové zařízení a pracoviště, na kterém je vyhrazené plynové zařízení umístěno, je vybaveno předepsanými bezpečnostními značkami,
d) přístupnost vyhrazeného plynového zařízení z hlediska obsluhy,
e) těsnost vyhrazeného plynového zařízení,
f) působení vnějších vlivů a provozních okolností na vyhrazené plynové zařízení, zejména větrání nebo odsávání,
g) stav rozvodu plynu za hlavním uzávěrem plynu, včetně osazených regulátorů, plynoměrů a ostatních zařízení,
h) přístupnost, umístění, označení a ovladatelnost uzávěru regulačních a měřicích zařízení,
i) větrání prostor, instalačních kanálů a instalačních podlaží, osvětlení a těsnost plynovodních prostupů, a to z hlediska požadavků bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení.
(4) Po provedené kontrole vypracuje oprávněná osoba bez zbytečného odkladu záznam o kontrole s údaji uvedenými v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Kontrola musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve které uplyne její lhůta, pokud není v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoveno jinak. Kontroly se lhůtou 3 měsíce nebo kratší musí být provedeny nejpozději v poslední den lhůty. Byly-li zjištěny při kontrole závažné nedostatky ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz, musí být odstraněny bez zbytečného odkladu po vyhotovení záznamu o kontrole.
 
§ 22
Harmonogram revizí a kontrol
(1) Harmonogram revizí a kontrol vypracovává provozovatel na období 6 let a jeho obsahem jsou konkrétní termíny provedení revizí a kontrol u všech provozovaných vyhrazených plynových zařízení, včetně uvedení konkrétních termínů provedení revizí a kontrol.
(2) Pro stanovení termínů revizí a kontrol se při zpracování harmonogramu podle odstavce 1 vychází z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
(3) Provozovatel harmonogram průběžně vyhodnocuje a aktualizuje.
 
§ 23
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.
 
Příl.1
Přepočet jiných hořlavých plynů na uvolnitelný objem plynu
Pro přepočet jiných než hořlavých plynů na uvolnitelný objem plynu se používají převody:
a) Plynné fáze
I---------------------------------------------------------------I------------I
I              Kategorie plynu           I Koeficient I
I                                I přepočtu I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Nízkoenergetické plyny (generátorový, kychtový a podobně)   I  V/4   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Středněenergetické plyny (koksárenský plyn, svítiplyn,    I  V/2   I
I energetický plyn, degazační plyn, vodní plyn, skládkový plyn, I      I
I bioplyn, zemní plyn + vzduch a podobně)            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Vysoce energetické plyny, zejména směsi kapalného ropného   I  V x 1  I
I plynu v označení (LPG) a vzduchu, syntetický zemní plyn v   I      I
I označení (SNG), biomethan                   I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Velmi vysoce energetické plyny, zejména kapalný ropný plyn v I  V x 3  I
I označení (LPG) a rafinérské plyny               I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Jiné hořlavé plyny - objem se přepočte podle spalného tepla, přičemž pro  I
I zemní plyn se uvažuje s hodnotou 40 MJ/m
3
I I----------------------------------------------------------------------------I
b) Kapalné fáze
I------------------------------------------------------I---------------------I
I          Kategorie plynu          I Koeficient přepočtu I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I Kapalný zemní plyn v označení (LNG)         I Objem (LNG) x 650  I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I Kapalný ropný plyn v označení (LPG)         I Objem (LPG) x 750  I
I------------------------------------------------------I---------------------I
 
Příl.2
Nejkratší doba odborné praxe požadovaná pro získání odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních ve vztahu k dosaženému minimálnímu stupni odborného vzdělání
I------------------I------------------------------------------I--------------------------I
I  Činnost na   I   Nejnižší stupeň vzdělání v oboru  I   Odborná praxe    I
I  vyhrazeném   I                     I             I
I  plynovém   I                     I             I
I  zařízení   I                     I             I
I------------------I------------------------------------------I--------------------------I
I Obsluha     I základní                 I   odborný zácvik   I
I------------------I------------------------------------------I--------------------------I
I Montáže a opravy I střední vzdělání s výučním listem nebo  I praxe je součástí výuky, I
I         I rekvalifikace v oboru mechanik plynových I   další zácvik se   I
I         I zařízení                 I    nevyžaduje    I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I střední vzdělání strojního,       I     1 rok      I
I         I elektrotechnického, stavebního nebo   I             I
I         I chemického směrus výučním listem nebos  I             I
I         I maturitní zkouškou ze skupiny oborů:   I             I
I         I                     I             I
I         I 21 Hornictví a hornická geologie,    I             I
I         I hutnictví a slévárenství,        I             I
I         I 23 Strojírenství a strojírenská výroba, I             I
I         I 26 Elektrotechnika, telekomunikační   I             II------------------I------------------------------------------I--------------------------I
I  Činnost na   I   Nejnižší stupeň vzdělání v oboru  I   Odborná praxe    I
I  vyhrazeném   I                     I             I
I  plynovém   I                     I             I
I  zařízení   I                     I             I
I------------------I------------------------------------------I--------------------------I
I Obsluha     I základní                 I   odborný zácvik   I
I------------------I------------------------------------------I--------------------------I
I Montáže a opravy I střední vzdělání s výučním listem nebo  I praxe je součástí výuky, I
I         I rekvalifikace v oboru mechanik plynových I   další zácvik se   I
I         I zařízení                 I    nevyžaduje    I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I střední vzdělání strojního,       I     1 rok      I
I         I elektrotechnického, stavebního nebo   I             I
I         I chemického směrus výučním listem nebos  I             I
I         I maturitní zkouškou ze skupiny oborů:   I             I
I         I                     I             I
I         I 21 Hornictví a hornická geologie,    I             I
I         I hutnictví a slévárenství,        I             I
I         I 23 Strojírenství a strojírenská výroba, I             I
I         I 26 Elektrotechnika, telekomunikační   I             I
I         I a výpočetní technika,          I             I
I         I 28 Technická chemie a chemie silikátů,  I             I
I         I 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, I             I
I         I 39 Speciální a interdisciplinární obory I             I
I         I                     I             I
I         I nebo                   I             I
I         I                     I             I
I         I vysokoškolské vzdělání strojního,    I             I
I         I elektrotechnického, stavebního nebo   I             I
I         I chemického směru             I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I střední vzdělání s výučním listem nebo  I     2 roky     I
I         I s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské I             I
I         I vzdělání jiného než strojního,      I             I
I         I elektrotechnického, stavebního nebo   I             I
I         I chemického směru             I             I
I------------------I------------------------------------------I--------------------------I
I Revize      I střední vzdělání strojního,       I     2 roky     I
I         I elektrotechnického, stavebního,     I             I
I         I chemického nebo hutnického směru     I             I
I         I s maturitní zkouškou ze skupiny oborů:  I             I
I         I                     I             I
I         I 21 Hornictví a hornická geologie,    I             I
I         I hutnictví a slévárenství,        I             I
I         I 23 Strojírenství a strojírenská výroba, I             I
I         I 26 Elektrotechnika, telekomunikační   I             I
I         I a výpočetní technika,          I             I
I         I 28 Technická chemie a chemie silikátů,  I             I
I         I 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, I             I
I         I 39 Speciální a interdisciplinární obory I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I střední vzdělání jiného než strojního,  I    3 roky praxe    I
I         I elektrotechnického, stavebního,     I s osvědčením k montážím I
I         I chemického nebo hutnického směru     I    a opravám     I
I         I s maturitní zkouškou           I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I vysokoškolské vzdělání strojního,    I     1 rok      I
I         I elektrotechnického, stavebního,     I             I
I         I chemického nebo hutnického směru     I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I vysokoškolské vzdělání jiného než    I    2 roky praxe    I
I         I strojního, elektrotechnického,      I s osvědčením k montážím I
I         I stavebního, chemického nebo hutnického  I    a opravám     I
I         I směru                  I             I
I------------------I------------------------------------------I--------------------------I
I Zkoušky     I střední vzdělání s výučním listem ze   I    3 roky praxe    I
I         I skupiny oborů:              I s osvědčením k montážím I
I         I                     I    a opravám     I
I         I 21 Hornictví a hornická geologie,    I             I
I         I hutnictví a slévárenství,        I             I
I         I 23 Strojírenství a strojírenská výroba, I             I
I         I 26 Elektrotechnika, telekomunikační   I             I
I         I a výpočetní technika,          I             I
I         I 28 Technická chemie a chemie silikátů,  I             I
I         I 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, I             I
I         I 39 Speciální a interdisciplinární obory I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I střední vzdělání strojního,       I     1 rok      I
I         I elektrotechnického, stavebního,     I             I
I         I chemického nebo hutnického směru     I             I
I         I s maturitní zkouškou           I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I střední vzdělání jiného než strojního,  I     2 roky     I
I             I elektrotechnického, stavebního,     I             I
I         I chemického nebo hutnického směru     I             I
I         I s maturitní zkouškou           I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I vysokoškolské vzdělání strojního,    I     0,5 roku     I
I         I elektrotechnického, stavebního,     I             I
I         I chemického nebo hutnického směru     I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I vysokoškolské vzdělání jiného než    I     1 rok      I
I         I strojního, elektrotechnického,      I             I
I         I stavebního, chemického nebo hutnického  I             I
I         I směru                  I             I
I------------------I------------------------------------------I--------------------------I
I         I a výpočetní technika,          I             I
I         I 28 Technická chemie a chemie silikátů,  I             I
I         I 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, I             I
I         I 39 Speciální a interdisciplinární obory I             I
I         I                     I             I
I         I nebo                   I             I
I         I                     I             I
I         I vysokoškolské vzdělání strojního,    I             I
I         I elektrotechnického, stavebního nebo   I             I
I         I chemického směru             I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I střední vzdělání s výučním listem nebo  I     2 roky     I
I         I s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské I             I
I         I vzdělání jiného než strojního,      I             I
I         I elektrotechnického, stavebního nebo   I             I
I         I chemického směru             I             I
I------------------I------------------------------------------I--------------------------I
I Revize      I střední vzdělání strojního,       I     2 roky     I
I         I elektrotechnického, stavebního,     I             I
I         I chemického nebo hutnického směru     I             I
I         I s maturitní zkouškou ze skupiny oborů:  I             I
I         I                     I             I
I         I 21 Hornictví a hornická geologie,    I             I
I         I hutnictví a slévárenství,        I             I
I         I 23 Strojírenství a strojírenská výroba, I             I
I         I 26 Elektrotechnika, telekomunikační   I             I
I         I a výpočetní technika,          I             I
I         I 28 Technická chemie a chemie silikátů,  I             I
I         I 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, I             I
I         I 39 Speciální a interdisciplinární obory I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I střední vzdělání jiného než strojního,  I    3 roky praxe    I
I         I elektrotechnického, stavebního,     I s osvědčením k montážím I
I         I chemického nebo hutnického směru     I    a opravám     I
I         I s maturitní zkouškou           I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I vysokoškolské vzdělání strojního,    I     1 rok      I
I         I elektrotechnického, stavebního,     I             I
I         I chemického nebo hutnického směru     I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I vysokoškolské vzdělání jiného než    I    2 roky praxe    I
I         I strojního, elektrotechnického,      I s osvědčením k montážím I
I         I stavebního, chemického nebo hutnického  I    a opravám     I
I         I směru                  I             I
I------------------I------------------------------------------I--------------------------I
I Zkoušky     I střední vzdělání s výučním listem ze   I    3 roky praxe    I
I         I skupiny oborů:              I s osvědčením k montážím I
I         I                     I    a opravám     I
I         I 21 Hornictví a hornická geologie,    I             I
I         I hutnictví a slévárenství,        I             I
I         I 23 Strojírenství a strojírenská výroba, I             I
I         I 26 Elektrotechnika, telekomunikační   I             I
I         I a výpočetní technika,          I             I
I         I 28 Technická chemie a chemie silikátů,  I             I
I         I 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, I             I
I         I 39 Speciální a interdisciplinární obory I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I střední vzdělání strojního,       I     1 rok      I
I         I elektrotechnického, stavebního,     I             I
I         I chemického nebo hutnického směru     I             I
I         I s maturitní zkouškou           I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I střední vzdělání jiného než strojního,  I     2 roky     I
I         I elektrotechnického, stavebního,     I             I
I         I chemického nebo hutnického směru     I             I
I         I s maturitní zkouškou           I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I vysokoškolské vzdělání strojního,    I     0,5 roku     I
I         I elektrotechnického, stavebního,     I             I
I         I chemického nebo hutnického směru     I             I
I         I------------------------------------------I--------------------------I
I         I vysokoškolské vzdělání jiného než    I     1 rok      I
I         I strojního, elektrotechnického,      I             I
I         I stavebního, chemického nebo hutnického  I             I
I         I směru                  I             I
I------------------I------------------------------------------I--------------------------I           
 
Příl.3
Rozlišovací znaky rozsahů oprávnění a osvědčení k montáži, opravám, revizím a zkouškám podle zákona
Oprávnění a osvědčení obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:
I----------------------------------------------------------------------------I
I Rozsah oprávnění a osvědčení                        I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I Skupiny a  I                               I
I podskupiny I                               I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I A 1     I Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv         I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I A 2     I Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů        I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I B      I Zařízení pro skladování plynů                I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I C l     I Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná I
I       I paliva                            I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I C 2     I Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na     I
I       I technické plyny                       I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I C 3     I Plnění a čerpání nádrží vozidel plyny            I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
    I C 4     I Plnění tlakových nádob k dopravě plynů (platí pouze pro   I
I       I oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny)         I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I D      I Zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů         I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I E 1     I Kompresorové stanice                     I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I E 2     I Regulační stanice plynu                   I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I F 1     I Plynovody v budovách na plynná paliva, kromě propanu, butanu I
I       I a jejich směsí                        I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I F 2     I Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu I
I       I a jejich směsí                        I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I F 3     I NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní I
I       I plyn                             I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I F 4     I VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I F 5     I NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi   I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I F 6     I Rozvody technických plynů                  I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I G 1     I Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva včetně    I
I       I spotřebičů na vytápění nebytových prostor, mimo pecí a    I
I       I průmyslových tepelných zařízení               I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I G 2     I Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva        I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I G 3     I Pece a průmyslová tepelná zařízení bez omezení výkonu a   I
I       I spotřebiče na vytápění nebytových prostor s výkonem 50 kW a I
I       I více, popřípadě jiné typy spotřebičů neuvedené ve skupině  I
I       I G1, G2 nebo G4                        I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I G 4     I Stabilní plynové motory ve strojovnách, kotelnách      I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
I H      I Zařízení pro vypouštění hasebních plynů           I
I-------------I--------------------------------------------------------------I
 
Příl.4
Lhůty pro provádění provozních revizí a kontrol plynárenských zařízení
I---------------------------------------------I-----------------I------------I
I     Druh plynárenského zařízení    I Provozní revize I Kontrola I
I---------------------------------------------I-----------------I------------I
I Plynovody o tlakové úrovni do 4 barů    I   6 let   I  1 rok  I
I v sídlech                  I         I      I
I---------------------------------------------I-----------------I------------I
I Plynovody o tlakové úrovni do 4 barů mimo  I   6 let   I  3 roky  I
I sídla                    I         I      I
I---------------------------------------------I-----------------I------------I
I Ostatní plynárenská zařízení        I   6 let   I  1 rok  I
I---------------------------------------------I-----------------I------------I
 
Příl.5
Obsah zprávy o revizi vyhrazeného plynového zařízení
Zpráva o revizi vyhrazeného plynového zařízení obsahuje minimálně tyto údaje:
a) označení provozovatele vyhrazeného plynového zařízení, identifikační číslo provozovatele, bylo-li mu přiděleno, jeho název a sídlo, pokud je právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa místa podnikání, pokud je podnikající fyzickou osobou,
b) umístění vyhrazeného plynového zařízení,
c) datum zahájení a ukončení revize, datum vypracování revize, jméno, popřípadě jména a příjmení, podpis a evidenční číslo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazeném technickém zařízení revizního technika, který revizi nebo zkoušku provedl; v případě elektronického předání revizní zprávy musí být elektronický dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem2),
d) druh revize (provozní nebo výchozí revize), evidenční číslo zprávy o revizi,
e) přesnou specifikaci, druh a technické hodnoty revidovaného vyhrazeného plynového zařízení,
f) v případě zpracování zprávy o výchozí revizi je nutno v části "Technické hodnoty revidovaného zařízení" doplnění seznamu předložené dokumentace, jednoznačné konstatování, zda montáž zařízení provedla právnická nebo podnikající fyzická osoba k tomu oprávněná podle zákona, a seznam odborně způsobilých osob s uvedením kvalifikace, které se podílely na montáži vyhrazeného plynového zařízení; součástí technických hodnot revidovaného zařízení mohou být též vložené fotografie dílčích částí revidovaného zařízení, popřípadě i výrobních štítků,
g) údaje o provedeném měření, zkouškách a prohlídce vyhrazeného plynového zařízení, včetně výrobních nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů s uvedením výsledku měření,
h) zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu vyhrazeného plynového zařízení, odkaz na porušený bezpečnostní předpis,
i) návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků,
j) údaje o způsobu odstranění závad zjištěných při předchozí revizi, popřípadě při kontrole vyhrazeného plynového zařízení; pokud závady a nedostatky, uvedené v předchozích záznamech a zprávách o revizích vyhrazeného plynového zařízení nebyly odstraněny, uvedou se znovu do části zprávy o revizi "Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění",
k) celkové zhodnocení revidovaného vyhrazeného plynového zařízení z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti; celkové hodnocení nesmí být podmínečné; v případě provozní revize je třeba jednoznačně konstatovat, zda je nebo není revidované zařízení schopno bezpečného provozu,
l) v případě výchozí revize musí být jednoznačně konstatováno, zda je revidované zařízení způsobilé k bezpečnému provozu a je možné ho do provozu uvést,
m) podpis a otisk razítka revizního technika s číslem jeho osvědčení,
n) v případě, že revizi provedla osoba s oprávněním podle zákona, identifikační číslo, bylo-li jí přiděleno, název a sídlo, pokud je právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa místa podnikání, pokud je podnikající fyzickou osobou, a číslo oprávnění,
o) záznam o předložených souvisejících revizích vyhrazeného zařízení elektrického, tlakového a spalinových cest, případně jiných; ve zprávě se uvedou identifikační údaje příslušných revizí: evidenční číslo, datum vystavení a jméno, popřípadě jména a příjmení revizního technika,
p) potvrzení o předání revizní zprávy.
 
Příl.6
Záznam o kontrole vyhrazeného plynového zařízení
1. Záznam o kontrole vyhrazeného plynového zařízení se provede v provozním deníku tohoto zařízení nebo musí být jako písemný dokument zařazen a evidován v jeho provozní dokumentaci.
2. Záznam o kontrole musí zejména obsahovat
a) datum kontroly,
b) rozsah kontrolovaného vyhrazeného plynového zařízení,
c) zjištěné závady a nedostatky, návrh termínu a způsobu jejich odstranění,
d) jméno, popřípadě jména a příjmení a podpis osoby, která provedla kontrolu, a
e) pokud kontrola nebyla provedena pro vlastní potřebu provozovatele vyhrazeného plynového zařízení, identifikační číslo osoby, bylo-li osobě přiděleno, název a sídlo právnické osoby, případně adresa místa podnikání podnikající fyzické osoby, která kontrolu provedla, a evidenční číslo oprávnění k provádění revizí nebo montáží.
Vybraná ustanovení novel
Čl. III nařízení vlády č. 175/2024 Sb.
Přechodné ustanovení
Osoba, která je držitelem osvědčení revizního technika vyhrazených plynových zařízení vydaného podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném přede dnem 1. července 2022, se považuje za osobu splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
2) Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty