269/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
269/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2022,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky č. 473/2013 Sb., vyhlášky č. 301/2014 Sb., vyhlášky č. 369/2015 Sb., vyhlášky č. 273/2017 Sb., vyhlášky č. 397/2017 Sb. a vyhlášky č. 310/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se slova „regionálními radami regionů soudržnosti3),“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
2. V § 4 odst. 1 písm. b) a v § 5 odst. 1 písm. b) se slova „ , svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti“ nahrazují slovy „a svazky obcí“.
3. V § 22 odst. 4 písm. b) se slova „ , jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti“ nahrazují slovy „a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi“.
4. V § 32 odst. 5 písm. c) se slova „a regionálními radami regionů soudržnosti“ zrušují.
5. V § 35 písm. b) a v § 40 písm. b) se slova „ , jimi zřízených příspěvkových organizací a u regionálních rad regionů soudržnosti“ nahrazují slovy „a jimi zřízených příspěvkových organizací“.
6. V příloze č. 1 v názvu závazného vzoru Rozvaha „ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI“ se slova „ , SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI“ nahrazují slovy „A SVAZKY OBCÍ“.
7. V příloze č. 2 v názvu závazného vzoru Výkaz zisku a ztráty „ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI“ se slova „ , SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI“ nahrazují slovy „A SVAZKY OBCÍ“.
8. V příloze č. 5 v názvu závazného vzoru Příloha „Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI“ se slova „ , SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI“ nahrazují slovy „A SVAZKY OBCÍ“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.