200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

Schválený:
200/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2022
o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Změna: 309/2022 Sb.
Změna: 79/2023 Sb.
Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace:
 
§ 1
Z důvodu ochrany zahraničně politických zájmů České republiky v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace je žádost o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podaná na zastupitelském úřadu občanem Ruské federace nebo Běloruské republiky nepřijatelná. To platí i pro žádost podanou občanem Ruské federace nebo Běloruské republiky, který je současně občanem jiného státu.
 
§ 2
(1) Ustanovení § 1 se nevztahuje na žádost o
a) udělení krátkodobého víza, je-li žadatel rodinným příslušníkem
1. občana České republiky podle § 15a odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky a takového občana doprovází nebo následuje, nebo
2. občana Evropské unie podle § 15a odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky a takového občana doprovází nebo následuje,
b) udělení dlouhodobého víza, je-li žadatel rodinným příslušníkem osoby požívající doplňkové ochrany na území České republiky podle zákona o azylu; za rodinného příslušníka se považuje toliko žadatel, který je k takové osobě ve vztahu podle § 42a odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
c) vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podle § 42a odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
d) udělení oprávnění k pobytu za účelem studia podle § 64 písm. d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky podanou občanem Běloruské republiky,
e) vydání povolení k trvalému pobytu, je-li žadatel cizincem podle § 66 odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo
f) udělení víza nebo vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, je-li pobyt žadatele na území v zájmu České republiky.
(2) Ustanovení § 1 se dále nevztahuje na takovou žádost, na základě které již bylo žadateli vyznačeno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu.
 
§ 3
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. března 2024.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zahraničních věcí:
Bc. Lipavský v. r.

Související dokumenty