270/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Schválený:
270/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2022,
kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 8 písm. w) tohoto zákona:
Čl. I
V § 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, se slova „ , Regionálními radami regionů soudržnosti“ zrušují.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.