15/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
15/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. ledna 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb., nařízení vlády č. 404/2009 Sb., nařízení vlády č. 26/2010 Sb., nařízení vlády č. 415/2010 Sb., nařízení vlády č. 243/2011 Sb., nařízení vlády č. 354/2011 Sb. a nařízení vlády č. 352/2012 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 v písmenu a) se slova „21.00 hod.“ nahrazují slovy „20.00 hod.“.
2. V příloze č. 2 v písmenu a) se slova „21.00 hod.“ nahrazují slovy „20.00 hod.“.
3. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňuje věta:
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2014.
Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr dopravy:
Žák v. r.

Související dokumenty