361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Schválený:
361/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. prosince 2014
o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Změna: 155/2015 Sb.
Změna: 11/2016 Sb.
Změna: 296/2016 Sb.
Změna: 228/2022 Sb.
Vláda nařizuje podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.
 
§ 2
Stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k zákonu o dani z přidané hodnoty pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti
(1) Režim přenesení daňové povinnosti se použije při
a) převodu povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
b) dodání certifikátů elektřiny,
c) dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty; za obchodníka se pro účely režimu přenesení daňové povinnosti považuje také osoba, jejímž předmětem podnikání je přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem za podmínek stanovených energetickým zákonem,
d) poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb.
(2) Režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč.
(3) Vybraným zbožím se pro účely odstavce 2 rozumí
a) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12,
b) kovy, včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV, s výjimkou zboží,
1. které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku 7101 až 7105, 7108 20 00, 7113 až 7118, 7302, 7309 00 až 7312, 7315 až 7326, 7415 až 7419, 7507, 7508, 7611 až 7616, 7806 00, 7907 00 00, 8007 00 80, 8101 99 90, 8102 99 00, 8103 99 90, 8104 90 00, 8105 90 00, 8106 90 90, 8108 90 60, 8108 90 90, 8109 91 00, 8109 99 00, 8110 90 00, 8111 00 90, 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 39 00, 8112 49 00, 8112 59 00, 8112 69 90, 8112 99, 8113 00 90,
2. kterým je odpad a šrot z hafnia (celtia), který je uveden pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8112 31 00,
3. které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 82 a 83,
4. na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 zákona o dani z přidané hodnoty,
5. na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o dani z přidané hodnoty,
c) mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8517 13 00, 8517 14 00 nebo 8517 18 00,
d) integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku 8542 31 a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,
e) přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, která jsou uvedena pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8471 30 00,
f) videoherní konzole, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 9504 50 00.
(4) Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely tohoto nařízení rozumí číselné označení zboží uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném k 1. lednu 2022.
(5) Pokud se plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, dohodnou písemně, že na zdanitelné plnění, kterým je dodání vybraného zboží s celkovou částkou základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží nižší, než je částka uvedená v odstavci 2, použijí režim přenesení daňové povinnosti, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
 
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou
a) ustanovení § 2 odst. 2 až 4, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2015, a
b) ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), pokud jde o cukrovou řepu, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
1. místopředseda vlády a ministr financí:
Ing. Babiš v. r.
1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.
Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. března 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.
Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.

Související dokumenty